Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Kultura regionalna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kultura regionalna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i geografii na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności rozumienia kultury w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych;
C-2Zwiększenie kompetencji kompetencji kulturowych, analizy, interpretacji i oceny przejawów kulturowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej.9
9
wykłady
T-W-1Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2udział w ekspozycjach, wystawach, praca własna51
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2udział w wystawach, ekspozycjach21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, film, ekspozycja, metoda sytuacyjna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach, ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: Prezentacja, zaliczenie ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA2_W01
Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i organizacjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także oralacjach międzykulturowych.
GP_1A_W06S1A_W03, S1A_W11C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA2_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kultrurowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA2_K01
Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA2_W01
Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i organizacjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także oralacjach międzykulturowych.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów.
4,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów i ich przeanalizowania i porównania.
4,5Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki.
5,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki. Zdobył również wiadomości samodzielnie, poprzez udział w wystawach, ekspozycjach i lekturę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA2_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kultrurowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
2,0Student nie potrafi prawidłowo interpretować podstawowych zjawisk kulturowych w zakresie kultury regionalnej.
3,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie kultury regionalnej.
3,5Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami.
4,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i poddawać je analizie i o nich dyskutować.
4,5Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę.
5,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami, poddawać je analizie i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę i się nią posługiwać.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA2_K01
Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
2,0Student nie jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,0Student jest zdolny do rozpoznania podstawowych zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym.
3,5Student jest zdolny do rozpoznania zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni.
4,0Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni.
4,5Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe.
5,0Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe, docenia wartość w tej różnorodności.

Literatura podstawowa

  1. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2004
  2. Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o., Warszawa, 2008
  3. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Instytut Kultury, Wrocław, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Elżbieta Nieroba, Anna Czerner, Flirt tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe późnej nowoczesności, Scholar, Warszawa, 2010
  2. Nicholas Ganz, Świat graffiti. Sztuka ulicy z pięciu kontynentów, Albatros, Warszawa, 2008
  3. Gordon Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura - jednostkowa tożsamość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warzsawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2udział w ekspozycjach, wystawach, praca własna51
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2udział w wystawach, ekspozycjach21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA2_W01Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i organizacjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także oralacjach międzykulturowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności rozumienia kultury w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych;
C-2Zwiększenie kompetencji kompetencji kulturowych, analizy, interpretacji i oceny przejawów kulturowych.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, film, ekspozycja, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja, zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach, ocena ciągła
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów.
4,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów i ich przeanalizowania i porównania.
4,5Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki.
5,0Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki. Zdobył również wiadomości samodzielnie, poprzez udział w wystawach, ekspozycjach i lekturę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA2_U01Student potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kultrurowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności rozumienia kultury w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych;
C-2Zwiększenie kompetencji kompetencji kulturowych, analizy, interpretacji i oceny przejawów kulturowych.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, film, ekspozycja, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja, zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach, ocena ciągła
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo interpretować podstawowych zjawisk kulturowych w zakresie kultury regionalnej.
3,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie kultury regionalnej.
3,5Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami.
4,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i poddawać je analizie i o nich dyskutować.
4,5Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę.
5,0Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami, poddawać je analizie i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę i się nią posługiwać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA2_K01Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności rozumienia kultury w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych;
C-2Zwiększenie kompetencji kompetencji kulturowych, analizy, interpretacji i oceny przejawów kulturowych.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.
T-A-1Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, film, ekspozycja, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja, zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach, ocena ciągła
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,0Student jest zdolny do rozpoznania podstawowych zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym.
3,5Student jest zdolny do rozpoznania zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni.
4,0Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni.
4,5Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe.
5,0Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe, docenia wartość w tej różnorodności.