Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne I (regionalne):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne I (regionalne)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Nowak <pawel.nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP5 18 4,00,50zaliczenie
wykładyW5 18 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z przedmiotu podstawy gospodarki przestrzennej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu planowania przestrzennego w skali regionalnej (gminy i województwa) i krajowej.
C-2Ukształtowanie umiejętności gromadzenia, selekcji i wykorzystania materiałów źródłowych, w tym faktograficznych, kartograficznych i ikonograficznych do wykonania anali przestrzennych i wytycznych planistycznych.
C-3Ukształtowanie świadomości roli i znaczenia planowania przestrzennego w skali regionalnej i krajowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Analiza uwarunkowań historyczno-kulturowych, przestrzenno-krajobrazowych, społeczno-gospodarczych obszaru gminy.6
T-P-2Analiza dokumentów planistycznych gminy. Studium przypadków.6
T-P-3Wyteczne programowo-przestrzenne analizowanego obszaru. Kierunki rozwoju i ochrony obszaru.6
18
wykłady
T-W-1Cechy i struktura przestrzeni. Modele i mechanizmy rozwoju przestrzennego. Elementy analizy przestrzennej.2
T-W-2Pojęcie planowania przestrzennego, cele i zadania. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, ewolucja, cele i narzędzia. Zagadnienie ładu zintegrowanego.2
T-W-3Struktura terytorialno-administracyjna w Polsce. System planowania przestrzennego, struktura, funkcje i kompetencje. Dokumenty strategiczne, regulacyjne i operacyjne. Podstawowe akty prawne w planowaniu przestrzennym.2
T-W-4Zarys historii planowania przestrzennego w Polsce. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.2
T-W-5Struktura i metody badań krajobrazu. Pojęcie tożsamości krajobrazu. Prawne formy ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.2
T-W-6Podstawy gospodarowania gruntami w Polsce. Wpływ planowania przestrzennego na gospodarkę gruntami.2
T-W-7Polityka przestrzenna kraju - koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.2
T-W-8Planowanie przestrzenne w skali województwa - cele, charakterystyka, dokumenty i procedury.2
T-W-9Planowanie przestrzenne w skali gminy - cele, charakterystyka, konstrukcja dokumentów i procedury. Zależności między dokumentami planistycznymi.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-P-2Praca studialno-projektowa poza zajęciami.57
A-P-3Opracowanie wytycznych i przygotowanie prezentacji.45
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studia literatury i dokumentów i aktów prawnych.20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Przygotowanie referatu.12
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład terenowy.
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk i procesów zachodzących w planowaniu przestrzennym
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa projektu
S-3Ocena podsumowująca: egzamin z zakresu treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C21_W01
Student wskazuje i charakteryzuje poszczególne elementy procesu planistycznego realizowanego w skali krajowej i regionalnej, rozróżniając dokumenty planistyczne i tłumacząc cele, zadania, procedury i zależności.
GP_1A_W02, GP_1A_W03R1A_W05, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-W-7M-1, M-4, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C21_U01
Student potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania analiz przestrzennych oraz sformułowania wytycznych planistycznych w skali ponadlokalnej.
GP_1A_U11S1A_U05C-2T-P-2, T-P-1, T-P-3M-1, M-3, M-4, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C21_K01
Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w skali regionalnej i krajowej, dostrzegając zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-3T-P-2, T-P-1, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C21_W01
Student wskazuje i charakteryzuje poszczególne elementy procesu planistycznego realizowanego w skali krajowej i regionalnej, rozróżniając dokumenty planistyczne i tłumacząc cele, zadania, procedury i zależności.
2,0Student nie potrafi poprawnie wskazać poszczególnych elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali, nie rozróżnia dokumentów planistycznych, nie zna ich celów, zadań ani procedur uchwalania.
3,0Student potrafi wskazać niektóre elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali, nazywa dokumenty planistyczne, pobieżnie zna ich cele, zadania i procedury uchwalania.
3,5Student potrafi wskazać większość elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc niektóre zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, ogólnie określa ich cele, zadania i procedury uchwalania.
4,0Student potrafi wskazać zdecydowaną większość elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania.
4,5Student wskazuje i charakteryzuje wszystkie elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania. Proponuje odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla danych przypadków.
5,0Student wskazuje i w pełni charakteryzuje wszystkie elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania. Proponuje odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla danych przypadków cechujące się wysoką jakością walorem zrównoważenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C21_U01
Student potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania analiz przestrzennych oraz sformułowania wytycznych planistycznych w skali ponadlokalnej.
2,0Student nie potrafi pozyskać z różnych źródeł zbioru informacji pozwalających na poprawne wykonanie analiz przestrzennych.
3,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł podstawowy zbiór informacji pozwalający na wykonanie analiz przestrzennych, w tych są jednak drobne błędy, ma też problemy z określeniem poprawnych wytycznych planistycznych.
3,5Student potrafi pozyskać z różnych źródeł podstawowy zbiór informacji pozwalający na wykonanie analiz przestrzennych oraz potrafi na ich podstawie sformułować podstawowe wytyczne planistyczne.
4,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób bezbłędny analizy przestrzenne oraz poprawnie formułuje pełne wytyczne planistyczne.
4,5Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób staranny i wyczerujący analizy przestrzenne oraz formułuje pełne wytyczne planistyczne, rozwiązania cechuje wysoka jakość merytoryczna.
5,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób w sposób staranny i wyczerujący analizy przestrzenne oraz formułuje pełne wytyczne planistyczne, rozwiązania cechuje wysoka jakość merytoryczna i kreatywność.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C21_K01
Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w skali regionalnej i krajowej, dostrzegając zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
2,0Studentowi brakuje podstawowej świadomości roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej oraz nie widzi zależności pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
3,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega niektóre zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
3,5Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega większość zależności zachodzących pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach.
4,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega większość zależności zachodzących pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje otwartość na szukanie rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.
4,5Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega wszystkie zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje otwartość i kreatywność w szukaniu rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.
5,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega wszystkie zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje pełną otwartość i kreatywność w szukaniu rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.

Literatura podstawowa

  1. Richling A. Solon J, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 5
  2. Anna Harańczyk, Samorząd terytorialny. Organizacja i Gospodarka. Podręcznik akademicki., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2010
  3. Tadeusz Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, w: Studia KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 2011
  4. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Wysocka E., Plany zagospodarowania przestrzennego województw. Poradnik metodyczny., IGPIK, Warszawa, 2000
  2. Markowski T., Marszał T., Metropolie , obszary metropolitarne: problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa, 2006
  3. ESDP. European Spacial Devepopment Perspective Committe on Spatial Development., European Commision, Potsdam, 1999

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Analiza uwarunkowań historyczno-kulturowych, przestrzenno-krajobrazowych, społeczno-gospodarczych obszaru gminy.6
T-P-2Analiza dokumentów planistycznych gminy. Studium przypadków.6
T-P-3Wyteczne programowo-przestrzenne analizowanego obszaru. Kierunki rozwoju i ochrony obszaru.6
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cechy i struktura przestrzeni. Modele i mechanizmy rozwoju przestrzennego. Elementy analizy przestrzennej.2
T-W-2Pojęcie planowania przestrzennego, cele i zadania. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, ewolucja, cele i narzędzia. Zagadnienie ładu zintegrowanego.2
T-W-3Struktura terytorialno-administracyjna w Polsce. System planowania przestrzennego, struktura, funkcje i kompetencje. Dokumenty strategiczne, regulacyjne i operacyjne. Podstawowe akty prawne w planowaniu przestrzennym.2
T-W-4Zarys historii planowania przestrzennego w Polsce. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.2
T-W-5Struktura i metody badań krajobrazu. Pojęcie tożsamości krajobrazu. Prawne formy ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.2
T-W-6Podstawy gospodarowania gruntami w Polsce. Wpływ planowania przestrzennego na gospodarkę gruntami.2
T-W-7Polityka przestrzenna kraju - koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.2
T-W-8Planowanie przestrzenne w skali województwa - cele, charakterystyka, dokumenty i procedury.2
T-W-9Planowanie przestrzenne w skali gminy - cele, charakterystyka, konstrukcja dokumentów i procedury. Zależności między dokumentami planistycznymi.2
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-P-2Praca studialno-projektowa poza zajęciami.57
A-P-3Opracowanie wytycznych i przygotowanie prezentacji.45
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studia literatury i dokumentów i aktów prawnych.20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Przygotowanie referatu.12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C21_W01Student wskazuje i charakteryzuje poszczególne elementy procesu planistycznego realizowanego w skali krajowej i regionalnej, rozróżniając dokumenty planistyczne i tłumacząc cele, zadania, procedury i zależności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu planowania przestrzennego w skali regionalnej (gminy i województwa) i krajowej.
Treści programoweT-W-3Struktura terytorialno-administracyjna w Polsce. System planowania przestrzennego, struktura, funkcje i kompetencje. Dokumenty strategiczne, regulacyjne i operacyjne. Podstawowe akty prawne w planowaniu przestrzennym.
T-W-5Struktura i metody badań krajobrazu. Pojęcie tożsamości krajobrazu. Prawne formy ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych krajobrazu.
T-W-1Cechy i struktura przestrzeni. Modele i mechanizmy rozwoju przestrzennego. Elementy analizy przestrzennej.
T-W-6Podstawy gospodarowania gruntami w Polsce. Wpływ planowania przestrzennego na gospodarkę gruntami.
T-W-8Planowanie przestrzenne w skali województwa - cele, charakterystyka, dokumenty i procedury.
T-W-4Zarys historii planowania przestrzennego w Polsce. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
T-W-2Pojęcie planowania przestrzennego, cele i zadania. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, ewolucja, cele i narzędzia. Zagadnienie ładu zintegrowanego.
T-W-7Polityka przestrzenna kraju - koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-4ćwiczenia projektowe
M-2wykład terenowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk i procesów zachodzących w planowaniu przestrzennym
S-3Ocena podsumowująca: egzamin z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie wskazać poszczególnych elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali, nie rozróżnia dokumentów planistycznych, nie zna ich celów, zadań ani procedur uchwalania.
3,0Student potrafi wskazać niektóre elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali, nazywa dokumenty planistyczne, pobieżnie zna ich cele, zadania i procedury uchwalania.
3,5Student potrafi wskazać większość elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc niektóre zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, ogólnie określa ich cele, zadania i procedury uchwalania.
4,0Student potrafi wskazać zdecydowaną większość elementów procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania.
4,5Student wskazuje i charakteryzuje wszystkie elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania. Proponuje odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla danych przypadków.
5,0Student wskazuje i w pełni charakteryzuje wszystkie elementy procesu planistycznego odnosząc je do odpowiedniej skali i rozumiejąc zachodzące zależności, nazywa dokumenty planistyczne, w pełni określa ich cele, zadania i procedury uchwalania. Proponuje odpowiednie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla danych przypadków cechujące się wysoką jakością walorem zrównoważenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C21_U01Student potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł niezbędne do opracowania analiz przestrzennych oraz sformułowania wytycznych planistycznych w skali ponadlokalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności gromadzenia, selekcji i wykorzystania materiałów źródłowych, w tym faktograficznych, kartograficznych i ikonograficznych do wykonania anali przestrzennych i wytycznych planistycznych.
Treści programoweT-P-2Analiza dokumentów planistycznych gminy. Studium przypadków.
T-P-1Analiza uwarunkowań historyczno-kulturowych, przestrzenno-krajobrazowych, społeczno-gospodarczych obszaru gminy.
T-P-3Wyteczne programowo-przestrzenne analizowanego obszaru. Kierunki rozwoju i ochrony obszaru.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia projektowe
M-2wykład terenowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk i procesów zachodzących w planowaniu przestrzennym
S-3Ocena podsumowująca: egzamin z zakresu treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pozyskać z różnych źródeł zbioru informacji pozwalających na poprawne wykonanie analiz przestrzennych.
3,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł podstawowy zbiór informacji pozwalający na wykonanie analiz przestrzennych, w tych są jednak drobne błędy, ma też problemy z określeniem poprawnych wytycznych planistycznych.
3,5Student potrafi pozyskać z różnych źródeł podstawowy zbiór informacji pozwalający na wykonanie analiz przestrzennych oraz potrafi na ich podstawie sformułować podstawowe wytyczne planistyczne.
4,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób bezbłędny analizy przestrzenne oraz poprawnie formułuje pełne wytyczne planistyczne.
4,5Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób staranny i wyczerujący analizy przestrzenne oraz formułuje pełne wytyczne planistyczne, rozwiązania cechuje wysoka jakość merytoryczna.
5,0Student potrafi pozyskać z różnych źródeł bogaty zbiór informacji, w oparciu o które wykonuje w sposób w sposób staranny i wyczerujący analizy przestrzenne oraz formułuje pełne wytyczne planistyczne, rozwiązania cechuje wysoka jakość merytoryczna i kreatywność.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C21_K01Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w skali regionalnej i krajowej, dostrzegając zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości roli i znaczenia planowania przestrzennego w skali regionalnej i krajowej.
Treści programoweT-P-2Analiza dokumentów planistycznych gminy. Studium przypadków.
T-P-1Analiza uwarunkowań historyczno-kulturowych, przestrzenno-krajobrazowych, społeczno-gospodarczych obszaru gminy.
T-W-3Struktura terytorialno-administracyjna w Polsce. System planowania przestrzennego, struktura, funkcje i kompetencje. Dokumenty strategiczne, regulacyjne i operacyjne. Podstawowe akty prawne w planowaniu przestrzennym.
T-W-1Cechy i struktura przestrzeni. Modele i mechanizmy rozwoju przestrzennego. Elementy analizy przestrzennej.
T-W-2Pojęcie planowania przestrzennego, cele i zadania. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, ewolucja, cele i narzędzia. Zagadnienie ładu zintegrowanego.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk i procesów zachodzących w planowaniu przestrzennym
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studentowi brakuje podstawowej świadomości roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej oraz nie widzi zależności pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
3,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega niektóre zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania.
3,5Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega większość zależności zachodzących pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach.
4,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega większość zależności zachodzących pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje otwartość na szukanie rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.
4,5Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega wszystkie zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje otwartość i kreatywność w szukaniu rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.
5,0Student ma świadomość roli i znaczenia planowania przestrzennego w gospodarce przestrzennej, dostrzega wszystkie zależności zachodzące pomiędzy cechami przestrzeni, a stanem jej funkcjonowania w różnych skalach, wykazuje pełną otwartość i kreatywność w szukaniu rozwiązań problemów funkcjonalno-przestrzennych.