Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Budownictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budownictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Ogólnego
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Rzeszotarski <Andrzej.Rzeszotarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Rzeszotarski <Andrzej.Rzeszotarski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 18 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z fizyki oraz chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy o budownictwie
C-2Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami i technologiami wykonywania robót w budownictwie
C-3Zapoznanie studenta z różnego rodzaju obiektami budowlanymi, ogólnymi zasadami ich projektowania i wykonywania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno - architektonicznym elementów obiektów budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych6
T-A-2prezentacje prac studenckich i dyskusja3
9
wykłady
T-W-1Podstawy wiedzy o budownictwie2
T-W-2Rola architektury i urbanistyki w planowaniu przestrzennym2
T-W-3Koncepcja fubkcjonalno - przestrzenna obiektów budowlanych2
T-W-4Dokumentacja budowlana: podstawy prawne, zakres i forma opracowania projektu budowlanego, uzgodnienia2
T-W-5Rodzaje obiektów budowlanych i ich układów konstrukcyjnych2
T-W-6Ogólne zasady projektowania konstrukcji budynków2
T-W-7Obciążenia w budownictwie2
T-W-8Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: fundamenty, ściany, stropy, podłogi i posadzki, tynki, dachy i pokrycia dachowe2
T-W-9Komunikacja w budynkach: schody, chodniki ruchome i dźwigi2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przegląd wskazanej literatury5
A-A-3konsultacje6
A-A-4przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki cwiczeń10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Praca własna12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3dyskusja dydaktyczna związana z przygotowaną przez studentów prezentacją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C03_W01
Student zna podstawowe materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
GP_1A_W15T1A_W02C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C03_U01
Student zdobył umiejętność doboru odpowiednich rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat.
GP_1A_U07T1A_U11, T1A_U14, T1A_U15InzA_U06C-2, C-3T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C03_K01
Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych
GP_1A_K03R1A_K07, T1A_K01C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-1, T-A-2M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C03_W01
Student zna podstawowe materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
2,0Student znie opanował tematyki przedmiotu w stopniu podstawowym
3,0Student zna niektóre materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także niektóre obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
3,5Student zna podstawowe materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także niektóre obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
4,0Student zna dobrze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
4,5Student zna bardzo dobrze tradycyjne i najnowsze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
5,0Student zna bardzo dobrze tradycyjne i najnowsze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, szczegółowo charakteryzuje różnego rodzaju obiekty budowlane, zasady ich projektowania i wykonywania. Studiuje literaturę uzupełniającą.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C03_U01
Student zdobył umiejętność doboru odpowiednich rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat.
2,0Student nie potrafi dobrać właściwych rozwiązań materiałowych, ani konstrukcyjnych do kształtowania elementów obiektów budowlanych.
3,0Student dobiera przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania wybranych elementów niektórych obiektów budowlanych.
3,5Student dobiera przy pomocy nauczyciela odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania wybranych elementów niektórych obiektów budowlanych.
4,0Student dobiera przy nieznacznej pomocy nauczyciela odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych.
4,5Student dobiera odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat.
5,0Student samodzielnie dobiera odpowiednie nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C03_K01
Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych
2,0Student nie wykazuje świadomości potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
3,5Student ma podstawową świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
4,0Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Wykazuje zainteresowanie tematyką przedmiotu.
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Jest zainteresowany tematyką przedmiotu, chętnie studiuje wskazaną literaturę dodatkową
5,0Student ma pełną i ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu, samodzielnie i chętnie studiuje literaturę dodatkową, a także inne publikacje

Literatura podstawowa

  1. Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa, 2001
  2. Stefańczyk B. (red.), Budownictwo ogólne T. Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa, 2005
  3. Lichołaj L. (red.), Budownictwo ogólne T.3. Elementy budynków. Podstawy projektowania, Arkady, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
  2. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus, Kraków, 2006
  3. www.muratordom.pl

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno - architektonicznym elementów obiektów budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych6
T-A-2prezentacje prac studenckich i dyskusja3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy wiedzy o budownictwie2
T-W-2Rola architektury i urbanistyki w planowaniu przestrzennym2
T-W-3Koncepcja fubkcjonalno - przestrzenna obiektów budowlanych2
T-W-4Dokumentacja budowlana: podstawy prawne, zakres i forma opracowania projektu budowlanego, uzgodnienia2
T-W-5Rodzaje obiektów budowlanych i ich układów konstrukcyjnych2
T-W-6Ogólne zasady projektowania konstrukcji budynków2
T-W-7Obciążenia w budownictwie2
T-W-8Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: fundamenty, ściany, stropy, podłogi i posadzki, tynki, dachy i pokrycia dachowe2
T-W-9Komunikacja w budynkach: schody, chodniki ruchome i dźwigi2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przegląd wskazanej literatury5
A-A-3konsultacje6
A-A-4przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki cwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Praca własna12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C03_W01Student zna podstawowe materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W15zna współczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, zna zasady projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy o budownictwie
C-2Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami i technologiami wykonywania robót w budownictwie
C-3Zapoznanie studenta z różnego rodzaju obiektami budowlanymi, ogólnymi zasadami ich projektowania i wykonywania
Treści programoweT-W-1Podstawy wiedzy o budownictwie
T-W-2Rola architektury i urbanistyki w planowaniu przestrzennym
T-W-3Koncepcja fubkcjonalno - przestrzenna obiektów budowlanych
T-W-7Obciążenia w budownictwie
T-W-8Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: fundamenty, ściany, stropy, podłogi i posadzki, tynki, dachy i pokrycia dachowe
T-W-9Komunikacja w budynkach: schody, chodniki ruchome i dźwigi
T-W-4Dokumentacja budowlana: podstawy prawne, zakres i forma opracowania projektu budowlanego, uzgodnienia
T-W-5Rodzaje obiektów budowlanych i ich układów konstrukcyjnych
T-W-6Ogólne zasady projektowania konstrukcji budynków
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student znie opanował tematyki przedmiotu w stopniu podstawowym
3,0Student zna niektóre materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także niektóre obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
3,5Student zna podstawowe materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także niektóre obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
4,0Student zna dobrze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
4,5Student zna bardzo dobrze tradycyjne i najnowsze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, a także różnego rodzaju obiekty budowlane, ogólne zasady ich projektowania i wykonywania
5,0Student zna bardzo dobrze tradycyjne i najnowsze materiały i technologie wykonywania robót w budownictwie, szczegółowo charakteryzuje różnego rodzaju obiekty budowlane, zasady ich projektowania i wykonywania. Studiuje literaturę uzupełniającą.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C03_U01Student zdobył umiejętność doboru odpowiednich rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami i technologiami wykonywania robót w budownictwie
C-3Zapoznanie studenta z różnego rodzaju obiektami budowlanymi, ogólnymi zasadami ich projektowania i wykonywania
Treści programoweT-W-7Obciążenia w budownictwie
T-W-8Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: fundamenty, ściany, stropy, podłogi i posadzki, tynki, dachy i pokrycia dachowe
T-W-9Komunikacja w budynkach: schody, chodniki ruchome i dźwigi
T-W-5Rodzaje obiektów budowlanych i ich układów konstrukcyjnych
T-W-6Ogólne zasady projektowania konstrukcji budynków
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno - architektonicznym elementów obiektów budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych
T-A-2prezentacje prac studenckich i dyskusja
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3dyskusja dydaktyczna związana z przygotowaną przez studentów prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać właściwych rozwiązań materiałowych, ani konstrukcyjnych do kształtowania elementów obiektów budowlanych.
3,0Student dobiera przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania wybranych elementów niektórych obiektów budowlanych.
3,5Student dobiera przy pomocy nauczyciela odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania wybranych elementów niektórych obiektów budowlanych.
4,0Student dobiera przy nieznacznej pomocy nauczyciela odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych.
4,5Student dobiera odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat.
5,0Student samodzielnie dobiera odpowiednie nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne do kształtowania elementów różnego typu obiektów budowlanych. Potrafi wykonać prezentację na wskazany temat
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C03_K01Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z podstawowymi materiałami i technologiami wykonywania robót w budownictwie
C-3Zapoznanie studenta z różnego rodzaju obiektami budowlanymi, ogólnymi zasadami ich projektowania i wykonywania
Treści programoweT-W-1Podstawy wiedzy o budownictwie
T-W-2Rola architektury i urbanistyki w planowaniu przestrzennym
T-A-1Opracowanie zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno - architektonicznym elementów obiektów budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych
T-A-2prezentacje prac studenckich i dyskusja
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3dyskusja dydaktyczna związana z przygotowaną przez studentów prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje świadomości potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
3,0Student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
3,5Student ma podstawową świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa.
4,0Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Wykazuje zainteresowanie tematyką przedmiotu.
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Jest zainteresowany tematyką przedmiotu, chętnie studiuje wskazaną literaturę dodatkową
5,0Student ma pełną i ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu budownictwa, w szczególności nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu, samodzielnie i chętnie studiuje literaturę dodatkową, a także inne publikacje