Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Prawne uwarunkowania GP i OŚ:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawne uwarunkowania GP i OŚ
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 18 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych informacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad zagospodarowania przestrzennego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego2
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego6
T-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa4
T-W-4Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z zakresu polityki przestrzennej18
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury10
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu4
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
S-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C07_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-4, C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-4, S-1, S-2, S-3
GP_1A_C07_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-4, C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-3, M-4, M-1, M-2S-4, S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C07_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-4, C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-4, S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C07_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
GP_1A_K07, GP_1A_K06R1A_K03, R1A_K04, S1A_K03, S1A_K04, T1A_K04, T1A_K05C-4, C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2M-3, M-4, M-1, M-2S-4, S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C07_W01
zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
GP_1A_C07_W02
zna instrumenty polityki przestrzennej
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C07_U01
potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C07_K01
potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej

Literatura podstawowa

  1. M. Nowak, polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych, CeDeWu, Warszawa, 2010
  2. M. Nowak T. Skotarczak, Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu, Warsyawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. W. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Bydgoszcz, 2003
  2. S. Korenik, A. Dybała (red.), Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na poczatku XXI wieku, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2010
  3. M. Nowak P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zarządzaniu rozwojem regionalnym, CeDeWu, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego2
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego6
T-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa4
T-W-4Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu6
18

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach związanych z analizą dokumentów z zakresu polityki przestrzennej18
A-W-3przygotowanie i czytanie wskazanej literatury10
A-W-4przygotowanie do egzaminu10
A-W-5zdawanie egzaminu4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C07_W01zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad zagospodarowania przestrzennego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
Treści programoweT-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
3,0Zna podstawowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
3,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu dobrym
4,5Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C07_W02zna instrumenty polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad zagospodarowania przestrzennego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
Treści programoweT-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
T-W-4Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna instrumentów polityki przestrzennej
3,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0Zna instrumenty polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C07_U01potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad zagospodarowania przestrzennego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
Treści programoweT-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W najmniejszym stopniu nie potrafi zweryfikować i ocenić działalności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niz dobrym
5,0Potrafi zweryfikować i ocenić działalność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C07_K01potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K07prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu planisty
GP_1A_K06potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-4zrozumienie przez studentów podstawowych zasad zagospodarowania przestrzennego
C-1poznanie i zrozumienie podstawowych wiadomości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
C-3opanowanie umiejętności oceny dokumentów planistycznych przybliżenie sposobów korzystania z nich
C-2poznanie i zrozumienie pojęć z zakresu rozwoju regionalnego
Treści programoweT-W-3zagospodarowanie przestrzenne kraju i województwa
T-W-1pojęcie przestrzeni i ładu przestrzennego
T-W-2miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje studentów
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena zaliczeniowa (zaliczenie pisemne obejmujące pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania)
S-1Ocena formująca: ocena współdziałania w pracy i grupie podczas tworzenia studiów przypadków
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności rozumienia i oceny zjawisk przestrzennych
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności i rozumienia zjawisk z zakresu polityki przestrzennej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi w wąski sposób weryfikować skuteczności poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej
3,0Potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dostatecznym
3,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu dobrym
4,5potrafi weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej w stopniu więcej niż dobrym
5,0potrafi w sposób szeroki weryfikować skuteczność poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej