Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Nauczyciel odpowiedzialny Lesław Wołejko <Leslaw.Wolejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 18 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 18 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień na poziomie podstawowym z zakresu biologii i fizjografii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Student nabywa umiejętności dostrzegania i analizowania zależności między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem terenu oraz dyskutowania, argumentacji i łagodzenia konfliktów. Potrafi korzystać z danych źródłowych, pozyskiwać informacje z baz danych i z literatury, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Identyfikacja gatunków o różnym stopniu zagrożenia na podstawie czerwonych list i czerwonych ksiąg.2
T-A-2Ocena walorów i zagrożeń obiektów cennych przyrodniczo.2
T-A-3Analiza możliwości ochrony, wybór najskuteczniejszych metod ochrony powierzchniowej.2
T-A-4Metody planowania ochrony przyrody (plany ochrony i plany zarządzania obszarami chronionymi).2
T-A-5Obszary konfliktowe i cenne przyrodniczo jako uwarunkowania rozwoju – analiza na przykładach.2
T-A-6Zagożenia jakości powietrza, wód i gleb, metody poprawy jakości stanu środowiska2
T-A-7Problematyka ochrony przyrody i środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.6
18
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia przyrodnicze i nawiązanie do innych dyscyplin szczegółowych. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.2
T-W-2Formy ochrony przyrody, ich znaczenie dla lokalnej gospodarki przestrzenią i wpływ na procedury planistyczne. Obszary przyrodniczo cenne. Kryteria typowania gatunków chronionych i zagrożonych. Procedury planistyczne dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.2
T-W-3Zasoby środowiska i jakość jego komponentów – atmosfera, gleby, wody, krajobraz.4
T-W-4Ochrona wód śródlądowych i mokradeł w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej.2
T-W-5Ochrona gatunków i siedlisk. System Natura 2000. Programy rolno-środowiskowe.2
T-W-6Ochrona krajobrazu, konsekwencje fragmentacji ekosystemów, ekologiczne znaczenie wielkości i kształtu ekosystemów, wyspy ekologiczne, bariery i korytarze ekologiczne.2
T-W-7Ocena stanu środowiska biotycznego, wskaźniki różnorodności biologicznej. Rola bioindykacyjna gatunków i zbiorowisk roślinnych. Przyrodnicze skutki introdukcji gatunków inwazyjnych. Biomonitoring.2
T-W-8Czynna ochrona gatunków i siedlisk.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2dokończenie sprawozdań z ćwiczeń audytoryjnych10
A-A-3przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu tematyki przedmiotu10
A-A-4konsultacje z prowadzącym ćwiczenia4
A-A-5samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych18
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach6
A-W-3samodzielne studiowanie tematyki zajęć20
A-W-4przygotowanie do pisemnego zaliczenia9
A-W-5pisemne zaliczenie2
A-W-6czytanie literatury związanej z przedmiotem5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemna praca zaliczeniowa
S-2Ocena formująca: ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat
S-3Ocena formująca: ocena referatu na zadany temat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C06_W01
Ma wiedzę na temat zakresu przyrodniczych i środowiskowych skutków decyzji przestrzennych, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07C-1T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C06_U01
W opracowywaniu zagadnień gospodarki przestrzennej potrafi korzystać z dokumentacji przyrodniczych. Potrafi dokonać oceny stanu komponentów środowiska na podstawie dostarczonych danych.
GP_1A_U02R1A_U01, R1A_U03, T1A_U01, T1A_U04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7M-2, M-3S-3
GP_1A_C06_U02
Potrafi zidentyfikować uwarunkowania środowiskowe związane z obszarami będącymi przedmiotem opracowań planistycznych.
GP_1A_U13R1A_U05, R1A_U07C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C06_K01
Rozumie istotne znaczenie zachowania wysokiej jakości koponentów środowiska biotycznego i abiotycznego, ma świadomość zależności między środowiskiem a zagospodarowaniem terenu.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C06_W01
Ma wiedzę na temat zakresu przyrodniczych i środowiskowych skutków decyzji przestrzennych, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
2,0
3,0Ma podstawowe informacje z zakresu przyrodniczych i środowiskowych skutków decyzji przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C06_U01
W opracowywaniu zagadnień gospodarki przestrzennej potrafi korzystać z dokumentacji przyrodniczych. Potrafi dokonać oceny stanu komponentów środowiska na podstawie dostarczonych danych.
2,0
3,0przygotuje i przedstawi prezentację z zastosowaniem metod multimedialnych, w sposób niepełny omawiającą wybrane zagadnienie z zakresu metod fitoindykacji, nie potrafi odpowiedzieć na żadne z trzech pytań dotyczących przedstawionego zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C06_U02
Potrafi zidentyfikować uwarunkowania środowiskowe związane z obszarami będącymi przedmiotem opracowań planistycznych.
2,0
3,0Przedstawi w formie sprawozdania pisemnego analizę zagadnień opracowywanych na ćwiczeniach audytoryjnych, słabo, z dużymi brakami i błędami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C06_K01
Rozumie istotne znaczenie zachowania wysokiej jakości koponentów środowiska biotycznego i abiotycznego, ma świadomość zależności między środowiskiem a zagospodarowaniem terenu.
2,0
3,0W podstawowym zakresie rozumie znaczenie zachowania wysokiej jakości komponentów środowiska biotycznego i abiotycznego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Symonides E., Ochrona przyrody, Wydaw. UW., Warszawa, 2008
  2. Macias A., Bródka S., Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, PWN, Warszawa, 2014

Literatura dodatkowa

  1. Pawlaczyk P., Jermaczek A., Poradnik lokalnej ochrony przyrody, LKP, Świebodzin, 2000
  2. Praca zbiorowa, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. III., Wydawnictwo SGGW, 2013

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Identyfikacja gatunków o różnym stopniu zagrożenia na podstawie czerwonych list i czerwonych ksiąg.2
T-A-2Ocena walorów i zagrożeń obiektów cennych przyrodniczo.2
T-A-3Analiza możliwości ochrony, wybór najskuteczniejszych metod ochrony powierzchniowej.2
T-A-4Metody planowania ochrony przyrody (plany ochrony i plany zarządzania obszarami chronionymi).2
T-A-5Obszary konfliktowe i cenne przyrodniczo jako uwarunkowania rozwoju – analiza na przykładach.2
T-A-6Zagożenia jakości powietrza, wód i gleb, metody poprawy jakości stanu środowiska2
T-A-7Problematyka ochrony przyrody i środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.6
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia przyrodnicze i nawiązanie do innych dyscyplin szczegółowych. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.2
T-W-2Formy ochrony przyrody, ich znaczenie dla lokalnej gospodarki przestrzenią i wpływ na procedury planistyczne. Obszary przyrodniczo cenne. Kryteria typowania gatunków chronionych i zagrożonych. Procedury planistyczne dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.2
T-W-3Zasoby środowiska i jakość jego komponentów – atmosfera, gleby, wody, krajobraz.4
T-W-4Ochrona wód śródlądowych i mokradeł w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej.2
T-W-5Ochrona gatunków i siedlisk. System Natura 2000. Programy rolno-środowiskowe.2
T-W-6Ochrona krajobrazu, konsekwencje fragmentacji ekosystemów, ekologiczne znaczenie wielkości i kształtu ekosystemów, wyspy ekologiczne, bariery i korytarze ekologiczne.2
T-W-7Ocena stanu środowiska biotycznego, wskaźniki różnorodności biologicznej. Rola bioindykacyjna gatunków i zbiorowisk roślinnych. Przyrodnicze skutki introdukcji gatunków inwazyjnych. Biomonitoring.2
T-W-8Czynna ochrona gatunków i siedlisk.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2dokończenie sprawozdań z ćwiczeń audytoryjnych10
A-A-3przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu tematyki przedmiotu10
A-A-4konsultacje z prowadzącym ćwiczenia4
A-A-5samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń audytoryjnych18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2udział w konsultacjach6
A-W-3samodzielne studiowanie tematyki zajęć20
A-W-4przygotowanie do pisemnego zaliczenia9
A-W-5pisemne zaliczenie2
A-W-6czytanie literatury związanej z przedmiotem5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C06_W01Ma wiedzę na temat zakresu przyrodniczych i środowiskowych skutków decyzji przestrzennych, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Student nabywa umiejętności dostrzegania i analizowania zależności między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem terenu oraz dyskutowania, argumentacji i łagodzenia konfliktów. Potrafi korzystać z danych źródłowych, pozyskiwać informacje z baz danych i z literatury, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Treści programoweT-W-8Czynna ochrona gatunków i siedlisk.
T-W-5Ochrona gatunków i siedlisk. System Natura 2000. Programy rolno-środowiskowe.
T-W-2Formy ochrony przyrody, ich znaczenie dla lokalnej gospodarki przestrzenią i wpływ na procedury planistyczne. Obszary przyrodniczo cenne. Kryteria typowania gatunków chronionych i zagrożonych. Procedury planistyczne dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.
T-W-1Podstawowe pojęcia przyrodnicze i nawiązanie do innych dyscyplin szczegółowych. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.
T-W-4Ochrona wód śródlądowych i mokradeł w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej.
T-W-6Ochrona krajobrazu, konsekwencje fragmentacji ekosystemów, ekologiczne znaczenie wielkości i kształtu ekosystemów, wyspy ekologiczne, bariery i korytarze ekologiczne.
T-W-7Ocena stanu środowiska biotycznego, wskaźniki różnorodności biologicznej. Rola bioindykacyjna gatunków i zbiorowisk roślinnych. Przyrodnicze skutki introdukcji gatunków inwazyjnych. Biomonitoring.
T-W-3Zasoby środowiska i jakość jego komponentów – atmosfera, gleby, wody, krajobraz.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemna praca zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawowe informacje z zakresu przyrodniczych i środowiskowych skutków decyzji przestrzennych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C06_U01W opracowywaniu zagadnień gospodarki przestrzennej potrafi korzystać z dokumentacji przyrodniczych. Potrafi dokonać oceny stanu komponentów środowiska na podstawie dostarczonych danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Student nabywa umiejętności dostrzegania i analizowania zależności między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem terenu oraz dyskutowania, argumentacji i łagodzenia konfliktów. Potrafi korzystać z danych źródłowych, pozyskiwać informacje z baz danych i z literatury, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja gatunków o różnym stopniu zagrożenia na podstawie czerwonych list i czerwonych ksiąg.
T-A-2Ocena walorów i zagrożeń obiektów cennych przyrodniczo.
T-A-3Analiza możliwości ochrony, wybór najskuteczniejszych metod ochrony powierzchniowej.
T-A-4Metody planowania ochrony przyrody (plany ochrony i plany zarządzania obszarami chronionymi).
T-A-5Obszary konfliktowe i cenne przyrodniczo jako uwarunkowania rozwoju – analiza na przykładach.
T-A-7Problematyka ochrony przyrody i środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena referatu na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przygotuje i przedstawi prezentację z zastosowaniem metod multimedialnych, w sposób niepełny omawiającą wybrane zagadnienie z zakresu metod fitoindykacji, nie potrafi odpowiedzieć na żadne z trzech pytań dotyczących przedstawionego zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C06_U02Potrafi zidentyfikować uwarunkowania środowiskowe związane z obszarami będącymi przedmiotem opracowań planistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Student nabywa umiejętności dostrzegania i analizowania zależności między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem terenu oraz dyskutowania, argumentacji i łagodzenia konfliktów. Potrafi korzystać z danych źródłowych, pozyskiwać informacje z baz danych i z literatury, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja gatunków o różnym stopniu zagrożenia na podstawie czerwonych list i czerwonych ksiąg.
T-A-2Ocena walorów i zagrożeń obiektów cennych przyrodniczo.
T-A-3Analiza możliwości ochrony, wybór najskuteczniejszych metod ochrony powierzchniowej.
T-A-4Metody planowania ochrony przyrody (plany ochrony i plany zarządzania obszarami chronionymi).
T-A-5Obszary konfliktowe i cenne przyrodniczo jako uwarunkowania rozwoju – analiza na przykładach.
T-A-7Problematyka ochrony przyrody i środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawi w formie sprawozdania pisemnego analizę zagadnień opracowywanych na ćwiczeniach audytoryjnych, słabo, z dużymi brakami i błędami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C06_K01Rozumie istotne znaczenie zachowania wysokiej jakości koponentów środowiska biotycznego i abiotycznego, ma świadomość zależności między środowiskiem a zagospodarowaniem terenu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z godzeniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska oraz do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko. Student nabywa umiejętności dostrzegania i analizowania zależności między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem terenu oraz dyskutowania, argumentacji i łagodzenia konfliktów. Potrafi korzystać z danych źródłowych, pozyskiwać informacje z baz danych i z literatury, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Treści programoweT-W-8Czynna ochrona gatunków i siedlisk.
T-W-5Ochrona gatunków i siedlisk. System Natura 2000. Programy rolno-środowiskowe.
T-W-2Formy ochrony przyrody, ich znaczenie dla lokalnej gospodarki przestrzenią i wpływ na procedury planistyczne. Obszary przyrodniczo cenne. Kryteria typowania gatunków chronionych i zagrożonych. Procedury planistyczne dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.
T-W-1Podstawowe pojęcia przyrodnicze i nawiązanie do innych dyscyplin szczegółowych. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.
T-W-4Ochrona wód śródlądowych i mokradeł w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej.
T-W-6Ochrona krajobrazu, konsekwencje fragmentacji ekosystemów, ekologiczne znaczenie wielkości i kształtu ekosystemów, wyspy ekologiczne, bariery i korytarze ekologiczne.
T-W-7Ocena stanu środowiska biotycznego, wskaźniki różnorodności biologicznej. Rola bioindykacyjna gatunków i zbiorowisk roślinnych. Przyrodnicze skutki introdukcji gatunków inwazyjnych. Biomonitoring.
T-W-3Zasoby środowiska i jakość jego komponentów – atmosfera, gleby, wody, krajobraz.
T-A-1Identyfikacja gatunków o różnym stopniu zagrożenia na podstawie czerwonych list i czerwonych ksiąg.
T-A-2Ocena walorów i zagrożeń obiektów cennych przyrodniczo.
T-A-3Analiza możliwości ochrony, wybór najskuteczniejszych metod ochrony powierzchniowej.
T-A-4Metody planowania ochrony przyrody (plany ochrony i plany zarządzania obszarami chronionymi).
T-A-5Obszary konfliktowe i cenne przyrodniczo jako uwarunkowania rozwoju – analiza na przykładach.
T-A-7Problematyka ochrony przyrody i środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemna praca zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W podstawowym zakresie rozumie znaczenie zachowania wysokiej jakości komponentów środowiska biotycznego i abiotycznego
3,5
4,0
4,5
5,0