Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Rekultywacja terenów zdegradowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rekultywacja terenów zdegradowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>, Adam Sammel <Adam.Sammel@zut.edu.pl>, Marta Wojcieszczuk <Marta.Wojcieszczuk@zut.edu.pl>, Teresa Wojcieszczuk <Teresa.Wojcieszczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy o glebach i środowisku

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie studentowi potrzeby rekultywacji terenów
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi rekultywacji gruntów
C-3Przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej do oceny rodzaju i stopnia degradacji gruntów
C-4Zapoznanie studenta ze sposobami rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena stopnia zdegradowania fizycznego gruntów na podstawie jego właściwości. Dobór zabiegów rekultywacyjnych1
T-A-2Ocena stopnia zakwaszenia gruntów. Neutralizacja kwasowości przez wapnowanie - dobór formy i dawki nawozu wapniowego1
T-A-3Zapoznanie z metodą określania potencjalnego zagrożenia terenów erozją wodną2
T-A-4Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi w oparciu o obowiązujące zalecenia i uregulowania prawne. Dobór zabiegów oczyszczających lub unieszkodliwiających obecność polutantów w gruntach zależnie od stopnia ich zanieczyszczenia i użytkowania terenów1
T-A-5Określanie klasy i stopnia zabudowy technicznej gleb miejskich. Problem degradacji fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej gruntów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz wpływ tego na mikroklimat, rozwój roślin, zdrowie zwierząt i ludzi2
T-A-6Określenie rodzaju i stopnia degradacji lub dewastacji terenu przez działania wydobywcze w oparciu o konkretny przykład obszaru ze złożem żwiru. Ustalenie kierunku rekultywacji i określenie zakresu prac naprawczych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
9
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu - wyjaśnienie pojęć: degradacja i dewastacja terenu oraz rekultywacja. Funkcje przyrodnicze gleb w terenie jako uzasadnienie potrzeby ich rekultywacji. Sposoby realizacji rekultywacji terenów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne1
T-W-2Degradacja fizyczna gruntów w postaci zniszczenia ich struktury, zagęszczenia, nieodpowiednich stosunków wodno-powietrznych - przyczyny, konsekwencje, zabiegi rekultywacyjne1
T-W-3Problem degradacji kwasowej i alkalizacji gruntów - przyczyny i skutki oraz regulacja odczynu1
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradujące gleby i środowisko. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów. Agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne2
T-W-5Oczyszczanie i remediacja gruntów z substancji szkodliwych (metali ciężkich, soli, związków organicznych) metodami "in situ" i "ex situ". Procesy fito- i bioremediacji w oczyszczaniu terenów1
T-W-6Przesłanki i fazy rekultywacji terenów bezglebowych (nieużytków przyrodniczych i gospodarczych)1
T-W-7Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych przez odkrywkową eksploatację kopalin, prace budowlane oraz składowanie odpadów. Pisemne zaliczenie wykładów2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Samodzielne studiowanie zagadnień poruszanych na ćwiczeniach audytoryjnych21
A-A-3Studiowanie literatury specjalistycznej20
A-A-4Przygotowanie studenta da zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
60
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie zagadnień wykładowych11
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym między innymi za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych) jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB3_W01
W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy rekultywacji terenów zdegradowanych, tj. posiada wiedzę umożliwiającą określenie stopnia zdegradowania terenów i dobrania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych
GP_1A_W02, GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-4, C-3, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-5, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB3_U01
W zakresie umiejętności student potrafi określić rodzaj i stopień degradacji terenu oraz dobrać odpowiednie zabiegi rekultywacyjne
GP_1A_U07, GP_1A_U13, GP_1A_U15R1A_U05, R1A_U07, T1A_U08, T1A_U11, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06C-4, C-3, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB3_K01
W zakresie kompetencji student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych zależności, jakie istnieją między czynnikami abiotycznymi a biotycznymi w terenie
GP_1A_K04, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K05, R1A_K06, S1A_K03, S1A_K05, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-4, C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB3_W01
W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy rekultywacji terenów zdegradowanych, tj. posiada wiedzę umożliwiającą określenie stopnia zdegradowania terenów i dobrania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu, tj. zna niektóre treści teoretyczne związane z określaniem degradacji terenów i ich rekultywacją
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB3_U01
W zakresie umiejętności student potrafi określić rodzaj i stopień degradacji terenu oraz dobrać odpowiednie zabiegi rekultywacyjne
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie określonym nazwą przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB3_K01
W zakresie kompetencji student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych zależności, jakie istnieją między czynnikami abiotycznymi a biotycznymi w terenie
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, wykazuje się podstawową odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma dostateczną świadomość ścisłych zależności istniejących w środowisku pomiędzy czynnikami abiotycznymi i biotycznymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Baran S., Turski R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb, Wydaw. AR w Lublinie, Lublin, 1996

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena stopnia zdegradowania fizycznego gruntów na podstawie jego właściwości. Dobór zabiegów rekultywacyjnych1
T-A-2Ocena stopnia zakwaszenia gruntów. Neutralizacja kwasowości przez wapnowanie - dobór formy i dawki nawozu wapniowego1
T-A-3Zapoznanie z metodą określania potencjalnego zagrożenia terenów erozją wodną2
T-A-4Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi w oparciu o obowiązujące zalecenia i uregulowania prawne. Dobór zabiegów oczyszczających lub unieszkodliwiających obecność polutantów w gruntach zależnie od stopnia ich zanieczyszczenia i użytkowania terenów1
T-A-5Określanie klasy i stopnia zabudowy technicznej gleb miejskich. Problem degradacji fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej gruntów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz wpływ tego na mikroklimat, rozwój roślin, zdrowie zwierząt i ludzi2
T-A-6Określenie rodzaju i stopnia degradacji lub dewastacji terenu przez działania wydobywcze w oparciu o konkretny przykład obszaru ze złożem żwiru. Ustalenie kierunku rekultywacji i określenie zakresu prac naprawczych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu - wyjaśnienie pojęć: degradacja i dewastacja terenu oraz rekultywacja. Funkcje przyrodnicze gleb w terenie jako uzasadnienie potrzeby ich rekultywacji. Sposoby realizacji rekultywacji terenów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne1
T-W-2Degradacja fizyczna gruntów w postaci zniszczenia ich struktury, zagęszczenia, nieodpowiednich stosunków wodno-powietrznych - przyczyny, konsekwencje, zabiegi rekultywacyjne1
T-W-3Problem degradacji kwasowej i alkalizacji gruntów - przyczyny i skutki oraz regulacja odczynu1
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradujące gleby i środowisko. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów. Agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne2
T-W-5Oczyszczanie i remediacja gruntów z substancji szkodliwych (metali ciężkich, soli, związków organicznych) metodami "in situ" i "ex situ". Procesy fito- i bioremediacji w oczyszczaniu terenów1
T-W-6Przesłanki i fazy rekultywacji terenów bezglebowych (nieużytków przyrodniczych i gospodarczych)1
T-W-7Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych przez odkrywkową eksploatację kopalin, prace budowlane oraz składowanie odpadów. Pisemne zaliczenie wykładów2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Samodzielne studiowanie zagadnień poruszanych na ćwiczeniach audytoryjnych21
A-A-3Studiowanie literatury specjalistycznej20
A-A-4Przygotowanie studenta da zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie zagadnień wykładowych11
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB3_W01W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy rekultywacji terenów zdegradowanych, tj. posiada wiedzę umożliwiającą określenie stopnia zdegradowania terenów i dobrania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studenta ze sposobami rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
C-3Przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej do oceny rodzaju i stopnia degradacji gruntów
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi rekultywacji gruntów
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu - wyjaśnienie pojęć: degradacja i dewastacja terenu oraz rekultywacja. Funkcje przyrodnicze gleb w terenie jako uzasadnienie potrzeby ich rekultywacji. Sposoby realizacji rekultywacji terenów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne
T-W-2Degradacja fizyczna gruntów w postaci zniszczenia ich struktury, zagęszczenia, nieodpowiednich stosunków wodno-powietrznych - przyczyny, konsekwencje, zabiegi rekultywacyjne
T-W-5Oczyszczanie i remediacja gruntów z substancji szkodliwych (metali ciężkich, soli, związków organicznych) metodami "in situ" i "ex situ". Procesy fito- i bioremediacji w oczyszczaniu terenów
T-W-7Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych przez odkrywkową eksploatację kopalin, prace budowlane oraz składowanie odpadów. Pisemne zaliczenie wykładów
T-W-6Przesłanki i fazy rekultywacji terenów bezglebowych (nieużytków przyrodniczych i gospodarczych)
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradujące gleby i środowisko. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów. Agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
T-W-3Problem degradacji kwasowej i alkalizacji gruntów - przyczyny i skutki oraz regulacja odczynu
T-A-5Określanie klasy i stopnia zabudowy technicznej gleb miejskich. Problem degradacji fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej gruntów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz wpływ tego na mikroklimat, rozwój roślin, zdrowie zwierząt i ludzi
T-A-3Zapoznanie z metodą określania potencjalnego zagrożenia terenów erozją wodną
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-5Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym między innymi za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych) jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu, tj. zna niektóre treści teoretyczne związane z określaniem degradacji terenów i ich rekultywacją
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB3_U01W zakresie umiejętności student potrafi określić rodzaj i stopień degradacji terenu oraz dobrać odpowiednie zabiegi rekultywacyjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studenta ze sposobami rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
C-3Przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej do oceny rodzaju i stopnia degradacji gruntów
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi rekultywacji gruntów
Treści programoweT-W-2Degradacja fizyczna gruntów w postaci zniszczenia ich struktury, zagęszczenia, nieodpowiednich stosunków wodno-powietrznych - przyczyny, konsekwencje, zabiegi rekultywacyjne
T-W-5Oczyszczanie i remediacja gruntów z substancji szkodliwych (metali ciężkich, soli, związków organicznych) metodami "in situ" i "ex situ". Procesy fito- i bioremediacji w oczyszczaniu terenów
T-W-7Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych przez odkrywkową eksploatację kopalin, prace budowlane oraz składowanie odpadów. Pisemne zaliczenie wykładów
T-W-6Przesłanki i fazy rekultywacji terenów bezglebowych (nieużytków przyrodniczych i gospodarczych)
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradujące gleby i środowisko. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów. Agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
T-W-3Problem degradacji kwasowej i alkalizacji gruntów - przyczyny i skutki oraz regulacja odczynu
T-A-1Ocena stopnia zdegradowania fizycznego gruntów na podstawie jego właściwości. Dobór zabiegów rekultywacyjnych
T-A-4Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi w oparciu o obowiązujące zalecenia i uregulowania prawne. Dobór zabiegów oczyszczających lub unieszkodliwiających obecność polutantów w gruntach zależnie od stopnia ich zanieczyszczenia i użytkowania terenów
T-A-5Określanie klasy i stopnia zabudowy technicznej gleb miejskich. Problem degradacji fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej gruntów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz wpływ tego na mikroklimat, rozwój roślin, zdrowie zwierząt i ludzi
T-A-6Określenie rodzaju i stopnia degradacji lub dewastacji terenu przez działania wydobywcze w oparciu o konkretny przykład obszaru ze złożem żwiru. Ustalenie kierunku rekultywacji i określenie zakresu prac naprawczych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
T-A-3Zapoznanie z metodą określania potencjalnego zagrożenia terenów erozją wodną
T-A-2Ocena stopnia zakwaszenia gruntów. Neutralizacja kwasowości przez wapnowanie - dobór formy i dawki nawozu wapniowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym między innymi za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych) jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie określonym nazwą przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB3_K01W zakresie kompetencji student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych zależności, jakie istnieją między czynnikami abiotycznymi a biotycznymi w terenie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studenta ze sposobami rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
C-3Przekazanie studentowi wiedzy niezbędnej do oceny rodzaju i stopnia degradacji gruntów
C-1Uświadomienie studentowi potrzeby rekultywacji terenów
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi rekultywacji gruntów
Treści programoweT-W-2Degradacja fizyczna gruntów w postaci zniszczenia ich struktury, zagęszczenia, nieodpowiednich stosunków wodno-powietrznych - przyczyny, konsekwencje, zabiegi rekultywacyjne
T-W-5Oczyszczanie i remediacja gruntów z substancji szkodliwych (metali ciężkich, soli, związków organicznych) metodami "in situ" i "ex situ". Procesy fito- i bioremediacji w oczyszczaniu terenów
T-W-7Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych przez odkrywkową eksploatację kopalin, prace budowlane oraz składowanie odpadów. Pisemne zaliczenie wykładów
T-W-6Przesłanki i fazy rekultywacji terenów bezglebowych (nieużytków przyrodniczych i gospodarczych)
T-W-4Erozja wodna i wietrzna jako czynniki degradujące gleby i środowisko. Przyczyny i skutki oddziaływania tych procesów. Agrotechniczne i techniczne zabiegi przeciwerozyjne
T-W-3Problem degradacji kwasowej i alkalizacji gruntów - przyczyny i skutki oraz regulacja odczynu
T-A-1Ocena stopnia zdegradowania fizycznego gruntów na podstawie jego właściwości. Dobór zabiegów rekultywacyjnych
T-A-4Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi w oparciu o obowiązujące zalecenia i uregulowania prawne. Dobór zabiegów oczyszczających lub unieszkodliwiających obecność polutantów w gruntach zależnie od stopnia ich zanieczyszczenia i użytkowania terenów
T-A-5Określanie klasy i stopnia zabudowy technicznej gleb miejskich. Problem degradacji fizycznej, mechanicznej, chemicznej i biologicznej gruntów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz wpływ tego na mikroklimat, rozwój roślin, zdrowie zwierząt i ludzi
T-A-6Określenie rodzaju i stopnia degradacji lub dewastacji terenu przez działania wydobywcze w oparciu o konkretny przykład obszaru ze złożem żwiru. Ustalenie kierunku rekultywacji i określenie zakresu prac naprawczych. Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
T-A-3Zapoznanie z metodą określania potencjalnego zagrożenia terenów erozją wodną
T-A-2Ocena stopnia zakwaszenia gruntów. Neutralizacja kwasowości przez wapnowanie - dobór formy i dawki nawozu wapniowego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym między innymi za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych) jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, wykazuje się podstawową odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma dostateczną świadomość ścisłych zależności istniejących w środowisku pomiędzy czynnikami abiotycznymi i biotycznymi
3,5
4,0
4,5
5,0