Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 18 1,00,34zaliczenie
projektyP7 8 1,50,33zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 10 0,50,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie z przedmiotu Planowanie przestrzenne I.
W-2Wiedza z przedmiotu Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.
W-3Wiedza z przedmiotu ochrona dziedzictwa kulturowego przestrzeni.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznania studenta z uwarunkowaniami, celami i metodami rewitalizacji obszarów miejskich.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozpoznania i określenia czynników degradacji przestrzeni miejskiej oraz sformułowania rozwiązań i metod jej rewitalizacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza uwarunkowań, przyczyn i przejawów degradacji obszaru miejskiego, diagnoza walorów i zagrożeń - studium przypadku10
10
projekty
T-P-1Projekt rewitalizacji miejskiego obszaru zdegradowanego. Propozycja rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych. Przyjęcie metody i narzędzi rewitalizacyjnych.8
8
wykłady
T-W-1Struktura i cechy miasta. Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Procesy degradacji miast, przyczyny i skutki. Typy i specyfika przestrzeni zdegradowanej w miastach. Pojęcia i cele rewitalizacji, rewaloryzacji, rekultywacji i modernizacji. Dziedzictwo kulturowe miast (duchowe i materialne). Tożsamość miasta.6
T-W-2Społeczny aspekt rewitalizacji. Kryteria i wskaźniki społeczne degradacji przestrzeni, problemy demograficzne w miastach, marginalizacja społeczna, segregacja społeczno-przestrzenna. Pojęcie gentryfikacji.4
T-W-3Przyrodniczy wymiar rewitalizacji. Waloryzacja i wycena krajobrazu, rekultywacja. Rola terenów zieleni w procesach rewitalizacji.3
T-W-4Strategie i modele planowania i wdrożenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Specyfika przekształceń różnych typów przestrzeni zdegradowanej. Przygotowanie i opracowanie programów rewitalizacyjnych, składowe programów, źródła i metody finansowania. Znaczenie partycypacji społecznej. Studia przypadków z kraju i z zagranicy.3
T-W-5Rola przestrzeni publicznej w procesie rewitalizacji.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych.10
A-A-2Przygotowanie do zajęć.5
15
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych.8
A-P-2Praca na projektem rewitalizacji i przygotowanie do jego prezentacji poza zajęciami.15
A-P-3Praca studialno-analityczna poza zajęciami.14
A-P-4Analizy terenowe8
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studiowanie literatury12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Zajęcia terenowe
M-4projekt
M-5dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Projekt semestralny wykonany na planszach.
S-2Ocena formująca: Konspekt przedstawiający wyniki badań nad walorami kulturowymi i przyrodniczymi, stanem funkcjonowania i kondycją społeczno-gospodarczą zdegradowanego obszaru miejskiego, diagnoza walorów, potencjału, słabości i zagrożeń.
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C23_W01
Student określa i definiuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni miejskiej w zależności od typów i lokalizacji tych przestrzeni oraz zna narzędzia i metody jej rewitalizacji, proponuje rozwiązania poprawy jakości przestrzeni.
GP_1A_W10R1A_W06, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W08InzA_W03C-1, C-2T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-P-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C23_U01
Student rozpoznaje walory przestrzeni i korzysta z nich jako potencjału dla jej rozwoju w procesie rewitalizacji, a dostrzegając słabości funkcjonowania obszaru, rozumie ich przyczyny i potrafi ograniczyć wynikające z nich zagrożenia. Projektuje rozwiązania naprawcze i określa możliwe ramy ich wdrożenia w ramach opracowania programu rewitalizacji.
GP_1A_U10, GP_1A_U15S1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-1, C-2T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-P-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C23_K01
Student ma świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacji, potrafi określić priorytety programu rewitalizacyjnego..
GP_1A_K06R1A_K03, S1A_K03, T1A_K04C-1, C-2T-W-4, T-P-1, T-A-1M-1, M-2, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C23_W01
Student określa i definiuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni miejskiej w zależności od typów i lokalizacji tych przestrzeni oraz zna narzędzia i metody jej rewitalizacji, proponuje rozwiązania poprawy jakości przestrzeni.
2,0Student nie potrafi wskazać uwarunkowań i specyfiki procesów degradacji przestrzeni ani podać metod jej rewitalizacji.
3,0Student wskazuje podstawowe uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, ale nie potrafi ich scharakteryzować. Zna pobieżnie metody i narzędzia rewitalizacji.
3,5Student wskazuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych i częściowo je charakteryzując. Zna niektóre metody i narzędzia rewitalizacji.
4,0Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna główne metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji.
4,5Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji, cechujące się jakością przestrzenną, atrakcyjnością społeczną i realnością wdrożenia.
5,0Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji, cechujące się bardzo wysoką jakością przestrzenną, atrakcyjnością społeczną i realnością wdrożenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C23_U01
Student rozpoznaje walory przestrzeni i korzysta z nich jako potencjału dla jej rozwoju w procesie rewitalizacji, a dostrzegając słabości funkcjonowania obszaru, rozumie ich przyczyny i potrafi ograniczyć wynikające z nich zagrożenia. Projektuje rozwiązania naprawcze i określa możliwe ramy ich wdrożenia w ramach opracowania programu rewitalizacji.
2,0Student nie potrafi dokonać analizy przestrzeni pod kątem wymagań rewitalizacyjnych, nie zna metod ani narządzi rewitalizacji.
3,0Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, w niewielkim stopniu podpotrafi je odnieść do wymagań rewitalizacyjnych.
3,5Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożenia realizując projekt rewitalizacyjny.
4,0Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, dobrze potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożeń jakie niosą. Projektuje dobre, spójne rozwiązania naprawcze.
4,5Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, dobrze potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożeń jakie niosą. Projektuje dobre, spójne rozwiązania naprawcze.
5,0Student doskonale rozpoznaje walory przestrzeni i korzysta z nich jako potencjału dla jej rozwoju w procesie rewitalizacji, a diagnozując słabości funkcjonowania obszaru, rozumie ich przyczyny i potrafi ograniczyć wynikające z nich zagrożenia. Projektowane rozwiązania rewitalizacyjne cechują się wysoką jakością merytoryczną, indywidualnością, kreatywnością i realnością wdrożenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C23_K01
Student ma świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacji, potrafi określić priorytety programu rewitalizacyjnego..
2,0Student wykazuje znikomą świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych. Nie potrafi określić priorytetów programu rewitalizacyjnego.
3,0Student ma podstawową świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, ale potrafi jednak określić priorytetów programu rewitalizacyjnego.
3,5Student ma podstawową świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych oraz potrafi w ograniczonym stopniu określić priorytety programu rewitalizacyjnego.
4,0Student ma świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje oraz potrafi poprawnie określić priorytety rewitalizacyjne.
4,5Student ma pełną świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje wrażliwość na potrzebę poprawy sytuacji obszaru oraz potrafi poprawnie określić priorytety rewitalizacyjne.
5,0Student ma pełną świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje wrażliwość na potrzebę poprawy sytuacji obszaru oraz potrafi określić priorytety rewitalizacyjne, wykazując się etyką i dużą kreatywnością.

Literatura podstawowa

  1. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 2009
  2. Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Rewitalizacja miast polskich. T.10 Model rewitalizacji miast., IRM, Kraków, 2010
  3. Gehl J., Zycie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych., RAM, Kraków, 2009
  4. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, UMiRM, Warszawa, 2003
  5. Czarnecki B. Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Gehl J., Gamzoe L., New city life, The Danish Architectural Press, Kopenhaga, 2006
  2. Kopeć M., Finansowanie projektów rewitalizacji, C.H.Beck, Warszawa, 2011
  3. Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza. T. 8, IRM, Kraków, 2010
  4. Lewicka M., Psychologia miejsca., Scholar, Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza uwarunkowań, przyczyn i przejawów degradacji obszaru miejskiego, diagnoza walorów i zagrożeń - studium przypadku10
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt rewitalizacji miejskiego obszaru zdegradowanego. Propozycja rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych. Przyjęcie metody i narzędzi rewitalizacyjnych.8
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktura i cechy miasta. Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Procesy degradacji miast, przyczyny i skutki. Typy i specyfika przestrzeni zdegradowanej w miastach. Pojęcia i cele rewitalizacji, rewaloryzacji, rekultywacji i modernizacji. Dziedzictwo kulturowe miast (duchowe i materialne). Tożsamość miasta.6
T-W-2Społeczny aspekt rewitalizacji. Kryteria i wskaźniki społeczne degradacji przestrzeni, problemy demograficzne w miastach, marginalizacja społeczna, segregacja społeczno-przestrzenna. Pojęcie gentryfikacji.4
T-W-3Przyrodniczy wymiar rewitalizacji. Waloryzacja i wycena krajobrazu, rekultywacja. Rola terenów zieleni w procesach rewitalizacji.3
T-W-4Strategie i modele planowania i wdrożenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Specyfika przekształceń różnych typów przestrzeni zdegradowanej. Przygotowanie i opracowanie programów rewitalizacyjnych, składowe programów, źródła i metody finansowania. Znaczenie partycypacji społecznej. Studia przypadków z kraju i z zagranicy.3
T-W-5Rola przestrzeni publicznej w procesie rewitalizacji.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych.10
A-A-2Przygotowanie do zajęć.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych.8
A-P-2Praca na projektem rewitalizacji i przygotowanie do jego prezentacji poza zajęciami.15
A-P-3Praca studialno-analityczna poza zajęciami.14
A-P-4Analizy terenowe8
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studiowanie literatury12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C23_W01Student określa i definiuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni miejskiej w zależności od typów i lokalizacji tych przestrzeni oraz zna narzędzia i metody jej rewitalizacji, proponuje rozwiązania poprawy jakości przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W10zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego przestrzeni i metody stosowane w procesie tej ochrony; zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska kulturowego oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznania studenta z uwarunkowaniami, celami i metodami rewitalizacji obszarów miejskich.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozpoznania i określenia czynników degradacji przestrzeni miejskiej oraz sformułowania rozwiązań i metod jej rewitalizacji.
Treści programoweT-W-4Strategie i modele planowania i wdrożenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Specyfika przekształceń różnych typów przestrzeni zdegradowanej. Przygotowanie i opracowanie programów rewitalizacyjnych, składowe programów, źródła i metody finansowania. Znaczenie partycypacji społecznej. Studia przypadków z kraju i z zagranicy.
T-W-1Struktura i cechy miasta. Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Procesy degradacji miast, przyczyny i skutki. Typy i specyfika przestrzeni zdegradowanej w miastach. Pojęcia i cele rewitalizacji, rewaloryzacji, rekultywacji i modernizacji. Dziedzictwo kulturowe miast (duchowe i materialne). Tożsamość miasta.
T-W-5Rola przestrzeni publicznej w procesie rewitalizacji.
T-W-2Społeczny aspekt rewitalizacji. Kryteria i wskaźniki społeczne degradacji przestrzeni, problemy demograficzne w miastach, marginalizacja społeczna, segregacja społeczno-przestrzenna. Pojęcie gentryfikacji.
T-W-3Przyrodniczy wymiar rewitalizacji. Waloryzacja i wycena krajobrazu, rekultywacja. Rola terenów zieleni w procesach rewitalizacji.
T-P-1Projekt rewitalizacji miejskiego obszaru zdegradowanego. Propozycja rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych. Przyjęcie metody i narzędzi rewitalizacyjnych.
T-A-1Analiza uwarunkowań, przyczyn i przejawów degradacji obszaru miejskiego, diagnoza walorów i zagrożeń - studium przypadku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Zajęcia terenowe
M-4projekt
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt semestralny wykonany na planszach.
S-2Ocena formująca: Konspekt przedstawiający wyniki badań nad walorami kulturowymi i przyrodniczymi, stanem funkcjonowania i kondycją społeczno-gospodarczą zdegradowanego obszaru miejskiego, diagnoza walorów, potencjału, słabości i zagrożeń.
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać uwarunkowań i specyfiki procesów degradacji przestrzeni ani podać metod jej rewitalizacji.
3,0Student wskazuje podstawowe uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, ale nie potrafi ich scharakteryzować. Zna pobieżnie metody i narzędzia rewitalizacji.
3,5Student wskazuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych i częściowo je charakteryzując. Zna niektóre metody i narzędzia rewitalizacji.
4,0Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna główne metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji.
4,5Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji, cechujące się jakością przestrzenną, atrakcyjnością społeczną i realnością wdrożenia.
5,0Student wskazuje i charakteryzuje uwarunkowania i specyfikę procesów degradacji przestrzeni, rozróżniając typy przestrzeni zdegradowanych. Zna metody i narzędzia rewitalizacji. Proponuje spójne i trafne rozwiązania projektowe z zakresu rewitalizacji, cechujące się bardzo wysoką jakością przestrzenną, atrakcyjnością społeczną i realnością wdrożenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C23_U01Student rozpoznaje walory przestrzeni i korzysta z nich jako potencjału dla jej rozwoju w procesie rewitalizacji, a dostrzegając słabości funkcjonowania obszaru, rozumie ich przyczyny i potrafi ograniczyć wynikające z nich zagrożenia. Projektuje rozwiązania naprawcze i określa możliwe ramy ich wdrożenia w ramach opracowania programu rewitalizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U10potrafi zidentyfikować i ocenić uwarunkowania przestrzenne działalności gospodarczej oraz zjawisk i procesów społecznych
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznania studenta z uwarunkowaniami, celami i metodami rewitalizacji obszarów miejskich.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozpoznania i określenia czynników degradacji przestrzeni miejskiej oraz sformułowania rozwiązań i metod jej rewitalizacji.
Treści programoweT-W-4Strategie i modele planowania i wdrożenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Specyfika przekształceń różnych typów przestrzeni zdegradowanej. Przygotowanie i opracowanie programów rewitalizacyjnych, składowe programów, źródła i metody finansowania. Znaczenie partycypacji społecznej. Studia przypadków z kraju i z zagranicy.
T-W-1Struktura i cechy miasta. Współczesne tendencje rozwoju struktur miejskich. Procesy degradacji miast, przyczyny i skutki. Typy i specyfika przestrzeni zdegradowanej w miastach. Pojęcia i cele rewitalizacji, rewaloryzacji, rekultywacji i modernizacji. Dziedzictwo kulturowe miast (duchowe i materialne). Tożsamość miasta.
T-W-5Rola przestrzeni publicznej w procesie rewitalizacji.
T-W-2Społeczny aspekt rewitalizacji. Kryteria i wskaźniki społeczne degradacji przestrzeni, problemy demograficzne w miastach, marginalizacja społeczna, segregacja społeczno-przestrzenna. Pojęcie gentryfikacji.
T-W-3Przyrodniczy wymiar rewitalizacji. Waloryzacja i wycena krajobrazu, rekultywacja. Rola terenów zieleni w procesach rewitalizacji.
T-P-1Projekt rewitalizacji miejskiego obszaru zdegradowanego. Propozycja rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych. Przyjęcie metody i narzędzi rewitalizacyjnych.
T-A-1Analiza uwarunkowań, przyczyn i przejawów degradacji obszaru miejskiego, diagnoza walorów i zagrożeń - studium przypadku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Zajęcia terenowe
M-4projekt
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt semestralny wykonany na planszach.
S-2Ocena formująca: Konspekt przedstawiający wyniki badań nad walorami kulturowymi i przyrodniczymi, stanem funkcjonowania i kondycją społeczno-gospodarczą zdegradowanego obszaru miejskiego, diagnoza walorów, potencjału, słabości i zagrożeń.
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy przestrzeni pod kątem wymagań rewitalizacyjnych, nie zna metod ani narządzi rewitalizacji.
3,0Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, w niewielkim stopniu podpotrafi je odnieść do wymagań rewitalizacyjnych.
3,5Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożenia realizując projekt rewitalizacyjny.
4,0Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, dobrze potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożeń jakie niosą. Projektuje dobre, spójne rozwiązania naprawcze.
4,5Student poprawnie rozpoznaje walory i słabości przestrzeni, dobrze potrafi odpowiednio wykorzystać je jako potencjał rewitalizacyjny oraz wskazać możliwość ograniczenia zagrożeń jakie niosą. Projektuje dobre, spójne rozwiązania naprawcze.
5,0Student doskonale rozpoznaje walory przestrzeni i korzysta z nich jako potencjału dla jej rozwoju w procesie rewitalizacji, a diagnozując słabości funkcjonowania obszaru, rozumie ich przyczyny i potrafi ograniczyć wynikające z nich zagrożenia. Projektowane rozwiązania rewitalizacyjne cechują się wysoką jakością merytoryczną, indywidualnością, kreatywnością i realnością wdrożenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C23_K01Student ma świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacji, potrafi określić priorytety programu rewitalizacyjnego..
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznania studenta z uwarunkowaniami, celami i metodami rewitalizacji obszarów miejskich.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozpoznania i określenia czynników degradacji przestrzeni miejskiej oraz sformułowania rozwiązań i metod jej rewitalizacji.
Treści programoweT-W-4Strategie i modele planowania i wdrożenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Specyfika przekształceń różnych typów przestrzeni zdegradowanej. Przygotowanie i opracowanie programów rewitalizacyjnych, składowe programów, źródła i metody finansowania. Znaczenie partycypacji społecznej. Studia przypadków z kraju i z zagranicy.
T-P-1Projekt rewitalizacji miejskiego obszaru zdegradowanego. Propozycja rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych. Przyjęcie metody i narzędzi rewitalizacyjnych.
T-A-1Analiza uwarunkowań, przyczyn i przejawów degradacji obszaru miejskiego, diagnoza walorów i zagrożeń - studium przypadku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-4projekt
M-5dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Projekt semestralny wykonany na planszach.
S-2Ocena formująca: Konspekt przedstawiający wyniki badań nad walorami kulturowymi i przyrodniczymi, stanem funkcjonowania i kondycją społeczno-gospodarczą zdegradowanego obszaru miejskiego, diagnoza walorów, potencjału, słabości i zagrożeń.
S-3Ocena formująca: Egzamin pisemny z treści wykładowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje znikomą świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych. Nie potrafi określić priorytetów programu rewitalizacyjnego.
3,0Student ma podstawową świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, ale potrafi jednak określić priorytetów programu rewitalizacyjnego.
3,5Student ma podstawową świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych oraz potrafi w ograniczonym stopniu określić priorytety programu rewitalizacyjnego.
4,0Student ma świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje oraz potrafi poprawnie określić priorytety rewitalizacyjne.
4,5Student ma pełną świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje wrażliwość na potrzebę poprawy sytuacji obszaru oraz potrafi poprawnie określić priorytety rewitalizacyjne.
5,0Student ma pełną świadomość złożoności i długofalowości procesów rewitalizacyjnych, wykazuje wrażliwość na potrzebę poprawy sytuacji obszaru oraz potrafi określić priorytety rewitalizacyjne, wykazując się etyką i dużą kreatywnością.