Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Wanda Bacieczko <Wanda.Bacieczko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 12 2,00,50zaliczenie
projektyP2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z dyscyplinami nauki biologii oraz z jej metodami badawczymi, w tym z systematyką świata roślinnego i zwierzęcego, systematyką zbiorowisk roślinnych, wchodzących w skład szaty roślinnej, która jest istotnym elementem krajobrazu.
C-2Nabycie umiejetności rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt (z podtypu kręgowce), zbiorowisk roślinnych w siedliskach naturalnych i antropogenicznych. Poznanie bioindykacyjnych właściwości gatunków i zbiorowisk roślinnych pozwalających ocenić stan środowiska przyrodniczego.
C-3Przekazanie studentowi informacji i wyrobienia w nim umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzacych w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przegląd krajowych ryb, płazów i gadów. Zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne awifauny Polski.2
T-P-2Przegląd ważniejszych gatunków ssaków w Polsce i w biomach świata.2
T-P-3Podział roślin na grupy ekologiczne według różnych czynników środowiska.2
T-P-4Gatunki wskaźnikowe podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w podejściu florystyczno-fitosocjologicznym. Gatunki jako bioindykatory określające cechy środowiska.2
T-P-5Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk naturalnych - roślinność wodna, bagienna i leśna.2
T-P-6Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk antropogenicznych - roślinność seminaturalna i synantropijna.2
T-P-7Diagnozowanie zbiorowisk roślinnych na podstawie charakteru siedliska, składu florystycznego i analizy syntaksonomicznej - warsztaty terenowe.2
T-P-8Zaliczenie w formie pisemnej.1
15
wykłady
T-W-1Biologia jako nauka, jej rozwój i dyscypliny. Metody badawcze w biologii.1
T-W-2Zasady podziału systematycznego organizmów świata roślinnego i zwierzęcego, jednostki taksonomiczne, nazewnictwo gatunków.1
T-W-3Struktura i funkcjonowanie przyrody - podstawowe pojęcia i zakres badań ekologicznych. Poziomy organizacji materii żywej. Populacja i jej właściwości.1
T-W-4Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Przegląd wybranych ekosystemów w Polsce. Ważniejsze biomy kuli ziemskiej.2
T-W-5Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi i ich tolerancja na nie. Dynamika rozmieszczenia organizmów.1
T-W-6Funkcje szaty roślinnej i jej znaczenie dla życia człowieka.1
T-W-7Przedmiot, zadania badawcze fitosocjologii i metody badań.1
T-W-8Przegląd ważniejszych zbiorowisk naturalnych, seminaturalnych i synantropijnych. Wykorzystywanie zbiorowisk roślinnych do kształtowania formy zieleni miejskiej.2
T-W-9Bioróżnorodność świata roślin, zwierząt i grzybów.1
T-W-10Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-P-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń30
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
60
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów28
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia z wykładów20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: ocena z wykonywanych samodzielnie zadań i projektów
S-3Ocena formująca: kolokwium
S-4Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
S-5Ocena formująca: wejściówki

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C05_W01
Student wie, czym zajmuje się biologia jako nauka, zna jej rozwój w ujęciu historycznym, umie wyróżnić dyscypliny i dziedziny tej nauki oraz zna ich metody badawcze. Zna systematykę świata roślinnego i zwierzęcego. Wie, że świat roślinny stanowi szatę roślinną i ma świadomość, że jest ona istotnym elementem krajobrazu. Orientuje się co do jej składu florystycznego oraz znaczenia dla świata zwierząt i w życiu człowieka.
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-1T-W-1, T-W-6, T-W-2M-1S-1
GP_1A_C05_W02
Posiada niezbędne wiadomości z zakresu ekologii i fitosocjlogii, pozwalające na zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Student ma wiedzę na temat poziomów organizacji materii żywej w tym: gatunku, populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu i biosfery oraz czynników ekologicznych, wpływających na rozmieszczenie organizmów żywych. Zna ważniejsze ekosystemy w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym wraz z rozwijającą się w nich roślinnością oraz zna w tych ekosystemach świat zwierzęcy.
GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07C-1T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C05_U01
Student potrafi rozpoznać ważniejsze zbiorowiska roślinne w różnych ekosystemach oraz bytujące w nich zwierzęta.
GP_1A_U01, GP_1A_U17R1A_U02, R1A_U06, S1A_U01, S1A_U02C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7M-2, M-3S-1, S-3, S-4, S-2, S-5
GP_1A_C05_U02
Student potraf wykorzystać w praktyce poznane metody badawcze, pozwalające na ocenę stanu środowiska. Nabywa umiejętności rozwiązywania problemów na styku przyroda-gospodarka.
GP_1A_U13, GP_1A_U18R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, T1A_U16InzA_U02C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C05_K01
Student potrafi indywidualnie rozwiązywać narzucone problemy oraz współpracować w grupie, przyjmować w niej różne role oraz ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7M-2S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C05_W01
Student wie, czym zajmuje się biologia jako nauka, zna jej rozwój w ujęciu historycznym, umie wyróżnić dyscypliny i dziedziny tej nauki oraz zna ich metody badawcze. Zna systematykę świata roślinnego i zwierzęcego. Wie, że świat roślinny stanowi szatę roślinną i ma świadomość, że jest ona istotnym elementem krajobrazu. Orientuje się co do jej składu florystycznego oraz znaczenia dla świata zwierząt i w życiu człowieka.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C05_W02
Posiada niezbędne wiadomości z zakresu ekologii i fitosocjlogii, pozwalające na zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Student ma wiedzę na temat poziomów organizacji materii żywej w tym: gatunku, populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu i biosfery oraz czynników ekologicznych, wpływających na rozmieszczenie organizmów żywych. Zna ważniejsze ekosystemy w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym wraz z rozwijającą się w nich roślinnością oraz zna w tych ekosystemach świat zwierzęcy.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C05_U01
Student potrafi rozpoznać ważniejsze zbiorowiska roślinne w różnych ekosystemach oraz bytujące w nich zwierzęta.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C05_U02
Student potraf wykorzystać w praktyce poznane metody badawcze, pozwalające na ocenę stanu środowiska. Nabywa umiejętności rozwiązywania problemów na styku przyroda-gospodarka.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C05_K01
Student potrafi indywidualnie rozwiązywać narzucone problemy oraz współpracować w grupie, przyjmować w niej różne role oraz ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu.
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, 2004
  2. Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN, Warszawa, 2007
  3. Wysokcki Cz., Sikorski P., Fitosocjologia stosowana, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002
  4. Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2011
  5. Campbell N., Biologia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Matuszkiewicz J., Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa, 2002
  2. Praca zbiorowa, Polska Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana, CARTA BLANCA, 2012
  3. Praca zbiorowa, Polska Ssaki. Encyklopedia ilustrowana, CARTA BLANCA, 2012
  4. Praca zbiorowa, Polska Ptaki. Encyklopedia ilustrowana, CARTA BLANCA, 2012

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przegląd krajowych ryb, płazów i gadów. Zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne awifauny Polski.2
T-P-2Przegląd ważniejszych gatunków ssaków w Polsce i w biomach świata.2
T-P-3Podział roślin na grupy ekologiczne według różnych czynników środowiska.2
T-P-4Gatunki wskaźnikowe podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w podejściu florystyczno-fitosocjologicznym. Gatunki jako bioindykatory określające cechy środowiska.2
T-P-5Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk naturalnych - roślinność wodna, bagienna i leśna.2
T-P-6Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk antropogenicznych - roślinność seminaturalna i synantropijna.2
T-P-7Diagnozowanie zbiorowisk roślinnych na podstawie charakteru siedliska, składu florystycznego i analizy syntaksonomicznej - warsztaty terenowe.2
T-P-8Zaliczenie w formie pisemnej.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biologia jako nauka, jej rozwój i dyscypliny. Metody badawcze w biologii.1
T-W-2Zasady podziału systematycznego organizmów świata roślinnego i zwierzęcego, jednostki taksonomiczne, nazewnictwo gatunków.1
T-W-3Struktura i funkcjonowanie przyrody - podstawowe pojęcia i zakres badań ekologicznych. Poziomy organizacji materii żywej. Populacja i jej właściwości.1
T-W-4Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Przegląd wybranych ekosystemów w Polsce. Ważniejsze biomy kuli ziemskiej.2
T-W-5Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi i ich tolerancja na nie. Dynamika rozmieszczenia organizmów.1
T-W-6Funkcje szaty roślinnej i jej znaczenie dla życia człowieka.1
T-W-7Przedmiot, zadania badawcze fitosocjologii i metody badań.1
T-W-8Przegląd ważniejszych zbiorowisk naturalnych, seminaturalnych i synantropijnych. Wykorzystywanie zbiorowisk roślinnych do kształtowania formy zieleni miejskiej.2
T-W-9Bioróżnorodność świata roślin, zwierząt i grzybów.1
T-W-10Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
12

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-P-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń30
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów28
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia z wykładów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C05_W01Student wie, czym zajmuje się biologia jako nauka, zna jej rozwój w ujęciu historycznym, umie wyróżnić dyscypliny i dziedziny tej nauki oraz zna ich metody badawcze. Zna systematykę świata roślinnego i zwierzęcego. Wie, że świat roślinny stanowi szatę roślinną i ma świadomość, że jest ona istotnym elementem krajobrazu. Orientuje się co do jej składu florystycznego oraz znaczenia dla świata zwierząt i w życiu człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z dyscyplinami nauki biologii oraz z jej metodami badawczymi, w tym z systematyką świata roślinnego i zwierzęcego, systematyką zbiorowisk roślinnych, wchodzących w skład szaty roślinnej, która jest istotnym elementem krajobrazu.
Treści programoweT-W-1Biologia jako nauka, jej rozwój i dyscypliny. Metody badawcze w biologii.
T-W-6Funkcje szaty roślinnej i jej znaczenie dla życia człowieka.
T-W-2Zasady podziału systematycznego organizmów świata roślinnego i zwierzęcego, jednostki taksonomiczne, nazewnictwo gatunków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C05_W02Posiada niezbędne wiadomości z zakresu ekologii i fitosocjlogii, pozwalające na zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Student ma wiedzę na temat poziomów organizacji materii żywej w tym: gatunku, populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu i biosfery oraz czynników ekologicznych, wpływających na rozmieszczenie organizmów żywych. Zna ważniejsze ekosystemy w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym wraz z rozwijającą się w nich roślinnością oraz zna w tych ekosystemach świat zwierzęcy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z dyscyplinami nauki biologii oraz z jej metodami badawczymi, w tym z systematyką świata roślinnego i zwierzęcego, systematyką zbiorowisk roślinnych, wchodzących w skład szaty roślinnej, która jest istotnym elementem krajobrazu.
Treści programoweT-W-5Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi i ich tolerancja na nie. Dynamika rozmieszczenia organizmów.
T-W-4Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Przegląd wybranych ekosystemów w Polsce. Ważniejsze biomy kuli ziemskiej.
T-W-7Przedmiot, zadania badawcze fitosocjologii i metody badań.
T-W-8Przegląd ważniejszych zbiorowisk naturalnych, seminaturalnych i synantropijnych. Wykorzystywanie zbiorowisk roślinnych do kształtowania formy zieleni miejskiej.
T-W-9Bioróżnorodność świata roślin, zwierząt i grzybów.
T-W-3Struktura i funkcjonowanie przyrody - podstawowe pojęcia i zakres badań ekologicznych. Poziomy organizacji materii żywej. Populacja i jej właściwości.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C05_U01Student potrafi rozpoznać ważniejsze zbiorowiska roślinne w różnych ekosystemach oraz bytujące w nich zwierzęta.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U17potrafi rozpoznać przynależność organizmów do głównych grup systematycznych i umie posługiwać się przewodnikami do identyfikacji gatunków
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejetności rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt (z podtypu kręgowce), zbiorowisk roślinnych w siedliskach naturalnych i antropogenicznych. Poznanie bioindykacyjnych właściwości gatunków i zbiorowisk roślinnych pozwalających ocenić stan środowiska przyrodniczego.
Treści programoweT-P-1Przegląd krajowych ryb, płazów i gadów. Zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne awifauny Polski.
T-P-2Przegląd ważniejszych gatunków ssaków w Polsce i w biomach świata.
T-P-3Podział roślin na grupy ekologiczne według różnych czynników środowiska.
T-P-4Gatunki wskaźnikowe podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w podejściu florystyczno-fitosocjologicznym. Gatunki jako bioindykatory określające cechy środowiska.
T-P-5Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk naturalnych - roślinność wodna, bagienna i leśna.
T-P-6Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk antropogenicznych - roślinność seminaturalna i synantropijna.
T-P-7Diagnozowanie zbiorowisk roślinnych na podstawie charakteru siedliska, składu florystycznego i analizy syntaksonomicznej - warsztaty terenowe.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena formująca: kolokwium
S-4Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
S-2Ocena formująca: ocena z wykonywanych samodzielnie zadań i projektów
S-5Ocena formująca: wejściówki
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C05_U02Student potraf wykorzystać w praktyce poznane metody badawcze, pozwalające na ocenę stanu środowiska. Nabywa umiejętności rozwiązywania problemów na styku przyroda-gospodarka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U18potrafi przeprowadzić w laboratorium lub wykonać w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejetności rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt (z podtypu kręgowce), zbiorowisk roślinnych w siedliskach naturalnych i antropogenicznych. Poznanie bioindykacyjnych właściwości gatunków i zbiorowisk roślinnych pozwalających ocenić stan środowiska przyrodniczego.
Treści programoweT-P-1Przegląd krajowych ryb, płazów i gadów. Zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne awifauny Polski.
T-P-2Przegląd ważniejszych gatunków ssaków w Polsce i w biomach świata.
T-P-3Podział roślin na grupy ekologiczne według różnych czynników środowiska.
T-P-4Gatunki wskaźnikowe podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w podejściu florystyczno-fitosocjologicznym. Gatunki jako bioindykatory określające cechy środowiska.
T-P-5Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk naturalnych - roślinność wodna, bagienna i leśna.
T-P-6Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk antropogenicznych - roślinność seminaturalna i synantropijna.
T-P-7Diagnozowanie zbiorowisk roślinnych na podstawie charakteru siedliska, składu florystycznego i analizy syntaksonomicznej - warsztaty terenowe.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: ocena z wykonywanych samodzielnie zadań i projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C05_K01Student potrafi indywidualnie rozwiązywać narzucone problemy oraz współpracować w grupie, przyjmować w niej różne role oraz ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Przekazanie studentowi informacji i wyrobienia w nim umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzacych w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.
Treści programoweT-P-1Przegląd krajowych ryb, płazów i gadów. Zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne awifauny Polski.
T-P-2Przegląd ważniejszych gatunków ssaków w Polsce i w biomach świata.
T-P-3Podział roślin na grupy ekologiczne według różnych czynników środowiska.
T-P-4Gatunki wskaźnikowe podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych w podejściu florystyczno-fitosocjologicznym. Gatunki jako bioindykatory określające cechy środowiska.
T-P-5Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk naturalnych - roślinność wodna, bagienna i leśna.
T-P-6Przegląd klas fitosocjologicznych i ważniejszych zbiorowisk roślinnych siedlisk antropogenicznych - roślinność seminaturalna i synantropijna.
T-P-7Diagnozowanie zbiorowisk roślinnych na podstawie charakteru siedliska, składu florystycznego i analizy syntaksonomicznej - warsztaty terenowe.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
S-2Ocena formująca: ocena z wykonywanych samodzielnie zadań i projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty kształcenia dotyczące kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0