Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy gospodarki przestrzennej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy gospodarki przestrzennej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Cykalewicz <Tomasz.Cykalewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 9 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 18 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarowania przestrzenią, historii urbanistyki, podstaw planowania infrastruktury technicznej oraz socjologii, ekonomii i prawa zagospodarowania przestrzennego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką przestrzenną, zrozumienie interdyscyplinarnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i rozwiązywania problemów funkcjonalno-przestrzennych; poznanie systemu planowania przestrzennego i korzystania z podstawowych dokumentów planistycznych; poznanie zasad i procedur kształtowania polityki przestrzennej, ochrony przestrzeni i zarządzania przestrzenią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabycie umiejętności analizy budowy układów funkcjonalno-przestrzennych i interpretacji procesów przestrzennych oraz kreatywnego wykorzystania zdobytej wiedzy.umiejętności i kompetencji do udziału w interdyscyplinarnym kształtowaniu przestrzeni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Identyfikacja podstawowych parametrów struktur przestrzennych w różnych skalach planowania i obszarach problemowych, zapoznanie się z przykładowymi procedurami gospodarki przestrzennej na obszarach zurbanizowanych, terenach przeznaczanych do urbanizacji, terenach otwartych. Zarządzanie obszarami problemowymi i wymagającymi rewitalizacji. Ćwiczenia praktyczne analizy i diagnozy wybranych układów funkcjonalno przestrzennych. Próba kształtowania i zarządzania układami funkcjonalno-przestrzennymi z uwzględnieniem współzależności warunków przyrodniczych i czynników urbanistycznych. Ćwiczenia prowadzone indywidualnie i zespołowo.9
9
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią.2
T-W-2Rozwój urbanizacji i działanie czynników urbanistycznych a gospodarka przestrzenna. Rozwój urbanizacji a zasady gospodarki przestrzennej.2
T-W-3Studia i analizy dla potrzeb gospodarki przestrzennej − przegląd rodzajów i zakresów opracowań. Identyfikacja historycznych i współczesnych procesów przestrzennych.4
T-W-4Prognozowanie procesów przestrzennych.2
T-W-5Gospodarka przestrzenna w skalach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych .2
T-W-6Metody i narzędzia gospodarki przestrzennej i ich stosowanie. Standardy zagospodarowania przestrzennego.2
T-W-7Zasady ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w procesie gospodarki przestrzennej.2
T-W-8Podstawy prawne i model gospodarki przestrzennej obowiązujący w Polsce. Systemy gospodarki przestrzennej w krajach UE.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2zapoznanie się z literaturą przedmiotu.40
A-A-3przygotowanie materiałów do zajęć11
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2zapoznanie się z literaturą przedmiotu42
A-W-3przygotowanie do egzaminu15
A-W-4przygotowanie prezentacji autorskiej15
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady problemowe oraz metoda przypadków i metoda symulacyjna, Ćwiczenia audytoryjne w formie klasycznej metody problemowej oraz metody aktywizującej procesy decyzyjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca nastawiona na mobilizowanie studentów i kontrolę systematyczności poznawania kolejnych działów przekazywanej wiedzy w formie klauzur, testów i gier strategicznych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w formie prezentacji autorskich ocenianych w formie dyskusji oraz egzaminu ustnego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C01_W01
student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki przestrzennej, metody analizy przestrzennej, diagnozowania i prognozowania procesów przestrzennych
GP_1A_W01R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, S1A_W01, S1A_W07, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W11C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C01_U05
student umie wykorzystywać podstawowe metody, techniki i narzędzia właściwe dla gospodarki przestrzennej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów przestrzennych
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_C01_K08
student ma kompetencje umożliwiające rozpoznawanie zależności funkcjonalnych i przestrzennych w środowisku oraz twórcze myślenia o przestrzeni
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C01_W01
student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki przestrzennej, metody analizy przestrzennej, diagnozowania i prognozowania procesów przestrzennych
2,0student nie opanował podstawej wiedzy właściwej dla przedmiotu
3,0student opanował w minimalnym stopniu podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu
3,5student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu
4,0student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu oraz poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki
4,5student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu, poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki oraz pogłębił studia w stopniu wymaganym dla pracy w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu, poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki oraz pogłębił studia w stopniu wymaganym dla pracy w zespołach interdyscyplinarnych i swobodnie posługuje się nimi, kreatywnie korzystając ze zdobytej wiedzy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C01_U05
student umie wykorzystywać podstawowe metody, techniki i narzędzia właściwe dla gospodarki przestrzennej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów przestrzennych
2,0student nie opanował podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla gospodarki przestrzennej
3,0student opanował w stopniu minalnym podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej
3,5student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie prostych prac
4,0student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań
4,5student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań w zespołach interdyscyplinarnych i kreatywne stosowanie zdobytych umiejętności

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_C01_K08
student ma kompetencje umożliwiające rozpoznawanie zależności funkcjonalnych i przestrzennych w środowisku oraz twórcze myślenia o przestrzeni
2,0student nie osiągnął kopmpetencji wystarczających do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku
3,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania podstawowych zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku
3,5student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych
4,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych
4,5student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych oraz współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych, współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych oraz kreatywnego działania w przestrzeni

Literatura podstawowa

  1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne., Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej., Wydaw. Nauk. UAM w Poznaniu, Poznań, 2007
  3. Jędraszko A., Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, czyli jak ustanowić dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju., Biblioteka Urbanisty T. 13. Urbanista., Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast., Arkady, Warszawa, 1999
  2. Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.)., Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce., UMK Toruń, Toruń, 2008
  3. Aleksander Ch., Język wzorców., GWP, Gdańsk, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Identyfikacja podstawowych parametrów struktur przestrzennych w różnych skalach planowania i obszarach problemowych, zapoznanie się z przykładowymi procedurami gospodarki przestrzennej na obszarach zurbanizowanych, terenach przeznaczanych do urbanizacji, terenach otwartych. Zarządzanie obszarami problemowymi i wymagającymi rewitalizacji. Ćwiczenia praktyczne analizy i diagnozy wybranych układów funkcjonalno przestrzennych. Próba kształtowania i zarządzania układami funkcjonalno-przestrzennymi z uwzględnieniem współzależności warunków przyrodniczych i czynników urbanistycznych. Ćwiczenia prowadzone indywidualnie i zespołowo.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią.2
T-W-2Rozwój urbanizacji i działanie czynników urbanistycznych a gospodarka przestrzenna. Rozwój urbanizacji a zasady gospodarki przestrzennej.2
T-W-3Studia i analizy dla potrzeb gospodarki przestrzennej − przegląd rodzajów i zakresów opracowań. Identyfikacja historycznych i współczesnych procesów przestrzennych.4
T-W-4Prognozowanie procesów przestrzennych.2
T-W-5Gospodarka przestrzenna w skalach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych .2
T-W-6Metody i narzędzia gospodarki przestrzennej i ich stosowanie. Standardy zagospodarowania przestrzennego.2
T-W-7Zasady ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w procesie gospodarki przestrzennej.2
T-W-8Podstawy prawne i model gospodarki przestrzennej obowiązujący w Polsce. Systemy gospodarki przestrzennej w krajach UE.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2zapoznanie się z literaturą przedmiotu.40
A-A-3przygotowanie materiałów do zajęć11
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2zapoznanie się z literaturą przedmiotu42
A-W-3przygotowanie do egzaminu15
A-W-4przygotowanie prezentacji autorskiej15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C01_W01student zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki przestrzennej, metody analizy przestrzennej, diagnozowania i prognozowania procesów przestrzennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
T1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką przestrzenną, zrozumienie interdyscyplinarnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i rozwiązywania problemów funkcjonalno-przestrzennych; poznanie systemu planowania przestrzennego i korzystania z podstawowych dokumentów planistycznych; poznanie zasad i procedur kształtowania polityki przestrzennej, ochrony przestrzeni i zarządzania przestrzenią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabycie umiejętności analizy budowy układów funkcjonalno-przestrzennych i interpretacji procesów przestrzennych oraz kreatywnego wykorzystania zdobytej wiedzy.umiejętności i kompetencji do udziału w interdyscyplinarnym kształtowaniu przestrzeni.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja podstawowych parametrów struktur przestrzennych w różnych skalach planowania i obszarach problemowych, zapoznanie się z przykładowymi procedurami gospodarki przestrzennej na obszarach zurbanizowanych, terenach przeznaczanych do urbanizacji, terenach otwartych. Zarządzanie obszarami problemowymi i wymagającymi rewitalizacji. Ćwiczenia praktyczne analizy i diagnozy wybranych układów funkcjonalno przestrzennych. Próba kształtowania i zarządzania układami funkcjonalno-przestrzennymi z uwzględnieniem współzależności warunków przyrodniczych i czynników urbanistycznych. Ćwiczenia prowadzone indywidualnie i zespołowo.
T-W-1Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią.
Metody nauczaniaM-1Wykłady problemowe oraz metoda przypadków i metoda symulacyjna, Ćwiczenia audytoryjne w formie klasycznej metody problemowej oraz metody aktywizującej procesy decyzyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca nastawiona na mobilizowanie studentów i kontrolę systematyczności poznawania kolejnych działów przekazywanej wiedzy w formie klauzur, testów i gier strategicznych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w formie prezentacji autorskich ocenianych w formie dyskusji oraz egzaminu ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował podstawej wiedzy właściwej dla przedmiotu
3,0student opanował w minimalnym stopniu podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu
3,5student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu
4,0student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu oraz poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki
4,5student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu, poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki oraz pogłębił studia w stopniu wymaganym dla pracy w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student opanował podstawową wiedzę właściwą dla przedmiotu, poznał podstawowe zależności z pokrewnymi dyscyplinami nauki oraz pogłębił studia w stopniu wymaganym dla pracy w zespołach interdyscyplinarnych i swobodnie posługuje się nimi, kreatywnie korzystając ze zdobytej wiedzy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C01_U05student umie wykorzystywać podstawowe metody, techniki i narzędzia właściwe dla gospodarki przestrzennej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów przestrzennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką przestrzenną, zrozumienie interdyscyplinarnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i rozwiązywania problemów funkcjonalno-przestrzennych; poznanie systemu planowania przestrzennego i korzystania z podstawowych dokumentów planistycznych; poznanie zasad i procedur kształtowania polityki przestrzennej, ochrony przestrzeni i zarządzania przestrzenią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabycie umiejętności analizy budowy układów funkcjonalno-przestrzennych i interpretacji procesów przestrzennych oraz kreatywnego wykorzystania zdobytej wiedzy.umiejętności i kompetencji do udziału w interdyscyplinarnym kształtowaniu przestrzeni.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja podstawowych parametrów struktur przestrzennych w różnych skalach planowania i obszarach problemowych, zapoznanie się z przykładowymi procedurami gospodarki przestrzennej na obszarach zurbanizowanych, terenach przeznaczanych do urbanizacji, terenach otwartych. Zarządzanie obszarami problemowymi i wymagającymi rewitalizacji. Ćwiczenia praktyczne analizy i diagnozy wybranych układów funkcjonalno przestrzennych. Próba kształtowania i zarządzania układami funkcjonalno-przestrzennymi z uwzględnieniem współzależności warunków przyrodniczych i czynników urbanistycznych. Ćwiczenia prowadzone indywidualnie i zespołowo.
T-W-1Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią.
Metody nauczaniaM-1Wykłady problemowe oraz metoda przypadków i metoda symulacyjna, Ćwiczenia audytoryjne w formie klasycznej metody problemowej oraz metody aktywizującej procesy decyzyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca nastawiona na mobilizowanie studentów i kontrolę systematyczności poznawania kolejnych działów przekazywanej wiedzy w formie klauzur, testów i gier strategicznych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w formie prezentacji autorskich ocenianych w formie dyskusji oraz egzaminu ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla gospodarki przestrzennej
3,0student opanował w stopniu minalnym podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej
3,5student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie prostych prac
4,0student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań
4,5student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student opanował podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla gospodarki przestrzennej w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie złożonych opracowań w zespołach interdyscyplinarnych i kreatywne stosowanie zdobytych umiejętności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_C01_K08student ma kompetencje umożliwiające rozpoznawanie zależności funkcjonalnych i przestrzennych w środowisku oraz twórcze myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką przestrzenną, zrozumienie interdyscyplinarnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i rozwiązywania problemów funkcjonalno-przestrzennych; poznanie systemu planowania przestrzennego i korzystania z podstawowych dokumentów planistycznych; poznanie zasad i procedur kształtowania polityki przestrzennej, ochrony przestrzeni i zarządzania przestrzenią zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabycie umiejętności analizy budowy układów funkcjonalno-przestrzennych i interpretacji procesów przestrzennych oraz kreatywnego wykorzystania zdobytej wiedzy.umiejętności i kompetencji do udziału w interdyscyplinarnym kształtowaniu przestrzeni.
Treści programoweT-A-1Identyfikacja podstawowych parametrów struktur przestrzennych w różnych skalach planowania i obszarach problemowych, zapoznanie się z przykładowymi procedurami gospodarki przestrzennej na obszarach zurbanizowanych, terenach przeznaczanych do urbanizacji, terenach otwartych. Zarządzanie obszarami problemowymi i wymagającymi rewitalizacji. Ćwiczenia praktyczne analizy i diagnozy wybranych układów funkcjonalno przestrzennych. Próba kształtowania i zarządzania układami funkcjonalno-przestrzennymi z uwzględnieniem współzależności warunków przyrodniczych i czynników urbanistycznych. Ćwiczenia prowadzone indywidualnie i zespołowo.
T-W-1Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią.
Metody nauczaniaM-1Wykłady problemowe oraz metoda przypadków i metoda symulacyjna, Ćwiczenia audytoryjne w formie klasycznej metody problemowej oraz metody aktywizującej procesy decyzyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca nastawiona na mobilizowanie studentów i kontrolę systematyczności poznawania kolejnych działów przekazywanej wiedzy w formie klauzur, testów i gier strategicznych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca w formie prezentacji autorskich ocenianych w formie dyskusji oraz egzaminu ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie osiągnął kopmpetencji wystarczających do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku
3,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania podstawowych zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku
3,5student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych
4,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych
4,5student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych oraz współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych
5,0student osiągnął kopmpetencje wystarczające do rozpoznania zależności funkcjonalnych i przestrzennych zachodzących w środowisku w stopniu wystarczającym do prac w różnych sytuacjach przestrzennych w tym złożonych warunkach środowiskowych, współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych oraz kreatywnego działania w przestrzeni