Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 18 2,00,40zaliczenie
projektyP5 8 2,00,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 10 2,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka i fizyka na poziomie elementarnym. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (I, III)
W-2Geodezja i kartografia. Budownictwo.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami.
C-2Zapoznanie studentów z zasadami lokalizacji obiektów infrastruktury sanuitacyjnej na obszarach zurbanizowanych i obszarach wiejskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych regulujących lokalizację infrastruktury technicznej.2
T-A-2Projekt koncepcyjny melioracji i zagospodarowania zlewni rzecznej z uwzględnieniem określenia potrzeb i sposobów melioracji, rozmiesczenia urządzeń hydrotechnicznych.4
T-A-3Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami.4
10
projekty
T-P-1Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni z uwzględnieniem sieci wodnej, kanalizacyjnej, opracowania wytycznych stref ochrony przed powodzią.4
T-P-2Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami - spalarnia odpadów4
8
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje i informacje o urządzeniach i systemach wodnych i melioracyjnych. Sposoby zasilania obszarów w wodę: cieki, doliny, zlewnia hydrologiczna.2
T-W-2Ogólne zasady regulacji rzek oraz budowy i lokalizacji urządzeń melioracyjnych, wodnych.2
T-W-3Zapobieganie zjawiskom ekstremalnym (susze, powodzie). Wyznaczanie i zagospodarowanie stref zagrożenia powodziowego.2
T-W-4Systemy wodociągowe. Ujęcia wó podziemnych i powierzchniowych.2
T-W-5Systemy kanalizacji lokalnych i zbiorczych. Kanalizacje rozdzielcze - ogólnospławne i półrozdzielcze. Kanalizacje deszczowe.2
T-W-6Zasady lokalizacji oczyszczlni ścieków. Podstawowe wiadomości z zakresy technologiii oczyszczania ścieków.2
T-W-7Gospodarka odpadami. Systemy zbiórki odpadów.3
T-W-8Składowiska, kompostownie, spalarnie - zasady lokalizacji.3
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Konsultacje projektu10
A-A-3Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń12
A-A-4Przygotowanie koncepcji melioracji15
A-A-5Przygotowanie koncepcji lokalizacji spalarni odpadów13
60
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-P-2Przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni z uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury sanitarnej, spalarni odpadów.18
A-P-3Konsultacje10
A-P-4Studiowanie literatury przedmiotowej15
A-P-5Przygotowanie do cwiczeń przedmiotowych, zebranie materiałów do projektów.9
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Konsultacje8
A-W-3Przygotowanie prezentacji zaliczającej wykłady10
A-W-4Studiowanie literatury technicznej z zakresu inżynierii sanitarnej24
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłąd informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe. praca z podkładami mapowymi

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne, cząstkowe (dwa)
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, zaliczajace przedmiot

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C13_W01
Student zna podstawy gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami.
GP_1A_W18, GP_1A_W19R1A_W02, R1A_W04, R1A_W09, S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09, T1A_W06, T1A_W07InzA_W01, InzA_W02C-2, C-1T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C13_U01
Student stosuje zasady lokalizacji obiektów infrastruktury sanitacyjnej na terenach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-2, C-1T-P-2, T-P-1, T-A-3, T-A-1M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C13_K01
Student ma świadomość wpływu lokalizacji i planowania obiektów infrastruktury technicznej w urządzaniu przestrzeni
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-2, C-1T-P-2, T-A-2, T-W-1M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C13_W01
Student zna podstawy gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami.
2,0
3,0Student: -ma ograniczoną wiedzę z zakresu infrstruktury sanitacyjnej i gospodarki odpadami - zna wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C13_U01
Student stosuje zasady lokalizacji obiektów infrastruktury sanitacyjnej na terenach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
2,0
3,0Student ma ograniczone umiejętności w zakresie zasad lokalizacji obiektów infrastruktury sanitacyjnej i gospodarki odpadami na obszarach wiejskich i zurbanizowanych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C13_K01
Student ma świadomość wpływu lokalizacji i planowania obiektów infrastruktury technicznej w urządzaniu przestrzeni
2,0
3,0Student ma ograniczoną swiadomość wpływu lokalizacji obiektów uciążliwych środowiskowo na warunki bytowania ludzi
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne sposoby oczyszczania ścieków, Wyd. AR Wrocław, wrocław, 1994
  2. Praca zb. red. Prochal P., Podstawy melioracji rolnych t.1, t. 2, PWRiL, Warszawa, 1986
  3. Radczuk L., Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego, Wyd. Safage, Warszawa, Wrocław, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa red. Mioduszewski W., Dembek W., Woda w obszarach wiejskich, Wyd. IMUZ, MRiRW, Warszawa, 2009
  2. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, COIB Warszawa, Warszawa, 2003
  3. Ustawa, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2011
  4. Ustawy, Prawo Wodne, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa o odpadach, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych regulujących lokalizację infrastruktury technicznej.2
T-A-2Projekt koncepcyjny melioracji i zagospodarowania zlewni rzecznej z uwzględnieniem określenia potrzeb i sposobów melioracji, rozmiesczenia urządzeń hydrotechnicznych.4
T-A-3Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami.4
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni z uwzględnieniem sieci wodnej, kanalizacyjnej, opracowania wytycznych stref ochrony przed powodzią.4
T-P-2Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami - spalarnia odpadów4
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje i informacje o urządzeniach i systemach wodnych i melioracyjnych. Sposoby zasilania obszarów w wodę: cieki, doliny, zlewnia hydrologiczna.2
T-W-2Ogólne zasady regulacji rzek oraz budowy i lokalizacji urządzeń melioracyjnych, wodnych.2
T-W-3Zapobieganie zjawiskom ekstremalnym (susze, powodzie). Wyznaczanie i zagospodarowanie stref zagrożenia powodziowego.2
T-W-4Systemy wodociągowe. Ujęcia wó podziemnych i powierzchniowych.2
T-W-5Systemy kanalizacji lokalnych i zbiorczych. Kanalizacje rozdzielcze - ogólnospławne i półrozdzielcze. Kanalizacje deszczowe.2
T-W-6Zasady lokalizacji oczyszczlni ścieków. Podstawowe wiadomości z zakresy technologiii oczyszczania ścieków.2
T-W-7Gospodarka odpadami. Systemy zbiórki odpadów.3
T-W-8Składowiska, kompostownie, spalarnie - zasady lokalizacji.3
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Konsultacje projektu10
A-A-3Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń12
A-A-4Przygotowanie koncepcji melioracji15
A-A-5Przygotowanie koncepcji lokalizacji spalarni odpadów13
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-P-2Przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni z uwzględnieniem lokalizacji infrastruktury sanitarnej, spalarni odpadów.18
A-P-3Konsultacje10
A-P-4Studiowanie literatury przedmiotowej15
A-P-5Przygotowanie do cwiczeń przedmiotowych, zebranie materiałów do projektów.9
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Konsultacje8
A-W-3Przygotowanie prezentacji zaliczającej wykłady10
A-W-4Studiowanie literatury technicznej z zakresu inżynierii sanitarnej24
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C13_W01Student zna podstawy gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W18ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach społecznych oraz zna rządzące nimi prawidłowości w odniesieniu do różnych warunków środowiskowych, zna metody i narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu badań społecznych i ich zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w szczególności zachowań i potrzeb przestrzennych człowieka
GP_1A_W19ma wiedzę na temat zasad i metod kształtowania i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w skali lokalnej i krajowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, rozumie złożoność i zależności funkcjonowania poszczególnych struktur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami lokalizacji obiektów infrastruktury sanuitacyjnej na obszarach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami.
Treści programoweT-W-5Systemy kanalizacji lokalnych i zbiorczych. Kanalizacje rozdzielcze - ogólnospławne i półrozdzielcze. Kanalizacje deszczowe.
T-W-1Podstawowe definicje i informacje o urządzeniach i systemach wodnych i melioracyjnych. Sposoby zasilania obszarów w wodę: cieki, doliny, zlewnia hydrologiczna.
T-W-2Ogólne zasady regulacji rzek oraz budowy i lokalizacji urządzeń melioracyjnych, wodnych.
T-W-6Zasady lokalizacji oczyszczlni ścieków. Podstawowe wiadomości z zakresy technologiii oczyszczania ścieków.
T-W-7Gospodarka odpadami. Systemy zbiórki odpadów.
T-W-8Składowiska, kompostownie, spalarnie - zasady lokalizacji.
T-W-3Zapobieganie zjawiskom ekstremalnym (susze, powodzie). Wyznaczanie i zagospodarowanie stref zagrożenia powodziowego.
T-W-4Systemy wodociągowe. Ujęcia wó podziemnych i powierzchniowych.
Metody nauczaniaM-1Wykłąd informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe. praca z podkładami mapowymi
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, zaliczajace przedmiot
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne, cząstkowe (dwa)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: -ma ograniczoną wiedzę z zakresu infrstruktury sanitacyjnej i gospodarki odpadami - zna wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C13_U01Student stosuje zasady lokalizacji obiektów infrastruktury sanitacyjnej na terenach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami lokalizacji obiektów infrastruktury sanuitacyjnej na obszarach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami.
Treści programoweT-P-2Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami - spalarnia odpadów
T-P-1Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni z uwzględnieniem sieci wodnej, kanalizacyjnej, opracowania wytycznych stref ochrony przed powodzią.
T-A-3Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami.
T-A-1Źródła obowiązujących aktów prawnych regulujących lokalizację infrastruktury technicznej.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe. praca z podkładami mapowymi
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, zaliczajace przedmiot
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne, cząstkowe (dwa)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczone umiejętności w zakresie zasad lokalizacji obiektów infrastruktury sanitacyjnej i gospodarki odpadami na obszarach wiejskich i zurbanizowanych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C13_K01Student ma świadomość wpływu lokalizacji i planowania obiektów infrastruktury technicznej w urządzaniu przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami lokalizacji obiektów infrastruktury sanuitacyjnej na obszarach zurbanizowanych i obszarach wiejskich
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami.
Treści programoweT-P-2Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami - spalarnia odpadów
T-A-2Projekt koncepcyjny melioracji i zagospodarowania zlewni rzecznej z uwzględnieniem określenia potrzeb i sposobów melioracji, rozmiesczenia urządzeń hydrotechnicznych.
T-W-1Podstawowe definicje i informacje o urządzeniach i systemach wodnych i melioracyjnych. Sposoby zasilania obszarów w wodę: cieki, doliny, zlewnia hydrologiczna.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia przedmiotowe, projektowe. praca z podkładami mapowymi
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, zaliczajace przedmiot
S-1Ocena formująca: Sprawdziany pisemne, cząstkowe (dwa)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną swiadomość wpływu lokalizacji obiektów uciążliwych środowiskowo na warunki bytowania ludzi
3,5
4,0
4,5
5,0