Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Klasyfikacja gleb i gruntów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Klasyfikacja gleb i gruntów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Adam Sammel <Adam.Sammel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu geografii i fizyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności klasyfikacji gleb i gruntów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego oraz metodą organoleptyczną o ocena właściwości badanych gleb – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-A-2Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych z uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów.1
T-A-3Oznaczanie odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb, wyliczanie pojemności sorpcyjnej gleby, oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-A-4Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych i dokumentacja klasyfikacyjna.2
T-A-5Opis cech morfologicznych gleb na monolitach glebowych (skrzynkowych i klejonych), ocena ich podstawowych parametrów jakościowych oraz ich klasyfikacja2
9
wykłady
T-W-1Właściwości fizyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska glebowego – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-2Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące kwasowość i skład kationowy gleb oraz formy występowania składników pokarmowych w glebie, które należy uwzględnić przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-3Właściwości sorpcyjne gleb; ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-4Powstawanie, podział próchnicy i jej rola w kształtowa właściwości gleb – jakość i ilość próchnicy jako parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-W-5Jednostki klasyfikacyjne gleb2
T-W-6Dokumentacja klasyfikacyjna gleb i gruntów2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń.36
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
60
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów11
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
M-3Praca w grupach - praca z monolitami glebowymi.
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych i opracowanych samodzielnie monolitów glebowych
S-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB2_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych gleb niezbędnych przy klasyfikacji gleb i gruntów; kryteria i technikę klasyfikacji gleb i gruntów
GP_1A_W02, GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-3M-4, M-2, M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB2_U01
Student potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz opisać ich cechy morfologiczne, a następnie dokonać ich klasyfikacji
GP_1A_U07, GP_1A_U13, GP_1A_U15R1A_U05, R1A_U07, T1A_U08, T1A_U11, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-3M-4, M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB2_K01
Zrozumienie podstawowych procesów kształtujących właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Opanowanie założeń i kryteriów klasyfikacji gleb i gruntów
GP_1A_K04, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K05, R1A_K06, S1A_K03, S1A_K05, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-3M-4, M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB2_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych gleb niezbędnych przy klasyfikacji gleb i gruntów; kryteria i technikę klasyfikacji gleb i gruntów
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB2_U01
Student potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz opisać ich cechy morfologiczne, a następnie dokonać ich klasyfikacji
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB2_K01
Zrozumienie podstawowych procesów kształtujących właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Opanowanie założeń i kryteriów klasyfikacji gleb i gruntów
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów W zakresie działania, postaw i motywacji: - student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Woch F., Wademekum Klasyfikatora Gleb, IUNG, Puławy, 2007
  2. Zawadzki S, Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa, 1999
  3. Mocek A., Drzymała S., Maszner P., Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, AR Poznań, Poznań, 1997
  4. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., Hetman J., Zarys Gleboznawstwa, AR Lublin, Lublin, 1999
  2. Koćmit A., Niedźwiecki E., Zabłocki Z., Gleboznawstwo z elementami geologii, AR Szczecin, Szczecin, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego oraz metodą organoleptyczną o ocena właściwości badanych gleb – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-A-2Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych z uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów.1
T-A-3Oznaczanie odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb, wyliczanie pojemności sorpcyjnej gleby, oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-A-4Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych i dokumentacja klasyfikacyjna.2
T-A-5Opis cech morfologicznych gleb na monolitach glebowych (skrzynkowych i klejonych), ocena ich podstawowych parametrów jakościowych oraz ich klasyfikacja2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Właściwości fizyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska glebowego – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-2Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące kwasowość i skład kationowy gleb oraz formy występowania składników pokarmowych w glebie, które należy uwzględnić przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-3Właściwości sorpcyjne gleb; ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów1
T-W-4Powstawanie, podział próchnicy i jej rola w kształtowa właściwości gleb – jakość i ilość próchnicy jako parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów2
T-W-5Jednostki klasyfikacyjne gleb2
T-W-6Dokumentacja klasyfikacyjna gleb i gruntów2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń.36
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów11
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-4konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB2_W01Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych gleb niezbędnych przy klasyfikacji gleb i gruntów; kryteria i technikę klasyfikacji gleb i gruntów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności klasyfikacji gleb i gruntów
Treści programoweT-W-6Dokumentacja klasyfikacyjna gleb i gruntów
T-W-1Właściwości fizyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska glebowego – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-4Powstawanie, podział próchnicy i jej rola w kształtowa właściwości gleb – jakość i ilość próchnicy jako parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-5Jednostki klasyfikacyjne gleb
T-W-2Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące kwasowość i skład kationowy gleb oraz formy występowania składników pokarmowych w glebie, które należy uwzględnić przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-3Właściwości sorpcyjne gleb; ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-1Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego oraz metodą organoleptyczną o ocena właściwości badanych gleb – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-2Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych z uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów.
T-A-4Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych i dokumentacja klasyfikacyjna.
T-A-5Opis cech morfologicznych gleb na monolitach glebowych (skrzynkowych i klejonych), ocena ich podstawowych parametrów jakościowych oraz ich klasyfikacja
T-A-3Oznaczanie odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb, wyliczanie pojemności sorpcyjnej gleby, oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z monolitami glebowymi.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB2_U01Student potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz opisać ich cechy morfologiczne, a następnie dokonać ich klasyfikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności klasyfikacji gleb i gruntów
Treści programoweT-W-6Dokumentacja klasyfikacyjna gleb i gruntów
T-W-1Właściwości fizyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska glebowego – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-4Powstawanie, podział próchnicy i jej rola w kształtowa właściwości gleb – jakość i ilość próchnicy jako parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-5Jednostki klasyfikacyjne gleb
T-W-2Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące kwasowość i skład kationowy gleb oraz formy występowania składników pokarmowych w glebie, które należy uwzględnić przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-3Właściwości sorpcyjne gleb; ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-1Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego oraz metodą organoleptyczną o ocena właściwości badanych gleb – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-2Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych z uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów.
T-A-4Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych i dokumentacja klasyfikacyjna.
T-A-5Opis cech morfologicznych gleb na monolitach glebowych (skrzynkowych i klejonych), ocena ich podstawowych parametrów jakościowych oraz ich klasyfikacja
T-A-3Oznaczanie odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb, wyliczanie pojemności sorpcyjnej gleby, oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z monolitami glebowymi.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych i opracowanych samodzielnie monolitów glebowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB2_K01Zrozumienie podstawowych procesów kształtujących właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Opanowanie założeń i kryteriów klasyfikacji gleb i gruntów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności klasyfikacji gleb i gruntów
Treści programoweT-W-6Dokumentacja klasyfikacyjna gleb i gruntów
T-W-1Właściwości fizyczne i ich rola w kształtowaniu środowiska glebowego – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-4Powstawanie, podział próchnicy i jej rola w kształtowa właściwości gleb – jakość i ilość próchnicy jako parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-5Jednostki klasyfikacyjne gleb
T-W-2Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące kwasowość i skład kationowy gleb oraz formy występowania składników pokarmowych w glebie, które należy uwzględnić przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-W-3Właściwości sorpcyjne gleb; ekologiczne znaczenie sorpcyjnych i buforowych właściwości gleb – podstawowe parametry stosowane przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-1Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego oraz metodą organoleptyczną o ocena właściwości badanych gleb – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
T-A-2Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych z uwzględnieniem stosunków wodno-powietrznych – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów.
T-A-4Technika wykonywania prac klasyfikacyjnych i dokumentacja klasyfikacyjna.
T-A-5Opis cech morfologicznych gleb na monolitach glebowych (skrzynkowych i klejonych), ocena ich podstawowych parametrów jakościowych oraz ich klasyfikacja
T-A-3Oznaczanie odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb, wyliczanie pojemności sorpcyjnej gleby, oraz stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym – wykorzystanie uzyskanych wyników przy klasyfikacji gleb i gruntów
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z monolitami glebowymi.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowanych i opracowanych samodzielnie monolitów glebowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów W zakresie działania, postaw i motywacji: - student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0