Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Geodezja i kartografia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Geodezja i kartografia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>, Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 14 1,00,33zaliczenie
wykładyW2 18 1,00,34egzamin
zajęcia terenoweT2 4 1,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej, geografia fizyczna na poziomie podstawowym.
W-2Matematyka i fizyka na poziomie podstawowym.
W-3Podstawowe elementy geometrii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie elementarnej wiedzy o geodezji wyższej i miernictwie.
C-2Nabycie umiejętności wykorzystania przyrządów geodezyjnych (niwelatora, teodolitu) i wykonywania podstawowych pomiarów liniowych, sytuacyjno-wysokościowych.
C-3Nabycie umiejętności czytania map i przedstawiania zagadnień zagospodarowania przestrzennego na mapach różnej skali.
C-4Znajomość zastosowania geodezji niższej, miernictwa do celów zawodowych
C-5Posługiwanie się sprzętem geodezyjnym
C-6Przygotowanie do posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi
C-7Nabycie umiejętności tworzenia map tematycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praca ze skalą mapy, rodzaje podziałek, obliczenia.2
T-A-2Generalizacja ilościowa i jakościowa mapy na wybranym przykładzie.2
T-A-3Wykonanie kartogramu i kartodiagramu przezentującego wybarne zagadnienie gospodarcze.2
T-A-4Wykonanie mapy chorochromatycznej metodą triangulacja Delauany (Voronoi) na podstawie danych z pomiarów GPS.2
T-A-5Wektoryzacja mapy zasadniczej do wersji wielobarwnej na wybranym przykładzie Szczecina.3
T-A-6Praca ze współrzędnymi prostokątnymi na mapach topograficznych.Obliczanie powierzchni i objętości, interpolacja warstwic.3
14
zajęcia terenowe
T-T-1Podstawowe przyrządy i instrumenty geodezyjne. Pomiary liniowe, pomiary sytuacyjne. Obliczenia i wyrysy.2
T-T-2Pomiary wysokościowe, niwelacja terenu, ciągi niwelacyjne. Pomiary realizacyjne, tyczenie obiektów. Przekroje terenu, trasy, niwelety. Podstawowe przyrządy fotogrametryczne.2
4
wykłady
T-W-1Podział geodezji, podstawowe pojęcia, układ współrzędnych, system i układ odniesienia.2
T-W-2Miary i jednostki. Pomiary liniowe – klasyczne i współczesne. Pośrednie pomiary długości. Pomiary sytuacyjne-metoda ortogonalna i biegunowa.2
T-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.2
T-W-4Osnowy geodezyjne. Niwelacja – metody i instrumenty. Teodolity i pomiary kątów poziomych i pionowych. Tachimetria.2
T-W-5Obliczenia geodezyjne – współrzędnych, ciągi poligonowe. Obliczenia powierzchni.2
T-W-6Graficzne sposoby przedstawiania przestrzeni.2
T-W-7Podstawowe pojęcia stosowane w kartografii. Działy kartografii. Rodzaje odwzorowań kartograficznych. Metody prezentacji kartograficznych.2
T-W-8Charakterystyka map topograficznych stosowanych w Polsce. Analogowe mapy tematyczne oraz numeryczne bazy danych tematycznych w Polsce i Unii Europejskiej.2
T-W-9GPS – idea, pomiary, sieci geodezyjne zakładane za pomocą GPS. Rola i zadania opracowań kartograficznych w gospodarce przestrzennej.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach14
A-A-2Przygotowanie projektów do oceny16
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach4
A-T-2Przygotowanie do zajęć terenowych22
A-T-3Zaliczenie ćwiczeń terenowych4
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do egzaminu12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny z użyciem komputera.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, prace z instrumentami geodezyjnymi, pomiary terenowe, prace kameralne z mapami, wykorzystanie technologii GPS do tworzenia lun przetwarzania map.
M-3Wykłady informacyjne
M-4Wykład konwersatoryjny
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-6Praca z instrumentami i przyrządami geodezyjnymi.
M-7Pomiary terenowe, praca z mapami

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena na podstawie wykonywanych na ocenę projektów kartograficznych
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C04_W01
zna podstawowe zasady odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia; zna metody i techniki pomiarów liniowych, powierzchniowych i niwelacji
GP_1A_W13T1A_W07InzA_W02C-1, C-2, C-4, C-5T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-4M-7, M-5, M-3, M-1S-3, S-1
GP_1A_C04_W02
zna zasady tworzenie i odczytywania map topograficznych stosowanych w Polsce, potrafi wykorzystać gotowe podkłady kartograficzne do tworzenia map tematycznych
GP_1A_W13T1A_W07InzA_W02C-7, C-3, C-6T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7M-7, M-5, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C04_U01
wykorzystuje znane metody do sporządzanai i prezentacji planów sytuacyjno-wysokościowych; wykonuje proste pomiary geodezyjne (niwelacja, pomiary powierzchni, liniowe)
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-1, C-2, C-5T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-3M-4, M-6, M-5S-4, S-1
GP_1A_C04_U02
pozyskuje i stosuje w praktyce podstawowe materiały geodezyjne i kartograficzne
GP_1A_U08T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-3, C-6T-W-6, T-W-7, T-A-1M-7, M-5S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C04_K01
ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań na pozyskanie materiałów geodezyjnych
GP_1A_K03R1A_K07, T1A_K01C-1, C-2, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-4M-6, M-5, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C04_W01
zna podstawowe zasady odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia; zna metody i techniki pomiarów liniowych, powierzchniowych i niwelacji
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o zasadach odwzorowania rzexby terenu, stosowanych techniakach pomiarowych, zna wybraną literaturę przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C04_W02
zna zasady tworzenie i odczytywania map topograficznych stosowanych w Polsce, potrafi wykorzystać gotowe podkłady kartograficzne do tworzenia map tematycznych
2,0.
3,0Student potrafi wymienić nazwy układów współrzędnych prostokątnych stosowanych na mapach w Polsce, ale nie potrafi objaśnić różnic w ich stosowaniu. Wie jakie treści pokazywane są na mapach tematycznych a jakie na referencyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C04_U01
wykorzystuje znane metody do sporządzanai i prezentacji planów sytuacyjno-wysokościowych; wykonuje proste pomiary geodezyjne (niwelacja, pomiary powierzchni, liniowe)
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje poznane metody wykonywania planów sytuacyjno-wysokościowych, posługuje się prostym sprzętem geodezyjnym do pomiarów liniowych
3,5
4,0
4,5
5,0
GP_1A_C04_U02
pozyskuje i stosuje w praktyce podstawowe materiały geodezyjne i kartograficzne
2,0
3,0Student wie skąd pozyskać materiały geodezyjne i kartograficzne i potrafi je wykorzystywać w praktyce. Student nie ma trudności w posługiwaniu się skalą mapy; potarfi wykonywać proste projekty graficzne (mapy,schematy itp).
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C04_K01
ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań na pozyskanie materiałów geodezyjnych
2,0.
3,0Student ma ograniczoną świadomość wpływu działań z zakresu geodezji, na działalność inżzynierską w gospodarce przestrzennej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jasiński A., Geodezja I i II, Stabil., Kraków, 2003
  2. Kosiński W., Geodezja, Wydaw. SGGW, Warszawa, 1999
  3. Kraak M.J., Ormeling F., Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych, PWN, Warszawa, 1998
  4. Przewłocki S., Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja, PWN, Warszawa, 2008
  2. Przegląd geodezyjny, NOT, Warszawa, 2012
  3. Lamparski J., Świątek K., GPS w praktyce geodezyjnej., Wydaw. GALL, 2007
  4. Łyszkiewicz A., Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM, Olsztyn, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praca ze skalą mapy, rodzaje podziałek, obliczenia.2
T-A-2Generalizacja ilościowa i jakościowa mapy na wybranym przykładzie.2
T-A-3Wykonanie kartogramu i kartodiagramu przezentującego wybarne zagadnienie gospodarcze.2
T-A-4Wykonanie mapy chorochromatycznej metodą triangulacja Delauany (Voronoi) na podstawie danych z pomiarów GPS.2
T-A-5Wektoryzacja mapy zasadniczej do wersji wielobarwnej na wybranym przykładzie Szczecina.3
T-A-6Praca ze współrzędnymi prostokątnymi na mapach topograficznych.Obliczanie powierzchni i objętości, interpolacja warstwic.3
14

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Podstawowe przyrządy i instrumenty geodezyjne. Pomiary liniowe, pomiary sytuacyjne. Obliczenia i wyrysy.2
T-T-2Pomiary wysokościowe, niwelacja terenu, ciągi niwelacyjne. Pomiary realizacyjne, tyczenie obiektów. Przekroje terenu, trasy, niwelety. Podstawowe przyrządy fotogrametryczne.2
4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział geodezji, podstawowe pojęcia, układ współrzędnych, system i układ odniesienia.2
T-W-2Miary i jednostki. Pomiary liniowe – klasyczne i współczesne. Pośrednie pomiary długości. Pomiary sytuacyjne-metoda ortogonalna i biegunowa.2
T-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.2
T-W-4Osnowy geodezyjne. Niwelacja – metody i instrumenty. Teodolity i pomiary kątów poziomych i pionowych. Tachimetria.2
T-W-5Obliczenia geodezyjne – współrzędnych, ciągi poligonowe. Obliczenia powierzchni.2
T-W-6Graficzne sposoby przedstawiania przestrzeni.2
T-W-7Podstawowe pojęcia stosowane w kartografii. Działy kartografii. Rodzaje odwzorowań kartograficznych. Metody prezentacji kartograficznych.2
T-W-8Charakterystyka map topograficznych stosowanych w Polsce. Analogowe mapy tematyczne oraz numeryczne bazy danych tematycznych w Polsce i Unii Europejskiej.2
T-W-9GPS – idea, pomiary, sieci geodezyjne zakładane za pomocą GPS. Rola i zadania opracowań kartograficznych w gospodarce przestrzennej.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach14
A-A-2Przygotowanie projektów do oceny16
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach4
A-T-2Przygotowanie do zajęć terenowych22
A-T-3Zaliczenie ćwiczeń terenowych4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury i przygotowanie do egzaminu12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C04_W01zna podstawowe zasady odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia; zna metody i techniki pomiarów liniowych, powierzchniowych i niwelacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W13zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o geodezji wyższej i miernictwie.
C-2Nabycie umiejętności wykorzystania przyrządów geodezyjnych (niwelatora, teodolitu) i wykonywania podstawowych pomiarów liniowych, sytuacyjno-wysokościowych.
C-4Znajomość zastosowania geodezji niższej, miernictwa do celów zawodowych
C-5Posługiwanie się sprzętem geodezyjnym
Treści programoweT-W-1Podział geodezji, podstawowe pojęcia, układ współrzędnych, system i układ odniesienia.
T-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.
T-W-4Osnowy geodezyjne. Niwelacja – metody i instrumenty. Teodolity i pomiary kątów poziomych i pionowych. Tachimetria.
T-A-3Wykonanie kartogramu i kartodiagramu przezentującego wybarne zagadnienie gospodarcze.
T-A-4Wykonanie mapy chorochromatycznej metodą triangulacja Delauany (Voronoi) na podstawie danych z pomiarów GPS.
Metody nauczaniaM-7Pomiary terenowe, praca z mapami
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Wykłady informacyjne
M-1Wykład konwersatoryjny z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o zasadach odwzorowania rzexby terenu, stosowanych techniakach pomiarowych, zna wybraną literaturę przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C04_W02zna zasady tworzenie i odczytywania map topograficznych stosowanych w Polsce, potrafi wykorzystać gotowe podkłady kartograficzne do tworzenia map tematycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W13zna metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia, także przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-7Nabycie umiejętności tworzenia map tematycznych
C-3Nabycie umiejętności czytania map i przedstawiania zagadnień zagospodarowania przestrzennego na mapach różnej skali.
C-6Przygotowanie do posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi
Treści programoweT-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.
T-W-6Graficzne sposoby przedstawiania przestrzeni.
T-W-8Charakterystyka map topograficznych stosowanych w Polsce. Analogowe mapy tematyczne oraz numeryczne bazy danych tematycznych w Polsce i Unii Europejskiej.
T-W-9GPS – idea, pomiary, sieci geodezyjne zakładane za pomocą GPS. Rola i zadania opracowań kartograficznych w gospodarce przestrzennej.
T-W-7Podstawowe pojęcia stosowane w kartografii. Działy kartografii. Rodzaje odwzorowań kartograficznych. Metody prezentacji kartograficznych.
Metody nauczaniaM-7Pomiary terenowe, praca z mapami
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-3Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0.
3,0Student potrafi wymienić nazwy układów współrzędnych prostokątnych stosowanych na mapach w Polsce, ale nie potrafi objaśnić różnic w ich stosowaniu. Wie jakie treści pokazywane są na mapach tematycznych a jakie na referencyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C04_U01wykorzystuje znane metody do sporządzanai i prezentacji planów sytuacyjno-wysokościowych; wykonuje proste pomiary geodezyjne (niwelacja, pomiary powierzchni, liniowe)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o geodezji wyższej i miernictwie.
C-2Nabycie umiejętności wykorzystania przyrządów geodezyjnych (niwelatora, teodolitu) i wykonywania podstawowych pomiarów liniowych, sytuacyjno-wysokościowych.
C-5Posługiwanie się sprzętem geodezyjnym
Treści programoweT-W-2Miary i jednostki. Pomiary liniowe – klasyczne i współczesne. Pośrednie pomiary długości. Pomiary sytuacyjne-metoda ortogonalna i biegunowa.
T-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.
T-W-4Osnowy geodezyjne. Niwelacja – metody i instrumenty. Teodolity i pomiary kątów poziomych i pionowych. Tachimetria.
T-W-5Obliczenia geodezyjne – współrzędnych, ciągi poligonowe. Obliczenia powierzchni.
T-W-6Graficzne sposoby przedstawiania przestrzeni.
T-A-3Wykonanie kartogramu i kartodiagramu przezentującego wybarne zagadnienie gospodarcze.
Metody nauczaniaM-4Wykład konwersatoryjny
M-6Praca z instrumentami i przyrządami geodezyjnymi.
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje poznane metody wykonywania planów sytuacyjno-wysokościowych, posługuje się prostym sprzętem geodezyjnym do pomiarów liniowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C04_U02pozyskuje i stosuje w praktyce podstawowe materiały geodezyjne i kartograficzne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności czytania map i przedstawiania zagadnień zagospodarowania przestrzennego na mapach różnej skali.
C-6Przygotowanie do posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi
Treści programoweT-W-6Graficzne sposoby przedstawiania przestrzeni.
T-W-7Podstawowe pojęcia stosowane w kartografii. Działy kartografii. Rodzaje odwzorowań kartograficznych. Metody prezentacji kartograficznych.
T-A-1Praca ze skalą mapy, rodzaje podziałek, obliczenia.
Metody nauczaniaM-7Pomiary terenowe, praca z mapami
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena na podstawie wykonywanych na ocenę projektów kartograficznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie skąd pozyskać materiały geodezyjne i kartograficzne i potrafi je wykorzystywać w praktyce. Student nie ma trudności w posługiwaniu się skalą mapy; potarfi wykonywać proste projekty graficzne (mapy,schematy itp).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C04_K01ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań na pozyskanie materiałów geodezyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zdobycie elementarnej wiedzy o geodezji wyższej i miernictwie.
C-2Nabycie umiejętności wykorzystania przyrządów geodezyjnych (niwelatora, teodolitu) i wykonywania podstawowych pomiarów liniowych, sytuacyjno-wysokościowych.
C-4Znajomość zastosowania geodezji niższej, miernictwa do celów zawodowych
C-5Posługiwanie się sprzętem geodezyjnym
Treści programoweT-W-1Podział geodezji, podstawowe pojęcia, układ współrzędnych, system i układ odniesienia.
T-W-2Miary i jednostki. Pomiary liniowe – klasyczne i współczesne. Pośrednie pomiary długości. Pomiary sytuacyjne-metoda ortogonalna i biegunowa.
T-W-3Współczesne metody przedstawiania i pomiary rzeźby terenu.
T-W-4Osnowy geodezyjne. Niwelacja – metody i instrumenty. Teodolity i pomiary kątów poziomych i pionowych. Tachimetria.
T-A-4Wykonanie mapy chorochromatycznej metodą triangulacja Delauany (Voronoi) na podstawie danych z pomiarów GPS.
Metody nauczaniaM-6Praca z instrumentami i przyrządami geodezyjnymi.
M-5Ćwiczenia przedmiotowe.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, prace z instrumentami geodezyjnymi, pomiary terenowe, prace kameralne z mapami, wykorzystanie technologii GPS do tworzenia lun przetwarzania map.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0.
3,0Student ma ograniczoną świadomość wpływu działań z zakresu geodezji, na działalność inżzynierską w gospodarce przestrzennej
3,5
4,0
4,5
5,0