Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Woda w krajobrazie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Woda w krajobrazie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Meteorologia i klimatologia. Gleboznawstwo. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej (I, III). Planowanie infrastruktury technicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność oceny czynników wpływających na gospodarkę wodnę w skali zlewni, w środowisku przyrodniczym, w krajobrazie.
C-2Ocena retencji wodnej w zlewniach rolniczych i miejskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych - Prawo Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa.2
T-A-2Ocena potrzeb odwodnienia terenów nadmiernie uwilgotnionych, ocena potrzeb wód do nawodnień.5
T-A-3Wyznaczanie obszarów narażonych na powodzie i susze.2
9
wykłady
T-W-1Zasoby wodne, rodzaje, ocena ilościowa. Mała retencja wodna- zbiornikowa, jeziorna, glebowa.1
T-W-2Gospodarowanie wodą w zlewniach hydrologicznych. Dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych.1
T-W-3Charakterystyka odpływu rzecznego, przepływy, niżówki.1
T-W-4Zadania i cele gospodarki wodnej, podstawowe pojęcia. Polityka zrównoważonego rozwoju a gospodarka wodna.1
T-W-5Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Czynniki wpływające na potrzeby regulowania stosunków wodnych w Polsce. Sposoby regulowania stosunków wodnych.1
T-W-6Sposoby gospodarowania wodą w warunkach niedoboru wód. Systemy nawadniające i odwadniające. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zasoby wodne.2
T-W-7Ochrona przed powodzią.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Zbieranie materiałów i przygotowanie projektu18
A-A-3Konsultacje7
A-A-4Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych (dwa)13
A-A-5Studiowanie literatury przedmiotowej do ćwiczeń13
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczającego.9
A-W-3Studiowanie literatury technicznej w zakresie gospodarki wodnej w Polsce12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady konwersatoryjne
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian cząstkowy, test
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady i ćwiczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD6_W01
Student ma wiedzę na temat czynników wpływających na gospodarkę wodną, znaczenia wody w środowisku przyrodniczym, w przestrzeniu podlegającej działalności człowieka
GP_1A_W02, GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD6_U01
umiejętność oceny zasobów wodnych w zlewniach rolniczych i zurbanizowanych
GP_1A_U01, GP_1A_U05, GP_1A_U15R1A_U02, R1A_U06, S1A_U01, S1A_U02, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05, InzA_U07C-1T-A-3, T-A-1, T-A-2M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD6_K01
postępuje zgodnie z zasadmi zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodnej i jej wpływu na przestrzeń rolniczą i miejską
GP_1A_K06R1A_K03, S1A_K03, T1A_K04C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-A-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD6_W01
Student ma wiedzę na temat czynników wpływających na gospodarkę wodną, znaczenia wody w środowisku przyrodniczym, w przestrzeniu podlegającej działalności człowieka
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat znaczenia wody w środowisku, gospodarki wodne i jej znaczenia w przestrzeni i działalności człowieka, zna wybrane pozycje literatury podstawowej przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD6_U01
umiejętność oceny zasobów wodnych w zlewniach rolniczych i zurbanizowanych
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu ocenia zasoby wodne wybranycjh zlewni, omawia wody powierzchniowe i podziemne, omawia wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD6_K01
postępuje zgodnie z zasadmi zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodnej i jej wpływu na przestrzeń rolniczą i miejską
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodą w przestrzeni wiejskiej i miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą., Wyd. SGGW, Warszawa, 1999
  2. Ćhełmicki W., Woda- zasoby, degradacja, ochrona., Wyd. UJ Kraków, Kraków, 1997
  3. Praca zb. red. Mioduszewski W., Dembek W., Woda na obszarach wiejskich, Wyd. IMUZ, MRiRW, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Pływaczyk A., Kowalczyk T., Gospodarowanie wodą w krajobrazie, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, Wrocław, 2007
  2. Czasopisma techniczne, Gospodarka Wodna, Wiadomości Melioracyjne iŁąkarskie, NOT Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych - Prawo Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa.2
T-A-2Ocena potrzeb odwodnienia terenów nadmiernie uwilgotnionych, ocena potrzeb wód do nawodnień.5
T-A-3Wyznaczanie obszarów narażonych na powodzie i susze.2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasoby wodne, rodzaje, ocena ilościowa. Mała retencja wodna- zbiornikowa, jeziorna, glebowa.1
T-W-2Gospodarowanie wodą w zlewniach hydrologicznych. Dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych.1
T-W-3Charakterystyka odpływu rzecznego, przepływy, niżówki.1
T-W-4Zadania i cele gospodarki wodnej, podstawowe pojęcia. Polityka zrównoważonego rozwoju a gospodarka wodna.1
T-W-5Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Czynniki wpływające na potrzeby regulowania stosunków wodnych w Polsce. Sposoby regulowania stosunków wodnych.1
T-W-6Sposoby gospodarowania wodą w warunkach niedoboru wód. Systemy nawadniające i odwadniające. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zasoby wodne.2
T-W-7Ochrona przed powodzią.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Zbieranie materiałów i przygotowanie projektu18
A-A-3Konsultacje7
A-A-4Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych (dwa)13
A-A-5Studiowanie literatury przedmiotowej do ćwiczeń13
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczającego.9
A-W-3Studiowanie literatury technicznej w zakresie gospodarki wodnej w Polsce12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD6_W01Student ma wiedzę na temat czynników wpływających na gospodarkę wodną, znaczenia wody w środowisku przyrodniczym, w przestrzeniu podlegającej działalności człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Umiejętność oceny czynników wpływających na gospodarkę wodnę w skali zlewni, w środowisku przyrodniczym, w krajobrazie.
C-2Ocena retencji wodnej w zlewniach rolniczych i miejskich
Treści programoweT-W-2Gospodarowanie wodą w zlewniach hydrologicznych. Dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych.
T-W-3Charakterystyka odpływu rzecznego, przepływy, niżówki.
T-W-4Zadania i cele gospodarki wodnej, podstawowe pojęcia. Polityka zrównoważonego rozwoju a gospodarka wodna.
T-W-5Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Czynniki wpływające na potrzeby regulowania stosunków wodnych w Polsce. Sposoby regulowania stosunków wodnych.
T-W-6Sposoby gospodarowania wodą w warunkach niedoboru wód. Systemy nawadniające i odwadniające. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zasoby wodne.
T-W-7Ochrona przed powodzią.
T-W-1Zasoby wodne, rodzaje, ocena ilościowa. Mała retencja wodna- zbiornikowa, jeziorna, glebowa.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady konwersatoryjne
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian cząstkowy, test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat znaczenia wody w środowisku, gospodarki wodne i jej znaczenia w przestrzeni i działalności człowieka, zna wybrane pozycje literatury podstawowej przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD6_U01umiejętność oceny zasobów wodnych w zlewniach rolniczych i zurbanizowanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Umiejętność oceny czynników wpływających na gospodarkę wodnę w skali zlewni, w środowisku przyrodniczym, w krajobrazie.
Treści programoweT-A-3Wyznaczanie obszarów narażonych na powodzie i susze.
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych - Prawo Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa.
T-A-2Ocena potrzeb odwodnienia terenów nadmiernie uwilgotnionych, ocena potrzeb wód do nawodnień.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian cząstkowy, test
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady i ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu ocenia zasoby wodne wybranycjh zlewni, omawia wody powierzchniowe i podziemne, omawia wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD6_K01postępuje zgodnie z zasadmi zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodnej i jej wpływu na przestrzeń rolniczą i miejską
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Umiejętność oceny czynników wpływających na gospodarkę wodnę w skali zlewni, w środowisku przyrodniczym, w krajobrazie.
C-2Ocena retencji wodnej w zlewniach rolniczych i miejskich
Treści programoweT-W-2Gospodarowanie wodą w zlewniach hydrologicznych. Dyspozycyjność zasobów wód powierzchniowych.
T-W-4Zadania i cele gospodarki wodnej, podstawowe pojęcia. Polityka zrównoważonego rozwoju a gospodarka wodna.
T-W-6Sposoby gospodarowania wodą w warunkach niedoboru wód. Systemy nawadniające i odwadniające. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zasoby wodne.
T-W-7Ochrona przed powodzią.
T-W-1Zasoby wodne, rodzaje, ocena ilościowa. Mała retencja wodna- zbiornikowa, jeziorna, glebowa.
T-A-3Wyznaczanie obszarów narażonych na powodzie i susze.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady konwersatoryjne
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian cząstkowy, test
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady i ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodą w przestrzeni wiejskiej i miejskiej
3,5
4,0
4,5
5,0