Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka nieruchomościami
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu instytucji prawnych oraz organów rządowych i samorządowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarki nieruchomościami
C-2poznanie zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami
C-3umiejętność oceny rozstrzygnięć organów władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organy gospodarujące nieruchomościami publicznymi i spółdzielczymi.2
T-A-2Poznanie zasad rozgraniczenia nieruchomości.2
T-A-3Przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do wypełnienia rejestru nieruchomości.3
T-A-4Opłaty adiacenckie.2
9
wykłady
T-W-1Pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rodzaje nieruchomości.2
T-W-2Scalanie i podział nieruchomości.2
T-W-3Zasady pierwokupu, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.2
T-W-4Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi.2
T-W-5Podatki związane z nieruchomościami.3
T-W-6Podstawy wyceny nieruchomości2
T-W-7Zawody związane z nieruchomościami2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zaliczenia.21
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
S-2Ocena formująca: ocena poprawności wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami
S-3Ocena formująca: ocena poprawności oceny ekonomicznych uwarunkowań gospodarki nieruchomościami publicznymi
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa - zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C26_W01
Student zna pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz zasady i uwarunkowania czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarki nieruchomościami.
GP_1A_W01, GP_1A_W06R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07, S1A_W11, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1M-2, M-3S-1, S-3, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C26_U01
Student potrafi ocenić decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami.
GP_1A_U04, GP_1A_U10R1A_U05, S1A_U03, S1A_U08, T1A_U07C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3S-1, S-3, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C26_K01
Jest przygotowany do uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się od innych osób, umie prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
GP_1A_K11, GP_1A_K03, GP_1A_K07, GP_1A_K02, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07, R1A_K08, S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07, T1A_K01, T1A_K05, T1A_K06C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3S-1, S-3, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C26_W01
Student zna pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz zasady i uwarunkowania czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarki nieruchomościami.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C26_U01
Student potrafi ocenić decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami.
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji i wyjaśniania zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C26_K01
Jest przygotowany do uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się od innych osób, umie prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
2,0
3,0Student jest przygotowany do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Lexis Nexis, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. M. Wolanin, Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami, Wyd. C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2014
  2. M. Wolanin, Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości, yd. C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2013
  3. M. Nowak, T. Skotarczak, Gospodarka nieruchomościami gminnymi w czasie kryzysu i po kryzysie, CeDeWu, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organy gospodarujące nieruchomościami publicznymi i spółdzielczymi.2
T-A-2Poznanie zasad rozgraniczenia nieruchomości.2
T-A-3Przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do wypełnienia rejestru nieruchomości.3
T-A-4Opłaty adiacenckie.2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rodzaje nieruchomości.2
T-W-2Scalanie i podział nieruchomości.2
T-W-3Zasady pierwokupu, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.2
T-W-4Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi.2
T-W-5Podatki związane z nieruchomościami.3
T-W-6Podstawy wyceny nieruchomości2
T-W-7Zawody związane z nieruchomościami2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zaliczenia.21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C26_W01Student zna pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz zasady i uwarunkowania czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
GP_1A_W06posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarki nieruchomościami
C-2poznanie zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami
C-3umiejętność oceny rozstrzygnięć organów władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Treści programoweT-W-2Scalanie i podział nieruchomości.
T-W-3Zasady pierwokupu, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
T-W-4Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi.
T-W-7Zawody związane z nieruchomościami
T-W-5Podatki związane z nieruchomościami.
T-W-6Podstawy wyceny nieruchomości
T-W-1Pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rodzaje nieruchomości.
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
S-3Ocena formująca: ocena poprawności oceny ekonomicznych uwarunkowań gospodarki nieruchomościami publicznymi
S-2Ocena formująca: ocena poprawności wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C26_U01Student potrafi ocenić decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
GP_1A_U10potrafi zidentyfikować i ocenić uwarunkowania przestrzenne działalności gospodarczej oraz zjawisk i procesów społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarki nieruchomościami
C-2poznanie zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami
C-3umiejętność oceny rozstrzygnięć organów władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Treści programoweT-A-1Organy gospodarujące nieruchomościami publicznymi i spółdzielczymi.
T-A-2Poznanie zasad rozgraniczenia nieruchomości.
T-A-3Przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do wypełnienia rejestru nieruchomości.
T-A-4Opłaty adiacenckie.
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
S-3Ocena formująca: ocena poprawności oceny ekonomicznych uwarunkowań gospodarki nieruchomościami publicznymi
S-2Ocena formująca: ocena poprawności wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji i wyjaśniania zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C26_K01Jest przygotowany do uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się od innych osób, umie prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
GP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu gospodarki nieruchomościami
C-2poznanie zasad i uwarunkowań czynności podejmowanych przez organy publiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami
C-3umiejętność oceny rozstrzygnięć organów władzy publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Treści programoweT-W-2Scalanie i podział nieruchomości.
T-W-3Zasady pierwokupu, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
T-W-4Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi.
T-W-7Zawody związane z nieruchomościami
T-W-5Podatki związane z nieruchomościami.
T-W-6Podstawy wyceny nieruchomości
T-W-1Pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami. Rodzaje nieruchomości.
T-A-1Organy gospodarujące nieruchomościami publicznymi i spółdzielczymi.
T-A-2Poznanie zasad rozgraniczenia nieruchomości.
T-A-3Przygotowywanie dokumentacji niezbędnych do wypełnienia rejestru nieruchomości.
T-A-4Opłaty adiacenckie.
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z gospodarką nieruchomościami publicznymi
S-3Ocena formująca: ocena poprawności oceny ekonomicznych uwarunkowań gospodarki nieruchomościami publicznymi
S-2Ocena formująca: ocena poprawności wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest przygotowany do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z gospodarką nieruchomościami
3,5
4,0
4,5
5,0