Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 18 1,50,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 18 1,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zrozumienie uwarunkowań ładu przestrzennego i potrzeb społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb przestrzennych lokalnej wspólnoty, interpretacji zjawisk społecznych w analizowanej przestrzeni, analizy i oceny przestrzeni w kontekście możliwości realizacji potrzeb społecznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni dawniej i współcześnie6
T-A-2Waloryzacja przestrzeni. Analiza przestrzeni współczesnego miasta: wartości kulturowe, historyczne i krajobrazowe.6
T-A-3Potrzeby społeczne w gospodarowaniu przestrzeniu danej społeczności lokalnej6
18
wykłady
T-W-1Pojęcie harmonii i ładu przestrzennego1
T-W-2Potrzeby przestrzenne i behavioralne uwarunkowania zachowań przestrzennych.1
T-W-3Terytorialność i przestrzeń osobista.1
T-W-4Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni. Ideologie urbanistyczno-planistyczne2
T-W-5Przestrzeń prywatna i społeczna - sposoby ich gospodarowania1
T-W-6Kulturowe różnice w gospodarowaniu i postrzeganiu przestrzeni1
T-W-7Genius loci. Tożsamość krajobrazu1
T-W-8Problemy życia w mieście2
T-W-9Przestrzeń dospoleczniona i odspołeczniona2
T-W-10Krajobraz jako przekaz dziedzictwa kulturowego i historycznego2
T-W-11Problemy w gospodarowaniu przestrzenią w miastach. Rozwiązywanie problemów przestrzenych. Rewitalizacja we współczesnych maistach2
T-W-12Swojskość i poczucie bezpieczeństwa. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Praca na zajęciach18
A-A-2Praca w domu nad przygotowaniem analizy przestrzeni kulturowej miasta. Praca pisemna i prezentacja27
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu8
A-W-3Przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranych problemów przestrzennych i potrzeb lokalnej wspólnoty20
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Analiza wybranej przestrzeni miejskiej pod kątem wartości kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Ocenie podlega wartość merytoryczna, stopień wyczerpania tematu oraz wartość estetyczna graficznej części opracowania a także sposób prezentacji. Praca pisemna (raport) i prezentacja multimedialna
S-2Ocena formująca: Praca pisemna i prezentacja multimedialna dotycząca problemów przestrzennych wybranej przestrzeni i możliwości zaspokojenia potrzeb lokalnej wspólnoty. Ocenie podlega stopień wyczerpania tematu, wnikliwość i aktywność w identyfikacji problemów oraz sposób przedstawienia i zaprezntowania tematu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny - ocenie podlega stopień świadomości studenta dotyczący wartości kulturowej przestrzeni, istoty ciągłości kulturowej krajobrazu i historycznych nawarstwień oraz problemów przestrzennych miast.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C14_W18
Zna uwarunkowania społeczne dla gospodarowania przestrzenią, problemy przestrzenne współczesnych miast, potrzeby przestrzenne człowieka oraz metody i narzędzia przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom.
GP_1A_W18R1A_W02, R1A_W04, R1A_W09, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C14_U01
Student dostrzega i analizuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni miejskiej. Przedstawia waloryzację przestrzeni w formie graficznej i opisowej.
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-1, C-2T-W-1, T-W-7, T-W-10, T-W-4, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C14_K01
Student ma świadomość wartości warstwy kulturowej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni i lokalnej wspólnoty.
GP_1A_K09T1A_K02InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-10, T-W-4, T-W-2, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C14_W18
Zna uwarunkowania społeczne dla gospodarowania przestrzenią, problemy przestrzenne współczesnych miast, potrzeby przestrzenne człowieka oraz metody i narzędzia przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom.
2,0Student nie identyfikuje większości problemów przestrzennych oraz potrzeb lokalnej wspólnoty. Praca jest wybiórcza.
3,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje większość problemów przestrzennych oraz potrzeb lokalnej wspólnoty.
3,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne oraz potrzeby lokalnej wspólnoty.
4,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów.
4,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów. Tłumaczy rolę potrzeb niezaspokojonych w stosunku do przestrzeni i kształtowaniu się więzi społecznych oraz proponuje rozwiązania przestrzenne sprzyjające likwidacji konkretnych problemów przestrzennych.
5,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów. Tłumaczy rolę potrzeb niezaspokojonych w stosunku do przestrzeni i kształtowaniu się więzi społecznych oraz proponuje rozwiązania przestrzenne sprzyjające likwidacji konkretnych problemów przestrzennych o dużych walorach.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C14_U01
Student dostrzega i analizuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni miejskiej. Przedstawia waloryzację przestrzeni w formie graficznej i opisowej.
2,0Student nie potrafi poprawnie zidentyfikować i schrakteryzować większości zasobów historycznych i kulturowych przestrzeni a waloryzacja zawiera błędy.
3,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje większość walorów historycznych i kulturowych przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni ale ma problemy z określeniem pożądanych kierunków działań.
3,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Pojawiają się niewielkie braki w charakterystyce zasobów i wnioskach
4,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Opracowanie cechuje staranność i wyczerpanie tematu.
4,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Wskazuje zasoby kulturowe najbardziej istotne z punktu widzenia tworzenia ładu przestrzennego i poprawy warunków życia. Opracowanie cechuje duża staranność i wyczerpanie tematu.
5,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Wskazuje zasoby kulturowe najbardziej istotne z punktu widzenia tworzenia ładu przestrzennego i poprawy warunków życia. Opracowanie cechuje duża staranność i wyczerpanie tematu oraz samodzielność i kreatywnosć w formowaniu spostrzeżeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C14_K01
Student ma świadomość wartości warstwy kulturowej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni i lokalnej wspólnoty.
2,0Studentowi brakuje świadomości wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz nie widzi związeku pomiędzy problemi przestrzeni a jej cechami.
3,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz widzi związek pomiędzy większością problemów przestrzeni a jej cechami.
3,5Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz widzi związek pomiędzy większością problemów przestrzeni a jej cechami, brak mu otwartości dla tworzenia ładu przestrzennego
4,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami przestrzeni a jej cechami, wykazuje otwartość i wrażliwość dla tworzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych.
4,5Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami a cechami przestrzeni, wykazuje wrażliwość i kreatywność dla worzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych.
5,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami a cechami przestrzeni, wykazuje wrażliwość i kreatywność dla poszukiwania metod tworzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych. Wykazuje chęć do intelektualnych rozważań dotyczących kulturowej wartości krajobrazu i problemów przestrzennych.

Literatura podstawowa

  1. Królikowski J. T., Rylke J., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010
  2. Karwińska A., Gospodarka przestrzenne. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa, 2008
  3. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Hall E. T., Ukryty wymiar, PIW, Warszawa, 1987
  2. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa, 2004
  3. Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni dawniej i współcześnie6
T-A-2Waloryzacja przestrzeni. Analiza przestrzeni współczesnego miasta: wartości kulturowe, historyczne i krajobrazowe.6
T-A-3Potrzeby społeczne w gospodarowaniu przestrzeniu danej społeczności lokalnej6
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie harmonii i ładu przestrzennego1
T-W-2Potrzeby przestrzenne i behavioralne uwarunkowania zachowań przestrzennych.1
T-W-3Terytorialność i przestrzeń osobista.1
T-W-4Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni. Ideologie urbanistyczno-planistyczne2
T-W-5Przestrzeń prywatna i społeczna - sposoby ich gospodarowania1
T-W-6Kulturowe różnice w gospodarowaniu i postrzeganiu przestrzeni1
T-W-7Genius loci. Tożsamość krajobrazu1
T-W-8Problemy życia w mieście2
T-W-9Przestrzeń dospoleczniona i odspołeczniona2
T-W-10Krajobraz jako przekaz dziedzictwa kulturowego i historycznego2
T-W-11Problemy w gospodarowaniu przestrzenią w miastach. Rozwiązywanie problemów przestrzenych. Rewitalizacja we współczesnych maistach2
T-W-12Swojskość i poczucie bezpieczeństwa. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Praca na zajęciach18
A-A-2Praca w domu nad przygotowaniem analizy przestrzeni kulturowej miasta. Praca pisemna i prezentacja27
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu8
A-W-3Przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranych problemów przestrzennych i potrzeb lokalnej wspólnoty20
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C14_W18Zna uwarunkowania społeczne dla gospodarowania przestrzenią, problemy przestrzenne współczesnych miast, potrzeby przestrzenne człowieka oraz metody i narzędzia przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie uwarunkowań ładu przestrzennego i potrzeb społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb przestrzennych lokalnej wspólnoty, interpretacji zjawisk społecznych w analizowanej przestrzeni, analizy i oceny przestrzeni w kontekście możliwości realizacji potrzeb społecznych.
Treści programoweT-W-1Pojęcie harmonii i ładu przestrzennego
T-W-3Terytorialność i przestrzeń osobista.
T-W-7Genius loci. Tożsamość krajobrazu
T-W-5Przestrzeń prywatna i społeczna - sposoby ich gospodarowania
T-W-8Problemy życia w mieście
T-W-9Przestrzeń dospoleczniona i odspołeczniona
T-W-11Problemy w gospodarowaniu przestrzenią w miastach. Rozwiązywanie problemów przestrzenych. Rewitalizacja we współczesnych maistach
T-W-12Swojskość i poczucie bezpieczeństwa. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych.
T-W-2Potrzeby przestrzenne i behavioralne uwarunkowania zachowań przestrzennych.
T-A-3Potrzeby społeczne w gospodarowaniu przestrzeniu danej społeczności lokalnej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna i prezentacja multimedialna dotycząca problemów przestrzennych wybranej przestrzeni i możliwości zaspokojenia potrzeb lokalnej wspólnoty. Ocenie podlega stopień wyczerpania tematu, wnikliwość i aktywność w identyfikacji problemów oraz sposób przedstawienia i zaprezntowania tematu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie identyfikuje większości problemów przestrzennych oraz potrzeb lokalnej wspólnoty. Praca jest wybiórcza.
3,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje większość problemów przestrzennych oraz potrzeb lokalnej wspólnoty.
3,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne oraz potrzeby lokalnej wspólnoty.
4,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów.
4,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów. Tłumaczy rolę potrzeb niezaspokojonych w stosunku do przestrzeni i kształtowaniu się więzi społecznych oraz proponuje rozwiązania przestrzenne sprzyjające likwidacji konkretnych problemów przestrzennych.
5,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje problemy przestrzenne i potrzeby lokalnej wspólnoty wykazując aktywność i staranność w przedstawieniu problemów. Tłumaczy rolę potrzeb niezaspokojonych w stosunku do przestrzeni i kształtowaniu się więzi społecznych oraz proponuje rozwiązania przestrzenne sprzyjające likwidacji konkretnych problemów przestrzennych o dużych walorach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C14_U01Student dostrzega i analizuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni miejskiej. Przedstawia waloryzację przestrzeni w formie graficznej i opisowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie uwarunkowań ładu przestrzennego i potrzeb społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb przestrzennych lokalnej wspólnoty, interpretacji zjawisk społecznych w analizowanej przestrzeni, analizy i oceny przestrzeni w kontekście możliwości realizacji potrzeb społecznych.
Treści programoweT-W-1Pojęcie harmonii i ładu przestrzennego
T-W-7Genius loci. Tożsamość krajobrazu
T-W-10Krajobraz jako przekaz dziedzictwa kulturowego i historycznego
T-W-4Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni. Ideologie urbanistyczno-planistyczne
T-A-1Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni dawniej i współcześnie
T-A-2Waloryzacja przestrzeni. Analiza przestrzeni współczesnego miasta: wartości kulturowe, historyczne i krajobrazowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Analiza wybranej przestrzeni miejskiej pod kątem wartości kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Ocenie podlega wartość merytoryczna, stopień wyczerpania tematu oraz wartość estetyczna graficznej części opracowania a także sposób prezentacji. Praca pisemna (raport) i prezentacja multimedialna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie zidentyfikować i schrakteryzować większości zasobów historycznych i kulturowych przestrzeni a waloryzacja zawiera błędy.
3,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje większość walorów historycznych i kulturowych przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni ale ma problemy z określeniem pożądanych kierunków działań.
3,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Pojawiają się niewielkie braki w charakterystyce zasobów i wnioskach
4,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Opracowanie cechuje staranność i wyczerpanie tematu.
4,5Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Wskazuje zasoby kulturowe najbardziej istotne z punktu widzenia tworzenia ładu przestrzennego i poprawy warunków życia. Opracowanie cechuje duża staranność i wyczerpanie tematu.
5,0Student poprawnie identyfikuje i charakteryzuje walory historyczne i kulturowe przestrzeni. Dokonuje waloryzacji przestrzeni i określa pożądane kierunki działań. Wskazuje zasoby kulturowe najbardziej istotne z punktu widzenia tworzenia ładu przestrzennego i poprawy warunków życia. Opracowanie cechuje duża staranność i wyczerpanie tematu oraz samodzielność i kreatywnosć w formowaniu spostrzeżeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C14_K01Student ma świadomość wartości warstwy kulturowej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni i lokalnej wspólnoty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zrozumienie uwarunkowań ładu przestrzennego i potrzeb społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni.
C-2Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb przestrzennych lokalnej wspólnoty, interpretacji zjawisk społecznych w analizowanej przestrzeni, analizy i oceny przestrzeni w kontekście możliwości realizacji potrzeb społecznych.
Treści programoweT-W-1Pojęcie harmonii i ładu przestrzennego
T-W-6Kulturowe różnice w gospodarowaniu i postrzeganiu przestrzeni
T-W-7Genius loci. Tożsamość krajobrazu
T-W-10Krajobraz jako przekaz dziedzictwa kulturowego i historycznego
T-W-4Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni. Ideologie urbanistyczno-planistyczne
T-W-2Potrzeby przestrzenne i behavioralne uwarunkowania zachowań przestrzennych.
T-A-1Wybrane koncepcje kształtowania przestrzeni dawniej i współcześnie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin ustny - ocenie podlega stopień świadomości studenta dotyczący wartości kulturowej przestrzeni, istoty ciągłości kulturowej krajobrazu i historycznych nawarstwień oraz problemów przestrzennych miast.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studentowi brakuje świadomości wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz nie widzi związeku pomiędzy problemi przestrzeni a jej cechami.
3,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz widzi związek pomiędzy większością problemów przestrzeni a jej cechami.
3,5Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni oraz widzi związek pomiędzy większością problemów przestrzeni a jej cechami, brak mu otwartości dla tworzenia ładu przestrzennego
4,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami przestrzeni a jej cechami, wykazuje otwartość i wrażliwość dla tworzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych.
4,5Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami a cechami przestrzeni, wykazuje wrażliwość i kreatywność dla worzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych.
5,0Student ma świadomość wartości warstwy kulturowo-historycznej dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni, widzi związek pomiędzy problemami a cechami przestrzeni, wykazuje wrażliwość i kreatywność dla poszukiwania metod tworzenia ładu przestrzennego i likwidacji problemów społecznych. Wykazuje chęć do intelektualnych rozważań dotyczących kulturowej wartości krajobrazu i problemów przestrzennych.