Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ekofizjografia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekofizjografia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 0,50,50zaliczenie
projektyP7 9 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o abiotycznych i biotycznych zasobach środowiska przyrodniczego oraz z zakresu planowania przestrzennego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zakresem i treścią dokumentacji fizjograficznych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miejscowego, gminy i województwa.
C-2Zapoznanie z kryteriami i metodami fizjograficznej oceny środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego
C-3Wykształcenie umiejętności opracowania waloryzacji i bonitacji środowiska dla niektórych form jego zagospodarowania na podstawie dostępnych nateriałów źródłowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Mapa topograficzna jako źródło wiedzy o środowisku przyrodniczym. Konstrukcja i praktyczne zastosowanie mapy nachyleń terenu.3
T-P-2Wyznaczanie potencjalnego zasięgu obszarów zalewowych2
T-P-3Ocena warunków biotopoklimatycznych jako elementu kwalifikacji wybranego obszaru do pełnienia funkcji osadniczych i rekreacyjnych2
T-P-4Zróżnicowanie i ocena warunków aerosanitarnych powietrza w wybranym mieście2
9
wykłady
T-W-1Zasadnicze pojęcia z zakresu teorii wykorzystania i oceny środowiska przyrodniczego Rola informacji fizyczno-geograficznej na krajowym, regionalnym i miejscowym poziomie planowania.2
T-W-2Zakres badań i kryteria oceny ukształtowania powierzchni terenu w waloryzacjach przyrodniczych dla celów inwestycyjnych1
T-W-3Waloryzacja warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych oraz bioklimatycznych w opracowaniach ekofizjograficznych2
T-W-4Ocena przydatności środowiska przyrodniczego lub jego wybranych cech dla potrzeb różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu2
T-W-5Etapy i metody oceny środowiska geograficznego w zależności od etapu planowania i skali opracowania oraz stopnia szczegółowości informacji.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1udział w ćwiczeniach9
A-P-2przygotowanie do realizacji indywidualnych zadań6
15
wykłady
A-W-1udział w wykładach9
A-W-2studiowanie literatury5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia1
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny w wykorzystaniem srodków audiowizualnych i multimedialnych
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, opracowanie indywidualnych zadań o charakterze projektowym

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie indywidualnych opracowań tematycznych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przemiotu na podstawie pisemnego testu i zrealizowanych opracowań tematycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C27_W01
Student ma wiedzę o zakresie i formie opracowań fizjograficznych i ich roli w planowaniu przestrzennym
GP_1A_W12T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08InzA_W03C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C27_U01
Potrafi przygotować, zaprezentować i zinterpretować przyrodniczą charakterystykę środowiska dla potrzeb jego racjonalnego zagospodarowania.
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C27_K01
Jest świadomy konieczności podnoszenia swoich kompetencji w zakresie metodyki oceny walorów i ograniczeń środowiska naturalnego
GP_1A_K02R1A_K01, S1A_K01, T1A_K01C-3T-W-4, T-W-5, T-P-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C27_W01
Student ma wiedzę o zakresie i formie opracowań fizjograficznych i ich roli w planowaniu przestrzennym
2,0
3,0Student objaśnia cel i zakres opracowań ekofizjograficznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C27_U01
Potrafi przygotować, zaprezentować i zinterpretować przyrodniczą charakterystykę środowiska dla potrzeb jego racjonalnego zagospodarowania.
2,0
3,0Student potrafi opracować graficznie i opisowo niektóre cechy głównych komponentów środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C27_K01
Jest świadomy konieczności podnoszenia swoich kompetencji w zakresie metodyki oceny walorów i ograniczeń środowiska naturalnego
2,0
3,0Jest świadomy konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla potrzeb racjonalnego wykorzystania środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych., 2002
  2. Bródka S. (red.), Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010
  3. Sołowiej D., Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań, Poznań, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Koźmiński C. Michalska B. (red.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza., AR Szczecin, Szczecin, 2004
  2. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003
  3. Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2007
  4. Bartkowski T., Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa-Poznań, 1974

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Mapa topograficzna jako źródło wiedzy o środowisku przyrodniczym. Konstrukcja i praktyczne zastosowanie mapy nachyleń terenu.3
T-P-2Wyznaczanie potencjalnego zasięgu obszarów zalewowych2
T-P-3Ocena warunków biotopoklimatycznych jako elementu kwalifikacji wybranego obszaru do pełnienia funkcji osadniczych i rekreacyjnych2
T-P-4Zróżnicowanie i ocena warunków aerosanitarnych powietrza w wybranym mieście2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasadnicze pojęcia z zakresu teorii wykorzystania i oceny środowiska przyrodniczego Rola informacji fizyczno-geograficznej na krajowym, regionalnym i miejscowym poziomie planowania.2
T-W-2Zakres badań i kryteria oceny ukształtowania powierzchni terenu w waloryzacjach przyrodniczych dla celów inwestycyjnych1
T-W-3Waloryzacja warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych oraz bioklimatycznych w opracowaniach ekofizjograficznych2
T-W-4Ocena przydatności środowiska przyrodniczego lub jego wybranych cech dla potrzeb różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu2
T-W-5Etapy i metody oceny środowiska geograficznego w zależności od etapu planowania i skali opracowania oraz stopnia szczegółowości informacji.2
9

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1udział w ćwiczeniach9
A-P-2przygotowanie do realizacji indywidualnych zadań6
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach9
A-W-2studiowanie literatury5
A-W-3przygotowanie do zaliczenia1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C27_W01Student ma wiedzę o zakresie i formie opracowań fizjograficznych i ich roli w planowaniu przestrzennym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zakresem i treścią dokumentacji fizjograficznych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miejscowego, gminy i województwa.
C-3Wykształcenie umiejętności opracowania waloryzacji i bonitacji środowiska dla niektórych form jego zagospodarowania na podstawie dostępnych nateriałów źródłowych
Treści programoweT-W-1Zasadnicze pojęcia z zakresu teorii wykorzystania i oceny środowiska przyrodniczego Rola informacji fizyczno-geograficznej na krajowym, regionalnym i miejscowym poziomie planowania.
T-W-2Zakres badań i kryteria oceny ukształtowania powierzchni terenu w waloryzacjach przyrodniczych dla celów inwestycyjnych
T-W-3Waloryzacja warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych oraz bioklimatycznych w opracowaniach ekofizjograficznych
T-W-4Ocena przydatności środowiska przyrodniczego lub jego wybranych cech dla potrzeb różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu
T-W-5Etapy i metody oceny środowiska geograficznego w zależności od etapu planowania i skali opracowania oraz stopnia szczegółowości informacji.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny w wykorzystaniem srodków audiowizualnych i multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przemiotu na podstawie pisemnego testu i zrealizowanych opracowań tematycznych
S-1Ocena formująca: Zaliczenie indywidualnych opracowań tematycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student objaśnia cel i zakres opracowań ekofizjograficznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C27_U01Potrafi przygotować, zaprezentować i zinterpretować przyrodniczą charakterystykę środowiska dla potrzeb jego racjonalnego zagospodarowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności opracowania waloryzacji i bonitacji środowiska dla niektórych form jego zagospodarowania na podstawie dostępnych nateriałów źródłowych
Treści programoweT-P-1Mapa topograficzna jako źródło wiedzy o środowisku przyrodniczym. Konstrukcja i praktyczne zastosowanie mapy nachyleń terenu.
T-P-2Wyznaczanie potencjalnego zasięgu obszarów zalewowych
T-P-3Ocena warunków biotopoklimatycznych jako elementu kwalifikacji wybranego obszaru do pełnienia funkcji osadniczych i rekreacyjnych
T-P-4Zróżnicowanie i ocena warunków aerosanitarnych powietrza w wybranym mieście
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, opracowanie indywidualnych zadań o charakterze projektowym
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie indywidualnych opracowań tematycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opracować graficznie i opisowo niektóre cechy głównych komponentów środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C27_K01Jest świadomy konieczności podnoszenia swoich kompetencji w zakresie metodyki oceny walorów i ograniczeń środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności opracowania waloryzacji i bonitacji środowiska dla niektórych form jego zagospodarowania na podstawie dostępnych nateriałów źródłowych
Treści programoweT-W-4Ocena przydatności środowiska przyrodniczego lub jego wybranych cech dla potrzeb różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu
T-W-5Etapy i metody oceny środowiska geograficznego w zależności od etapu planowania i skali opracowania oraz stopnia szczegółowości informacji.
T-P-3Ocena warunków biotopoklimatycznych jako elementu kwalifikacji wybranego obszaru do pełnienia funkcji osadniczych i rekreacyjnych
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, opracowanie indywidualnych zadań o charakterze projektowym
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie indywidualnych opracowań tematycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest świadomy konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla potrzeb racjonalnego wykorzystania środowiska naturalnego
3,5
4,0
4,5
5,0