Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Samorząd terytorialny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Samorząd terytorialny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 18 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych informacji z zakresu samorządu terytorialnego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu samorządu terytorialnego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu samorządu terytorialnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów samorządowych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad samorządowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski2
T-W-2Struktura władzy terenowej2
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej2
T-W-4Zadania własne gminy4
T-W-5Zadania powiatów2
T-W-6Zadania województw3
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa3
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej8
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury22
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk samorządu terytorialnego
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu samorządu terytorialnego
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C19_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-4, S-2, S-3
GP_1A_C19_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C19_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C19_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_K11R1A_K08, S1A_K07, T1A_K06C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-4, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C19_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
GP_1A_C19_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C19_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C19_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej

Literatura podstawowa

  1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, 2008
  2. A. Miszczuk, K. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski2
T-W-2Struktura władzy terenowej2
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej2
T-W-4Zadania własne gminy4
T-W-5Zadania powiatów2
T-W-6Zadania województw3
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa3
18

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej8
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury22
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C19_W01zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu samorządu terytorialnego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu samorządu terytorialnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów samorządowych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad samorządowych
Treści programoweT-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski
T-W-2Struktura władzy terenowej
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej
T-W-4Zadania własne gminy
T-W-5Zadania powiatów
T-W-6Zadania województw
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk samorządu terytorialnego
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu samorządu terytorialnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C19_W02zna instrumenty polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu samorządu terytorialnego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu samorządu terytorialnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów samorządowych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad samorządowych
Treści programoweT-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski
T-W-2Struktura władzy terenowej
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej
T-W-4Zadania własne gminy
T-W-5Zadania powiatów
T-W-6Zadania województw
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk samorządu terytorialnego
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu samorządu terytorialnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C19_U01potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu samorządu terytorialnego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu samorządu terytorialnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów samorządowych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad samorządowych
Treści programoweT-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski
T-W-2Struktura władzy terenowej
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej
T-W-4Zadania własne gminy
T-W-5Zadania powiatów
T-W-6Zadania województw
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk samorządu terytorialnego
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu samorządu terytorialnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C19_K01potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu samorządu terytorialnego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu samorządu terytorialnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów samorządowych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad samorządowych
Treści programoweT-W-1Ustrój państwowy i samorządowy Polski
T-W-2Struktura władzy terenowej
T-W-3Funkcje organów administracji publicznej
T-W-4Zadania własne gminy
T-W-5Zadania powiatów
T-W-6Zadania województw
T-W-7Gospodarka komunalna i finansowa
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk samorządu terytorialnego
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu samorządu terytorialnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej