Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka terenami zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka terenami zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podtawowe wiadomości z przedmiotów przyrodniczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie pojęć związanych z gospodarką terenami zieleni, w tym z przepisami prawnymi, analizą ekonomiczną przedsięwzięcia, rolą i funkcją terenów zieleni oraz elementami zagospodarowania i budowy terenów zieleni, a także doborem roślin do różnych warunków siedliskowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Elementy małej architektury i wyposażenia terenów zieleni – skarpy, schody terenowe, drogi itp., woda w terenach zieleni1
T-A-2Trawniki i runo parkowe – budowa i pielęgnacja1
T-A-3Żywopłoty – dobór roślin, technika zakładania i pielęgnacji1
T-A-4Pnącza – znaczenie dla terenów zieleni, dobór, podpory2
T-A-5Podstawy sanitarnej pielęgnacji drzew i krzewów2
T-A-6Sporządzenie programu pielęgnacji i zagospodarowania terenu zieleni. Omówienie przyjętych rozwiązań technicznych2
9
wykłady
T-W-1Przepisy prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, rola inspektora nadzoru terenów zieleni2
T-W-2Rola i funkcje terenów zieleni. Elementy zagospodarowania i budowy terenów zieleni2
T-W-3Materiały techniczne wykorzystywane w budowie terenów zieleni, konserwacja elementów drewnianych, metalowych, kamiennych – technika i środki1
T-W-4Inwentaryzacja dendrologiczna, sadzenie i przesadzanie drzew oraz krzewów, zabezpieczanie po posadzeniu2
T-W-5Dobór roślin do różnych warunków siedliskowych – określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach9
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i zaliczenia46
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Przygotowanie projektu i prezentacji13
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studentów w czasie zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena projektu i prezentacji
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB1_W01
Student posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętej gospodarki terenami zieleni, m.in. przepisów prawnych, zasad sporządzania operatów pielegnacyjnych, uwarunkowań przyrodniczych oraz procesów rozwoju gospodarczego, a także doboru roślin drzewiastych dla terenów zieleni
GP_1A_W02, GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB1_U01
Zdobycie umiejętności zagospodarowania oraz sporządzenia operatu pielęgnacji terenu zieleni, potrafi wykonac projekt oraz prezentację na wskazany temat
GP_1A_U07, GP_1A_U13, GP_1A_U15R1A_U05, R1A_U07, T1A_U08, T1A_U11, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15InzA_U01, InzA_U05, InzA_U06C-1T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OB1_K01
Student potrafi wykonac operat pielęgnacji i utrzymania terenu zieleni, ocenic istotę pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej oraz ocenic priorytety wykonywanego zadania
GP_1A_K04, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K05, R1A_K06, S1A_K03, S1A_K05, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB1_W01
Student posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętej gospodarki terenami zieleni, m.in. przepisów prawnych, zasad sporządzania operatów pielegnacyjnych, uwarunkowań przyrodniczych oraz procesów rozwoju gospodarczego, a także doboru roślin drzewiastych dla terenów zieleni
2,0student nie ma wiedzy z zakresu gospodarowania terenami zieleni
3,0student zna podstawowe akty prawne związane z gospodarką terenami zieleni
3,5student zna ogólne zasady wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej terenu zieleni
4,0student potrafi dokonac doboru drzew i krzewów do wybranego terenu zieleni z uwzglednieniem uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych
4,5student dobrze zna zasady sporządzania operatów pielęgnacyjnych terenów zieleni
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu gospodarki terenami zieleni

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB1_U01
Zdobycie umiejętności zagospodarowania oraz sporządzenia operatu pielęgnacji terenu zieleni, potrafi wykonac projekt oraz prezentację na wskazany temat
2,0student nie potrafi zagospodarowac terenu, sporządzic operatu pielęgnacyjnego oraz wykonac projektu
3,0student wykorzystuje częśc metod lecz w stopniu niewystarczającym do wykonania opracowania
3,5student poznał metody wymagane do wykonania opracowania zagospodarowania terenu zieleni
4,0student potrafi zagospodarowac teren zieleni
4,5student potrafi zagospodarowac teren zieleni oraz wykonac operat pielegnacyjny
5,0student potrafi zagospodarowac teren zieleni, wykonac operat pielegnacyjny, przygotowac projekt oraz prezentację

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OB1_K01
Student potrafi wykonac operat pielęgnacji i utrzymania terenu zieleni, ocenic istotę pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej oraz ocenic priorytety wykonywanego zadania
2,0student nie potrafi wykonac operatu pielegnacji i utzrymania terenu zieleni oraz ocenic priorytetów wykonywanego zadania
3,0student potrafi w stopniu niezadowalającym sporządzic operat pielegnacyjny
3,5student potrafi wykonac operat pielegnacji i utrzymania terenu zieleni
4,0student potrafi gospospodarowac terenami zieleni z uwzlędnieniem wymagań przyrodniczych
4,5student potrafi gospospodarowac terenami zieleni z uwzlędnieniem wymagań przyrodniczych i gospodarczych
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykonac operat pielęgnacji i utrzymania terenu zieleni, ocenic pozatechniczne aspekty wykonywanej działalności oraz ocenic priorytety wykonywanego zadania

Literatura podstawowa

  1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WsiP, Warszawa, 1998
  2. Malczyk T., Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa, 2005
  3. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, WsiP, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
  2. Borcz Z., Elementy projektowania terenów zieleni, AR Wrocław, Wrocław, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Elementy małej architektury i wyposażenia terenów zieleni – skarpy, schody terenowe, drogi itp., woda w terenach zieleni1
T-A-2Trawniki i runo parkowe – budowa i pielęgnacja1
T-A-3Żywopłoty – dobór roślin, technika zakładania i pielęgnacji1
T-A-4Pnącza – znaczenie dla terenów zieleni, dobór, podpory2
T-A-5Podstawy sanitarnej pielęgnacji drzew i krzewów2
T-A-6Sporządzenie programu pielęgnacji i zagospodarowania terenu zieleni. Omówienie przyjętych rozwiązań technicznych2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przepisy prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, rola inspektora nadzoru terenów zieleni2
T-W-2Rola i funkcje terenów zieleni. Elementy zagospodarowania i budowy terenów zieleni2
T-W-3Materiały techniczne wykorzystywane w budowie terenów zieleni, konserwacja elementów drewnianych, metalowych, kamiennych – technika i środki1
T-W-4Inwentaryzacja dendrologiczna, sadzenie i przesadzanie drzew oraz krzewów, zabezpieczanie po posadzeniu2
T-W-5Dobór roślin do różnych warunków siedliskowych – określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach9
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Przygotowanie do zajęć i zaliczenia46
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Przygotowanie projektu i prezentacji13
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB1_W01Student posiada wiedzę z zakresu szeroko pojętej gospodarki terenami zieleni, m.in. przepisów prawnych, zasad sporządzania operatów pielegnacyjnych, uwarunkowań przyrodniczych oraz procesów rozwoju gospodarczego, a także doboru roślin drzewiastych dla terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie pojęć związanych z gospodarką terenami zieleni, w tym z przepisami prawnymi, analizą ekonomiczną przedsięwzięcia, rolą i funkcją terenów zieleni oraz elementami zagospodarowania i budowy terenów zieleni, a także doborem roślin do różnych warunków siedliskowych
Treści programoweT-W-1Przepisy prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, rola inspektora nadzoru terenów zieleni
T-W-2Rola i funkcje terenów zieleni. Elementy zagospodarowania i budowy terenów zieleni
T-W-5Dobór roślin do różnych warunków siedliskowych – określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych
T-W-4Inwentaryzacja dendrologiczna, sadzenie i przesadzanie drzew oraz krzewów, zabezpieczanie po posadzeniu
T-A-2Trawniki i runo parkowe – budowa i pielęgnacja
T-A-3Żywopłoty – dobór roślin, technika zakładania i pielęgnacji
T-A-4Pnącza – znaczenie dla terenów zieleni, dobór, podpory
T-A-5Podstawy sanitarnej pielęgnacji drzew i krzewów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studentów w czasie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma wiedzy z zakresu gospodarowania terenami zieleni
3,0student zna podstawowe akty prawne związane z gospodarką terenami zieleni
3,5student zna ogólne zasady wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej terenu zieleni
4,0student potrafi dokonac doboru drzew i krzewów do wybranego terenu zieleni z uwzglednieniem uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych
4,5student dobrze zna zasady sporządzania operatów pielęgnacyjnych terenów zieleni
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu gospodarki terenami zieleni
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB1_U01Zdobycie umiejętności zagospodarowania oraz sporządzenia operatu pielęgnacji terenu zieleni, potrafi wykonac projekt oraz prezentację na wskazany temat
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie pojęć związanych z gospodarką terenami zieleni, w tym z przepisami prawnymi, analizą ekonomiczną przedsięwzięcia, rolą i funkcją terenów zieleni oraz elementami zagospodarowania i budowy terenów zieleni, a także doborem roślin do różnych warunków siedliskowych
Treści programoweT-W-1Przepisy prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, rola inspektora nadzoru terenów zieleni
T-W-5Dobór roślin do różnych warunków siedliskowych – określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych
T-W-3Materiały techniczne wykorzystywane w budowie terenów zieleni, konserwacja elementów drewnianych, metalowych, kamiennych – technika i środki
T-A-1Elementy małej architektury i wyposażenia terenów zieleni – skarpy, schody terenowe, drogi itp., woda w terenach zieleni
T-A-2Trawniki i runo parkowe – budowa i pielęgnacja
T-A-3Żywopłoty – dobór roślin, technika zakładania i pielęgnacji
T-A-4Pnącza – znaczenie dla terenów zieleni, dobór, podpory
T-A-5Podstawy sanitarnej pielęgnacji drzew i krzewów
T-A-6Sporządzenie programu pielęgnacji i zagospodarowania terenu zieleni. Omówienie przyjętych rozwiązań technicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studentów w czasie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zagospodarowac terenu, sporządzic operatu pielęgnacyjnego oraz wykonac projektu
3,0student wykorzystuje częśc metod lecz w stopniu niewystarczającym do wykonania opracowania
3,5student poznał metody wymagane do wykonania opracowania zagospodarowania terenu zieleni
4,0student potrafi zagospodarowac teren zieleni
4,5student potrafi zagospodarowac teren zieleni oraz wykonac operat pielegnacyjny
5,0student potrafi zagospodarowac teren zieleni, wykonac operat pielegnacyjny, przygotowac projekt oraz prezentację
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OB1_K01Student potrafi wykonac operat pielęgnacji i utrzymania terenu zieleni, ocenic istotę pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej oraz ocenic priorytety wykonywanego zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie pojęć związanych z gospodarką terenami zieleni, w tym z przepisami prawnymi, analizą ekonomiczną przedsięwzięcia, rolą i funkcją terenów zieleni oraz elementami zagospodarowania i budowy terenów zieleni, a także doborem roślin do różnych warunków siedliskowych
Treści programoweT-W-1Przepisy prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, rola inspektora nadzoru terenów zieleni
T-W-2Rola i funkcje terenów zieleni. Elementy zagospodarowania i budowy terenów zieleni
T-W-5Dobór roślin do różnych warunków siedliskowych – określenie zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych
T-W-3Materiały techniczne wykorzystywane w budowie terenów zieleni, konserwacja elementów drewnianych, metalowych, kamiennych – technika i środki
T-W-4Inwentaryzacja dendrologiczna, sadzenie i przesadzanie drzew oraz krzewów, zabezpieczanie po posadzeniu
T-A-1Elementy małej architektury i wyposażenia terenów zieleni – skarpy, schody terenowe, drogi itp., woda w terenach zieleni
T-A-2Trawniki i runo parkowe – budowa i pielęgnacja
T-A-3Żywopłoty – dobór roślin, technika zakładania i pielęgnacji
T-A-4Pnącza – znaczenie dla terenów zieleni, dobór, podpory
T-A-5Podstawy sanitarnej pielęgnacji drzew i krzewów
T-A-6Sporządzenie programu pielęgnacji i zagospodarowania terenu zieleni. Omówienie przyjętych rozwiązań technicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Obserwacja pracy studentów w czasie zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykonac operatu pielegnacji i utzrymania terenu zieleni oraz ocenic priorytetów wykonywanego zadania
3,0student potrafi w stopniu niezadowalającym sporządzic operat pielegnacyjny
3,5student potrafi wykonac operat pielegnacji i utrzymania terenu zieleni
4,0student potrafi gospospodarowac terenami zieleni z uwzlędnieniem wymagań przyrodniczych
4,5student potrafi gospospodarowac terenami zieleni z uwzlędnieniem wymagań przyrodniczych i gospodarczych
5,0student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykonac operat pielęgnacji i utrzymania terenu zieleni, ocenic pozatechniczne aspekty wykonywanej działalności oraz ocenic priorytety wykonywanego zadania