Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Monitoring środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitoring środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy o metodach stosowanych w monitoringu, wykształcenie umiejętności pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża i organizmów żywych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja próbek, banki gatunków i materiałów środowiskowych.1
T-A-2Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby.1
T-A-3Pojęcia i parametry zanieczyszczeń powietrza. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz ich ocena z obowiązującymi normami. Metodyka bieżącej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - pomiary automatyczne, manualne, ciągłe i cykliczne, wskaźnikowe (pasywne).2
T-A-4Źródła informacji o jakości powietrza oraz metody ich wykorzystania i interpretacji. Ocena dobowej, tygodniowej i sezonowej struktury imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza - indywidualne zadania praktyczne.1
T-A-5Biomonitoring i bioindykacja skażeń środowiska metalami ciężkimi.1
T-A-6Monitoring lasów1
T-A-7Program badań ZMŚP. Projekt systemu zintegrowanego monitoringu wybranego rejonu.2
9
wykłady
T-W-1Definicje monitoringu. Cele monitoringu. Schemat monitoringu. Monitoring czynników. Monitoring receptorów1
T-W-2Organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Monitoring środowiska w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.1
T-W-3System funkcjonowania państwowego monitoringu jakości powietrza i chemizmu opadów atmosferycznych. Źródła danych o emisji (EPRTR, EMEP, KASHUE). Podstawowe akty prawne, w tym dyrektywy UE, regulujące stan jakości powietrza w Polsce.1
T-W-4Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wielkość i zmienność emisji i imisji w Polsce na tle Europy. System handlu emisjami w Polsce.2
T-W-5Monitoring skażeń środowiska wodnego. Monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących oraz Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Monitoring wód gruntowych.1
T-W-6Monitoring gleb i skażeń promieniotwórczych2
T-W-7Monitoring zintegrowany środowiska przyrodniczego. Zasady zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Zakres działania i rozmieszczenie stacji ZMŚP. Sieć monitoringu polskiego i powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Monitoring środowiska przyrodniczego w ramach programu Global Change. Monitoring środowiska wodnego GEMS/WATER1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Opracowanie i interpretacja czasowej zmienności głównych elementów meteorologicznych na podstawie indywidualnych zestawów danych źródłowych10
A-A-3Opracowanie i interpretacja danych monitoringu przyrody ożywionej na podstawie indywidualnych zestawów danych źródłowych6
A-A-4Przygotowanie do zadań realizowanych na ćwiczeniach i sprawdzianów5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2studiowanie literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metoda projektów
M-5metody praktyczne - realizacja indywidualnych zadań, złożonych z części graficznej i opisowej (komentarz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-4Ocena formująca: Ocena projektu zespołowego
S-5Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy objętej treściami wykładowymi i ćwiczeniowymi

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_W01
Student ma wiedzę potrzebną do identyfikacji zagrożeń dla środowiska, sposobie i metodach stosowanych w monitoringu.
GP_1A_W02, GP_1A_W06S1A_W03, S1A_W11, T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-7, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-4, S-3, S-2, S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_U01
Student umie pozyskiwać, interpretować i wykorzystać wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz potrafi planować system monitoringu.
GP_1A_U01, GP_1A_U05, GP_1A_U15R1A_U02, R1A_U06, S1A_U01, S1A_U02, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05, InzA_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-7, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-3, M-4, M-5S-4, S-3, S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_OD2_K01
Ma świadomość ciągłego rozwoju metod stosowanych w monitoringu środowiska, umożliwiających poprawę jakości środowiska i wynikajacą z tego potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji
GP_1A_K06R1A_K03, S1A_K03, T1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-A-7, T-A-5, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-4, S-3, S-1, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_W01
Student ma wiedzę potrzebną do identyfikacji zagrożeń dla środowiska, sposobie i metodach stosowanych w monitoringu.
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu monitoringu środowiska. Nie rozumie wpływu antropopresji na środowisko.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu monitoringu środowiska na poziomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na środowisko.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu monitoringu środowiska na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska spowodowane antropopresją.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą zagrożenia środowiska, potrafi wymienić i opisać metody stosowane w monitoringu.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat monitoringu. Zna sposoby i metody stosowane w monitoringu.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat monitoringu. Potrafi samodzielnie dokonać analizy zjawisk przyrodniczych oraz zna sposoby i metody stosowane w monitoringu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_U01
Student umie pozyskiwać, interpretować i wykorzystać wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz potrafi planować system monitoringu.
2,0Student nie radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji. Nie zna podstawowych pojęć i definicji. Nie uczestniczy w pracy w grupie.
3,0W stopniu podstawowym pozyskuje i interpretuje wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz podaje składowe systemu monitoringu. Uczestniczy w pracy w grupie.
3,5Uczestniczy w zadaniach grupowych, wykazuje kreatywność i zaangażowanie na poziomie średnim. Potrafi w podstawowym zakresie przedstawiać graficznie wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej. Podaje składowe systemu monitoringu
4,0Pozyskuje, interpretuje oraz praktycznie wykorzystuje wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Uczestniczy w pracy w grupie.
4,5Posiada umiejętność pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Uczestniczy w pracy w grupie.
5,0Posiada w stopniu bardzo dobrym umiejętność pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz umiejętność planowania systemu monitoringu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_OD2_K01
Ma świadomość ciągłego rozwoju metod stosowanych w monitoringu środowiska, umożliwiających poprawę jakości środowiska i wynikajacą z tego potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji
2,0Student nie potrafi zorganizować pracy własnej ani w grupie. Nie umie określić priorytetów służących realizacji zamierzonego celu w wybranym przez siebie zadaniu badawczym.
3,0Student organizuje prace własną przy pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym wykonuje pracę w grupie. Potrafi w stopniu dostatecznym określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
3,5Student organizuje prace własną przy pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym wykonuje pracę w grupie. Potrafi w stopniu dostatecznym określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
4,0Student organizuje prace własną i pracę innych przy pomocy nauczyciela. Umie pracować w grupie. Potrafi dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
4,5Student organizuje prace własną i pracę innych. Jest zaangażowany i kreatywny podczas pracy w grupie. Potrafi dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
5,0Student z łatowścią organizuje prace własną i innych. Jest zaangażowany i kreatywny podczas pracy w grupie. Potrafi bardzo dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150 ze zmianami)., 2008
  2. Szklarczyk M., Ochrona atmosfery., Wydaw. UWM., Olsztyn, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Raporty i monografie tematyczne Biblioteki Monitoringu Środowiska, Roczniki statystyczne „Ochrona Środowiska”

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja próbek, banki gatunków i materiałów środowiskowych.1
T-A-2Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby.1
T-A-3Pojęcia i parametry zanieczyszczeń powietrza. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz ich ocena z obowiązującymi normami. Metodyka bieżącej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - pomiary automatyczne, manualne, ciągłe i cykliczne, wskaźnikowe (pasywne).2
T-A-4Źródła informacji o jakości powietrza oraz metody ich wykorzystania i interpretacji. Ocena dobowej, tygodniowej i sezonowej struktury imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza - indywidualne zadania praktyczne.1
T-A-5Biomonitoring i bioindykacja skażeń środowiska metalami ciężkimi.1
T-A-6Monitoring lasów1
T-A-7Program badań ZMŚP. Projekt systemu zintegrowanego monitoringu wybranego rejonu.2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicje monitoringu. Cele monitoringu. Schemat monitoringu. Monitoring czynników. Monitoring receptorów1
T-W-2Organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Monitoring środowiska w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.1
T-W-3System funkcjonowania państwowego monitoringu jakości powietrza i chemizmu opadów atmosferycznych. Źródła danych o emisji (EPRTR, EMEP, KASHUE). Podstawowe akty prawne, w tym dyrektywy UE, regulujące stan jakości powietrza w Polsce.1
T-W-4Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wielkość i zmienność emisji i imisji w Polsce na tle Europy. System handlu emisjami w Polsce.2
T-W-5Monitoring skażeń środowiska wodnego. Monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących oraz Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Monitoring wód gruntowych.1
T-W-6Monitoring gleb i skażeń promieniotwórczych2
T-W-7Monitoring zintegrowany środowiska przyrodniczego. Zasady zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Zakres działania i rozmieszczenie stacji ZMŚP. Sieć monitoringu polskiego i powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Monitoring środowiska przyrodniczego w ramach programu Global Change. Monitoring środowiska wodnego GEMS/WATER1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Opracowanie i interpretacja czasowej zmienności głównych elementów meteorologicznych na podstawie indywidualnych zestawów danych źródłowych10
A-A-3Opracowanie i interpretacja danych monitoringu przyrody ożywionej na podstawie indywidualnych zestawów danych źródłowych6
A-A-4Przygotowanie do zadań realizowanych na ćwiczeniach i sprawdzianów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2studiowanie literatury15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_W01Student ma wiedzę potrzebną do identyfikacji zagrożeń dla środowiska, sposobie i metodach stosowanych w monitoringu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o metodach stosowanych w monitoringu, wykształcenie umiejętności pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża i organizmów żywych.
Treści programoweT-W-1Definicje monitoringu. Cele monitoringu. Schemat monitoringu. Monitoring czynników. Monitoring receptorów
T-W-2Organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Monitoring środowiska w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.
T-W-7Monitoring zintegrowany środowiska przyrodniczego. Zasady zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Zakres działania i rozmieszczenie stacji ZMŚP. Sieć monitoringu polskiego i powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Monitoring środowiska przyrodniczego w ramach programu Global Change. Monitoring środowiska wodnego GEMS/WATER
T-W-5Monitoring skażeń środowiska wodnego. Monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących oraz Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Monitoring wód gruntowych.
T-W-6Monitoring gleb i skażeń promieniotwórczych
T-W-4Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wielkość i zmienność emisji i imisji w Polsce na tle Europy. System handlu emisjami w Polsce.
T-W-3System funkcjonowania państwowego monitoringu jakości powietrza i chemizmu opadów atmosferycznych. Źródła danych o emisji (EPRTR, EMEP, KASHUE). Podstawowe akty prawne, w tym dyrektywy UE, regulujące stan jakości powietrza w Polsce.
T-A-7Program badań ZMŚP. Projekt systemu zintegrowanego monitoringu wybranego rejonu.
T-A-5Biomonitoring i bioindykacja skażeń środowiska metalami ciężkimi.
T-A-6Monitoring lasów
T-A-1Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja próbek, banki gatunków i materiałów środowiskowych.
T-A-2Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby.
T-A-4Źródła informacji o jakości powietrza oraz metody ich wykorzystania i interpretacji. Ocena dobowej, tygodniowej i sezonowej struktury imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza - indywidualne zadania praktyczne.
T-A-3Pojęcia i parametry zanieczyszczeń powietrza. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz ich ocena z obowiązującymi normami. Metodyka bieżącej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - pomiary automatyczne, manualne, ciągłe i cykliczne, wskaźnikowe (pasywne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metoda projektów
M-5metody praktyczne - realizacja indywidualnych zadań, złożonych z części graficznej i opisowej (komentarz)
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena projektu zespołowego
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-5Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy objętej treściami wykładowymi i ćwiczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu monitoringu środowiska. Nie rozumie wpływu antropopresji na środowisko.
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu monitoringu środowiska na poziomie elementarnym. Wie o wpływie antropopresji na środowisko.
3,5Operuje aparatem pojęciowym z zakresu monitoringu środowiska na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić zagrożenia dla środowiska spowodowane antropopresją.
4,0Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą zagrożenia środowiska, potrafi wymienić i opisać metody stosowane w monitoringu.
4,5Posiada ogólną wiedzę na temat monitoringu. Zna sposoby i metody stosowane w monitoringu.
5,0Posiada ogólną wiedzę na temat monitoringu. Potrafi samodzielnie dokonać analizy zjawisk przyrodniczych oraz zna sposoby i metody stosowane w monitoringu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_U01Student umie pozyskiwać, interpretować i wykorzystać wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz potrafi planować system monitoringu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o metodach stosowanych w monitoringu, wykształcenie umiejętności pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża i organizmów żywych.
Treści programoweT-W-1Definicje monitoringu. Cele monitoringu. Schemat monitoringu. Monitoring czynników. Monitoring receptorów
T-W-2Organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Monitoring środowiska w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.
T-W-7Monitoring zintegrowany środowiska przyrodniczego. Zasady zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Zakres działania i rozmieszczenie stacji ZMŚP. Sieć monitoringu polskiego i powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Monitoring środowiska przyrodniczego w ramach programu Global Change. Monitoring środowiska wodnego GEMS/WATER
T-W-5Monitoring skażeń środowiska wodnego. Monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących oraz Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Monitoring wód gruntowych.
T-W-6Monitoring gleb i skażeń promieniotwórczych
T-W-4Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wielkość i zmienność emisji i imisji w Polsce na tle Europy. System handlu emisjami w Polsce.
T-W-3System funkcjonowania państwowego monitoringu jakości powietrza i chemizmu opadów atmosferycznych. Źródła danych o emisji (EPRTR, EMEP, KASHUE). Podstawowe akty prawne, w tym dyrektywy UE, regulujące stan jakości powietrza w Polsce.
T-A-7Program badań ZMŚP. Projekt systemu zintegrowanego monitoringu wybranego rejonu.
T-A-5Biomonitoring i bioindykacja skażeń środowiska metalami ciężkimi.
T-A-6Monitoring lasów
T-A-1Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja próbek, banki gatunków i materiałów środowiskowych.
T-A-2Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby.
T-A-4Źródła informacji o jakości powietrza oraz metody ich wykorzystania i interpretacji. Ocena dobowej, tygodniowej i sezonowej struktury imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza - indywidualne zadania praktyczne.
T-A-3Pojęcia i parametry zanieczyszczeń powietrza. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz ich ocena z obowiązującymi normami. Metodyka bieżącej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - pomiary automatyczne, manualne, ciągłe i cykliczne, wskaźnikowe (pasywne).
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metoda projektów
M-5metody praktyczne - realizacja indywidualnych zadań, złożonych z części graficznej i opisowej (komentarz)
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena projektu zespołowego
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-5Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy objętej treściami wykładowymi i ćwiczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji. Nie zna podstawowych pojęć i definicji. Nie uczestniczy w pracy w grupie.
3,0W stopniu podstawowym pozyskuje i interpretuje wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz podaje składowe systemu monitoringu. Uczestniczy w pracy w grupie.
3,5Uczestniczy w zadaniach grupowych, wykazuje kreatywność i zaangażowanie na poziomie średnim. Potrafi w podstawowym zakresie przedstawiać graficznie wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej. Podaje składowe systemu monitoringu
4,0Pozyskuje, interpretuje oraz praktycznie wykorzystuje wyniki pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Uczestniczy w pracy w grupie.
4,5Posiada umiejętność pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Uczestniczy w pracy w grupie.
5,0Posiada w stopniu bardzo dobrym umiejętność pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby i przyrody ożywionej, depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz umiejętność planowania systemu monitoringu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_OD2_K01Ma świadomość ciągłego rozwoju metod stosowanych w monitoringu środowiska, umożliwiających poprawę jakości środowiska i wynikajacą z tego potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o metodach stosowanych w monitoringu, wykształcenie umiejętności pozyskiwania, interpretacji oraz praktycznego wykorzystania wyników pomiarów i oceny jakości powietrza, wody, gleby oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoża i organizmów żywych.
Treści programoweT-W-1Definicje monitoringu. Cele monitoringu. Schemat monitoringu. Monitoring czynników. Monitoring receptorów
T-W-2Organizacja monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Monitoring środowiska w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.
T-W-7Monitoring zintegrowany środowiska przyrodniczego. Zasady zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Zakres działania i rozmieszczenie stacji ZMŚP. Sieć monitoringu polskiego i powiązania z monitoringiem europejskim i światowym. Monitoring środowiska przyrodniczego w ramach programu Global Change. Monitoring środowiska wodnego GEMS/WATER
T-W-5Monitoring skażeń środowiska wodnego. Monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących oraz Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego. Monitoring wód gruntowych.
T-W-6Monitoring gleb i skażeń promieniotwórczych
T-W-4Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wielkość i zmienność emisji i imisji w Polsce na tle Europy. System handlu emisjami w Polsce.
T-W-3System funkcjonowania państwowego monitoringu jakości powietrza i chemizmu opadów atmosferycznych. Źródła danych o emisji (EPRTR, EMEP, KASHUE). Podstawowe akty prawne, w tym dyrektywy UE, regulujące stan jakości powietrza w Polsce.
T-A-7Program badań ZMŚP. Projekt systemu zintegrowanego monitoringu wybranego rejonu.
T-A-5Biomonitoring i bioindykacja skażeń środowiska metalami ciężkimi.
T-A-6Monitoring lasów
T-A-1Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Reprezentatywność laboratoriów, kalibracja interkalibracja metodyk, certyfikacja materiałów odniesienia, archiwizacja próbek, banki gatunków i materiałów środowiskowych.
T-A-2Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby.
T-A-4Źródła informacji o jakości powietrza oraz metody ich wykorzystania i interpretacji. Ocena dobowej, tygodniowej i sezonowej struktury imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza - indywidualne zadania praktyczne.
T-A-3Pojęcia i parametry zanieczyszczeń powietrza. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz ich ocena z obowiązującymi normami. Metodyka bieżącej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - pomiary automatyczne, manualne, ciągłe i cykliczne, wskaźnikowe (pasywne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Metoda projektów
M-5metody praktyczne - realizacja indywidualnych zadań, złożonych z części graficznej i opisowej (komentarz)
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena projektu zespołowego
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-5Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca poprzez sprawdzenie wiedzy objętej treściami wykładowymi i ćwiczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zorganizować pracy własnej ani w grupie. Nie umie określić priorytetów służących realizacji zamierzonego celu w wybranym przez siebie zadaniu badawczym.
3,0Student organizuje prace własną przy pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym wykonuje pracę w grupie. Potrafi w stopniu dostatecznym określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
3,5Student organizuje prace własną przy pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym wykonuje pracę w grupie. Potrafi w stopniu dostatecznym określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
4,0Student organizuje prace własną i pracę innych przy pomocy nauczyciela. Umie pracować w grupie. Potrafi dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
4,5Student organizuje prace własną i pracę innych. Jest zaangażowany i kreatywny podczas pracy w grupie. Potrafi dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.
5,0Student z łatowścią organizuje prace własną i innych. Jest zaangażowany i kreatywny podczas pracy w grupie. Potrafi bardzo dobrze określić priorytety służące realizacji zamierzonego celu oraz odpowiednio wybrać i przedstawić zadanie badawcze.