Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ekologia, ochrona środowiska i ekonomia na poziomie szkoły średniej, geografia na poziomie podstawowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy potrzebnej do identyfikacji zagrożeń środowiskowych. Zdobycie umiejętności pozyskiwania danych i ich interpretacji.
C-2Zrozumienie i analiza procesów i zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
C-3Uświadomienie konsekwencji działań ludzkości i ich wpływu na jakość środowiska i życia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena zmian demograficznych w Polsce.1
T-A-2Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie ludności – choroby cywilizacyjne, społeczne i zawodowe.1
T-A-3Ocena biologicznego zagrożenia środowiska (mikrobiologicznego i parazytologicznego).1
T-A-4Zanieczyszczenia i skażenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.2
T-A-5Ocena wpływu najważniejszych katastrof ekologicznych na degradację środowiska i zdrowie ludności.1
T-A-6Ocena zagrożenia hałasem.1
T-A-7Ocena wpływu indywidualnych osób na środowisko – ekostopa; ślad weglowy.1
T-A-8Omówienie wyników prac zespołów zaliczenie.1
9
wykłady
T-W-1Rozwój cywilizacyjny w aspekcie zysków i strat dla społeczeństwa i środowiska. Istota koncepcji i cele zrównoważonego rozwoju. Relacje pomiędzy postępem cywilizacyjnym a zrównoważonym rozwojem.1
T-W-2Modele życia społeczeństwa. Wzorce produkcji i konsumpcji.1
T-W-3Bariery zrównoważonego rozwoju (świadomościowe, polityczne i ekonomiczne). Granice wolności i jej ograniczenia (prawo obywateli do wyrażania poglądów i granice interwencji organów państwowych).1
T-W-4Katastrofy ekologiczne a klęski żywiołowe. Zagrożenia komunikacyjne i transportowe. Ekonomiczne i społeczne skutki wypadków i katastrof.2
T-W-5Choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne (rodzaj zagrożeń, tempo rozprzestrzeniania, zapobieganie i zwalczanie epidemii).2
T-W-6Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacji w wyniku działań wojennych i zbrojeń.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie studenta do uczestnictwa w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-3Przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej10
A-A-4Zespołowa praca studentów w terenie - pomiar hałasu ulicznego, określanie natężenia ruchu. Przygotowanie sprawozdania z pracy terenowej.16
A-A-5Samodzielna praca sudenta - przygotowanie do pisemnego zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-6Udział w konsultacjach6
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Udział studenta w konsultacjach6
A-W-3Samodzielna praca studenta - przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-4Studiowanie literatury5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Film
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów
M-6Gry dydaktyczne
M-7Anegdota

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy treści wykładowych i ćwiczeniowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA4_W01
Posiada wiedzę o relacjach międzykulturowych, strukturze osadniczej i instytucjonalnej na różnych szczeblach, o modelach poprawy jakości życia w mieście, o relacjach i więzach społecznych oraz o zjawiskach przyrodniczych i zagrożeniach środowiskowych.
GP_1A_W18, GP_1A_W06, GP_1A_W14, GP_1A_W17R1A_W02, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W09, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, S1A_W11C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA4_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk przyrodniczych i społecznych uwaga: to jest zbyt ogólny cel
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA4_K01
Umie rozpoznać zależności i związki zachodzące w środowisku oraz ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni. Umie analizować zebrane dane.
GP_1A_K08, GP_1A_K09R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-8, T-A-7M-2, M-4, M-5, M-6, M-7S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA4_W01
Posiada wiedzę o relacjach międzykulturowych, strukturze osadniczej i instytucjonalnej na różnych szczeblach, o modelach poprawy jakości życia w mieście, o relacjach i więzach społecznych oraz o zjawiskach przyrodniczych i zagrożeniach środowiskowych.
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych. Nie rozumie wpływu antropopresji na jakość życia człowieka.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych na pozmiomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na jakość życia człowieka.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych na pozmiomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na jakość życia człowieka, potrafi podać przykłady.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy antropopresji oraz życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę człowieka w kształtowaniu jakości życia środowiskowego i społecznego.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między człowiekiem a środowiskiem jego występowania oraz między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy zjawisk przyrodniczbnych oraz społecznych uwarunkowań zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA4_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk przyrodniczych i społecznych uwaga: to jest zbyt ogólny cel
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów i zajwisk przyrodniczych i społecznych społecznych otaczającego świata.
3,0Postrafi wymienić chociaż kilka zjawisk przyrodniczych i społecznych otaczającego świata, dostrzega stałość i powtarzalność zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych istotnych dla kondycji biosfery, litosfery i społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę przyrodniczą i społeczną potrafi umiejscowić we właściwym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA4_K01
Umie rozpoznać zależności i związki zachodzące w środowisku oraz ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni. Umie analizować zebrane dane.
2,0Zupełny brak zdyscyplinowania w czasie pracy . Niesłuchanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Brak współpracy w zespole.Student nie posiada umiejętności wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dostateczna współpraca w zespole.Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości z niewielkimi brakami.
3,5Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociągnięciami. Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
4,0Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dobra współpraca w zespole. Student w stopniu dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
4,5Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Bardzo dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociągnięciami. Student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości ale z bardzo niewielkimi niedociągnięciami.
5,0Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Bardzo dobra współpraca w zespole. Student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.

Literatura podstawowa

  1. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 1999
  2. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., Łapińska E., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. WEiŚ, 1995
  3. Wiąckowski St., Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Wyd. Stanisław K. Wiąckowski, Kielce, 2000
  4. Czerny M., Łuczak R., Makowski J., Globalistyka. Procesy lokalne i ich konsekwencje., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena zmian demograficznych w Polsce.1
T-A-2Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie ludności – choroby cywilizacyjne, społeczne i zawodowe.1
T-A-3Ocena biologicznego zagrożenia środowiska (mikrobiologicznego i parazytologicznego).1
T-A-4Zanieczyszczenia i skażenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.2
T-A-5Ocena wpływu najważniejszych katastrof ekologicznych na degradację środowiska i zdrowie ludności.1
T-A-6Ocena zagrożenia hałasem.1
T-A-7Ocena wpływu indywidualnych osób na środowisko – ekostopa; ślad weglowy.1
T-A-8Omówienie wyników prac zespołów zaliczenie.1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój cywilizacyjny w aspekcie zysków i strat dla społeczeństwa i środowiska. Istota koncepcji i cele zrównoważonego rozwoju. Relacje pomiędzy postępem cywilizacyjnym a zrównoważonym rozwojem.1
T-W-2Modele życia społeczeństwa. Wzorce produkcji i konsumpcji.1
T-W-3Bariery zrównoważonego rozwoju (świadomościowe, polityczne i ekonomiczne). Granice wolności i jej ograniczenia (prawo obywateli do wyrażania poglądów i granice interwencji organów państwowych).1
T-W-4Katastrofy ekologiczne a klęski żywiołowe. Zagrożenia komunikacyjne i transportowe. Ekonomiczne i społeczne skutki wypadków i katastrof.2
T-W-5Choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne (rodzaj zagrożeń, tempo rozprzestrzeniania, zapobieganie i zwalczanie epidemii).2
T-W-6Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacji w wyniku działań wojennych i zbrojeń.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie studenta do uczestnictwa w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-3Przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej10
A-A-4Zespołowa praca studentów w terenie - pomiar hałasu ulicznego, określanie natężenia ruchu. Przygotowanie sprawozdania z pracy terenowej.16
A-A-5Samodzielna praca sudenta - przygotowanie do pisemnego zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-6Udział w konsultacjach6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Udział studenta w konsultacjach6
A-W-3Samodzielna praca studenta - przygotowanie do zaliczenia wykładów10
A-W-4Studiowanie literatury5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA4_W01Posiada wiedzę o relacjach międzykulturowych, strukturze osadniczej i instytucjonalnej na różnych szczeblach, o modelach poprawy jakości życia w mieście, o relacjach i więzach społecznych oraz o zjawiskach przyrodniczych i zagrożeniach środowiskowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
GP_1A_W14ma wiedzę na temat zasad opracowania i warunków wdrożenia modeli poprawy jakości życia w mieście, oceny ich skuteczności i weryfikacji
GP_1A_W17ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur osadniczych oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w skali krajowej i międzynarodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konsekwencji działań ludzkości i ich wpływu na jakość środowiska i życia.
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy potrzebnej do identyfikacji zagrożeń środowiskowych. Zdobycie umiejętności pozyskiwania danych i ich interpretacji.
C-2Zrozumienie i analiza procesów i zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
Treści programoweT-W-1Rozwój cywilizacyjny w aspekcie zysków i strat dla społeczeństwa i środowiska. Istota koncepcji i cele zrównoważonego rozwoju. Relacje pomiędzy postępem cywilizacyjnym a zrównoważonym rozwojem.
T-W-3Bariery zrównoważonego rozwoju (świadomościowe, polityczne i ekonomiczne). Granice wolności i jej ograniczenia (prawo obywateli do wyrażania poglądów i granice interwencji organów państwowych).
T-W-4Katastrofy ekologiczne a klęski żywiołowe. Zagrożenia komunikacyjne i transportowe. Ekonomiczne i społeczne skutki wypadków i katastrof.
T-W-6Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacji w wyniku działań wojennych i zbrojeń.
T-W-2Modele życia społeczeństwa. Wzorce produkcji i konsumpcji.
T-W-5Choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne (rodzaj zagrożeń, tempo rozprzestrzeniania, zapobieganie i zwalczanie epidemii).
T-A-1Ocena zmian demograficznych w Polsce.
T-A-2Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie ludności – choroby cywilizacyjne, społeczne i zawodowe.
T-A-3Ocena biologicznego zagrożenia środowiska (mikrobiologicznego i parazytologicznego).
T-A-4Zanieczyszczenia i skażenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.
T-A-5Ocena wpływu najważniejszych katastrof ekologicznych na degradację środowiska i zdrowie ludności.
T-A-6Ocena zagrożenia hałasem.
T-A-7Ocena wpływu indywidualnych osób na środowisko – ekostopa; ślad weglowy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Film
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów
M-6Gry dydaktyczne
M-7Anegdota
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy treści wykładowych i ćwiczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych. Nie rozumie wpływu antropopresji na jakość życia człowieka.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych na pozmiomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na jakość życia człowieka.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych na pozmiomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na jakość życia człowieka, potrafi podać przykłady.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy antropopresji oraz życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę człowieka w kształtowaniu jakości życia środowiskowego i społecznego.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między człowiekiem a środowiskiem jego występowania oraz między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy zjawisk przyrodniczbnych oraz społecznych uwarunkowań zjawisk przyrodniczych i ekonomicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA4_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk przyrodniczych i społecznych uwaga: to jest zbyt ogólny cel
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konsekwencji działań ludzkości i ich wpływu na jakość środowiska i życia.
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy potrzebnej do identyfikacji zagrożeń środowiskowych. Zdobycie umiejętności pozyskiwania danych i ich interpretacji.
C-2Zrozumienie i analiza procesów i zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
Treści programoweT-W-1Rozwój cywilizacyjny w aspekcie zysków i strat dla społeczeństwa i środowiska. Istota koncepcji i cele zrównoważonego rozwoju. Relacje pomiędzy postępem cywilizacyjnym a zrównoważonym rozwojem.
T-W-3Bariery zrównoważonego rozwoju (świadomościowe, polityczne i ekonomiczne). Granice wolności i jej ograniczenia (prawo obywateli do wyrażania poglądów i granice interwencji organów państwowych).
T-W-4Katastrofy ekologiczne a klęski żywiołowe. Zagrożenia komunikacyjne i transportowe. Ekonomiczne i społeczne skutki wypadków i katastrof.
T-W-6Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacji w wyniku działań wojennych i zbrojeń.
T-W-2Modele życia społeczeństwa. Wzorce produkcji i konsumpcji.
T-W-5Choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne (rodzaj zagrożeń, tempo rozprzestrzeniania, zapobieganie i zwalczanie epidemii).
T-A-1Ocena zmian demograficznych w Polsce.
T-A-2Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie ludności – choroby cywilizacyjne, społeczne i zawodowe.
T-A-3Ocena biologicznego zagrożenia środowiska (mikrobiologicznego i parazytologicznego).
T-A-4Zanieczyszczenia i skażenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.
T-A-5Ocena wpływu najważniejszych katastrof ekologicznych na degradację środowiska i zdrowie ludności.
T-A-6Ocena zagrożenia hałasem.
T-A-7Ocena wpływu indywidualnych osób na środowisko – ekostopa; ślad weglowy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Film
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów
M-6Gry dydaktyczne
M-7Anegdota
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy treści wykładowych i ćwiczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów i zajwisk przyrodniczych i społecznych społecznych otaczającego świata.
3,0Postrafi wymienić chociaż kilka zjawisk przyrodniczych i społecznych otaczającego świata, dostrzega stałość i powtarzalność zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
3,5Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
4,0Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych istotnych dla kondycji biosfery, litosfery i społeczeństw.
4,5Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych.
5,0Każdą istotną zmianę przyrodniczą i społeczną potrafi umiejscowić we właściwym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej zaistnienia oraz przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA4_K01Umie rozpoznać zależności i związki zachodzące w środowisku oraz ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni. Umie analizować zebrane dane.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konsekwencji działań ludzkości i ich wpływu na jakość środowiska i życia.
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy potrzebnej do identyfikacji zagrożeń środowiskowych. Zdobycie umiejętności pozyskiwania danych i ich interpretacji.
C-2Zrozumienie i analiza procesów i zjawisk społecznych we współczesnym świecie.
Treści programoweT-W-1Rozwój cywilizacyjny w aspekcie zysków i strat dla społeczeństwa i środowiska. Istota koncepcji i cele zrównoważonego rozwoju. Relacje pomiędzy postępem cywilizacyjnym a zrównoważonym rozwojem.
T-W-3Bariery zrównoważonego rozwoju (świadomościowe, polityczne i ekonomiczne). Granice wolności i jej ograniczenia (prawo obywateli do wyrażania poglądów i granice interwencji organów państwowych).
T-W-4Katastrofy ekologiczne a klęski żywiołowe. Zagrożenia komunikacyjne i transportowe. Ekonomiczne i społeczne skutki wypadków i katastrof.
T-W-6Zagrożenia środowiska naturalnego i cywilizacji w wyniku działań wojennych i zbrojeń.
T-W-2Modele życia społeczeństwa. Wzorce produkcji i konsumpcji.
T-W-5Choroby cywilizacyjne, zagrożenia epidemiologiczne (rodzaj zagrożeń, tempo rozprzestrzeniania, zapobieganie i zwalczanie epidemii).
T-A-1Ocena zmian demograficznych w Polsce.
T-A-2Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie ludności – choroby cywilizacyjne, społeczne i zawodowe.
T-A-3Ocena biologicznego zagrożenia środowiska (mikrobiologicznego i parazytologicznego).
T-A-4Zanieczyszczenia i skażenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka.
T-A-5Ocena wpływu najważniejszych katastrof ekologicznych na degradację środowiska i zdrowie ludności.
T-A-6Ocena zagrożenia hałasem.
T-A-8Omówienie wyników prac zespołów zaliczenie.
T-A-7Ocena wpływu indywidualnych osób na środowisko – ekostopa; ślad weglowy.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów
M-6Gry dydaktyczne
M-7Anegdota
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy treści wykładowych i ćwiczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Zupełny brak zdyscyplinowania w czasie pracy . Niesłuchanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Brak współpracy w zespole.Student nie posiada umiejętności wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
3,0Dostateczne zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dostateczna współpraca w zespole.Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości z niewielkimi brakami.
3,5Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociągnięciami. Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
4,0Dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Dobra współpraca w zespole. Student w stopniu dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.
4,5Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Bardzo dobra współpraca w zespole z niewielkimi niedociągnięciami. Student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości ale z bardzo niewielkimi niedociągnięciami.
5,0Bardzo dobre zdyscyplinowanie w czasie pracy. Wykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia. Bardzo dobra współpraca w zespole. Student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność wnikliwego analizowania otrzymanych wyników i oceny ich jakości.