Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ekonomika miast i regionów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika miast i regionów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Paweł Kreja <pawel.kreja@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 18 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych informacji z zakresu ekonomii miast i regionów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii miast i regionów
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów ze sfery rozwoju
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad funkcjonowania miasta

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Miasto i jego otoczenie5
T-W-2Funkcje miast2
T-W-3Usługi miejskie i obszary mieszkaniowe2
T-W-4Gospodarczy i przestrzenny rozwój miast5
T-W-5Zarządzanie miastami2
T-W-6Regiony i rozwój regionalny2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej8
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury22
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C11_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-4, C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-4, M-2, M-1, M-3S-3, S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C11_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-4, C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3M-4, M-2, M-1, M-3S-3, S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C11_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_K07, GP_1A_K02, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07, S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06, T1A_K01, T1A_K05C-4, C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3M-4, M-2, M-1, M-3S-3, S-2, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C11_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C11_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C11_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej

Literatura podstawowa

  1. M. Nowak, polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych, CeDeWu, Warszawa, 2010
  2. M. Nowak T. Skotarczak, Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu, Warsyawa, 2012
  3. M. Nowak T. Skotarczak, Zarządzanie miastem, CeDeWu, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Bydgoszcz, 2003
  2. M. Nowak T. Skotarczak, Inwestycje w mieście, CeDeWu, Warszawa, 2012
  3. M. Nowak P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zarządzaniu rozwojem regionalnym, CeDeWu, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miasto i jego otoczenie5
T-W-2Funkcje miast2
T-W-3Usługi miejskie i obszary mieszkaniowe2
T-W-4Gospodarczy i przestrzenny rozwój miast5
T-W-5Zarządzanie miastami2
T-W-6Regiony i rozwój regionalny2
18

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z akresu polityki przestrzennej8
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury22
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C11_W02zna instrumenty polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad funkcjonowania miasta
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii miast i regionów
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów ze sfery rozwoju
Treści programoweT-W-1Miasto i jego otoczenie
T-W-2Funkcje miast
T-W-4Gospodarczy i przestrzenny rozwój miast
T-W-5Zarządzanie miastami
T-W-6Regiony i rozwój regionalny
T-W-3Usługi miejskie i obszary mieszkaniowe
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C11_U01potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad funkcjonowania miasta
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii miast i regionów
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów ze sfery rozwoju
Treści programoweT-W-1Miasto i jego otoczenie
T-W-2Funkcje miast
T-W-3Usługi miejskie i obszary mieszkaniowe
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C11_K01potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad funkcjonowania miasta
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii miast i regionów
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów ze sfery rozwoju
Treści programoweT-W-1Miasto i jego otoczenie
T-W-2Funkcje miast
T-W-3Usługi miejskie i obszary mieszkaniowe
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów
M-2dyskusja
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej