Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Hołowaty <Janusz.Holowaty@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Hołowaty <Janusz.Holowaty@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 8 2,00,25zaliczenie
wykładyW4 9 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 2,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1rysunek techniczny i planistyczny

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1wiedza o zasadach kształtowania i lokalizacji linii oraz obiektów infrastruktury transportowej
C-2zrozumienie funkcjonowania systemów komunikacyjnych
C-3nabycie umiejętności identyfikacji i oceny funkcjonalnej linii i obiektów infrastruktury transportowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wprowadzenie do ćwiczeń audytoryjnych, cel i zakres ćwiczeń, podstawowe dane bibliograficzne1
T-A-2Skrzyżowania - podstawowe określenia, klasyfikacja, obliczenia1
T-A-3Sprawdzian nr 1. Ulice - podstawowe określenia, przykładowe przekroje1
T-A-4Sprawdzian nr 2. Drogi publiczne - podstawowe określenia, klasyfikacja, przykładowe przekroje1
T-A-5Drogi publiczne - obliczenia1
T-A-6Sprawdzian nr 3. Linie kolejowe - podstawowe określenia, kategorie, przykładowe przekroje1
T-A-7Linie kolejowe - obliczenia2
T-A-8Sprawdzian nr 41
T-A-9Podsumowanie ćwiczeń, omówienie podstawowych błędów, ocena końcowa1
10
projekty
T-P-1Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych, cel i zakres ćwiczeń, podstawowe dane bibliograficzne. Skrzyżowania - pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu. Skrzyżowania - opis techniczny i wykres natężenia ruchu na skrzyżowaniu.4
T-P-2Ulice - przekrój poprzeczny. Drogi publiczne - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Drogi publiczne - przekrój poprzeczny. Linie kolejowe - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Linie kolejowe - przekrój poprzeczny. Podsumowanie ćwiczeń, omówienie podstawowych błędów, ocena końcowa.4
8
wykłady
T-W-1Informacje wstępne (literatura, podstawy prawne, podstawowe definicje). Proces planowania, projektowania i realizacji elementów infrastruktury (strategia rozwoju, plany PZT). Zarządzanie, utrzymanie oraz finansowanie: dróg publicznych, linii kolejowych, dróg wodnych, dróg powietrznych.1
T-W-2Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w planie. Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w przekrojach. Sprawdzian nr 1. Planowanie dostępności dróg publicznych.1
T-W-3Potrzeby i bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów w miastach i poza nimi. Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.1
T-W-4Planowanie elementów infrastruktury transportowej (osobowej i towarowej) w miastach i poza nimi z elementami logistyki. Obiekty inżynierskie jako infrastruktura techniczna.1
T-W-5Oddziaływanie infrastruktury na środowisko na etapach budowania oraz eksploatacji.1
T-W-6Sieci komunalne a transportowa infrastruktura techniczna.1
T-W-7Sprawdzian nr 2. Drogi wodne.1
T-W-8Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej.1
T-W-9Podsumowanie wykładów, ocena końcowa.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Praca własna25
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń15
A-A-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia10
60
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-P-2Praca własna31
A-P-3Przygotowanie do zajęć11
A-P-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń projektowych10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału11
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenie przedmiotowe
M-4Ćwiczenie laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C08_W01
Ma podstawową wiedzę na temat planowania obiektów infrastruktury transportowej.
GP_1A_W02, GP_1A_W19T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-2, C-1T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-5, T-A-7, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C08_U01
Potrafi dokonać klasyfikacji infrastruktury transportowej. Umie czytać plany zagospodarowania przestrzennego oraz rysunki techniczne. Umie korzystać z właściwych Dzienników Ustaw. Potrafi zaplanować proste układy komunikacyjne.
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-2, C-3T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-A-3, T-A-4, T-P-2M-3, M-4S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C08_K01
Student ma świadomość wpływu działalności planistycznej w zakresie infrastruktury transportowej i komunikacyjnej na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-2, C-3, C-1T-W-8M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C08_W01
Ma podstawową wiedzę na temat planowania obiektów infrastruktury transportowej.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C08_U01
Potrafi dokonać klasyfikacji infrastruktury transportowej. Umie czytać plany zagospodarowania przestrzennego oraz rysunki techniczne. Umie korzystać z właściwych Dzienników Ustaw. Potrafi zaplanować proste układy komunikacyjne.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C08_K01
Student ma świadomość wpływu działalności planistycznej w zakresie infrastruktury transportowej i komunikacyjnej na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pietzsch W., Projektowanie dróg i ulic, WKŁ, Warszawa, 1979
  2. Nowakowski M., Komunikacja, a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa, 1976
  3. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Klepacka B., Kicman A., Infrastruktura techniczna w projektowaniu przestrzennym, Politechnika Białostocka, Białystok, 1991
  2. Pakin J., Sharma D., Infrastructure planning, Thomas Telford, London, 1999
  3. Planning and Design of Airports, McGrawHill, New York, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wprowadzenie do ćwiczeń audytoryjnych, cel i zakres ćwiczeń, podstawowe dane bibliograficzne1
T-A-2Skrzyżowania - podstawowe określenia, klasyfikacja, obliczenia1
T-A-3Sprawdzian nr 1. Ulice - podstawowe określenia, przykładowe przekroje1
T-A-4Sprawdzian nr 2. Drogi publiczne - podstawowe określenia, klasyfikacja, przykładowe przekroje1
T-A-5Drogi publiczne - obliczenia1
T-A-6Sprawdzian nr 3. Linie kolejowe - podstawowe określenia, kategorie, przykładowe przekroje1
T-A-7Linie kolejowe - obliczenia2
T-A-8Sprawdzian nr 41
T-A-9Podsumowanie ćwiczeń, omówienie podstawowych błędów, ocena końcowa1
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych, cel i zakres ćwiczeń, podstawowe dane bibliograficzne. Skrzyżowania - pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu. Skrzyżowania - opis techniczny i wykres natężenia ruchu na skrzyżowaniu.4
T-P-2Ulice - przekrój poprzeczny. Drogi publiczne - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Drogi publiczne - przekrój poprzeczny. Linie kolejowe - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Linie kolejowe - przekrój poprzeczny. Podsumowanie ćwiczeń, omówienie podstawowych błędów, ocena końcowa.4
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Informacje wstępne (literatura, podstawy prawne, podstawowe definicje). Proces planowania, projektowania i realizacji elementów infrastruktury (strategia rozwoju, plany PZT). Zarządzanie, utrzymanie oraz finansowanie: dróg publicznych, linii kolejowych, dróg wodnych, dróg powietrznych.1
T-W-2Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w planie. Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w przekrojach. Sprawdzian nr 1. Planowanie dostępności dróg publicznych.1
T-W-3Potrzeby i bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów w miastach i poza nimi. Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.1
T-W-4Planowanie elementów infrastruktury transportowej (osobowej i towarowej) w miastach i poza nimi z elementami logistyki. Obiekty inżynierskie jako infrastruktura techniczna.1
T-W-5Oddziaływanie infrastruktury na środowisko na etapach budowania oraz eksploatacji.1
T-W-6Sieci komunalne a transportowa infrastruktura techniczna.1
T-W-7Sprawdzian nr 2. Drogi wodne.1
T-W-8Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej.1
T-W-9Podsumowanie wykładów, ocena końcowa.1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Praca własna25
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń15
A-A-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-P-2Praca własna31
A-P-3Przygotowanie do zajęć11
A-P-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń projektowych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach9
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału11
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C08_W01Ma podstawową wiedzę na temat planowania obiektów infrastruktury transportowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
GP_1A_W19ma wiedzę na temat zasad i metod kształtowania i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w skali lokalnej i krajowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, rozumie złożoność i zależności funkcjonowania poszczególnych struktur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2zrozumienie funkcjonowania systemów komunikacyjnych
C-1wiedza o zasadach kształtowania i lokalizacji linii oraz obiektów infrastruktury transportowej
Treści programoweT-W-2Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w planie. Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w przekrojach. Sprawdzian nr 1. Planowanie dostępności dróg publicznych.
T-W-4Planowanie elementów infrastruktury transportowej (osobowej i towarowej) w miastach i poza nimi z elementami logistyki. Obiekty inżynierskie jako infrastruktura techniczna.
T-W-6Sieci komunalne a transportowa infrastruktura techniczna.
T-W-3Potrzeby i bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów w miastach i poza nimi. Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-W-8Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej.
T-W-5Oddziaływanie infrastruktury na środowisko na etapach budowania oraz eksploatacji.
T-A-7Linie kolejowe - obliczenia
T-A-3Sprawdzian nr 1. Ulice - podstawowe określenia, przykładowe przekroje
T-A-4Sprawdzian nr 2. Drogi publiczne - podstawowe określenia, klasyfikacja, przykładowe przekroje
T-A-5Drogi publiczne - obliczenia
T-A-8Sprawdzian nr 4
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C08_U01Potrafi dokonać klasyfikacji infrastruktury transportowej. Umie czytać plany zagospodarowania przestrzennego oraz rysunki techniczne. Umie korzystać z właściwych Dzienników Ustaw. Potrafi zaplanować proste układy komunikacyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2zrozumienie funkcjonowania systemów komunikacyjnych
C-3nabycie umiejętności identyfikacji i oceny funkcjonalnej linii i obiektów infrastruktury transportowej
Treści programoweT-W-2Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w planie. Potrzeby terenowe elementów infrastruktury transportowej w przekrojach. Sprawdzian nr 1. Planowanie dostępności dróg publicznych.
T-W-4Planowanie elementów infrastruktury transportowej (osobowej i towarowej) w miastach i poza nimi z elementami logistyki. Obiekty inżynierskie jako infrastruktura techniczna.
T-W-3Potrzeby i bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów w miastach i poza nimi. Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
T-A-3Sprawdzian nr 1. Ulice - podstawowe określenia, przykładowe przekroje
T-A-4Sprawdzian nr 2. Drogi publiczne - podstawowe określenia, klasyfikacja, przykładowe przekroje
T-P-2Ulice - przekrój poprzeczny. Drogi publiczne - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Drogi publiczne - przekrój poprzeczny. Linie kolejowe - omówienie Dziennika Ustaw, podstawowe wytyczne. Linie kolejowe - przekrój poprzeczny. Podsumowanie ćwiczeń, omówienie podstawowych błędów, ocena końcowa.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenie przedmiotowe
M-4Ćwiczenie laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C08_K01Student ma świadomość wpływu działalności planistycznej w zakresie infrastruktury transportowej i komunikacyjnej na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2zrozumienie funkcjonowania systemów komunikacyjnych
C-3nabycie umiejętności identyfikacji i oceny funkcjonalnej linii i obiektów infrastruktury transportowej
C-1wiedza o zasadach kształtowania i lokalizacji linii oraz obiektów infrastruktury transportowej
Treści programoweT-W-8Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenie przedmiotowe
M-4Ćwiczenie laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0