Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Strategia rozwoju gminy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Strategia rozwoju gminy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 10 1,00,33zaliczenie
wykładyW8 18 1,00,34egzamin
projektyP8 8 2,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności analizy danych i oceny sytuacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego i określania na tej podstawie celów, kierunków i działań sprzyjających rozwojowi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza dokumentów strategicznych wybranych gmin.10
10
projekty
T-P-1Projekt - Opracowanie diagnozy stanu – dobór i interpretacja danych. Prognozowanie zmian. Analiza SWOT. Budowanie celów i kierunków działań. Monitoring i ewaluacja.8
8
wykłady
T-W-1Zasady konstruowania lokalnej polityki społeczno-gospodarczej i wyrażania jej w formie strategii rozwoju.4
T-W-2Różne ujęcia strategii rozwoju4
T-W-3Uwarunkowania rozwoju zasoby, jakość życia, uwarunkowania rynkowe. Analiza zasobów.4
T-W-4Konstruowanie misji rozwoju. Warianty strategii. Analiza kosztów i zysków. Metody tworzenia strategii rozwoju6
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Opracowanie wybranych elementów analizy dokumentów strategicznych20
30
projekty
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach8
A-P-2Czytanie zaleconej literatury24
A-P-3Opracowanie elementów projektu28
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach18
A-W-2Praca własna.12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjno-problemowy
M-2analiza danych w grupach
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: etapowa ocena zadań
S-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C28_W01
Ma wiedzę na temet czynników kształtujących rozwój miast i wsi, oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w różnej skali.
GP_1A_W17, GP_1A_W12S1A_W02, S1A_W03, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08InzA_W03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C28_U01
Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania dignozy jednostki samorządu terytorialnego.
GP_1A_U11S1A_U05C-1T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C28_K01
Posiada zolności twórczego myślenia pozwalające na określenie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1T-P-1M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C28_W01
Ma wiedzę na temet czynników kształtujących rozwój miast i wsi, oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w różnej skali.
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi
3,0Student posiada postawowy zasób wiedzy na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, potrafi wymienić kilka z nich
3,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat czynników kształtujacych rozwój miast i wsi, potrafi wymienić i scharakteryzować kilka z nich
4,0Student posiada wiedzę na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, która jest wystarczająca dla wskazania podstawowych powiązań i zaleznosci zachodzących w róznej skali.
4,5Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi i potrafi na tej podstawie analizować i wskazywać postawowe powiązania i zaleznosci zachodzące w różnej skali.
5,0Student biegle posługuje się wiedzą na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, analizując i wskazując postawowe zależności i powiązania zachodzące w różnej skali.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C28_U01
Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania dignozy jednostki samorządu terytorialnego.
2,0Student nie potrafi pozyskiwac informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego
3,0Student potrafi pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu niewielkiej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodyielnie pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego
4,5Student potrafi pozyskać dużą ilość informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.
5,0Student potrafi pozyskać bardzo dużą ilość informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C28_K01
Posiada zolności twórczego myślenia pozwalające na określenie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
2,0Student nie posiada zdolności twórczego myślenia pozwlających na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
3,0Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi ale wymaga w tym pomocy nauczyciela
3,5Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi ale wymaga w tym ograniczonej pomocy nauczyciela
4,0Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi
4,5Student posiada zdolności twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
5,0Student posiada wysokie zdolności twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.

Literatura podstawowa

  1. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych UE, Difin, Warszawa, 2006
  2. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza dokumentów strategicznych wybranych gmin.10
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt - Opracowanie diagnozy stanu – dobór i interpretacja danych. Prognozowanie zmian. Analiza SWOT. Budowanie celów i kierunków działań. Monitoring i ewaluacja.8
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady konstruowania lokalnej polityki społeczno-gospodarczej i wyrażania jej w formie strategii rozwoju.4
T-W-2Różne ujęcia strategii rozwoju4
T-W-3Uwarunkowania rozwoju zasoby, jakość życia, uwarunkowania rynkowe. Analiza zasobów.4
T-W-4Konstruowanie misji rozwoju. Warianty strategii. Analiza kosztów i zysków. Metody tworzenia strategii rozwoju6
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Opracowanie wybranych elementów analizy dokumentów strategicznych20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach8
A-P-2Czytanie zaleconej literatury24
A-P-3Opracowanie elementów projektu28
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach18
A-W-2Praca własna.12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C28_W01Ma wiedzę na temet czynników kształtujących rozwój miast i wsi, oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w różnej skali.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W17ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur osadniczych oraz powiązaniach i zależnościach zachodzących między nimi w skali krajowej i międzynarodowej.
GP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności analizy danych i oceny sytuacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego i określania na tej podstawie celów, kierunków i działań sprzyjających rozwojowi.
Treści programoweT-W-2Różne ujęcia strategii rozwoju
T-W-1Zasady konstruowania lokalnej polityki społeczno-gospodarczej i wyrażania jej w formie strategii rozwoju.
T-W-3Uwarunkowania rozwoju zasoby, jakość życia, uwarunkowania rynkowe. Analiza zasobów.
T-W-4Konstruowanie misji rozwoju. Warianty strategii. Analiza kosztów i zysków. Metody tworzenia strategii rozwoju
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wiedzy z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi
3,0Student posiada postawowy zasób wiedzy na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, potrafi wymienić kilka z nich
3,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat czynników kształtujacych rozwój miast i wsi, potrafi wymienić i scharakteryzować kilka z nich
4,0Student posiada wiedzę na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, która jest wystarczająca dla wskazania podstawowych powiązań i zaleznosci zachodzących w róznej skali.
4,5Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi i potrafi na tej podstawie analizować i wskazywać postawowe powiązania i zaleznosci zachodzące w różnej skali.
5,0Student biegle posługuje się wiedzą na temat czynników kształtujących rozwój miast i wsi, analizując i wskazując postawowe zależności i powiązania zachodzące w różnej skali.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C28_U01Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania dignozy jednostki samorządu terytorialnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności analizy danych i oceny sytuacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego i określania na tej podstawie celów, kierunków i działań sprzyjających rozwojowi.
Treści programoweT-A-1Analiza dokumentów strategicznych wybranych gmin.
Metody nauczaniaM-2analiza danych w grupach
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena formująca: etapowa ocena zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pozyskiwac informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego
3,0Student potrafi pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu niewielkiej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodyielnie pozyskać podstawowe informacje niezbędne do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego
4,5Student potrafi pozyskać dużą ilość informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.
5,0Student potrafi pozyskać bardzo dużą ilość informacji niezbędnych do opracowania diagnozy stanu jednostki samorządu terytorialnego ale potrzebuje do tego celu pomocy nauczyciela.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C28_K01Posiada zolności twórczego myślenia pozwalające na określenie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności analizy danych i oceny sytuacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego i określania na tej podstawie celów, kierunków i działań sprzyjających rozwojowi.
Treści programoweT-P-1Projekt - Opracowanie diagnozy stanu – dobór i interpretacja danych. Prognozowanie zmian. Analiza SWOT. Budowanie celów i kierunków działań. Monitoring i ewaluacja.
Metody nauczaniaM-4projekt
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: etapowa ocena zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zdolności twórczego myślenia pozwlających na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
3,0Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi ale wymaga w tym pomocy nauczyciela
3,5Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi ale wymaga w tym ograniczonej pomocy nauczyciela
4,0Student podejmuje próby twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi
4,5Student posiada zdolności twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.
5,0Student posiada wysokie zdolności twórczego myślenia pozwlające na określanie kierunków rozwoju miasta i gminy oraz wskazywania odpowiednich działań sprzyjających rozwojowi.