Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 6 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej
W-2Podstawowa znajomość matematyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z zasadami, procedurami, stylami i metodami zarządzania różnymi zasobami organizacji
C-2Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-3Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-4Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki narodowej.
C-5Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Style i metody zarządzania. Zarządzanie czasem. Zarządzanie zmianą.2
T-W-2Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie ryzykiem.1
T-W-3Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie. Zarządzanie talentami.2
T-W-4Zarządzanie decyzyjne.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach6
A-W-2Czytanie zaleconej literatury14
A-W-3Konsultacje.6
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-3Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-4Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test wiedzy obejmujący treści wykładowe
S-2Ocena formująca: case study - opis proponowanego rozwiązania problemu
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
S-4Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C25_W01
zna podstawy zarządzania głównymi zasobami organizacji
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C25_U01
posiada umiejętność zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C25_K01
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz trafnie określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych, uwzględniając odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
GP_1A_K04, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K05, R1A_K06, S1A_K03, S1A_K05, T1A_K02, T1A_K04InzA_K01C-1T-W-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C25_W01
zna podstawy zarządzania głównymi zasobami organizacji
2,0Student nie zna podstaw zarządzania głównymi zasobami organizacji
3,0Student potrafi wymienić 3 główne zasoby organizacji i omówić podstawy zarządania nimi
3,5Student potrafi wymienić 4 zasoby organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
4,0Student potrafi wymienić 5 zasobów organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
4,5Student potrafi wymienić 6 zasobów organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
5,0Student biegle porusza się w tematyce zasobów organizacji i zasad zarządzania nimi, swobodnie wypowiadając się na ten temat w mowie i piśmie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C25_U01
posiada umiejętność zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
2,0Student nie posiada umiejętności zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w określaniu celów zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
3,5Student posiada podstawowe umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
4,0Student posiada zadowalające umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągnia w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
4,5Student posiada wysokie umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
5,0Student posiada bardzo wysokie umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C25_K01
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz trafnie określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych, uwzględniając odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią, nie potrafi trafnie określać priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i nie może uwzględnić odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,0Student podejmuje próby nazwania i zdefiniowania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określenia priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych ale wymaga przy tym pomocy nauczyciela.
3,5Student podejmuje próby nazwania i zdefiniowania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określenia priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych ale wymaga przy tym ograniczonej pomocy nauczyciela.
4,0Student nazywa i definiuje podstawowe pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz samodzielnie określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych.
4,5Student nazywa i definiuje pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i potrafi uwzglednić odpowiedzialność za podjmowane decyzje.
5,0Student nazywa i definiuje liczne pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i potrafi uwzglednić odpowiedzialność za podjmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2005
  2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002
  3. Robbins S.P. , DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Begg D., Fischer., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawaq, 2007
  2. Begg D., Fischer R., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007
  3. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft - Akademia, Poznań, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Style i metody zarządzania. Zarządzanie czasem. Zarządzanie zmianą.2
T-W-2Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie ryzykiem.1
T-W-3Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie. Zarządzanie talentami.2
T-W-4Zarządzanie decyzyjne.1
6

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach6
A-W-2Czytanie zaleconej literatury14
A-W-3Konsultacje.6
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C25_W01zna podstawy zarządzania głównymi zasobami organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami, procedurami, stylami i metodami zarządzania różnymi zasobami organizacji
Treści programoweT-W-1Style i metody zarządzania. Zarządzanie czasem. Zarządzanie zmianą.
T-W-2Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie ryzykiem.
T-W-3Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie. Zarządzanie talentami.
T-W-4Zarządzanie decyzyjne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test wiedzy obejmujący treści wykładowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstaw zarządzania głównymi zasobami organizacji
3,0Student potrafi wymienić 3 główne zasoby organizacji i omówić podstawy zarządania nimi
3,5Student potrafi wymienić 4 zasoby organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
4,0Student potrafi wymienić 5 zasobów organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
4,5Student potrafi wymienić 6 zasobów organizacji i omówić podstawy zarządzania nimi
5,0Student biegle porusza się w tematyce zasobów organizacji i zasad zarządzania nimi, swobodnie wypowiadając się na ten temat w mowie i piśmie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C25_U01posiada umiejętność zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami, procedurami, stylami i metodami zarządzania różnymi zasobami organizacji
Treści programoweT-W-1Style i metody zarządzania. Zarządzanie czasem. Zarządzanie zmianą.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: case study - opis proponowanego rozwiązania problemu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w określaniu celów zarządzania zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
3,5Student posiada podstawowe umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
4,0Student posiada zadowalające umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągnia w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
4,5Student posiada wysokie umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
5,0Student posiada bardzo wysokie umiejętności w określaniu celów i sposobów ich osiągania w zarządzaniu zasobami powiązanymi z gospodarką przestrzenną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C25_K01Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz trafnie określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych, uwzględniając odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zasadami, procedurami, stylami i metodami zarządzania różnymi zasobami organizacji
Treści programoweT-W-1Style i metody zarządzania. Zarządzanie czasem. Zarządzanie zmianą.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: case study - opis proponowanego rozwiązania problemu
S-1Ocena podsumowująca: test wiedzy obejmujący treści wykładowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią, nie potrafi trafnie określać priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i nie może uwzględnić odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,0Student podejmuje próby nazwania i zdefiniowania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określenia priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych ale wymaga przy tym pomocy nauczyciela.
3,5Student podejmuje próby nazwania i zdefiniowania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określenia priorytetów służacych realizacji zadań planistycznych i wykonawczych ale wymaga przy tym ograniczonej pomocy nauczyciela.
4,0Student nazywa i definiuje podstawowe pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz samodzielnie określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych.
4,5Student nazywa i definiuje pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i potrafi uwzglednić odpowiedzialność za podjmowane decyzje.
5,0Student nazywa i definiuje liczne pozatechniczne aspekty i skutki działalności z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz określa priorytety służące realizacji zadań planistycznych i wykonawczych i potrafi uwzglednić odpowiedzialność za podjmowane decyzje.