Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie urbanistyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie urbanistyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 18 3,00,50egzamin
projektyP4 18 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą teoretycznych zasad projektowania, metod i technik stosowanych w projektowaniu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami planowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych w tym wymaganiami estetyczno-krajobrazowymi, funkcjonalno-programowymi i prawnymi.
C-2Zapoznanie studentów z dawnymi i współczesnymi koncepcjami w zakresie kształtowania miast i osiedli
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kompozycji urbanistycznej.
C-4Ukształtowanie umiejętności dotyczących przygotowania projektu niewielkiego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Etapy i metodyka powstawania projektu.2
T-P-2Analiza stanu istniejącego. Zajecia terenowe. Analiza urbanistyczna.2
T-P-3Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Układ komunikacji i rozplanowanie działek. Dobór zabudowy do lokalnych uwarunkowań.2
T-P-4Przegląd międzysemestralny2
T-P-5Koncepcja zagospodarowania terenu - kształtowanie wnętrz urbanistycznych i zieleni publicznej.4
T-P-6Zagospodarowanie szczegółowe wybranego wnętrza urbanistycznego. Dobór nawierzchni i elementów małej architektury.4
T-P-7Prezentacja projektu i opracowanie graficzne plansz.2
18
wykłady
T-W-1Przestrzeń i miasto przyjazne człowiekowi. Poczucie swojskości i bezpieczeństwa.2
T-W-2Czynniki miastotwórcze. Rodzaje układów przestrzennych.2
T-W-3Percepcja przestrzeni miejskiej.1
T-W-4Elementy kompozycji urbanistycznej. Zagadnienie skali. Budowa i rodzaje wnętrz urbanistycznych.2
T-W-5Podstawowe zasady planowania, programowania i kształtowania terenów mieszkaniowych. Przepisy dotyczące wymaganych wymiarów i odległości w projektowaniu zespołów osiedlowych.2
T-W-6Komunikacja w osiedlu.2
T-W-7Rekreacja w osiedlu.2
T-W-8Poszukiwania miasta idealnego - ewolucja zasad kształtowania miast i osiedli na wybarnych przykładach koncepcji miast i założeń urbanistycznych2
T-W-9Idea osiedla społecznego1
T-W-10Współczesne tendencje w projektowaniu urbanistycznym na przykładach wybranych zespołów mieszkaniowych. Osiedla modelowe.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Obecność na zajęciach i praca nad projektem podczas zajęć.18
A-P-2Praca poza zajęciami nad wykonaniem rysunków i makiety projektowanego zespołu.50
A-P-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego.22
90
wykłady
A-W-1Obecność na wykładach18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu44
A-W-3Przygotowanie prezentacji dotyczącej dawnych lub współczesnych tendencji w kształtowaniu miast i zespołów mieszkaniowych28
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny (plansze projektowe i makieta)
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-4Ocena formująca: Prezentacja dotycząca dawnych lub współczesnych koncepcji kształtowania miast i osiedli

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C12_W09
Wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i terenów mieszkaniowych oraz współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
GP_1A_W09T1A_W05, T1A_W08InzA_W03C-2T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-10M-1S-3, S-4
GP_1A_C12_W12
Zna podstawowe zasady komponowania i projektowania (w tym wymagane wymiary i odległości w zagospodarowaniu osiedli) prostych zespołów urbanistycznych.
GP_1A_W12T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W08InzA_W03C-1, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-P-5, T-P-3, T-P-6M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C12_U11
Potrafi dokonać analizy stanu istniejącego terenu, przeprowadzić inwentaryzację urbanistyczną i na tej podstawie sporządzić koncepcję projektową korzystając z zasad stosowanych w projektowaniu urbanistycznym.
GP_1A_U11S1A_U05C-4T-P-3, T-P-2M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C12_K02
Student aktywnie poszukuje inspiracji, zbiera materiały i informacje
GP_1A_K02R1A_K01, S1A_K01, T1A_K01C-2T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C12_W09
Wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i terenów mieszkaniowych oraz współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
2,0Student nie wskazuje większości podstawowych koncepcji dotyczących planowania miast i osiedli i nie identyfikuje ich ważniejszych cech.
3,0Student poprawnie wskazuje większość z podstawowych koncepcji dotyczących planowania miast i osiedli oraz identyfikuje ich ważniejsze cechy.
3,5Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania.
4,0Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania oraz potrafi porównać ich podstwowe cechy.
4,5Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania a także potrafi porównać jakość ich rozwiązań.
5,0Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania a także potrafi porównać jakość ich rozwiązań, wskazująć pożądane kierunki dla poprawy ich jakości
GP_1A_C12_W12
Zna podstawowe zasady komponowania i projektowania (w tym wymagane wymiary i odległości w zagospodarowaniu osiedli) prostych zespołów urbanistycznych.
2,0Student nie tłumaczy opisowo większości podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
3,0Student poprawnie tłumaczy opisowo większość podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
3,5Student poprawnie tłumaczy opisowo podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
4,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
4,5Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji.
5,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, cechujące się wysoką jakością.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C12_U11
Potrafi dokonać analizy stanu istniejącego terenu, przeprowadzić inwentaryzację urbanistyczną i na tej podstawie sporządzić koncepcję projektową korzystając z zasad stosowanych w projektowaniu urbanistycznym.
2,0Student nie potrafi przeprowadzić poparwnie analizy terenu i sporządządzić inwentaryzację urbanistycznej a przyjęte rozwiązania przestrzenne cechuje niezrozumienie zasad kompozycji urb. i stosowania się do podstawowych przepisów i wymogów.
3,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, ale pojawiają się drobne błędy w przyjętych rozwiązaniach.
3,5Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań.
4,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz walory urbanistyczno-krajobrazowe.
4,5Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz duże walory urbanistyczno-krajobrazowe.
5,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz oryginalność koncepcji i duże walory urbanistyczno-krajobrazowe.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C12_K02
Student aktywnie poszukuje inspiracji, zbiera materiały i informacje
2,0Student nie zbiera informacji o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach.
3,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach bez zdolności do ich analizy
3,5Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach i częściowo analizuje je.
4,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach i analizuje je.
4,5Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach, analizuje je i dokonuje oceny.
5,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach, analizuje je i dokonuje z dużą wrażliwością na walory krajobrazowe i funkcjonalne ich oceny.

Literatura podstawowa

  1. Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, Warszawa, 1995
  2. Alexiewicz G., Izbicki T. (red.), Współczesne tendencje w ksztaltowaniu terenow mieszkaniowych w świetle teorii i praktyki., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1991
  3. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 1984
  2. Pawłowska K. (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2001
  3. Bohm A., Planowanie przestrzenne dla architektow krajobrazu. O czynniku kompozycji, Poitechnika Krakowska, Krakow, 2006
  4. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli. T. I i II, Warszawa, 1972

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Etapy i metodyka powstawania projektu.2
T-P-2Analiza stanu istniejącego. Zajecia terenowe. Analiza urbanistyczna.2
T-P-3Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Układ komunikacji i rozplanowanie działek. Dobór zabudowy do lokalnych uwarunkowań.2
T-P-4Przegląd międzysemestralny2
T-P-5Koncepcja zagospodarowania terenu - kształtowanie wnętrz urbanistycznych i zieleni publicznej.4
T-P-6Zagospodarowanie szczegółowe wybranego wnętrza urbanistycznego. Dobór nawierzchni i elementów małej architektury.4
T-P-7Prezentacja projektu i opracowanie graficzne plansz.2
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przestrzeń i miasto przyjazne człowiekowi. Poczucie swojskości i bezpieczeństwa.2
T-W-2Czynniki miastotwórcze. Rodzaje układów przestrzennych.2
T-W-3Percepcja przestrzeni miejskiej.1
T-W-4Elementy kompozycji urbanistycznej. Zagadnienie skali. Budowa i rodzaje wnętrz urbanistycznych.2
T-W-5Podstawowe zasady planowania, programowania i kształtowania terenów mieszkaniowych. Przepisy dotyczące wymaganych wymiarów i odległości w projektowaniu zespołów osiedlowych.2
T-W-6Komunikacja w osiedlu.2
T-W-7Rekreacja w osiedlu.2
T-W-8Poszukiwania miasta idealnego - ewolucja zasad kształtowania miast i osiedli na wybarnych przykładach koncepcji miast i założeń urbanistycznych2
T-W-9Idea osiedla społecznego1
T-W-10Współczesne tendencje w projektowaniu urbanistycznym na przykładach wybranych zespołów mieszkaniowych. Osiedla modelowe.2
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Obecność na zajęciach i praca nad projektem podczas zajęć.18
A-P-2Praca poza zajęciami nad wykonaniem rysunków i makiety projektowanego zespołu.50
A-P-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego.22
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na wykładach18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu44
A-W-3Przygotowanie prezentacji dotyczącej dawnych lub współczesnych tendencji w kształtowaniu miast i zespołów mieszkaniowych28
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C12_W09Wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i terenów mieszkaniowych oraz współczesne tendencje w ich kształtowaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W09zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z dawnymi i współczesnymi koncepcjami w zakresie kształtowania miast i osiedli
Treści programoweT-W-8Poszukiwania miasta idealnego - ewolucja zasad kształtowania miast i osiedli na wybarnych przykładach koncepcji miast i założeń urbanistycznych
T-W-9Idea osiedla społecznego
T-W-2Czynniki miastotwórcze. Rodzaje układów przestrzennych.
T-W-10Współczesne tendencje w projektowaniu urbanistycznym na przykładach wybranych zespołów mieszkaniowych. Osiedla modelowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-4Ocena formująca: Prezentacja dotycząca dawnych lub współczesnych koncepcji kształtowania miast i osiedli
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wskazuje większości podstawowych koncepcji dotyczących planowania miast i osiedli i nie identyfikuje ich ważniejszych cech.
3,0Student poprawnie wskazuje większość z podstawowych koncepcji dotyczących planowania miast i osiedli oraz identyfikuje ich ważniejsze cechy.
3,5Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania.
4,0Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania oraz potrafi porównać ich podstwowe cechy.
4,5Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania a także potrafi porównać jakość ich rozwiązań.
5,0Student poprawnie wskazuje i charakteryzuje podstawowe koncepcje dotyczące planowania miast i osiedli oraz współczesne tendencje ich kształtowania a także potrafi porównać jakość ich rozwiązań, wskazująć pożądane kierunki dla poprawy ich jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C12_W12Zna podstawowe zasady komponowania i projektowania (w tym wymagane wymiary i odległości w zagospodarowaniu osiedli) prostych zespołów urbanistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami planowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych w tym wymaganiami estetyczno-krajobrazowymi, funkcjonalno-programowymi i prawnymi.
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kompozycji urbanistycznej.
Treści programoweT-W-4Elementy kompozycji urbanistycznej. Zagadnienie skali. Budowa i rodzaje wnętrz urbanistycznych.
T-W-5Podstawowe zasady planowania, programowania i kształtowania terenów mieszkaniowych. Przepisy dotyczące wymaganych wymiarów i odległości w projektowaniu zespołów osiedlowych.
T-W-6Komunikacja w osiedlu.
T-W-1Przestrzeń i miasto przyjazne człowiekowi. Poczucie swojskości i bezpieczeństwa.
T-W-7Rekreacja w osiedlu.
T-P-5Koncepcja zagospodarowania terenu - kształtowanie wnętrz urbanistycznych i zieleni publicznej.
T-P-3Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Układ komunikacji i rozplanowanie działek. Dobór zabudowy do lokalnych uwarunkowań.
T-P-6Zagospodarowanie szczegółowe wybranego wnętrza urbanistycznego. Dobór nawierzchni i elementów małej architektury.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład terenowy
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny (plansze projektowe i makieta)
S-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie tłumaczy opisowo większości podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
3,0Student poprawnie tłumaczy opisowo większość podstawowych zasad dotyczących komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
3,5Student poprawnie tłumaczy opisowo podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
4,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych.
4,5Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji.
5,0Student poprawnie tłumaczy opisowo i graficznie podstawowe zasady dotyczące komponowania i projektowania prostych zespołów urbanistycznych oraz potrafi wybrać rozwiązania przestrzenne korzystne dla danej sytuacji, cechujące się wysoką jakością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C12_U11Potrafi dokonać analizy stanu istniejącego terenu, przeprowadzić inwentaryzację urbanistyczną i na tej podstawie sporządzić koncepcję projektową korzystając z zasad stosowanych w projektowaniu urbanistycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności dotyczących przygotowania projektu niewielkiego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.
Treści programoweT-P-3Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Układ komunikacji i rozplanowanie działek. Dobór zabudowy do lokalnych uwarunkowań.
T-P-2Analiza stanu istniejącego. Zajecia terenowe. Analiza urbanistyczna.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt semestralny (plansze projektowe i makieta)
S-1Ocena formująca: Przegląd międzysemestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić poparwnie analizy terenu i sporządządzić inwentaryzację urbanistycznej a przyjęte rozwiązania przestrzenne cechuje niezrozumienie zasad kompozycji urb. i stosowania się do podstawowych przepisów i wymogów.
3,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, ale pojawiają się drobne błędy w przyjętych rozwiązaniach.
3,5Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań.
4,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz walory urbanistyczno-krajobrazowe.
4,5Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz duże walory urbanistyczno-krajobrazowe.
5,0Student poprawnie przeprowadza analizę terenu, sporządza inwentaryzację urbanistyczną, potrafi zaprojektować niewielki zespół urbanistyczny, który cechuje poprawność merytoryczna przyjętych rozwiązań oraz oryginalność koncepcji i duże walory urbanistyczno-krajobrazowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C12_K02Student aktywnie poszukuje inspiracji, zbiera materiały i informacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z dawnymi i współczesnymi koncepcjami w zakresie kształtowania miast i osiedli
Treści programoweT-W-8Poszukiwania miasta idealnego - ewolucja zasad kształtowania miast i osiedli na wybarnych przykładach koncepcji miast i założeń urbanistycznych
T-W-9Idea osiedla społecznego
T-W-10Współczesne tendencje w projektowaniu urbanistycznym na przykładach wybranych zespołów mieszkaniowych. Osiedla modelowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Prezentacja dotycząca dawnych lub współczesnych koncepcji kształtowania miast i osiedli
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zbiera informacji o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach.
3,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach bez zdolności do ich analizy
3,5Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych i nowych realizacjach i częściowo analizuje je.
4,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach i analizuje je.
4,5Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach, analizuje je i dokonuje oceny.
5,0Student aktywnie zbiera informacje o tendencjach w projektowaniu terenów osiedlowych, nowych realizacjach, analizuje je i dokonuje z dużą wrażliwością na walory krajobrazowe i funkcjonalne ich oceny.