Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ochrona dziedzictwa kulturowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona dziedzictwa kulturowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Nowak <pawel.nowak@zut.edu.pl>, Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 12 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 6 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z przedmiotu Historia urbanistyki i Społeczno - kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a także podstaw konserwacji i rewaloryzacji obiektów i krajobrazu zabytkowego
C-2Ukształtowanie umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, w tym źródeł kartograficznych, ikonograficznych i opisowych, niezbędnych do oceny wartości kulturowej obiektu i opracowania wytycznych konserwatorskich
C-3Ukształtowanie świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przegląd najważniejszych obiektów z Polski, a w szczególności z terenu Pomorza Zachodniego objętych ochroną konserwatorską2
T-A-2Opracowanie skróconej karty ochrony zabytku dla wybranego obiektu z terenu Pomorza Zachodniego2
T-A-3Opracowanie wytycznych konserwatorskich2
6
wykłady
T-W-1Definicje terminów i pojęć w historii ochrony dziedzictwa kulturowego. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.1
T-W-2Formy ochrony zabytków. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów. Strefy ochrony stanowisk archeologicznych.1
T-W-3Działania konserwatoskie w obiektach kubaturowych oraz parkach zabytkowych. Główne rodzaje prac konserwatorskich.1
T-W-4Międzynarodowe organizacje oraz dokumenty i uchwały na rzecz ochrony i konserwacji zaytków, UNESCO. Początki ochrony zabytków w Europie. Ochrona tradycji na ziemiach polskich w XVIII - XIX w.1
T-W-5Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków1
T-W-6Regionalne i narodowe kierunki ochrony środowiska kulturowego - problemy odbudowy i przekształceń ośrodków historycznych po II Wojnie Światowej2
T-W-7Kształtowanie współczesnej doktryny konserwatorskiej1
T-W-8Adaptacja zabytków do współczesnych potrzeb1
T-W-9Nowe zadania w ochronie zabytków: rezerwat i park kulturowy; translokacje zabytków; "unowocześnianie" zabytków2
T-W-10Podsumowanie; prezentacje prac studenckich1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnistwo w zajęciach6
A-A-2Zgromadzenie materiałów kartograficznych i ikonograficznych, źródeł opisowych oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranego obiektu zabytkowego12
A-A-3Praca własna studenta6
A-A-4Konsultacje6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2przygotowanie i wygłosznie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego obiektu objetego ochroną konserwatorską18
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Przygotowanie prezentacji i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji mulimedialnej dotyczącej wybranego obiektu zabytkowego
S-2Ocena formująca: Ocena wykonanej skróconej karty ochrony zabytku

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C18_W01
Zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony. Zna zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego.
GP_1A_W10R1A_W06, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W08InzA_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C18_U01
Potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a w szczególności obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
GP_1A_U15T1A_U08, T1A_U13InzA_U01, InzA_U05C-1, C-2T-W-5, T-W-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C18_K01
Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
GP_1A_K09T1A_K02InzA_K01C-3T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C18_W01
Zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony. Zna zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ochorny dziedzictwa kulturowego
3,0Student zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony. Wymienia zasady zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
3,5Student opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawowe formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna wszystkie formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna wszystkie formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i wyczerpująco charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C18_U01
Potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a w szczególności obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
2,0Student nie potrafi ocenić wartości kulturowej krajobrazu, ani pozyskiwać informacji do dokonania tej oceny
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość kulturową krajobrazu. Potrafi pozyskiwać podstawowe informacje do dokonania tej oceny ze wskazanych źródeł.
3,5Student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także wybranych obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać podstawowe informacje do dokonania tej oceny (ze wskazanych źródeł) oraz opracowania skróconych wytycznych konserwatorskich.
4,0Student potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
4,5Student potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać z różnych źródeł szczegółowe informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także różnorodnych obiektów zabytkowych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać z różnych źródeł wszystkie informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania pełnych wytycznych konserwatorskich.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C18_K01
Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
2,0Student nie nabył świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni, a także potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
3,0Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni
3,5Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni, dostrzega również potrzebę zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
4,0Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Jest otwarty na propozycje podjęcia działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
4,5Student ma pełną świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Jest otwarty na propozycje podjęcia działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń, jest zainteresowany tematyką przedmiotu
5,0Student ma pełną świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Samodzielnie podejmuje aktywne próby działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu, wykazuje dużą kreatywność

Literatura podstawowa

  1. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, 2007
  2. Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego t.1, Wrocław, 1982
  3. Kadłuczka A., Problemy integracji architektury współczesnej z historycznym środowiskiem kluturowym, Kraków, 1982

Literatura dodatkowa

  1. Kadłuczka A., Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Kraków, 1999
  2. www.unesco.org
  3. www.unesco.pl

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przegląd najważniejszych obiektów z Polski, a w szczególności z terenu Pomorza Zachodniego objętych ochroną konserwatorską2
T-A-2Opracowanie skróconej karty ochrony zabytku dla wybranego obiektu z terenu Pomorza Zachodniego2
T-A-3Opracowanie wytycznych konserwatorskich2
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicje terminów i pojęć w historii ochrony dziedzictwa kulturowego. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.1
T-W-2Formy ochrony zabytków. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów. Strefy ochrony stanowisk archeologicznych.1
T-W-3Działania konserwatoskie w obiektach kubaturowych oraz parkach zabytkowych. Główne rodzaje prac konserwatorskich.1
T-W-4Międzynarodowe organizacje oraz dokumenty i uchwały na rzecz ochrony i konserwacji zaytków, UNESCO. Początki ochrony zabytków w Europie. Ochrona tradycji na ziemiach polskich w XVIII - XIX w.1
T-W-5Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków1
T-W-6Regionalne i narodowe kierunki ochrony środowiska kulturowego - problemy odbudowy i przekształceń ośrodków historycznych po II Wojnie Światowej2
T-W-7Kształtowanie współczesnej doktryny konserwatorskiej1
T-W-8Adaptacja zabytków do współczesnych potrzeb1
T-W-9Nowe zadania w ochronie zabytków: rezerwat i park kulturowy; translokacje zabytków; "unowocześnianie" zabytków2
T-W-10Podsumowanie; prezentacje prac studenckich1
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnistwo w zajęciach6
A-A-2Zgromadzenie materiałów kartograficznych i ikonograficznych, źródeł opisowych oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranego obiektu zabytkowego12
A-A-3Praca własna studenta6
A-A-4Konsultacje6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2przygotowanie i wygłosznie prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego obiektu objetego ochroną konserwatorską18
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C18_W01Zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony. Zna zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W10zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego przestrzeni i metody stosowane w procesie tej ochrony; zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska kulturowego oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a także podstaw konserwacji i rewaloryzacji obiektów i krajobrazu zabytkowego
C-2Ukształtowanie umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, w tym źródeł kartograficznych, ikonograficznych i opisowych, niezbędnych do oceny wartości kulturowej obiektu i opracowania wytycznych konserwatorskich
Treści programoweT-W-2Formy ochrony zabytków. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów. Strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
T-W-4Międzynarodowe organizacje oraz dokumenty i uchwały na rzecz ochrony i konserwacji zaytków, UNESCO. Początki ochrony zabytków w Europie. Ochrona tradycji na ziemiach polskich w XVIII - XIX w.
T-W-3Działania konserwatoskie w obiektach kubaturowych oraz parkach zabytkowych. Główne rodzaje prac konserwatorskich.
T-W-5Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków
T-W-6Regionalne i narodowe kierunki ochrony środowiska kulturowego - problemy odbudowy i przekształceń ośrodków historycznych po II Wojnie Światowej
T-W-7Kształtowanie współczesnej doktryny konserwatorskiej
T-W-8Adaptacja zabytków do współczesnych potrzeb
T-W-9Nowe zadania w ochronie zabytków: rezerwat i park kulturowy; translokacje zabytków; "unowocześnianie" zabytków
T-W-1Definicje terminów i pojęć w historii ochrony dziedzictwa kulturowego. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji mulimedialnej dotyczącej wybranego obiektu zabytkowego
S-2Ocena formująca: Ocena wykonanej skróconej karty ochrony zabytku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ochorny dziedzictwa kulturowego
3,0Student zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony. Wymienia zasady zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
3,5Student opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawowe formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna wszystkie formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna wszystkie formy, zasady i metody ochrony dziedzictwa kulturowego. Proponuje i wyczerpująco charakteryzuje zasady i sposoby zapobiegania degradacji krajobrazu kulturowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C18_U01Potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a w szczególności obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a także podstaw konserwacji i rewaloryzacji obiektów i krajobrazu zabytkowego
C-2Ukształtowanie umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, w tym źródeł kartograficznych, ikonograficznych i opisowych, niezbędnych do oceny wartości kulturowej obiektu i opracowania wytycznych konserwatorskich
Treści programoweT-W-5Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków
T-W-7Kształtowanie współczesnej doktryny konserwatorskiej
T-A-2Opracowanie skróconej karty ochrony zabytku dla wybranego obiektu z terenu Pomorza Zachodniego
T-A-1Przegląd najważniejszych obiektów z Polski, a w szczególności z terenu Pomorza Zachodniego objętych ochroną konserwatorską
T-A-3Opracowanie wytycznych konserwatorskich
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Przygotowanie prezentacji i dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wykonanej skróconej karty ochrony zabytku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić wartości kulturowej krajobrazu, ani pozyskiwać informacji do dokonania tej oceny
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość kulturową krajobrazu. Potrafi pozyskiwać podstawowe informacje do dokonania tej oceny ze wskazanych źródeł.
3,5Student potrafi w stopniu dostatecznym ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także wybranych obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać podstawowe informacje do dokonania tej oceny (ze wskazanych źródeł) oraz opracowania skróconych wytycznych konserwatorskich.
4,0Student potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
4,5Student potrafi ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także obiektów zabytkowych. Potrafi pozyskiwać z różnych źródeł szczegółowe informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania wytycznych konserwatorskich.
5,0Student potrafi bardzo dobrze ocenić wartość kulturową krajobrazu, a także różnorodnych obiektów zabytkowych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać z różnych źródeł wszystkie informacje niezbędne do dokonania tej oceny oraz opracowania pełnych wytycznych konserwatorskich.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C18_K01Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
Treści programoweT-W-4Międzynarodowe organizacje oraz dokumenty i uchwały na rzecz ochrony i konserwacji zaytków, UNESCO. Początki ochrony zabytków w Europie. Ochrona tradycji na ziemiach polskich w XVIII - XIX w.
T-W-5Początki nowoczesnej teorii ochrony zabytków
T-W-6Regionalne i narodowe kierunki ochrony środowiska kulturowego - problemy odbudowy i przekształceń ośrodków historycznych po II Wojnie Światowej
T-W-7Kształtowanie współczesnej doktryny konserwatorskiej
T-W-8Adaptacja zabytków do współczesnych potrzeb
T-W-9Nowe zadania w ochronie zabytków: rezerwat i park kulturowy; translokacje zabytków; "unowocześnianie" zabytków
T-A-1Przegląd najważniejszych obiektów z Polski, a w szczególności z terenu Pomorza Zachodniego objętych ochroną konserwatorską
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji mulimedialnej dotyczącej wybranego obiektu zabytkowego
S-2Ocena formująca: Ocena wykonanej skróconej karty ochrony zabytku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni, a także potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
3,0Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni
3,5Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni, dostrzega również potrzebę zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
4,0Student ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Jest otwarty na propozycje podjęcia działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń
4,5Student ma pełną świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Jest otwarty na propozycje podjęcia działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń, jest zainteresowany tematyką przedmiotu
5,0Student ma pełną świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i potrzeby zachowania tożsamości miejsca. Samodzielnie podejmuje aktywne próby działań na rzecz zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń, jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu, wykazuje dużą kreatywność