Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne II (miejscowe):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne II (miejscowe)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 18 2,00,50egzamin
projektyP6 18 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad projektowania urbanistycznego oraz stosowanych w projektowaniu metod i narzędzi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych i dokonania analiz urbanistyczno-krajobrazowych skomplikowanego pod względem przestrzenno-funkcjonalnym środowiska miejskiego.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką złożoności i współzależności procesów i ralacji zachodzących w przestrzeni w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania urbanistycznego w zakresie kształtowania złożonego zespołu urbanistycznego.
C-4Zapoznanie studentów z etapami procesu planistycznego, zasadą konstrukcji i rolą miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Metodyka opracowania zadania planistycznego. Zakres i etapy pracy.2
T-P-2Inwentaryzacja i analizy urbanistyczno-krajobrazowe. Zajęcia terenowe. Studia materiałów źródłowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2
T-P-3Analiza ustaleń planu miejscowego w zakresie przeznaczenia i dostępności, struktury przestrzennej i zasad kształtowania zabudowy, obszaru ochrony kulturowej i przyrodniczej na obszarze miejskim.2
T-P-4Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym.4
T-P-5Przegląd międzysemestralny.2
T-P-6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru.4
T-P-7Prezentacja projektów.2
18
wykłady
T-W-1Cechy i struktura miasta. Rola i specyfika miejskiej przestrzeni publicznej.2
T-W-2Specyfika i elementy krajobrazu miejskiego. Tożsamość miasta.2
T-W-3Uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej. Zasady inwentaryzacji, waloryzacji i delimitacji przestrzeni.2
T-W-4Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych w mieście, kompozycja urbanistyczna, zasady wymiarowania przestrzeni otwartych, formy i gabaryty zabudowy, parametry urbanistyczne, funkcje i obsługa infrastrukturalna terenów.2
T-W-5Zasady równoważenia środowiska miejskiego. Transport w mieście. Przykłady rozwiązań wzorcowych w miastach.2
T-W-6Struktura planowania przestrzennego w gminie. Funkcje i relacje dokumentów planistycznych.2
T-W-7Procedura sporządzania i uchwalania Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego. Plan miejscowy, a studium. Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy i zagospaodarowania przestrzennego. Dokumentacja około planistyczna.2
T-W-8Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym.2
T-W-9Zapis planistyczny. Język i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rola i znaczenie planów miejscowych.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach, praca studialno-projektowa na zajęciach.18
A-P-2Praca projektowa nad koncepcją i planem miejscowym realizowana poza zajęciami . Przygotowanie plansz.45
A-P-3Studia terenu, dokumentów planistycznych, materiałów i opracowań źródłowych realizowane poza zajęciami .27
90
wykłady
A-W-1Obecność na wykładach.18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.15
A-W-3Przygotowanie koreferatu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.27
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna (burza mózgów)
M-4ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-3Ocena formująca: Klauzura projektowa.
S-4Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny zaawansowania prac projektowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C15_W01
Student wskazuje i objaśnia zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
GP_1A_W02, GP_1A_W03R1A_W05, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-4, C-2T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-P-3, T-P-6, T-P-1M-1, M-4S-2, S-1
GP_1A_C15_W02
Student ma wiedzę na temat zasad komponowania i projektowania struktur urbanistycznych, wskazuje i charakteryzuje główne koncepcje dotyczące planowania miast i współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
GP_1A_W12T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08InzA_W03C-1, C-3T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-P-2, T-P-4M-4, M-3, M-2S-2, S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C15_U01
Student potrafi w stopniu podstawowym projektować struktury urbanistyczne, programować, wymiarować i komponować przestrzeń miejską, wizualizując jej formę oraz zapisać w formie rysunku i tekstu planu główne wytyczne pozwalające na budowę ładu i jakości przestrzeni oraz jej walorów użytkowych i kulturowych.
GP_1A_U11S1A_U05C-3, C-2T-W-4, T-P-7, T-P-4M-4, M-3, M-2S-3, S-1
GP_1A_C15_U02
Student potrafi analizować i waloryzować przestrzeń miejską, rozumiejąc zachodzące zależności przestrzenne i funkcjonalne pomiędzy jej poszczególnymi komponentami, a użytkownikami.
GP_1A_U04, GP_1A_U13R1A_U05, R1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-P-2M-4, M-3, M-2S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C15_K01
Student jest zdolny do kreatywnej i odpowiedzialnej pracy w zespole projektowym.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1, C-3, C-4, C-2T-P-2, T-P-7, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-1M-4, M-3S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C15_W01
Student wskazuje i objaśnia zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
2,0Student ma szczątkową wiedzę na temat zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, nie potrafi wskazać uwarunkowań, znaczenia i konsekwencji procesu.
3,0Student wskazuje niektóre zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, pobieżnie charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
3,5Student wskazuje większość zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
4,0Student wskazuje zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, dobrze charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
4,5Student wskazuje zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, w pełni charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, w pełni charakteryzuje i objaśnia jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
GP_1A_C15_W02
Student ma wiedzę na temat zasad komponowania i projektowania struktur urbanistycznych, wskazuje i charakteryzuje główne koncepcje dotyczące planowania miast i współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
2,0Student nie tłumaczy poprawnie podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i nie rozpoznaje głównych koncepcji planowania miast.
3,0Student poprawnie tłumaczy opisowo większość podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i rozpoznaje część głównych koncepcji planowania miast.
3,5Student poprawnie tłumaczy opisowo podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i rozpoznaje i pobieżnie charakteryzuje większość głównych koncepcji planowania miast.
4,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych, wskazuje i charakteryzuje większość głównych koncepcji planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.
4,5Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, wskazuje i charakteryzuje główne koncepcje planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.
5,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, cechujące się wysoką jakością, wskazuje i w pełni charakteryzuje główne koncepcje planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C15_U01
Student potrafi w stopniu podstawowym projektować struktury urbanistyczne, programować, wymiarować i komponować przestrzeń miejską, wizualizując jej formę oraz zapisać w formie rysunku i tekstu planu główne wytyczne pozwalające na budowę ładu i jakości przestrzeni oraz jej walorów użytkowych i kulturowych.
2,0Zastosowane rozwiązania przestrzenne cechuje zupełne niezrozumienie zasad kompozycji urbanistycznej oraz nieumiejętność poprawnego programowania struktury urbanistycznej oraz brak stosowania się do podstawowych przepisów i norm. Student nie potrafi skutecznie posługiwać się techniką i językiem planistycznym.
3,0Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej w sposób śwaidczący o słabym rozumieniu zasad kompozycji urbanistycznej oraz umiejętności poprawnego programowania struktury urbanistycznej. Student potrafi zapisać planistycznie tylko niektóre wytyczne zawarte w koncepcji.
3,5Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej bez większych błądów, której jednak nie cechuje oryginalność i wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Student potrafi zapisać planistycznie główne wytyczne zawarte w koncepcji.
4,0Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej, którą cechuje dobra jakość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Student potrafi zapisać planistycznie główne wytyczne zawarte w koncepcji.
4,5Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej, którą cechuje poprawność merytoryczna i oryginalność przyjętych rozwiązań oraz wysokie walory urbanistyczno-krajobrazowe której wytyczne potrafi bezbłędnie zapisać w formie planistycznej.
5,0Student potrafi opracować koncepcję programowo-przestrzenną struktury urbanistycznej , którą cechuje poprawność merytoryczna i oryginalność przyjętych rozwiązań oraz wybitne walory urbanistyczno-krajobrazowe, której wytyczne potrafi bezbłędnie i twórczo zapisać w formie planistycznej.
GP_1A_C15_U02
Student potrafi analizować i waloryzować przestrzeń miejską, rozumiejąc zachodzące zależności przestrzenne i funkcjonalne pomiędzy jej poszczególnymi komponentami, a użytkownikami.
2,0Student nie potrafi sporządzć inwentaryzacji terenu ani przeprowadzić analizy urbanistycznej i krajobrazowej przestrzeni zurbanizowanej.
3,0Student dokonuje inwentaryzacji terenu, ale bez umiejątności analizy i oceny walorów urbanistyczno-krajobrazowych przestrzeni zurbanizowanej.
3,5Student dokonuje inwentaryzacji terenu oraz potrafi dokonać podstawowej analizy urbanistyczno-krajobrazowej przestrzeni zurbanizowanej.
4,0Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać analizy urbanistyczno-krajobrazowej rozpoznając i oceniając jej walory i obszary problemowe.
4,5Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać pogłębionej analizy urbanistyczno-krajobrazowej twórczo oceniając i klasyfikując jej walory i obszary problemowe wskazując na możliwe kierunki działań przestrzennych.
5,0Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać pogłębionej analizy urbanistyczno-krajobrazowej twórczo oceniając i klasyfikując jej walory i obszary problemowe wskazując i oceniając możliwe kierunki działań przestrzennych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C15_K01
Student jest zdolny do kreatywnej i odpowiedzialnej pracy w zespole projektowym.
2,0Student w najmniejszym stopniu nie potrafi kratywnie działać w zespole projektowym.
3,0Student nie wykazuje kreatywności w zespole projektowym, potrafi jednak współpracować z grupą.
3,5Student w niewielkim stopniu wspomaga zespół własnymi pomysłami, potrafi współpracować z zespołem projektowym.
4,0Student wykazuje się dużymi zdolnościami interpersonalnymi, dobrze współpracuje z zespołem projektowym.
4,5Student wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami interpersonalnymi, twórczo współpracuje z zespołem projektowym, potrafiąc przyjmować różne role.
5,0Student wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami interpersonalnymi, twórczo współpracuje z zespołem projektowym, potrafiąc swobodnie przyjmować różne role.

Literatura podstawowa

 1. J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
 2. Lewicki P. i in., Elementy analizy urbanistycznej, Politechnika Krakowska, Kraków, 1998
 3. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, 2009
 4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r., DzU nr 80, poz.717, 2011
 5. Ziobrowski Z., Vademecum gospodarki przestrzennej, Instytut rozwoju miast, Kraków, 2005

Literatura dodatkowa

 1. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, 2004
 2. Niewiadomski Z., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa, 2011
 3. Hauser R., Niewiadomski Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa., C.H.Beck, Warszawa, 2011
 4. Wesołowski J., Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź, 2008
 5. Mironowicz I., Technika zapisu planistycznego., Instytut rozwoju miast, Kraków, 2005
 6. Ossowicz T., Metoda ustalania kolejności przedsiewzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Metodyka opracowania zadania planistycznego. Zakres i etapy pracy.2
T-P-2Inwentaryzacja i analizy urbanistyczno-krajobrazowe. Zajęcia terenowe. Studia materiałów źródłowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2
T-P-3Analiza ustaleń planu miejscowego w zakresie przeznaczenia i dostępności, struktury przestrzennej i zasad kształtowania zabudowy, obszaru ochrony kulturowej i przyrodniczej na obszarze miejskim.2
T-P-4Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym.4
T-P-5Przegląd międzysemestralny.2
T-P-6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru.4
T-P-7Prezentacja projektów.2
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cechy i struktura miasta. Rola i specyfika miejskiej przestrzeni publicznej.2
T-W-2Specyfika i elementy krajobrazu miejskiego. Tożsamość miasta.2
T-W-3Uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej. Zasady inwentaryzacji, waloryzacji i delimitacji przestrzeni.2
T-W-4Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych w mieście, kompozycja urbanistyczna, zasady wymiarowania przestrzeni otwartych, formy i gabaryty zabudowy, parametry urbanistyczne, funkcje i obsługa infrastrukturalna terenów.2
T-W-5Zasady równoważenia środowiska miejskiego. Transport w mieście. Przykłady rozwiązań wzorcowych w miastach.2
T-W-6Struktura planowania przestrzennego w gminie. Funkcje i relacje dokumentów planistycznych.2
T-W-7Procedura sporządzania i uchwalania Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego. Plan miejscowy, a studium. Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy i zagospaodarowania przestrzennego. Dokumentacja około planistyczna.2
T-W-8Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym.2
T-W-9Zapis planistyczny. Język i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rola i znaczenie planów miejscowych.2
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach, praca studialno-projektowa na zajęciach.18
A-P-2Praca projektowa nad koncepcją i planem miejscowym realizowana poza zajęciami . Przygotowanie plansz.45
A-P-3Studia terenu, dokumentów planistycznych, materiałów i opracowań źródłowych realizowane poza zajęciami .27
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na wykładach.18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.15
A-W-3Przygotowanie koreferatu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.27
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C15_W01Student wskazuje i objaśnia zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z etapami procesu planistycznego, zasadą konstrukcji i rolą miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką złożoności i współzależności procesów i ralacji zachodzących w przestrzeni w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
Treści programoweT-W-6Struktura planowania przestrzennego w gminie. Funkcje i relacje dokumentów planistycznych.
T-W-3Uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej. Zasady inwentaryzacji, waloryzacji i delimitacji przestrzeni.
T-W-4Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych w mieście, kompozycja urbanistyczna, zasady wymiarowania przestrzeni otwartych, formy i gabaryty zabudowy, parametry urbanistyczne, funkcje i obsługa infrastrukturalna terenów.
T-W-7Procedura sporządzania i uchwalania Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego. Plan miejscowy, a studium. Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy i zagospaodarowania przestrzennego. Dokumentacja około planistyczna.
T-W-9Zapis planistyczny. Język i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rola i znaczenie planów miejscowych.
T-W-1Cechy i struktura miasta. Rola i specyfika miejskiej przestrzeni publicznej.
T-W-5Zasady równoważenia środowiska miejskiego. Transport w mieście. Przykłady rozwiązań wzorcowych w miastach.
T-W-8Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym.
T-W-2Specyfika i elementy krajobrazu miejskiego. Tożsamość miasta.
T-P-3Analiza ustaleń planu miejscowego w zakresie przeznaczenia i dostępności, struktury przestrzennej i zasad kształtowania zabudowy, obszaru ochrony kulturowej i przyrodniczej na obszarze miejskim.
T-P-6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru.
T-P-1Metodyka opracowania zadania planistycznego. Zakres i etapy pracy.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-4ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma szczątkową wiedzę na temat zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, nie potrafi wskazać uwarunkowań, znaczenia i konsekwencji procesu.
3,0Student wskazuje niektóre zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, pobieżnie charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
3,5Student wskazuje większość zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
4,0Student wskazuje zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, dobrze charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
4,5Student wskazuje zasady realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, w pełni charakteryzuje jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad realizacji procesu miejscowego planowania przestrzennego, w pełni charakteryzuje i objaśnia jego uwarunkowania, znaczenie i konsekwencje społeczne, kulturowe i przyrodnicze.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C15_W02Student ma wiedzę na temat zasad komponowania i projektowania struktur urbanistycznych, wskazuje i charakteryzuje główne koncepcje dotyczące planowania miast i współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych i dokonania analiz urbanistyczno-krajobrazowych skomplikowanego pod względem przestrzenno-funkcjonalnym środowiska miejskiego.
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania urbanistycznego w zakresie kształtowania złożonego zespołu urbanistycznego.
Treści programoweT-W-3Uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej. Zasady inwentaryzacji, waloryzacji i delimitacji przestrzeni.
T-W-4Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych w mieście, kompozycja urbanistyczna, zasady wymiarowania przestrzeni otwartych, formy i gabaryty zabudowy, parametry urbanistyczne, funkcje i obsługa infrastrukturalna terenów.
T-W-1Cechy i struktura miasta. Rola i specyfika miejskiej przestrzeni publicznej.
T-W-5Zasady równoważenia środowiska miejskiego. Transport w mieście. Przykłady rozwiązań wzorcowych w miastach.
T-W-2Specyfika i elementy krajobrazu miejskiego. Tożsamość miasta.
T-P-2Inwentaryzacja i analizy urbanistyczno-krajobrazowe. Zajęcia terenowe. Studia materiałów źródłowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
T-P-4Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3dyskusja dydaktyczna (burza mózgów)
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-3Ocena formująca: Klauzura projektowa.
S-4Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny zaawansowania prac projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie tłumaczy poprawnie podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i nie rozpoznaje głównych koncepcji planowania miast.
3,0Student poprawnie tłumaczy opisowo większość podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i rozpoznaje część głównych koncepcji planowania miast.
3,5Student poprawnie tłumaczy opisowo podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych i rozpoznaje i pobieżnie charakteryzuje większość głównych koncepcji planowania miast.
4,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych, wskazuje i charakteryzuje większość głównych koncepcji planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.
4,5Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczące komponowania i projektowania struktur urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, wskazuje i charakteryzuje główne koncepcje planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.
5,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie zasady dotyczących komponowania i projektowania struktur urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, cechujące się wysoką jakością, wskazuje i w pełni charakteryzuje główne koncepcje planowania miast i współczesne tendencje w ich projektowaniu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C15_U01Student potrafi w stopniu podstawowym projektować struktury urbanistyczne, programować, wymiarować i komponować przestrzeń miejską, wizualizując jej formę oraz zapisać w formie rysunku i tekstu planu główne wytyczne pozwalające na budowę ładu i jakości przestrzeni oraz jej walorów użytkowych i kulturowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania urbanistycznego w zakresie kształtowania złożonego zespołu urbanistycznego.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką złożoności i współzależności procesów i ralacji zachodzących w przestrzeni w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
Treści programoweT-W-4Zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych w mieście, kompozycja urbanistyczna, zasady wymiarowania przestrzeni otwartych, formy i gabaryty zabudowy, parametry urbanistyczne, funkcje i obsługa infrastrukturalna terenów.
T-P-7Prezentacja projektów.
T-P-4Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3dyskusja dydaktyczna (burza mózgów)
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Klauzura projektowa.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Zastosowane rozwiązania przestrzenne cechuje zupełne niezrozumienie zasad kompozycji urbanistycznej oraz nieumiejętność poprawnego programowania struktury urbanistycznej oraz brak stosowania się do podstawowych przepisów i norm. Student nie potrafi skutecznie posługiwać się techniką i językiem planistycznym.
3,0Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej w sposób śwaidczący o słabym rozumieniu zasad kompozycji urbanistycznej oraz umiejętności poprawnego programowania struktury urbanistycznej. Student potrafi zapisać planistycznie tylko niektóre wytyczne zawarte w koncepcji.
3,5Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej bez większych błądów, której jednak nie cechuje oryginalność i wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Student potrafi zapisać planistycznie główne wytyczne zawarte w koncepcji.
4,0Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej, którą cechuje dobra jakość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Student potrafi zapisać planistycznie główne wytyczne zawarte w koncepcji.
4,5Student wykonuje koncepcję zagospodarowania miejskiej struktury urbanistycznej, którą cechuje poprawność merytoryczna i oryginalność przyjętych rozwiązań oraz wysokie walory urbanistyczno-krajobrazowe której wytyczne potrafi bezbłędnie zapisać w formie planistycznej.
5,0Student potrafi opracować koncepcję programowo-przestrzenną struktury urbanistycznej , którą cechuje poprawność merytoryczna i oryginalność przyjętych rozwiązań oraz wybitne walory urbanistyczno-krajobrazowe, której wytyczne potrafi bezbłędnie i twórczo zapisać w formie planistycznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C15_U02Student potrafi analizować i waloryzować przestrzeń miejską, rozumiejąc zachodzące zależności przestrzenne i funkcjonalne pomiędzy jej poszczególnymi komponentami, a użytkownikami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych i dokonania analiz urbanistyczno-krajobrazowych skomplikowanego pod względem przestrzenno-funkcjonalnym środowiska miejskiego.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką złożoności i współzależności procesów i ralacji zachodzących w przestrzeni w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
Treści programoweT-W-3Uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej. Zasady inwentaryzacji, waloryzacji i delimitacji przestrzeni.
T-W-2Specyfika i elementy krajobrazu miejskiego. Tożsamość miasta.
T-P-2Inwentaryzacja i analizy urbanistyczno-krajobrazowe. Zajęcia terenowe. Studia materiałów źródłowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3dyskusja dydaktyczna (burza mózgów)
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Klauzura projektowa.
S-4Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny zaawansowania prac projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi sporządzć inwentaryzacji terenu ani przeprowadzić analizy urbanistycznej i krajobrazowej przestrzeni zurbanizowanej.
3,0Student dokonuje inwentaryzacji terenu, ale bez umiejątności analizy i oceny walorów urbanistyczno-krajobrazowych przestrzeni zurbanizowanej.
3,5Student dokonuje inwentaryzacji terenu oraz potrafi dokonać podstawowej analizy urbanistyczno-krajobrazowej przestrzeni zurbanizowanej.
4,0Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać analizy urbanistyczno-krajobrazowej rozpoznając i oceniając jej walory i obszary problemowe.
4,5Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać pogłębionej analizy urbanistyczno-krajobrazowej twórczo oceniając i klasyfikując jej walory i obszary problemowe wskazując na możliwe kierunki działań przestrzennych.
5,0Student bezbłędnie dokonuje inwentaryzacji terenu, potrafi dokonać pogłębionej analizy urbanistyczno-krajobrazowej twórczo oceniając i klasyfikując jej walory i obszary problemowe wskazując i oceniając możliwe kierunki działań przestrzennych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C15_K01Student jest zdolny do kreatywnej i odpowiedzialnej pracy w zespole projektowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności sporządzania inwentaryzacji urbanistycznych i dokonania analiz urbanistyczno-krajobrazowych skomplikowanego pod względem przestrzenno-funkcjonalnym środowiska miejskiego.
C-3Zapoznanie studentów z zasadami projektowania urbanistycznego w zakresie kształtowania złożonego zespołu urbanistycznego.
C-4Zapoznanie studentów z etapami procesu planistycznego, zasadą konstrukcji i rolą miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką złożoności i współzależności procesów i ralacji zachodzących w przestrzeni w wymiarze kulturowym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
Treści programoweT-P-2Inwentaryzacja i analizy urbanistyczno-krajobrazowe. Zajęcia terenowe. Studia materiałów źródłowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
T-P-7Prezentacja projektów.
T-P-3Analiza ustaleń planu miejscowego w zakresie przeznaczenia i dostępności, struktury przestrzennej i zasad kształtowania zabudowy, obszaru ochrony kulturowej i przyrodniczej na obszarze miejskim.
T-P-4Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym.
T-P-5Przegląd międzysemestralny.
T-P-6Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru.
T-P-1Metodyka opracowania zadania planistycznego. Zakres i etapy pracy.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia projektowe
M-3dyskusja dydaktyczna (burza mózgów)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Klauzura projektowa.
S-1Ocena podsumowująca: Projekt semestralny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student w najmniejszym stopniu nie potrafi kratywnie działać w zespole projektowym.
3,0Student nie wykazuje kreatywności w zespole projektowym, potrafi jednak współpracować z grupą.
3,5Student w niewielkim stopniu wspomaga zespół własnymi pomysłami, potrafi współpracować z zespołem projektowym.
4,0Student wykazuje się dużymi zdolnościami interpersonalnymi, dobrze współpracuje z zespołem projektowym.
4,5Student wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami interpersonalnymi, twórczo współpracuje z zespołem projektowym, potrafiąc przyjmować różne role.
5,0Student wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami interpersonalnymi, twórczo współpracuje z zespołem projektowym, potrafiąc swobodnie przyjmować różne role.