Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Geograficzne systemy informacji przestrzennej II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Geograficzne systemy informacji przestrzennej II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Pieńkowski <Pawel.Pienkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>, Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 18 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znają podstawowe funkcje programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz źródła danych. Potrafią wykorzystywać podstawowe moduły programów do analiz środowiska i gospodarki przestrzennej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie umiejętności wykonywania prostych projektów w zakresie organizacji użytkowania przestrzeni, w tym ustalanie toków działań przy tworzeniu tych projektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru lokalizacji składowiska odpadów dla gminy Myślibórz.2
T-L-2Zastosowanie poligonów Thiessena do obliczenia wielkości imisji fluoru oraz określenia wielkości opadu docierającego do zlewni.2
T-L-3Analiza sieci dróg woj. zachodniopomorskiego i wpływu ruchu drogowego na możliwości migracyjne zwierząt.1
T-L-4Analiza zjawisk punktowych (wykorzystanie GPS).1
T-L-5Wykorzystanie programu CrimeStat do oceny rozmieszczenia zjawisk punktowych.1
T-L-6Interpolacja danych przestrzennych. Wykorzystanie programu Surfer w gospodarce przestrzennej.2
T-L-7Bazy danych związane z gospodarką przestrzenną (dostępne w Internecie)1
T-L-8Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programach wektorowych (na przykładzie Quantum GIS).2
T-L-9Digitalizacja map i zdjęć lotniczych.2
T-L-10Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS. Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.1
T-L-11Wykorzystanie GIS w teledetekcji: pojęcie kanału, obróbka obrazu, wzmacnianie kontrastu, stretching i resampling.2
T-L-12Klasyfikacja nadzorowana zdjęć wielospektralnych.1
18
wykłady
T-W-1Pozyskiwanie i przetwarzanie danych dla potrzeb gospodarki przestrzennej.2
T-W-2Zastosowanie danych geograficznych w administracji publicznej.1
T-W-3Bazy danych związane z planowaniem przestrzennym.1
T-W-4Projekty oceny środowiska przyrodniczego w technologii GIS.2
T-W-5Przykłady praktycznego wykorzystywania systemów GIS w gospodarce przestrzennej.1
T-W-6Standardy danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE. Polski zasób kartograficzny.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.18
A-L-2Praca własna12
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Czytanie literatury.11
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie
M-3ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenia zadań wykonywanych w trakcie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C22_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania programów GIS w organizacji uzytkowania przestrzeni. Zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami krajobrazu, zna rządzące nimi prawidłowości i potrafi je wykorzystać przy tworzeniu projektów dotyczących gospodarownia przestrzenią.
GP_1A_W18, GP_1A_W02, GP_1A_W13R1A_W02, R1A_W04, R1A_W09, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W02, InzA_W03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C22_U01
Pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie. Posiada umiejętność wykrzystania analogowych źródeł danych do tworzenia map numerycznych.
GP_1A_U11S1A_U05C-1T-L-1, T-L-2, T-L-6, T-L-7, T-L-9, T-L-5, T-L-10, T-L-8, T-W-1M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C22_K01
Uzyskana wiedza z zakresu GIS, a także znajomość oprogramowania, które wykazuje tendencję do stałego progresu i specjalizacji, uzmysławia konieczność stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy. Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-1T-L-11, T-L-3, T-L-12M-2, M-3S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C22_W01
Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania programów GIS w organizacji uzytkowania przestrzeni. Zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami krajobrazu, zna rządzące nimi prawidłowości i potrafi je wykorzystać przy tworzeniu projektów dotyczących gospodarownia przestrzenią.
2,0Nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS.
3,0Zna podstawy teoretyczne GIS. Umie wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania GIS.
3,5Zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS z elementami teledetekcji. Umie wykonać typowe analizy i operacje za pomocą oprogramowania GIS.
4,0Zna dobrze teoretyczne zagadnienia GIS z elementami teledetekcji. Umie wykonać większość prezentowanych na ćwiczeniach czynności z użyciem oprogramowania GIS, a także wykonywać bardziej skomplikowane analizy przestrzenne. Potrafi realizować toki postępowania, prowadzące do tworzenia skomplikowanych map wynikowych.
4,5Zna i dobrze rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i Teledetekcji. Umie wykorzystywać wszystkie przedstawione w programie moduły GIS. Potrafi zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych elementów środowiska.
5,0Bardzo dobrze zna i rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i Teledetekcji. Umie wykonać wszystkie przedstawione na ćwiczeniach operacje GIS. Potrafi samodzielnie zaplanować toki postępowania, a także wizualizować i komentować uzyskane wyniki analiz przestrzennych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C22_U01
Pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie. Posiada umiejętność wykrzystania analogowych źródeł danych do tworzenia map numerycznych.
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w gospodarce przestrzennej.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C22_K01
Uzyskana wiedza z zakresu GIS, a także znajomość oprogramowania, które wykazuje tendencję do stałego progresu i specjalizacji, uzmysławia konieczność stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy. Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
2,0Nieznajomość podstaw GIS i prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, skutkuje brakiem kompetencji w zakresie tworzenia projektów GIS.
3,0Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie najprostszych czynności przy tworzeniu projektów.
3,5Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie podstawowych czynności przy tworzeniu projektów.
4,0Dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.
4,5Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS; potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia.
5,0Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie wszystkich przewidzianych programem czynności przy tworzeniu projektów; student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.

Literatura podstawowa

  1. Langley P.A., Godchild M.F., Maguire D.I., Rhind D.W., GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2006
  2. Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999
  2. Bródka S. (red), Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru lokalizacji składowiska odpadów dla gminy Myślibórz.2
T-L-2Zastosowanie poligonów Thiessena do obliczenia wielkości imisji fluoru oraz określenia wielkości opadu docierającego do zlewni.2
T-L-3Analiza sieci dróg woj. zachodniopomorskiego i wpływu ruchu drogowego na możliwości migracyjne zwierząt.1
T-L-4Analiza zjawisk punktowych (wykorzystanie GPS).1
T-L-5Wykorzystanie programu CrimeStat do oceny rozmieszczenia zjawisk punktowych.1
T-L-6Interpolacja danych przestrzennych. Wykorzystanie programu Surfer w gospodarce przestrzennej.2
T-L-7Bazy danych związane z gospodarką przestrzenną (dostępne w Internecie)1
T-L-8Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programach wektorowych (na przykładzie Quantum GIS).2
T-L-9Digitalizacja map i zdjęć lotniczych.2
T-L-10Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS. Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.1
T-L-11Wykorzystanie GIS w teledetekcji: pojęcie kanału, obróbka obrazu, wzmacnianie kontrastu, stretching i resampling.2
T-L-12Klasyfikacja nadzorowana zdjęć wielospektralnych.1
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pozyskiwanie i przetwarzanie danych dla potrzeb gospodarki przestrzennej.2
T-W-2Zastosowanie danych geograficznych w administracji publicznej.1
T-W-3Bazy danych związane z planowaniem przestrzennym.1
T-W-4Projekty oceny środowiska przyrodniczego w technologii GIS.2
T-W-5Przykłady praktycznego wykorzystywania systemów GIS w gospodarce przestrzennej.1
T-W-6Standardy danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE. Polski zasób kartograficzny.2
9

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.18
A-L-2Praca własna12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Czytanie literatury.11
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C22_W01Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zastosowania programów GIS w organizacji uzytkowania przestrzeni. Zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami krajobrazu, zna rządzące nimi prawidłowości i potrafi je wykorzystać przy tworzeniu projektów dotyczących gospodarownia przestrzenią.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W13zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności wykonywania prostych projektów w zakresie organizacji użytkowania przestrzeni, w tym ustalanie toków działań przy tworzeniu tych projektów.
Treści programoweT-W-2Zastosowanie danych geograficznych w administracji publicznej.
T-W-3Bazy danych związane z planowaniem przestrzennym.
T-W-4Projekty oceny środowiska przyrodniczego w technologii GIS.
T-W-5Przykłady praktycznego wykorzystywania systemów GIS w gospodarce przestrzennej.
T-W-6Standardy danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE. Polski zasób kartograficzny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS.
3,0Zna podstawy teoretyczne GIS. Umie wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania GIS.
3,5Zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS z elementami teledetekcji. Umie wykonać typowe analizy i operacje za pomocą oprogramowania GIS.
4,0Zna dobrze teoretyczne zagadnienia GIS z elementami teledetekcji. Umie wykonać większość prezentowanych na ćwiczeniach czynności z użyciem oprogramowania GIS, a także wykonywać bardziej skomplikowane analizy przestrzenne. Potrafi realizować toki postępowania, prowadzące do tworzenia skomplikowanych map wynikowych.
4,5Zna i dobrze rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i Teledetekcji. Umie wykorzystywać wszystkie przedstawione w programie moduły GIS. Potrafi zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych elementów środowiska.
5,0Bardzo dobrze zna i rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i Teledetekcji. Umie wykonać wszystkie przedstawione na ćwiczeniach operacje GIS. Potrafi samodzielnie zaplanować toki postępowania, a także wizualizować i komentować uzyskane wyniki analiz przestrzennych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C22_U01Pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie. Posiada umiejętność wykrzystania analogowych źródeł danych do tworzenia map numerycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności wykonywania prostych projektów w zakresie organizacji użytkowania przestrzeni, w tym ustalanie toków działań przy tworzeniu tych projektów.
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru lokalizacji składowiska odpadów dla gminy Myślibórz.
T-L-2Zastosowanie poligonów Thiessena do obliczenia wielkości imisji fluoru oraz określenia wielkości opadu docierającego do zlewni.
T-L-6Interpolacja danych przestrzennych. Wykorzystanie programu Surfer w gospodarce przestrzennej.
T-L-7Bazy danych związane z gospodarką przestrzenną (dostępne w Internecie)
T-L-9Digitalizacja map i zdjęć lotniczych.
T-L-5Wykorzystanie programu CrimeStat do oceny rozmieszczenia zjawisk punktowych.
T-L-10Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS. Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.
T-L-8Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programach wektorowych (na przykładzie Quantum GIS).
T-W-1Pozyskiwanie i przetwarzanie danych dla potrzeb gospodarki przestrzennej.
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
M-3ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenia zadań wykonywanych w trakcie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w gospodarce przestrzennej.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu gospodarki przestrzennej. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C22_K01Uzyskana wiedza z zakresu GIS, a także znajomość oprogramowania, które wykazuje tendencję do stałego progresu i specjalizacji, uzmysławia konieczność stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy. Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności wykonywania prostych projektów w zakresie organizacji użytkowania przestrzeni, w tym ustalanie toków działań przy tworzeniu tych projektów.
Treści programoweT-L-11Wykorzystanie GIS w teledetekcji: pojęcie kanału, obróbka obrazu, wzmacnianie kontrastu, stretching i resampling.
T-L-3Analiza sieci dróg woj. zachodniopomorskiego i wpływu ruchu drogowego na możliwości migracyjne zwierząt.
T-L-12Klasyfikacja nadzorowana zdjęć wielospektralnych.
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
M-3ćwiczenia laboratoryjne i metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena wykonania projektu
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieznajomość podstaw GIS i prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, skutkuje brakiem kompetencji w zakresie tworzenia projektów GIS.
3,0Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie najprostszych czynności przy tworzeniu projektów.
3,5Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie podstawowych czynności przy tworzeniu projektów.
4,0Dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.
4,5Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS; potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia.
5,0Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie wszystkich przewidzianych programem czynności przy tworzeniu projektów; student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.