Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Jakość życia na obszarach miejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Jakość życia na obszarach miejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1realizacja treści przedmiotu wymaga podstawowej znajomości zagadnień socjologicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z warunkami życia w mieście i ich zróżnicowaniem oraz czynnikami wpływającymi na jakość życia mieszkańców miast
C-2Przygotowanie studentów do analizy warunków i jakości życia na podstawie obiektywnych danych i subiektywnych odczuć.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena wpływu warunków życia mieszkańców miast na ich zadowolenie z życia (obiektywizm warunków, subiektywizm ocen). Analiza porównawcza warunków i jakości życia w mieście i na wsi. Rankingi miast pod względem jakości życia. Monitoring jakości życia w mieście: dziedziny, aspekty wskaźniki. Dobór wskaźników do oceny wybranego aspektu życia w mieście. Ocena dostępności danych opisujących warunki i jakość życia.5
T-A-2Metody badań ankietowych w identyfikacji potrzeb, oczekiwań, opinii i ocen mieszkańców miast. Budowanie dialogu mieszkańców z władzą jako płaszczyzny wymiany informacji i wyboru decyzji wpływających na jakość życia w mieście.4
9
wykłady
T-W-1Pojęcie jakości życia, dziedziny, aspekty i wskaźniki. Społeczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania życia w miastach. Organizacja życia w miastach i jej wpływ na jakość życia mieszkańców (transport i komunikacja, infrastruktura komunalna, rynek pracy, instytucje kultury i rozrywki). Związki zagospodarowania przestrzennego miast z jakością życia ich mieszkańców.4
T-W-2Miejskie obszary biedy. Skutki niezadowolenia z jakości życia w mieście (suburbanizacja i rozlewanie się miast). Kierunki rozwoju współczesnych miast w kontekście podniesienia jakości życia. Planistyczne, techniczne i organizacyjne możliwości poprawy warunków życia w mieście.5
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2wykonanie samodzielnych zadań przedstawionych na zajęciach15
A-A-3czytanie wskazanej literatury15
A-A-4wyszukiwanie i analiza danych do zadań21
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2czytanie wskazanej literatury21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy studentów w czasie zajęć, ocena etapowa projektu
S-2Ocena podsumowująca: test wiedzy z treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA1_W01
ma wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście i narzędzi poprawy jakości życia mieszkańców miast
GP_1A_W18, GP_1A_W06, GP_1A_W14, GP_1A_W17R1A_W02, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W09, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA1_U01
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne typowe dla obszarów miejskich
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-2T-A-1, T-A-2M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OA1_K01
posiada zdolność rozpoznawania związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, właściwie je interpretuje i potrafi myśleć kreatywnie
GP_1A_K08, GP_1A_K09R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-2T-A-1, T-A-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA1_W01
ma wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście i narzędzi poprawy jakości życia mieszkańców miast
2,0nie posiada podstawowej wiedzy na temat analizy i oceny warunków życia w mieście i nie potrafi omówić podstawowych narzędzi poprawy jakości życia mieszkańców miast
3,0posiada podstawową wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście oraz poftafi wskazać 2 podstawowe narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców miast
3,5posiada podstawową wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście oraz potrafi wskazać 4 podstawowe narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców miast
4,0umiejętnie porusza się w problematyce analizy i oceny warunków życia w mieście i trafnie dobiera narzędzia poprawy jakości życia do zidentyfikowanych problemów
4,5ma pogłębioną wiedzę o analizie i ocenie warunków zycia w mieście oraz narzędziach jej poprawy
5,0biegle porusza się w problematyce analizy i oceny warunków życia w mieście oraz swobodnie dobiera narzędzia poprawy jakości życia do zidentyfikowanych problemów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA1_U01
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne typowe dla obszarów miejskich
2,0nie potrafi wymienić i interpretować zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich
3,0potrafi wymienić 3 podstawowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich opisując je w stopniu podstawowym
3,5potrafi wymienić 3 podstawowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich i opisać je na poziomie podstawowym ze wskazaniem przykładów
4,0potrafi wymienić i opisać 5 podstawowych zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich
4,5potrafi identyfikować typowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich i swobodnie wypowiada się na ich temat
5,0biegle porusza się w obszarze identyfikacji zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich z podaniem ich przyczyn i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OA1_K01
posiada zdolność rozpoznawania związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, właściwie je interpretuje i potrafi myśleć kreatywnie
2,0nie rozpoznaje podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim
3,0posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim z podstawową umiejętnością ich interpretacji
3,5posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, potrafi je interpretować w stopniu podstawowym z elementami kreatywnego myślenia
4,0posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, trafnie je interpretuje i myśli kreatywnie
4,5posiada duże zdolności do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, trafnie je interpretuje i myśli kreatywnie
5,0biegle porusza się w tematyce związków i zależności w środowisku miejskim a w ich interpretacji posługuje się myśleniem kreatywnym

Literatura podstawowa

  1. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość zycia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, coroczne raporty, www.diagnoza.com
  2. Borys T., Rogala P., Jakość zycia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa, 2008
  3. Derbis R., Jakość życia - od wykluczonych do elity, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena wpływu warunków życia mieszkańców miast na ich zadowolenie z życia (obiektywizm warunków, subiektywizm ocen). Analiza porównawcza warunków i jakości życia w mieście i na wsi. Rankingi miast pod względem jakości życia. Monitoring jakości życia w mieście: dziedziny, aspekty wskaźniki. Dobór wskaźników do oceny wybranego aspektu życia w mieście. Ocena dostępności danych opisujących warunki i jakość życia.5
T-A-2Metody badań ankietowych w identyfikacji potrzeb, oczekiwań, opinii i ocen mieszkańców miast. Budowanie dialogu mieszkańców z władzą jako płaszczyzny wymiany informacji i wyboru decyzji wpływających na jakość życia w mieście.4
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie jakości życia, dziedziny, aspekty i wskaźniki. Społeczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania życia w miastach. Organizacja życia w miastach i jej wpływ na jakość życia mieszkańców (transport i komunikacja, infrastruktura komunalna, rynek pracy, instytucje kultury i rozrywki). Związki zagospodarowania przestrzennego miast z jakością życia ich mieszkańców.4
T-W-2Miejskie obszary biedy. Skutki niezadowolenia z jakości życia w mieście (suburbanizacja i rozlewanie się miast). Kierunki rozwoju współczesnych miast w kontekście podniesienia jakości życia. Planistyczne, techniczne i organizacyjne możliwości poprawy warunków życia w mieście.5
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2wykonanie samodzielnych zadań przedstawionych na zajęciach15
A-A-3czytanie wskazanej literatury15
A-A-4wyszukiwanie i analiza danych do zadań21
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2czytanie wskazanej literatury21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA1_W01ma wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście i narzędzi poprawy jakości życia mieszkańców miast
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
GP_1A_W14ma wiedzę na temat zasad opracowania i warunków wdrożenia modeli poprawy jakości życia w mieście, oceny ich skuteczności i weryfikacji
GP_1A_W17ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur osadniczych oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w skali krajowej i międzynarodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z warunkami życia w mieście i ich zróżnicowaniem oraz czynnikami wpływającymi na jakość życia mieszkańców miast
Treści programoweT-W-1Pojęcie jakości życia, dziedziny, aspekty i wskaźniki. Społeczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania życia w miastach. Organizacja życia w miastach i jej wpływ na jakość życia mieszkańców (transport i komunikacja, infrastruktura komunalna, rynek pracy, instytucje kultury i rozrywki). Związki zagospodarowania przestrzennego miast z jakością życia ich mieszkańców.
T-W-2Miejskie obszary biedy. Skutki niezadowolenia z jakości życia w mieście (suburbanizacja i rozlewanie się miast). Kierunki rozwoju współczesnych miast w kontekście podniesienia jakości życia. Planistyczne, techniczne i organizacyjne możliwości poprawy warunków życia w mieście.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test wiedzy z treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada podstawowej wiedzy na temat analizy i oceny warunków życia w mieście i nie potrafi omówić podstawowych narzędzi poprawy jakości życia mieszkańców miast
3,0posiada podstawową wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście oraz poftafi wskazać 2 podstawowe narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców miast
3,5posiada podstawową wiedzę na temat analizy i oceny warunków życia w mieście oraz potrafi wskazać 4 podstawowe narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców miast
4,0umiejętnie porusza się w problematyce analizy i oceny warunków życia w mieście i trafnie dobiera narzędzia poprawy jakości życia do zidentyfikowanych problemów
4,5ma pogłębioną wiedzę o analizie i ocenie warunków zycia w mieście oraz narzędziach jej poprawy
5,0biegle porusza się w problematyce analizy i oceny warunków życia w mieście oraz swobodnie dobiera narzędzia poprawy jakości życia do zidentyfikowanych problemów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA1_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne typowe dla obszarów miejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do analizy warunków i jakości życia na podstawie obiektywnych danych i subiektywnych odczuć.
Treści programoweT-A-1Ocena wpływu warunków życia mieszkańców miast na ich zadowolenie z życia (obiektywizm warunków, subiektywizm ocen). Analiza porównawcza warunków i jakości życia w mieście i na wsi. Rankingi miast pod względem jakości życia. Monitoring jakości życia w mieście: dziedziny, aspekty wskaźniki. Dobór wskaźników do oceny wybranego aspektu życia w mieście. Ocena dostępności danych opisujących warunki i jakość życia.
T-A-2Metody badań ankietowych w identyfikacji potrzeb, oczekiwań, opinii i ocen mieszkańców miast. Budowanie dialogu mieszkańców z władzą jako płaszczyzny wymiany informacji i wyboru decyzji wpływających na jakość życia w mieście.
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy studentów w czasie zajęć, ocena etapowa projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wymienić i interpretować zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich
3,0potrafi wymienić 3 podstawowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich opisując je w stopniu podstawowym
3,5potrafi wymienić 3 podstawowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich i opisać je na poziomie podstawowym ze wskazaniem przykładów
4,0potrafi wymienić i opisać 5 podstawowych zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich
4,5potrafi identyfikować typowe zjawiska społeczne charakterystyczne dla obszarów miejskich i swobodnie wypowiada się na ich temat
5,0biegle porusza się w obszarze identyfikacji zjawisk społecznych charakterystycznych dla obszarów miejskich z podaniem ich przyczyn i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OA1_K01posiada zdolność rozpoznawania związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, właściwie je interpretuje i potrafi myśleć kreatywnie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do analizy warunków i jakości życia na podstawie obiektywnych danych i subiektywnych odczuć.
Treści programoweT-A-1Ocena wpływu warunków życia mieszkańców miast na ich zadowolenie z życia (obiektywizm warunków, subiektywizm ocen). Analiza porównawcza warunków i jakości życia w mieście i na wsi. Rankingi miast pod względem jakości życia. Monitoring jakości życia w mieście: dziedziny, aspekty wskaźniki. Dobór wskaźników do oceny wybranego aspektu życia w mieście. Ocena dostępności danych opisujących warunki i jakość życia.
T-A-2Metody badań ankietowych w identyfikacji potrzeb, oczekiwań, opinii i ocen mieszkańców miast. Budowanie dialogu mieszkańców z władzą jako płaszczyzny wymiany informacji i wyboru decyzji wpływających na jakość życia w mieście.
Metody nauczaniaM-2metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy studentów w czasie zajęć, ocena etapowa projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozpoznaje podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim
3,0posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim z podstawową umiejętnością ich interpretacji
3,5posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, potrafi je interpretować w stopniu podstawowym z elementami kreatywnego myślenia
4,0posiada zdolność do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, trafnie je interpretuje i myśli kreatywnie
4,5posiada duże zdolności do rozpoznawania podstawowych związków i zależności zachodzących w środowisku miejskim, trafnie je interpretuje i myśli kreatywnie
5,0biegle porusza się w tematyce związków i zależności w środowisku miejskim a w ich interpretacji posługuje się myśleniem kreatywnym