Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Oceny i prognozy oddziaływania na środowisko:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oceny i prognozy oddziaływania na środowisko
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 18 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 12 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student musi posiadac wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz o jego zagrożeniach, znac typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, znac podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływajacych na jakośc środowiska, posiadanie umiejętności inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych oraz posługiwania się współczesnymi metodami informatycznymi do oceny zagrożeń środowiska,umie posługiwac się aktami prawnymi, potrafi określa priorytety służące realizacji przedsiewzięcia, potrafi podejmowa decyzje o sposobach oceny i ochrony środowiska, potrafi przygotować raport i prognozę wpływu na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie zasad kwalifikacji przedsięwzięć, zgodność z Dyrektywą i Rozporządzeniem Rady Ministrów. Samodzielne zakwalifikowanie przykładowych przedsięwzięć wybranych z listy.2
T-A-2Analiza treści raportu na wybranym przykładzie.1
T-A-3Przygotowanie do opracowania wstępnego raportu dla wybranego przedsięwzięcia w oparciu o dostarczone bazowe materiały. Wykonanie raportu. Prezentacja. Omówienie poprawności wykonania raportu.2
T-A-4Analiza treści prognozy wpływu na środowisko wybranego planu zagospodarowania2
T-A-5Analiza prognozy wpływu na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy2
T-A-6Prognoza wpływu na środowisko w kontekście transgranicznym1
T-A-7Analiza prognozy wpływu na środowisko do planu zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego1
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
12
wykłady
T-W-1Ocena oddziaływania na środowisko w Polsce i na świecie. Prognozy oddziaływania na środowisko. Analiza dokumentacji niezbędnej do wykonania prognozy. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwziecia.2
T-W-2Postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia dotyczące potrzeby OOŚ. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji środowiskowej. Procedury wymagane w ramach OOŚ. Zakres raportu. Wymagania RDOŚ.2
T-W-3Raport na obszarach Natura 2000. Udział społeczeństwa w procesie OOŚ. Źródła i zawartość informacji przyrodniczej dla celów raportu. Obszary ograniczonego użytkowania.3
T-W-4Metody prognozowania zmian w środowisku stosowane dla celu raportu.4
T-W-5Lista kontrolna do testowania oddziaływań, przykłady oddziaływań, które uznane są za znaczące. Zakres analiz i badań dla celu raportu.2
T-W-6Zasady waloryzacji środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych. OOŚ dla obiektów komunalnych. Ocena uciążliwości zapachowej. Typy oddziaływań przedsięwzięc na środowisko.2
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2Samodzielne zakwalifikowanie wybranych przedsięwzięć z listy podanej przez prowadzącego ćwiczenia w oparciu o obowiązujące akty prawne14
A-A-3Aktywny udział w dyskusji9
A-A-4Poszukiwanie materiałów: zapoznanie z technologią wybranego przedsięwzięcia, identyfikacja lokalizacji przedsięwzięcia, mapy, przygotowanie do prezentacji.10
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Praca własna27
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora
M-3Praca w zespołach 2-3 osobowych
M-4Metoda projektów
M-5Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczanie kolejnych tematów cwiczeniowych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C24_W01
Student ma wiedze o kategoriach przedsięwzięć wymagających OOŚ, rozpoznaje źródła uciążliwości dla środowiska, prognozuje elementy środowiska zagrożone, zna procedury lokalizacji przedsięwzięć, wskazuje środki zaradcze, zna akty prawne
GP_1A_W20R1A_W03, R1A_W04C-1T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-2M-2, M-4, M-5, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C24_U01
Student umie określić zagrożenia dla środowiska wynikające z analizowanej technologii i ocenić elementy środowiska podlegajace zagrożeniu, określa środki zaradcze, umie przygotować raport i prognozę
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4M-4, M-5, M-3S-1, S-2
GP_1A_C24_U02
Student umie oszacować wartości przyrodnicze i krajobrazowe lokalizowanego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Umie przygotować materiał dla udziału społeczeństwa w postępowaniu lokalizacyjnym
GP_1A_U10S1A_U03, T1A_U07C-1T-W-6, T-W-7, T-W-4M-4, M-5, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C24_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność do postrzegania relacji - realizacja przedsięwzięciz a środowisko. Ma świadomość skutków zapisów raportu i prognozy na decyzje administracyjne, ma świadomość znaczenia tych opracowań
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-5, T-W-7M-2, M-5, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C24_W01
Student ma wiedze o kategoriach przedsięwzięć wymagających OOŚ, rozpoznaje źródła uciążliwości dla środowiska, prognozuje elementy środowiska zagrożone, zna procedury lokalizacji przedsięwzięć, wskazuje środki zaradcze, zna akty prawne
2,0
3,0student zna podstawy kategoryzacji przedsięwzięć, nie potrafi w pełni określić zakresu raportu, rozróżnia OOŚ i prognozę
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C24_U01
Student umie określić zagrożenia dla środowiska wynikające z analizowanej technologii i ocenić elementy środowiska podlegajace zagrożeniu, określa środki zaradcze, umie przygotować raport i prognozę
2,0
3,0student umie zastosować część metod lecz w stopniu niewystarczającym dla wykonania opracowania
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C24_U02
Student umie oszacować wartości przyrodnicze i krajobrazowe lokalizowanego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Umie przygotować materiał dla udziału społeczeństwa w postępowaniu lokalizacyjnym
2,0
3,0student umie stosować metody szacowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C24_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność do postrzegania relacji - realizacja przedsięwzięciz a środowisko. Ma świadomość skutków zapisów raportu i prognozy na decyzje administracyjne, ma świadomość znaczenia tych opracowań
2,0
3,0student dostrzega zależności lecz nie w pełni potrafi je określić
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Witold Lenart, Andrzej Tyszecki, Poradnik przeprowadzania Ocen Oddziaływania na Środowisko, EKO-KONSULT, Gdańsk, 1998, 1
  2. Prace zbiorowe, Problemy ocen środowiskowych, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk, 2011, Kwartalnik
  3. Ewa Florkiewicz, Andrzej Tyszecki, Postępowanie w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, EKO-KONSULT, Gdańsk, 2002, 1

Literatura dodatkowa

  1. Akty prawne, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie zasad kwalifikacji przedsięwzięć, zgodność z Dyrektywą i Rozporządzeniem Rady Ministrów. Samodzielne zakwalifikowanie przykładowych przedsięwzięć wybranych z listy.2
T-A-2Analiza treści raportu na wybranym przykładzie.1
T-A-3Przygotowanie do opracowania wstępnego raportu dla wybranego przedsięwzięcia w oparciu o dostarczone bazowe materiały. Wykonanie raportu. Prezentacja. Omówienie poprawności wykonania raportu.2
T-A-4Analiza treści prognozy wpływu na środowisko wybranego planu zagospodarowania2
T-A-5Analiza prognozy wpływu na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy2
T-A-6Prognoza wpływu na środowisko w kontekście transgranicznym1
T-A-7Analiza prognozy wpływu na środowisko do planu zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego1
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń1
12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ocena oddziaływania na środowisko w Polsce i na świecie. Prognozy oddziaływania na środowisko. Analiza dokumentacji niezbędnej do wykonania prognozy. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwziecia.2
T-W-2Postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia dotyczące potrzeby OOŚ. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji środowiskowej. Procedury wymagane w ramach OOŚ. Zakres raportu. Wymagania RDOŚ.2
T-W-3Raport na obszarach Natura 2000. Udział społeczeństwa w procesie OOŚ. Źródła i zawartość informacji przyrodniczej dla celów raportu. Obszary ograniczonego użytkowania.3
T-W-4Metody prognozowania zmian w środowisku stosowane dla celu raportu.4
T-W-5Lista kontrolna do testowania oddziaływań, przykłady oddziaływań, które uznane są za znaczące. Zakres analiz i badań dla celu raportu.2
T-W-6Zasady waloryzacji środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych. OOŚ dla obiektów komunalnych. Ocena uciążliwości zapachowej. Typy oddziaływań przedsięwzięc na środowisko.2
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko2
T-W-8Zaliczenie wykładów1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2Samodzielne zakwalifikowanie wybranych przedsięwzięć z listy podanej przez prowadzącego ćwiczenia w oparciu o obowiązujące akty prawne14
A-A-3Aktywny udział w dyskusji9
A-A-4Poszukiwanie materiałów: zapoznanie z technologią wybranego przedsięwzięcia, identyfikacja lokalizacji przedsięwzięcia, mapy, przygotowanie do prezentacji.10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Praca własna27
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C24_W01Student ma wiedze o kategoriach przedsięwzięć wymagających OOŚ, rozpoznaje źródła uciążliwości dla środowiska, prognozuje elementy środowiska zagrożone, zna procedury lokalizacji przedsięwzięć, wskazuje środki zaradcze, zna akty prawne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W20zna i identyfikuje zależności pomiędzy cechami przestrzennymi a czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem poszczególnych jego wymiarów, zna wybrane formy i kierunki przystosowań organizmów do środowiska, zna zróżnicowanie podstawowych jednostek roślinności i ich znaczenie bioidykacyjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływajacych na jakośc środowiska, posiadanie umiejętności inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych oraz posługiwania się współczesnymi metodami informatycznymi do oceny zagrożeń środowiska,umie posługiwac się aktami prawnymi, potrafi określa priorytety służące realizacji przedsiewzięcia, potrafi podejmowa decyzje o sposobach oceny i ochrony środowiska, potrafi przygotować raport i prognozę wpływu na środowisko
Treści programoweT-W-5Lista kontrolna do testowania oddziaływań, przykłady oddziaływań, które uznane są za znaczące. Zakres analiz i badań dla celu raportu.
T-W-3Raport na obszarach Natura 2000. Udział społeczeństwa w procesie OOŚ. Źródła i zawartość informacji przyrodniczej dla celów raportu. Obszary ograniczonego użytkowania.
T-W-6Zasady waloryzacji środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych. OOŚ dla obiektów komunalnych. Ocena uciążliwości zapachowej. Typy oddziaływań przedsięwzięc na środowisko.
T-W-1Ocena oddziaływania na środowisko w Polsce i na świecie. Prognozy oddziaływania na środowisko. Analiza dokumentacji niezbędnej do wykonania prognozy. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwziecia.
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko
T-W-4Metody prognozowania zmian w środowisku stosowane dla celu raportu.
T-W-2Postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia dotyczące potrzeby OOŚ. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji środowiskowej. Procedury wymagane w ramach OOŚ. Zakres raportu. Wymagania RDOŚ.
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora
M-4Metoda projektów
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-3Praca w zespołach 2-3 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczanie kolejnych tematów cwiczeniowych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawy kategoryzacji przedsięwzięć, nie potrafi w pełni określić zakresu raportu, rozróżnia OOŚ i prognozę
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C24_U01Student umie określić zagrożenia dla środowiska wynikające z analizowanej technologii i ocenić elementy środowiska podlegajace zagrożeniu, określa środki zaradcze, umie przygotować raport i prognozę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływajacych na jakośc środowiska, posiadanie umiejętności inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych oraz posługiwania się współczesnymi metodami informatycznymi do oceny zagrożeń środowiska,umie posługiwac się aktami prawnymi, potrafi określa priorytety służące realizacji przedsiewzięcia, potrafi podejmowa decyzje o sposobach oceny i ochrony środowiska, potrafi przygotować raport i prognozę wpływu na środowisko
Treści programoweT-W-5Lista kontrolna do testowania oddziaływań, przykłady oddziaływań, które uznane są za znaczące. Zakres analiz i badań dla celu raportu.
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko
T-W-4Metody prognozowania zmian w środowisku stosowane dla celu raportu.
Metody nauczaniaM-4Metoda projektów
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-3Praca w zespołach 2-3 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczanie kolejnych tematów cwiczeniowych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student umie zastosować część metod lecz w stopniu niewystarczającym dla wykonania opracowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C24_U02Student umie oszacować wartości przyrodnicze i krajobrazowe lokalizowanego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Umie przygotować materiał dla udziału społeczeństwa w postępowaniu lokalizacyjnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U10potrafi zidentyfikować i ocenić uwarunkowania przestrzenne działalności gospodarczej oraz zjawisk i procesów społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływajacych na jakośc środowiska, posiadanie umiejętności inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych oraz posługiwania się współczesnymi metodami informatycznymi do oceny zagrożeń środowiska,umie posługiwac się aktami prawnymi, potrafi określa priorytety służące realizacji przedsiewzięcia, potrafi podejmowa decyzje o sposobach oceny i ochrony środowiska, potrafi przygotować raport i prognozę wpływu na środowisko
Treści programoweT-W-6Zasady waloryzacji środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych. OOŚ dla obiektów komunalnych. Ocena uciążliwości zapachowej. Typy oddziaływań przedsięwzięc na środowisko.
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko
T-W-4Metody prognozowania zmian w środowisku stosowane dla celu raportu.
Metody nauczaniaM-4Metoda projektów
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-3Praca w zespołach 2-3 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczanie kolejnych tematów cwiczeniowych
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student umie stosować metody szacowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C24_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma zdolność do postrzegania relacji - realizacja przedsięwzięciz a środowisko. Ma świadomość skutków zapisów raportu i prognozy na decyzje administracyjne, ma świadomość znaczenia tych opracowań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływajacych na jakośc środowiska, posiadanie umiejętności inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych oraz posługiwania się współczesnymi metodami informatycznymi do oceny zagrożeń środowiska,umie posługiwac się aktami prawnymi, potrafi określa priorytety służące realizacji przedsiewzięcia, potrafi podejmowa decyzje o sposobach oceny i ochrony środowiska, potrafi przygotować raport i prognozę wpływu na środowisko
Treści programoweT-W-5Lista kontrolna do testowania oddziaływań, przykłady oddziaływań, które uznane są za znaczące. Zakres analiz i badań dla celu raportu.
T-W-7Akty prawne niezbędne dla wykonania prognozy i oceny wpływu na środowisko
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student dostrzega zależności lecz nie w pełni potrafi je określić
3,5
4,0
4,5
5,0