Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>, Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 18 2,00,33zaliczenie
wykładyW1 27 3,00,34egzamin
laboratoriaL1 9 1,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiadomości z geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z abiotycznymi komponentami środowiska przyrodniczego: budową geologiczną, rzeźbą terenu, warunkami glebowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi
C-2Zapoznanie z metodami opisu i oceny czasowej i przestrzennej zmienności abiotycznych komponentów środowiska
C-3Opanowanie metod pozyskiwania, przetwarzania i doboru podstawowych danych o środowisku abiotycznym i przedstawiania ich w formie syntez niezbędnych przy waloryzacji terenu dla potrzeb jego zagospodarowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza środowisk sedymentacyjnych2
T-A-2Jednostki taksonomiczne systematyki gleb Polski. Waloryzacja rolnicza i przyrodnicza gleb oraz ocena funkcji terenu na podstawie jakości gleb. Praktyczne wykorzystanie treści zawartych na mapach geologicznych i glebowych4
T-A-3Charakterystyka systemu hydrologicznego zlewni na podstawie map. Wyznaczanie wielkości opadu w zlewni.4
T-A-4Struktura czasowa warunków termicznych, opadowych i anemometrycznych – analiza na przykładzie wybranej stacji.6
T-A-5Źródła i wykorzystanie informacji o środowisku przyrodniczym i jego waloryzacji2
18
laboratoria
T-L-1Przekroje geologiczne oraz ich interpretacja2
T-L-2Kreślenie i interpretacja map klimatycznych2
T-L-3Charakterystyka topograficzna terenu na podstawie map. Główne formy rzeźby. Opracowanie profilu morfologicznego. Graficzne ujęcia rzeźby - sporządzanie blokdiagramu3
T-L-4Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o środowisku przyrodniczym2
9
wykłady
T-W-1Budowa Ziemi oraz procesy wewnętrzne kształtujące jej powierzchnię. Zlodowacenia w Polsce i ich znaczenie dla budowy geologicznej. Regiony geologiczne Pomorza i Polski.3
T-W-2Podstawy geologii inżynierskiej. Fizyczne i mechaniczne własności oraz klasyfikacja geotechniczna gruntów. Systematyka i bonitacja gleb. Gleby obszarów zurbanizowanych. Geneza, przestrzenna zmienność oraz gospodarcza ocena pokrywy glebowej.6
T-W-3Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Naturalne ekosystemy wodne oraz sztuczne zbiorniki w krajobrazie. Zjawiska hydrologiczne. Bilans i zasoby wodne Polski.3
T-W-4Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi. Ruchy masowe. Morfologiczna działalność lodowców i wód lodowcowych, rzek, wód podziemnych i wiatru. Procesy i formy rzeźby w strefie brzegowej mórz i oceanów.4
T-W-5Współczesne procesy geomorfologiczne i przekształcenia antropogeniczne krajobrazu. Charakterystyka głównych stref morfogenetycznych, regionalizacja fizycznogeograficzna3
T-W-6Radiacyjne, termiczne i higryczne cechy klimatu. Czynniki cyrkulacyjne oraz dynamiczne cechy klimatu. Regiony klimatyczne Polski.4
T-W-7Właściwości topoklimatu obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych2
T-W-8Ekstremalne zjawiska pogodowe. Zmiany klimatu i ich wpływ na przekształcenia środowiska geograficznego.2
27

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach18
A-A-2przygotowanie do wykonywania zadań zaplanowanych na ćwiczeniach32
A-A-3udział w konsultacjach10
60
laboratoria
A-L-1udział w ćwiczeniach9
A-L-2przygotowanie do realizacji indywidualnych zadań z geologii, hydrologii, meteorologii oraz charakterystyki morfologicznej terenu21
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach27
A-W-2studiowanie literatury i przygotowanie do tematyki realizowanej na ćwiczeniach35
A-W-3udział w konsultacjach10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia18
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych, z elementami metod problemowych
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia przedmiotowe
M-4ćwiczenia laboratoryjne - realizacja indywidualnych zadań praktycznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena indywiualnych ćwiczeń praktycznych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów, realizowane w dwóch etapach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C02_W01
Ma wiedzę z zakresu abiotycznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w skalach krajowej i regionalnej, objaśnia wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi komponentami środowiska abiotycznego i biotycznego
GP_1A_W05R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07C-1, C-3T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-8M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C02_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze zachodzące w środowisku abiotycznym. Przy zastosowaniu standardowych metod wykorzystania i interpretacji materiałów kartograficznych analizuje i ocenia abiotyczne zasoby środowiskowe. Potrafi wykonać najprostsze pomiary niektórych parametrów abiotycznych składników środowiska
GP_1A_U01, GP_1A_U13, GP_1A_U18R1A_U02, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, S1A_U01, S1A_U02, T1A_U16InzA_U02C-3, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-A-4M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C02_K01
Ma świadomość ważności abiotycznych składników środowiska geograficznego dla jego racjonalnego zagospodarowania i rozumiejąc skutki działalności inżynierskiej, poczuwa się do odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-1, C-3T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-L-4, T-A-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C02_W01
Ma wiedzę z zakresu abiotycznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w skalach krajowej i regionalnej, objaśnia wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi komponentami środowiska abiotycznego i biotycznego
2,0
3,0Nazywa wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego i opisuje przestrzenny rozkład przynajmniej jednej cechy każdego z abiotycznych elementów na terenie kraju
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C02_U01
Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze zachodzące w środowisku abiotycznym. Przy zastosowaniu standardowych metod wykorzystania i interpretacji materiałów kartograficznych analizuje i ocenia abiotyczne zasoby środowiskowe. Potrafi wykonać najprostsze pomiary niektórych parametrów abiotycznych składników środowiska
2,0
3,0Student zna podstawowe metody przedstawiania czasowej i przestrzennej zmienności abiotycznych składników srodowiska, ale nie potrafi ich zinterpretować. Potrafi wykonać pomiar wybranych parametrów przynajmniej dwóch abiotycznych komponentów środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C02_K01
Ma świadomość ważności abiotycznych składników środowiska geograficznego dla jego racjonalnego zagospodarowania i rozumiejąc skutki działalności inżynierskiej, poczuwa się do odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
2,0
3,0Student ma świadomość roli niektórych abiotycznych komponentów środowiska w jego racjonalnym wykorzystaniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Starkel L.(red), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze., PWN, Warszawa, 1999
  2. Klimaszewski M., Geomorfologia., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 2010
  2. Borówka R.K., Budowa Ziemi bez tajemnic, Wyd. Kurpisz, Poznań, 2001
  3. Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza środowisk sedymentacyjnych2
T-A-2Jednostki taksonomiczne systematyki gleb Polski. Waloryzacja rolnicza i przyrodnicza gleb oraz ocena funkcji terenu na podstawie jakości gleb. Praktyczne wykorzystanie treści zawartych na mapach geologicznych i glebowych4
T-A-3Charakterystyka systemu hydrologicznego zlewni na podstawie map. Wyznaczanie wielkości opadu w zlewni.4
T-A-4Struktura czasowa warunków termicznych, opadowych i anemometrycznych – analiza na przykładzie wybranej stacji.6
T-A-5Źródła i wykorzystanie informacji o środowisku przyrodniczym i jego waloryzacji2
18

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przekroje geologiczne oraz ich interpretacja2
T-L-2Kreślenie i interpretacja map klimatycznych2
T-L-3Charakterystyka topograficzna terenu na podstawie map. Główne formy rzeźby. Opracowanie profilu morfologicznego. Graficzne ujęcia rzeźby - sporządzanie blokdiagramu3
T-L-4Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o środowisku przyrodniczym2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa Ziemi oraz procesy wewnętrzne kształtujące jej powierzchnię. Zlodowacenia w Polsce i ich znaczenie dla budowy geologicznej. Regiony geologiczne Pomorza i Polski.3
T-W-2Podstawy geologii inżynierskiej. Fizyczne i mechaniczne własności oraz klasyfikacja geotechniczna gruntów. Systematyka i bonitacja gleb. Gleby obszarów zurbanizowanych. Geneza, przestrzenna zmienność oraz gospodarcza ocena pokrywy glebowej.6
T-W-3Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Naturalne ekosystemy wodne oraz sztuczne zbiorniki w krajobrazie. Zjawiska hydrologiczne. Bilans i zasoby wodne Polski.3
T-W-4Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi. Ruchy masowe. Morfologiczna działalność lodowców i wód lodowcowych, rzek, wód podziemnych i wiatru. Procesy i formy rzeźby w strefie brzegowej mórz i oceanów.4
T-W-5Współczesne procesy geomorfologiczne i przekształcenia antropogeniczne krajobrazu. Charakterystyka głównych stref morfogenetycznych, regionalizacja fizycznogeograficzna3
T-W-6Radiacyjne, termiczne i higryczne cechy klimatu. Czynniki cyrkulacyjne oraz dynamiczne cechy klimatu. Regiony klimatyczne Polski.4
T-W-7Właściwości topoklimatu obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych2
T-W-8Ekstremalne zjawiska pogodowe. Zmiany klimatu i ich wpływ na przekształcenia środowiska geograficznego.2
27

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach18
A-A-2przygotowanie do wykonywania zadań zaplanowanych na ćwiczeniach32
A-A-3udział w konsultacjach10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w ćwiczeniach9
A-L-2przygotowanie do realizacji indywidualnych zadań z geologii, hydrologii, meteorologii oraz charakterystyki morfologicznej terenu21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach27
A-W-2studiowanie literatury i przygotowanie do tematyki realizowanej na ćwiczeniach35
A-W-3udział w konsultacjach10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia18
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C02_W01Ma wiedzę z zakresu abiotycznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w skalach krajowej i regionalnej, objaśnia wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi komponentami środowiska abiotycznego i biotycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W05ma wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarki przestrzennej, zna wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju gospodarczego w układach przestrzennych lokalnych, regionalnych, krajowych, rozumie relacje między biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z abiotycznymi komponentami środowiska przyrodniczego: budową geologiczną, rzeźbą terenu, warunkami glebowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi
C-3Opanowanie metod pozyskiwania, przetwarzania i doboru podstawowych danych o środowisku abiotycznym i przedstawiania ich w formie syntez niezbędnych przy waloryzacji terenu dla potrzeb jego zagospodarowania
Treści programoweT-W-6Radiacyjne, termiczne i higryczne cechy klimatu. Czynniki cyrkulacyjne oraz dynamiczne cechy klimatu. Regiony klimatyczne Polski.
T-W-2Podstawy geologii inżynierskiej. Fizyczne i mechaniczne własności oraz klasyfikacja geotechniczna gruntów. Systematyka i bonitacja gleb. Gleby obszarów zurbanizowanych. Geneza, przestrzenna zmienność oraz gospodarcza ocena pokrywy glebowej.
T-W-7Właściwości topoklimatu obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych
T-W-1Budowa Ziemi oraz procesy wewnętrzne kształtujące jej powierzchnię. Zlodowacenia w Polsce i ich znaczenie dla budowy geologicznej. Regiony geologiczne Pomorza i Polski.
T-W-3Wody powierzchniowe i podziemne Polski. Naturalne ekosystemy wodne oraz sztuczne zbiorniki w krajobrazie. Zjawiska hydrologiczne. Bilans i zasoby wodne Polski.
T-W-4Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi. Ruchy masowe. Morfologiczna działalność lodowców i wód lodowcowych, rzek, wód podziemnych i wiatru. Procesy i formy rzeźby w strefie brzegowej mórz i oceanów.
T-W-5Współczesne procesy geomorfologiczne i przekształcenia antropogeniczne krajobrazu. Charakterystyka głównych stref morfogenetycznych, regionalizacja fizycznogeograficzna
T-W-8Ekstremalne zjawiska pogodowe. Zmiany klimatu i ich wpływ na przekształcenia środowiska geograficznego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych, z elementami metod problemowych
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów, realizowane w dwóch etapach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nazywa wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego i opisuje przestrzenny rozkład przynajmniej jednej cechy każdego z abiotycznych elementów na terenie kraju
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C02_U01Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze zachodzące w środowisku abiotycznym. Przy zastosowaniu standardowych metod wykorzystania i interpretacji materiałów kartograficznych analizuje i ocenia abiotyczne zasoby środowiskowe. Potrafi wykonać najprostsze pomiary niektórych parametrów abiotycznych składników środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U18potrafi przeprowadzić w laboratorium lub wykonać w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Opanowanie metod pozyskiwania, przetwarzania i doboru podstawowych danych o środowisku abiotycznym i przedstawiania ich w formie syntez niezbędnych przy waloryzacji terenu dla potrzeb jego zagospodarowania
C-2Zapoznanie z metodami opisu i oceny czasowej i przestrzennej zmienności abiotycznych komponentów środowiska
Treści programoweT-L-3Charakterystyka topograficzna terenu na podstawie map. Główne formy rzeźby. Opracowanie profilu morfologicznego. Graficzne ujęcia rzeźby - sporządzanie blokdiagramu
T-L-1Przekroje geologiczne oraz ich interpretacja
T-L-2Kreślenie i interpretacja map klimatycznych
T-L-4Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o środowisku przyrodniczym
T-A-1Analiza środowisk sedymentacyjnych
T-A-2Jednostki taksonomiczne systematyki gleb Polski. Waloryzacja rolnicza i przyrodnicza gleb oraz ocena funkcji terenu na podstawie jakości gleb. Praktyczne wykorzystanie treści zawartych na mapach geologicznych i glebowych
T-A-5Źródła i wykorzystanie informacji o środowisku przyrodniczym i jego waloryzacji
T-A-3Charakterystyka systemu hydrologicznego zlewni na podstawie map. Wyznaczanie wielkości opadu w zlewni.
T-A-4Struktura czasowa warunków termicznych, opadowych i anemometrycznych – analiza na przykładzie wybranej stacji.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia przedmiotowe
M-4ćwiczenia laboratoryjne - realizacja indywidualnych zadań praktycznych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena indywiualnych ćwiczeń praktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe metody przedstawiania czasowej i przestrzennej zmienności abiotycznych składników srodowiska, ale nie potrafi ich zinterpretować. Potrafi wykonać pomiar wybranych parametrów przynajmniej dwóch abiotycznych komponentów środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C02_K01Ma świadomość ważności abiotycznych składników środowiska geograficznego dla jego racjonalnego zagospodarowania i rozumiejąc skutki działalności inżynierskiej, poczuwa się do odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z abiotycznymi komponentami środowiska przyrodniczego: budową geologiczną, rzeźbą terenu, warunkami glebowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi
C-3Opanowanie metod pozyskiwania, przetwarzania i doboru podstawowych danych o środowisku abiotycznym i przedstawiania ich w formie syntez niezbędnych przy waloryzacji terenu dla potrzeb jego zagospodarowania
Treści programoweT-W-2Podstawy geologii inżynierskiej. Fizyczne i mechaniczne własności oraz klasyfikacja geotechniczna gruntów. Systematyka i bonitacja gleb. Gleby obszarów zurbanizowanych. Geneza, przestrzenna zmienność oraz gospodarcza ocena pokrywy glebowej.
T-W-7Właściwości topoklimatu obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych
T-W-5Współczesne procesy geomorfologiczne i przekształcenia antropogeniczne krajobrazu. Charakterystyka głównych stref morfogenetycznych, regionalizacja fizycznogeograficzna
T-W-8Ekstremalne zjawiska pogodowe. Zmiany klimatu i ich wpływ na przekształcenia środowiska geograficznego.
T-L-4Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o środowisku przyrodniczym
T-A-5Źródła i wykorzystanie informacji o środowisku przyrodniczym i jego waloryzacji
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych, z elementami metod problemowych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena indywiualnych ćwiczeń praktycznych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów, realizowane w dwóch etapach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość roli niektórych abiotycznych komponentów środowiska w jego racjonalnym wykorzystaniu
3,5
4,0
4,5
5,0