Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowisku:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowisku
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 12 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 6 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności analizowania zmian w gospodarce na bazie trendów i celów długookresowych;
C-2wykształcenie umiejętności doboru i budowy wskaźników zmian w gospodarce i środowisku na podstawie dostępnych parametrów (danych);
C-3zrozumienie metod alternatywnych osiągania celów w gospodarce i umiejętność analizy ich skutków środowiskowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Szacowanie zmian podstawowych parametrów gospodarczych i ich wpływ na stan środowiska i jego zmiany.6
6
wykłady
T-W-1Prognozy rozwoju gospodarczego2
T-W-2Przewidywane skutki środowiskowe zmian zachodzących w gospodarce4
T-W-3Strategie rozwiązywania problemów wynikających z gospodarowania przestrzenią2
T-W-4Scenariusze działań w zakresie rowiązywania problemów środowiska i ich koszty.4
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych6
A-A-2Czytanie zaleconej literatury12
A-A-3Wykonywanie zadań domowych opartych na analizie danych12
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach12
A-W-2Czytanie zaleconej literatury18
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Analiza danych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zadań cząstkowych
S-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: Test wiedzy z zakresu treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C20_W01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi.
GP_1A_W07R1A_W02, S1A_W02, T1A_W08InzA_W03C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C20_U01
Potrafi analizować uwarunkowania środowiskowe z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej w celu właściwego planowania rozwoju
GP_1A_U13R1A_U05, R1A_U07C-1, C-2T-A-1M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C20_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z rozwojem gospodarczym i jego wpływem na stan środowiska i przestrzeni
GP_1A_K11, GP_1A_K07R1A_K04, R1A_K08, S1A_K04, S1A_K07, T1A_K05, T1A_K06C-3T-A-1M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C20_W01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi.
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy do zrozumienia związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi
3,0Student posiada postawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi ale nie potrafi samodzielnie identyfikować tego związku dla konkretnych przykładów
3,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i podejmuje samodzielne próby identyfikacji tego związku dla konkretnych przykładów
4,0Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi w stopniu podstawowym identyfikować i opisywać ten związek dla konkretnych przykładów
4,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi trafnie identyfikować i opisywać ten związek dla konkretnych przykładów
5,0Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi trafnie identyfikować i umiejętnie opisywać ten związek dla konkretnych przykładów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C20_U01
Potrafi analizować uwarunkowania środowiskowe z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej w celu właściwego planowania rozwoju
2,0Student nie posiada umiejności analizowania środowiskowych uwarunkowań dla rozwoju gospodarczego
3,0Student z pomocą nauczyciela podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
3,5Student z ograniczoną pomocą nauczyciela podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
4,0Student w miarę samodzielnie podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
4,5Student samodzielnie podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
5,0Student umiejętnie stosuje standardowe metody stosowane w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C20_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z rozwojem gospodarczym i jego wpływem na stan środowiska i przestrzeni
2,0Student nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, identyfikując i rozstrzygając dylamaty związane z rozwojem gospodarczym
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z rozwojem gospodarczym
3,5Student przy identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym stara się działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ale wymaga w tym pomocy nauczyciela
4,0Student przy identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym stara się działać w spoób kreatywny i przedsiębiorczy
4,5Student sprawnie posługuje się umiejętnością kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym.
5,0Student biegle posługuje się umiejętnością kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym.

Literatura podstawowa

  1. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i s-ka, Warszawa, 2010
  2. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Luchter B., Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, 2009
  2. Polak W., Noch T., Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Gdańsk, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Szacowanie zmian podstawowych parametrów gospodarczych i ich wpływ na stan środowiska i jego zmiany.6
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prognozy rozwoju gospodarczego2
T-W-2Przewidywane skutki środowiskowe zmian zachodzących w gospodarce4
T-W-3Strategie rozwiązywania problemów wynikających z gospodarowania przestrzenią2
T-W-4Scenariusze działań w zakresie rowiązywania problemów środowiska i ich koszty.4
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych6
A-A-2Czytanie zaleconej literatury12
A-A-3Wykonywanie zadań domowych opartych na analizie danych12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach12
A-W-2Czytanie zaleconej literatury18
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C20_W01Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W07ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności analizowania zmian w gospodarce na bazie trendów i celów długookresowych;
C-2wykształcenie umiejętności doboru i budowy wskaźników zmian w gospodarce i środowisku na podstawie dostępnych parametrów (danych);
C-3zrozumienie metod alternatywnych osiągania celów w gospodarce i umiejętność analizy ich skutków środowiskowych
Treści programoweT-W-3Strategie rozwiązywania problemów wynikających z gospodarowania przestrzenią
T-W-4Scenariusze działań w zakresie rowiązywania problemów środowiska i ich koszty.
T-W-1Prognozy rozwoju gospodarczego
T-W-2Przewidywane skutki środowiskowe zmian zachodzących w gospodarce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wiedzy z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy do zrozumienia związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi
3,0Student posiada postawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi ale nie potrafi samodzielnie identyfikować tego związku dla konkretnych przykładów
3,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i podejmuje samodzielne próby identyfikacji tego związku dla konkretnych przykładów
4,0Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi w stopniu podstawowym identyfikować i opisywać ten związek dla konkretnych przykładów
4,5Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi trafnie identyfikować i opisywać ten związek dla konkretnych przykładów
5,0Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat związku między gospodarowaniem w środowisku i jego skutkami społecznymi i środowiskowymi i potrafi trafnie identyfikować i umiejętnie opisywać ten związek dla konkretnych przykładów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C20_U01Potrafi analizować uwarunkowania środowiskowe z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej w celu właściwego planowania rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności analizowania zmian w gospodarce na bazie trendów i celów długookresowych;
C-2wykształcenie umiejętności doboru i budowy wskaźników zmian w gospodarce i środowisku na podstawie dostępnych parametrów (danych);
Treści programoweT-A-1Szacowanie zmian podstawowych parametrów gospodarczych i ich wpływ na stan środowiska i jego zmiany.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Analiza danych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena formująca: Ocena zadań cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejności analizowania środowiskowych uwarunkowań dla rozwoju gospodarczego
3,0Student z pomocą nauczyciela podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
3,5Student z ograniczoną pomocą nauczyciela podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
4,0Student w miarę samodzielnie podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
4,5Student samodzielnie podejmuje próby zastosowania standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
5,0Student umiejętnie stosuje standardowe metody stosowane w gospodarce przestrzennej do analizy środowiskowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C20_K01Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z rozwojem gospodarczym i jego wpływem na stan środowiska i przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3zrozumienie metod alternatywnych osiągania celów w gospodarce i umiejętność analizy ich skutków środowiskowych
Treści programoweT-A-1Szacowanie zmian podstawowych parametrów gospodarczych i ich wpływ na stan środowiska i jego zmiany.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Analiza danych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena formująca: Ocena zadań cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, identyfikując i rozstrzygając dylamaty związane z rozwojem gospodarczym
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z rozwojem gospodarczym
3,5Student przy identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym stara się działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ale wymaga w tym pomocy nauczyciela
4,0Student przy identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym stara się działać w spoób kreatywny i przedsiębiorczy
4,5Student sprawnie posługuje się umiejętnością kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym.
5,0Student biegle posługuje się umiejętnością kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z rozwojem gospodarczym.