Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zagospodarowanie turystyczne gminy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagospodarowanie turystyczne gminy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe umiejętności pracy na komputerze (tworzenie tekstów i prezentacji)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z zasadami waloryzacji gmin pod kątem zagospodarowania turystycznego, metodami planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, koncepcjami produktów turystycznych oraz z koncepcjami zrównoważonego rozwoju turystyki
C-2Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania pracy oraz metod stosowanych przy wykonywaniu dokumentacji związanej z zagospodarowaniem turystycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w gminie1
T-A-2Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby rozwoju turystyki w gminie z uwzględnieniem ich statusu ochrony i możliwości wykorzystania turystycznego. Waloryzacja zasobów kulturowych gminy. Obliczanie chłonności i pojemności turystycznej.2
T-A-3Zasady projektowania infrastruktury i tras dla turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych kajakowych). Projekt biznesplanu lub produktu turystycznego związanego z turystyką lokalną2
T-A-4Projekt materiałów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem turystycznym (ulotki, broszury informacyjne, materiały edukacyjne związane z produktami turystycznymi, atrakcjami regionu, szlakami i trasami, turystyczną ofertą lokalną)2
T-A-5Modułowa koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy2
9
wykłady
T-W-1Pojęcia związane z zagospodarowaniem turystycznym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki lokalnej.1
T-W-2Elementy zagospodarowania turystycznego gminy. Infrastruktura turystyczna oraz zasoby środowiskowe związane z turystyką w skali gminy.1
T-W-3Waloryzacja funkcji turystycznych, atrakcyjności turystycznej i zasobów związanych z rozwojem turystyki (przyrodnicze, kulturowe, rozrywkowe, sportowe, handlowe, transportowe). Ocena wartości środowiskowych i kulturowych dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.1
T-W-4Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych (parki krajobrazowe, narodowe). Ekoturystyka i turystyka kwalifikowana. Zrównoważony rozwój turystyczny w skali lokalnej.1
T-W-5Programowanie rozwoju turystyki w gminie. Ograniczenia i szanse rozwoju turystyki lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obszarów wiejskich. Zagrożenia związane z rozwojem turystyki.2
T-W-6Planowanie zagospodarowania turystycznego w skali gminy i miejscowości Koncepcja rozwoju turystyki w gminie – zasady sporządzania opracowania planistycznego.1
T-W-7Zarządzanie systemem turystycznym w gminie. Instrumenty prawne i ekonomiczne. Możliwości wsparcia rozwoju turystyki. System informacji turystycznej gminy. Gmina jako element regionalnego systemu turystycznego.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie projektów26
A-A-3przygotowanie prezentacji15
A-A-4przygotowanie się do zajęć10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2praca z podręcznikami16
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy i informacyjny
M-2dyskusja
M-3metoda przypadków
M-4metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena podsumowująca pracę na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB4_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw turystyki, organizacji ruchu turystycznego, waloryzacji na potrzeby planowania ruchu turystycznego. Zna ograniczenia i zagrożenia zwiazane z rozwojem turystyki.
GP_1A_W02, GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB4_U01
Umie zaplanować pracę i wykonać proste zadania o charakterze waloryzacyjnym i inwentaryzacyjnym. Potrafi wykonać obliczenia i zadania związane z oceną intensywności i skutków ruchu turystycznego.
GP_1A_U07T1A_U11, T1A_U14, T1A_U15InzA_U06C-2T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1M-2, M-3, M-4S-1, S-2
GP_1A_OB4_U02
Potrafi dokonać waloryzacji elementów kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.
GP_1A_U13, GP_1A_U15R1A_U05, R1A_U07, T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1M-1, M-3, M-4S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB4_K01
Ma świadomość materialnych i pozamaterialnych wartości krajobrazu i jego poszczególnych elementów. Potrafi określić priorytety rozwojowe ruchu turystycznego zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego.
GP_1A_K04, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K05, R1A_K06, S1A_K03, S1A_K05, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB4_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw turystyki, organizacji ruchu turystycznego, waloryzacji na potrzeby planowania ruchu turystycznego. Zna ograniczenia i zagrożenia zwiazane z rozwojem turystyki.
2,0Nie zna teoretycznych i praktycznych podstaw kształtowania ruchy turystycznego
3,0Zna podstawowe pojęcia zwiazane z turystyką.
3,5Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką.
4,0Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką. Zna zasady i mechanizmy wplywające na nasilenie ruchu turystycznego. Zna i rozumie konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego.
4,5Dobrze zna i rozumie ogólne i szczegółowe zagadnienia zwiazane z kształtowaniem rozwoju turystyki w gminie.
5,0Bardzo dobrze zna i rozumie ogólne i szczegółowe zagadnienia zwiazane z kształtowaniem rozwoju turystyki w gminie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB4_U01
Umie zaplanować pracę i wykonać proste zadania o charakterze waloryzacyjnym i inwentaryzacyjnym. Potrafi wykonać obliczenia i zadania związane z oceną intensywności i skutków ruchu turystycznego.
2,0Nie zna podstaw pracy związanej z wykonywaniem waloryzacji i inwentaryzacji turystycznych oraz planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,0Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,5Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
4,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
4,5Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
5,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji. Potrafi przewidzieć konsekwencje rozwoju sektorów turystyki.
GP_1A_OB4_U02
Potrafi dokonać waloryzacji elementów kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.
2,0Nie zna podstaw pracy związanej z wykonywaniem waloryzacji i inwentaryzacji turystycznych oraz planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,0Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,5Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
4,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
4,5Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
5,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji. Potrafi przewidzieć konsekwencje rozwoju sektorów turystyki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB4_K01
Ma świadomość materialnych i pozamaterialnych wartości krajobrazu i jego poszczególnych elementów. Potrafi określić priorytety rozwojowe ruchu turystycznego zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego.
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących tematyki przedmiotu.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Ma świadomość wagi decyzji podejmowanych z zakresu rozwoju turystyki.
3,5Posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Ma świadomość wagi decyzji podejmowanych z zakresu rozwoju turystyki.
4,0Posiada dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki.
4,5Posiada dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki.
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki. Potrafi przewidzieć konsekwencje decyzji planistycznych.

Literatura podstawowa

  1. Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowanie i funkcje turystyki, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, 1995
  2. Napierała, Muszkieta, Żukow, Sikorska, Wybrane zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki, Zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki. 2009, Wyd. Wyższej szkoły Gosp., Bydgoszcz, 2009
  3. Mokrzyński J., Architektura wolnego czasu, Arkady, Warszawa, 1990

Literatura dodatkowa

  1. -, Postaw na rower - Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerzystów infrastruktury, Polski Klub Ekologiczny, Warszawa, 2009
  2. Sołowiej D., Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1987

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w gminie1
T-A-2Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby rozwoju turystyki w gminie z uwzględnieniem ich statusu ochrony i możliwości wykorzystania turystycznego. Waloryzacja zasobów kulturowych gminy. Obliczanie chłonności i pojemności turystycznej.2
T-A-3Zasady projektowania infrastruktury i tras dla turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych kajakowych). Projekt biznesplanu lub produktu turystycznego związanego z turystyką lokalną2
T-A-4Projekt materiałów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem turystycznym (ulotki, broszury informacyjne, materiały edukacyjne związane z produktami turystycznymi, atrakcjami regionu, szlakami i trasami, turystyczną ofertą lokalną)2
T-A-5Modułowa koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia związane z zagospodarowaniem turystycznym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki lokalnej.1
T-W-2Elementy zagospodarowania turystycznego gminy. Infrastruktura turystyczna oraz zasoby środowiskowe związane z turystyką w skali gminy.1
T-W-3Waloryzacja funkcji turystycznych, atrakcyjności turystycznej i zasobów związanych z rozwojem turystyki (przyrodnicze, kulturowe, rozrywkowe, sportowe, handlowe, transportowe). Ocena wartości środowiskowych i kulturowych dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.1
T-W-4Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych (parki krajobrazowe, narodowe). Ekoturystyka i turystyka kwalifikowana. Zrównoważony rozwój turystyczny w skali lokalnej.1
T-W-5Programowanie rozwoju turystyki w gminie. Ograniczenia i szanse rozwoju turystyki lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obszarów wiejskich. Zagrożenia związane z rozwojem turystyki.2
T-W-6Planowanie zagospodarowania turystycznego w skali gminy i miejscowości Koncepcja rozwoju turystyki w gminie – zasady sporządzania opracowania planistycznego.1
T-W-7Zarządzanie systemem turystycznym w gminie. Instrumenty prawne i ekonomiczne. Możliwości wsparcia rozwoju turystyki. System informacji turystycznej gminy. Gmina jako element regionalnego systemu turystycznego.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie projektów26
A-A-3przygotowanie prezentacji15
A-A-4przygotowanie się do zajęć10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2praca z podręcznikami16
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB4_W01Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw turystyki, organizacji ruchu turystycznego, waloryzacji na potrzeby planowania ruchu turystycznego. Zna ograniczenia i zagrożenia zwiazane z rozwojem turystyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami waloryzacji gmin pod kątem zagospodarowania turystycznego, metodami planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, koncepcjami produktów turystycznych oraz z koncepcjami zrównoważonego rozwoju turystyki
Treści programoweT-W-2Elementy zagospodarowania turystycznego gminy. Infrastruktura turystyczna oraz zasoby środowiskowe związane z turystyką w skali gminy.
T-W-3Waloryzacja funkcji turystycznych, atrakcyjności turystycznej i zasobów związanych z rozwojem turystyki (przyrodnicze, kulturowe, rozrywkowe, sportowe, handlowe, transportowe). Ocena wartości środowiskowych i kulturowych dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.
T-W-4Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych (parki krajobrazowe, narodowe). Ekoturystyka i turystyka kwalifikowana. Zrównoważony rozwój turystyczny w skali lokalnej.
T-W-5Programowanie rozwoju turystyki w gminie. Ograniczenia i szanse rozwoju turystyki lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obszarów wiejskich. Zagrożenia związane z rozwojem turystyki.
T-W-6Planowanie zagospodarowania turystycznego w skali gminy i miejscowości Koncepcja rozwoju turystyki w gminie – zasady sporządzania opracowania planistycznego.
T-W-1Pojęcia związane z zagospodarowaniem turystycznym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki lokalnej.
T-W-7Zarządzanie systemem turystycznym w gminie. Instrumenty prawne i ekonomiczne. Możliwości wsparcia rozwoju turystyki. System informacji turystycznej gminy. Gmina jako element regionalnego systemu turystycznego.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy i informacyjny
M-2dyskusja
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca pracę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna teoretycznych i praktycznych podstaw kształtowania ruchy turystycznego
3,0Zna podstawowe pojęcia zwiazane z turystyką.
3,5Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką.
4,0Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką. Zna zasady i mechanizmy wplywające na nasilenie ruchu turystycznego. Zna i rozumie konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego.
4,5Dobrze zna i rozumie ogólne i szczegółowe zagadnienia zwiazane z kształtowaniem rozwoju turystyki w gminie.
5,0Bardzo dobrze zna i rozumie ogólne i szczegółowe zagadnienia zwiazane z kształtowaniem rozwoju turystyki w gminie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB4_U01Umie zaplanować pracę i wykonać proste zadania o charakterze waloryzacyjnym i inwentaryzacyjnym. Potrafi wykonać obliczenia i zadania związane z oceną intensywności i skutków ruchu turystycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania pracy oraz metod stosowanych przy wykonywaniu dokumentacji związanej z zagospodarowaniem turystycznym
Treści programoweT-A-2Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby rozwoju turystyki w gminie z uwzględnieniem ich statusu ochrony i możliwości wykorzystania turystycznego. Waloryzacja zasobów kulturowych gminy. Obliczanie chłonności i pojemności turystycznej.
T-A-3Zasady projektowania infrastruktury i tras dla turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych kajakowych). Projekt biznesplanu lub produktu turystycznego związanego z turystyką lokalną
T-A-5Modułowa koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy
T-A-4Projekt materiałów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem turystycznym (ulotki, broszury informacyjne, materiały edukacyjne związane z produktami turystycznymi, atrakcjami regionu, szlakami i trasami, turystyczną ofertą lokalną)
T-A-1Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w gminie
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-3metoda przypadków
M-4metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca pracę na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw pracy związanej z wykonywaniem waloryzacji i inwentaryzacji turystycznych oraz planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,0Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,5Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
4,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
4,5Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
5,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji. Potrafi przewidzieć konsekwencje rozwoju sektorów turystyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB4_U02Potrafi dokonać waloryzacji elementów kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami waloryzacji gmin pod kątem zagospodarowania turystycznego, metodami planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, koncepcjami produktów turystycznych oraz z koncepcjami zrównoważonego rozwoju turystyki
C-2Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania pracy oraz metod stosowanych przy wykonywaniu dokumentacji związanej z zagospodarowaniem turystycznym
Treści programoweT-A-2Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby rozwoju turystyki w gminie z uwzględnieniem ich statusu ochrony i możliwości wykorzystania turystycznego. Waloryzacja zasobów kulturowych gminy. Obliczanie chłonności i pojemności turystycznej.
T-A-3Zasady projektowania infrastruktury i tras dla turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych kajakowych). Projekt biznesplanu lub produktu turystycznego związanego z turystyką lokalną
T-A-5Modułowa koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy
T-A-4Projekt materiałów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem turystycznym (ulotki, broszury informacyjne, materiały edukacyjne związane z produktami turystycznymi, atrakcjami regionu, szlakami i trasami, turystyczną ofertą lokalną)
T-A-1Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w gminie
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy i informacyjny
M-3metoda przypadków
M-4metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw pracy związanej z wykonywaniem waloryzacji i inwentaryzacji turystycznych oraz planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,0Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
3,5Posiada podstawowe umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie.
4,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
4,5Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji.
5,0Posiada dobre umiejętności związane z planowaniem ruchu turystycznego w gminie. Potrafi zaplanować wykonanie waloryzacji i inwentaryzacji. Potrafi przewidzieć konsekwencje rozwoju sektorów turystyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB4_K01Ma świadomość materialnych i pozamaterialnych wartości krajobrazu i jego poszczególnych elementów. Potrafi określić priorytety rozwojowe ruchu turystycznego zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z zasadami waloryzacji gmin pod kątem zagospodarowania turystycznego, metodami planowania rozwoju infrastruktury turystycznej, koncepcjami produktów turystycznych oraz z koncepcjami zrównoważonego rozwoju turystyki
C-2Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących planowania pracy oraz metod stosowanych przy wykonywaniu dokumentacji związanej z zagospodarowaniem turystycznym
Treści programoweT-W-2Elementy zagospodarowania turystycznego gminy. Infrastruktura turystyczna oraz zasoby środowiskowe związane z turystyką w skali gminy.
T-W-3Waloryzacja funkcji turystycznych, atrakcyjności turystycznej i zasobów związanych z rozwojem turystyki (przyrodnicze, kulturowe, rozrywkowe, sportowe, handlowe, transportowe). Ocena wartości środowiskowych i kulturowych dla potrzeb zagospodarowania turystycznego.
T-W-4Turystyczne zagospodarowanie obszarów chronionych (parki krajobrazowe, narodowe). Ekoturystyka i turystyka kwalifikowana. Zrównoważony rozwój turystyczny w skali lokalnej.
T-W-5Programowanie rozwoju turystyki w gminie. Ograniczenia i szanse rozwoju turystyki lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obszarów wiejskich. Zagrożenia związane z rozwojem turystyki.
T-W-6Planowanie zagospodarowania turystycznego w skali gminy i miejscowości Koncepcja rozwoju turystyki w gminie – zasady sporządzania opracowania planistycznego.
T-W-1Pojęcia związane z zagospodarowaniem turystycznym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki lokalnej.
T-W-7Zarządzanie systemem turystycznym w gminie. Instrumenty prawne i ekonomiczne. Możliwości wsparcia rozwoju turystyki. System informacji turystycznej gminy. Gmina jako element regionalnego systemu turystycznego.
T-A-2Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby rozwoju turystyki w gminie z uwzględnieniem ich statusu ochrony i możliwości wykorzystania turystycznego. Waloryzacja zasobów kulturowych gminy. Obliczanie chłonności i pojemności turystycznej.
T-A-3Zasady projektowania infrastruktury i tras dla turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych kajakowych). Projekt biznesplanu lub produktu turystycznego związanego z turystyką lokalną
T-A-5Modułowa koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy
T-A-4Projekt materiałów informacyjnych związanych z zagospodarowaniem turystycznym (ulotki, broszury informacyjne, materiały edukacyjne związane z produktami turystycznymi, atrakcjami regionu, szlakami i trasami, turystyczną ofertą lokalną)
T-A-1Inwentaryzacja infrastruktury turystycznej w gminie
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena podsumowująca pracę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących tematyki przedmiotu.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Ma świadomość wagi decyzji podejmowanych z zakresu rozwoju turystyki.
3,5Posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Ma świadomość wagi decyzji podejmowanych z zakresu rozwoju turystyki.
4,0Posiada dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki.
4,5Posiada dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki.
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu tematyki przedmiotu. Zna zasady ekorozwoju i turystyki zrównoważonej. Rozumie wagę zrównoważonego rozwoju turytyki. Potrafi przewidzieć konsekwencje decyzji planistycznych.