Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Czyż <Henryk.Czyz@zut.edu.pl>, Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>, Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 18 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 18 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw z zakresu morfologiii i biologii roślin oraz abiotycznych i biotycznych czynników siedliska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów rolnych i leśnych oraz relacji zachodzących między nimi. Student nabywa wiedzę o gospodarce rolnej (na gruntach ornych i użytkach zielonych) i leśnej oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji środowiska do wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Gatunki roślin uprawnych i ich dobór w zależności od warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. Kryteria oceny plantacji roślin uprawnych.6
T-A-2Składniki szaty roślinnej użytków zielonych. Weryfikacja zbiorowisk roślinnych w zależności od warunków siedliskowych.6
T-A-3Analiza struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych. Określanie typu siedliskowego lasu. Treści map siedliskowych i drzewostanowych oraz planów urządzania lasów.6
18
wykłady
T-W-1Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. Wymogi zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Struktura obszarowa gospodarstw – zmienność regionalna. Optymalizacja powierzchni użytków rolnych. Systemy gospodarowania rolniczego a jakość środowiska. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.6
T-W-2Funkcje użytków zielonych. Wykorzystanie gruntów ornych i użytków zielonych, w zależności od warunków siedliskowych i potencjału produkcyjnego. Ogólne zasady gospodarowania na gruntach ornych i użytkach zielonych. Użytki zielone – pomostem między agro- a naturalnymi systemami.6
T-W-3Rola lasu w obiegu materii i energii w przyrodzie. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski i typologie siedlisk leśnych. Zasady hodowli i użytkowania lasu. Specyfika zagrożeń obszarów leśnych. Wykorzystanie rolniczej i leśnej przestrzeni dla celów rekreacji, turystyki i agroturystyki.6
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-A-2Konsultacje.5
A-A-3Studiowanie literatury.16
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia21
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Studiowanie piśmiennictwa.22
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyhny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C10_W01
Student ma wiedzę dotycząca szaty roślinnej i waloryzacji na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.
GP_1A_W05, GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07, S1A_W06, T1A_W01C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C10_U01
Student potrafi scharakteryzować rolę gruntów ornych, użytków zielonych i lasów oraz je modyfikować w krajobrazie przyrodniczym, rolniczym, zurbanizowanym i leśnym.
GP_1A_U01, GP_1A_U13, GP_1A_U17R1A_U02, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, S1A_U01, S1A_U02C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C10_K01
Ma świadomość ważności podejmowanych decyzji dotyczących przestrzennego wykorzystania gruntów ornych, użytków zielonych i lasów.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C10_W01
Student ma wiedzę dotycząca szaty roślinnej i waloryzacji na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu szaty roślinnej na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C10_U01
Student potrafi scharakteryzować rolę gruntów ornych, użytków zielonych i lasów oraz je modyfikować w krajobrazie przyrodniczym, rolniczym, zurbanizowanym i leśnym.
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować grunty orne, użytki zielone i leśne.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C10_K01
Ma świadomość ważności podejmowanych decyzji dotyczących przestrzennego wykorzystania gruntów ornych, użytków zielonych i lasów.
2,0
3,0Interesuje się w niwielkim stopniu ekosystemami rolniczymi i leśnymi.
3,5I
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jabłońska-Urbaniak T., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW Warszawa, Warszawa, 2009
  2. Rogalski M., Łąkarstwo, KURPISZ w Poznaniu., Poznań, 2004
  3. Świętochowski B., Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL w Warszawa, Warszawa, 1990
  4. Szymański S., Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL – Warszawa, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Biernacki E., Ilmurzyński E., Szymański S., Poradnik leśnika, PWRiL w Warszawie, Warszawa, 1999
  2. Grzegorczyk S., Benedycki S., Bauch A., Olszewska M., Zbiorowiska trawiaste, ART w Olsztynie, Olsztyn, 2000
  3. Kuś J., Systemy gospodarowania w rolnictwie, IUNG w Puławach., Puławy, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Gatunki roślin uprawnych i ich dobór w zależności od warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. Kryteria oceny plantacji roślin uprawnych.6
T-A-2Składniki szaty roślinnej użytków zielonych. Weryfikacja zbiorowisk roślinnych w zależności od warunków siedliskowych.6
T-A-3Analiza struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych. Określanie typu siedliskowego lasu. Treści map siedliskowych i drzewostanowych oraz planów urządzania lasów.6
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. Wymogi zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Struktura obszarowa gospodarstw – zmienność regionalna. Optymalizacja powierzchni użytków rolnych. Systemy gospodarowania rolniczego a jakość środowiska. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.6
T-W-2Funkcje użytków zielonych. Wykorzystanie gruntów ornych i użytków zielonych, w zależności od warunków siedliskowych i potencjału produkcyjnego. Ogólne zasady gospodarowania na gruntach ornych i użytkach zielonych. Użytki zielone – pomostem między agro- a naturalnymi systemami.6
T-W-3Rola lasu w obiegu materii i energii w przyrodzie. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski i typologie siedlisk leśnych. Zasady hodowli i użytkowania lasu. Specyfika zagrożeń obszarów leśnych. Wykorzystanie rolniczej i leśnej przestrzeni dla celów rekreacji, turystyki i agroturystyki.6
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-A-2Konsultacje.5
A-A-3Studiowanie literatury.16
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia21
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Studiowanie piśmiennictwa.22
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C10_W01Student ma wiedzę dotycząca szaty roślinnej i waloryzacji na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
GP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów rolnych i leśnych oraz relacji zachodzących między nimi. Student nabywa wiedzę o gospodarce rolnej (na gruntach ornych i użytkach zielonych) i leśnej oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji środowiska do wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. Wymogi zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Struktura obszarowa gospodarstw – zmienność regionalna. Optymalizacja powierzchni użytków rolnych. Systemy gospodarowania rolniczego a jakość środowiska. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
T-A-1Gatunki roślin uprawnych i ich dobór w zależności od warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. Kryteria oceny plantacji roślin uprawnych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / wykład informacyhny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu szaty roślinnej na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C10_U01Student potrafi scharakteryzować rolę gruntów ornych, użytków zielonych i lasów oraz je modyfikować w krajobrazie przyrodniczym, rolniczym, zurbanizowanym i leśnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U17potrafi rozpoznać przynależność organizmów do głównych grup systematycznych i umie posługiwać się przewodnikami do identyfikacji gatunków
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów rolnych i leśnych oraz relacji zachodzących między nimi. Student nabywa wiedzę o gospodarce rolnej (na gruntach ornych i użytkach zielonych) i leśnej oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji środowiska do wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. Wymogi zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Struktura obszarowa gospodarstw – zmienność regionalna. Optymalizacja powierzchni użytków rolnych. Systemy gospodarowania rolniczego a jakość środowiska. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
T-A-1Gatunki roślin uprawnych i ich dobór w zależności od warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. Kryteria oceny plantacji roślin uprawnych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / wykład informacyhny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować grunty orne, użytki zielone i leśne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C10_K01Ma świadomość ważności podejmowanych decyzji dotyczących przestrzennego wykorzystania gruntów ornych, użytków zielonych i lasów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw funkcjonowania ekosystemów rolnych i leśnych oraz relacji zachodzących między nimi. Student nabywa wiedzę o gospodarce rolnej (na gruntach ornych i użytkach zielonych) i leśnej oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu waloryzacji środowiska do wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Treści programoweT-W-1Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce. Wymogi zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Struktura obszarowa gospodarstw – zmienność regionalna. Optymalizacja powierzchni użytków rolnych. Systemy gospodarowania rolniczego a jakość środowiska. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
T-A-1Gatunki roślin uprawnych i ich dobór w zależności od warunków siedliskowych i systemów gospodarowania. Kryteria oceny plantacji roślin uprawnych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / wykład informacyhny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Interesuje się w niwielkim stopniu ekosystemami rolniczymi i leśnymi.
3,5I
4,0
4,5
5,0