Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Geografia ekonomiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Geografia ekonomiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>, Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 18 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 9 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z geografii społeczno-ekonomicznej w zakresie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z zagadnieniami spełeczno-ekonomicznymi i gospodarczymi wpływającymi na gospodarkę przestrzenią Polski
C-2Znajomość procesów charakteryzujących system społeczno-gospodarczy kształtujący strukturę funkcjonalno-przestrzenną kraju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka społeczno-gospodarcza określonego regionu na podstawie danych udostępnionych przez GUS.2
T-A-2Zbadanie koncentracji przestrzennej danego zjawiska metodą Lorentza.1
T-A-3Zastosowanie trójkąta Ossana do analizy danych udostępnionych przez GUS.1
T-A-4Wyznaczanie zasięgów oddziaływania miast.2
T-A-5Analiza struktur demograficznych określonego regionu2
T-A-6Ocena ogólnej atrakcyjności turystycznej gmin i uwarunkowań rozwoju turystyki, wyznaczanie regionów z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki metodą graficzną.1
9
wykłady
T-W-1Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział.2
T-W-2Demografia: liczba ludności, rozmieszczenie ludności, przyrost naturalny, ruch wędrówkowy, struktura demograficzna wg płci i wieku, aktywność zawodowa, struktura ekonomiczna.2
T-W-3Osadnictwo: system osadnictwa miejskiego, pojęcie miasta i jego rozwój, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, funkcje miast, korzyści aglomeracji, system osadnictwa wiejskiego, definicja wsi oraz jej formy.2
T-W-4Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego: surowce i energetyka, użytkowanie ziemi. Przemysł i górnictwo: ogólne problemy rozwoju przemysłu, przegląd wybranych gałęzi.2
T-W-5Gospodarka oprata na wiedzy. Technopolie, czynniki lokalizacji, dyfuzja innowacji. Organizacja przestrzenna gospodarki. Infrastruktura: definicje i rodzaje infrastruktury.2
T-W-6Usługi. Turystyka: walory krajoznawcze i wypoczynkowe, baza noclegowa a wielkość ruchu turystycznego. Handel.2
T-W-7Globalizacja i organizacje międzynarodowe. Globalne zmiany klimatu, skutki ekonomiczne, klęski żywiołowe.2
T-W-8Rozwój zrównoważony. Ład przestrzenny. Regiony ekonomiczne i regionalizacja.2
T-W-9Wzrost i rozwój gospodarczy: typy, czynniki, wskaźniki. Wybrane problemy gospodarcze Polski.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie projektu charakteryzującego wybrany region pod względem społeczno-gospodarczym15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2studiowanie literatury - przygotowanie się do zajęć i do egzaminu12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia przedmiotowe
M-4metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: oceny cząstkowe za wykonane zadania na ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B10_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia ekonomicze i gospodarcze dotyczące przestrzeni gospodarczej Polski oraz zna podstawowe zasoby przyrodnicze Polski.
GP_1A_W07R1A_W02, S1A_W02, T1A_W08InzA_W03C-2, C-1T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-8M-1, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B10_U01
Student posiada umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w działalności rutynowej, logicznego rozumowania, komunikacji i konsultacji ze specjalistami w dziedzinie nauk społecznych, umiejętność samodzielnego uczenia się i zdobywania informacji
GP_1A_U04R1A_U05, S1A_U08C-2, C-1T-W-9, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-6, T-A-4M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B10_K01
Student wykazuje umiejętność pracy grupowej oraz sprawność i skuteczność podejmowanych działań; rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur; posiada poczucie odpowiedzialności za stan zasobów Ziemi
GP_1A_K03R1A_K07, T1A_K01C-2, C-1T-W-7, T-W-1, T-W-9, T-W-8, T-A-1M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B10_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia ekonomicze i gospodarcze dotyczące przestrzeni gospodarczej Polski oraz zna podstawowe zasoby przyrodnicze Polski.
2,0Student nie potrafi wykazać wpływu zagadnień społeczno-ekonomicznych na gospodarowanie przestrzenią. Nie zna lub tylko w niewielkim stopniu wymienia zasoby naturalne Polski.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe zagadnienia ekonomoczno-gospodarcze Polski ale ma trudności z powiązaniem ich z zagospodarowaniem przestrzeni. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski, ale nie zna rejonów ich występowania.
3,5Student potrafi wymienić podstawowe zagadnienia ekonomoczno-gospodarcze Polski, które mają wpływ na sposób zagospodarowania przestrzennego. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski, ale nie zna rejonów ich występowania.
4,0Student potrafi wykazać wpływ podstawowych zagdnień ekonomiczno-gospodarczych na kierunek zagospodarownia przestrzeni przyrodniczej. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski i potrafi wskazać główne rejony ich występowania.
4,5Student potrafi wykazać wpływ większości zagdnień ekonomiczno-gospodarczych na kierunek zagospodarownia przestrzeni przyrodniczej. Zna zasoby naturalne Polski i potrafi wskazać główne rejony ich występowania.
5,0Student potrafi wykazać wpływ wszystkich najważniejszych zagadnień społecznych, demograficznych, osadniczych, gospodarczych na kształtowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej kraju. na wyrywki potrafi wymieniać zasoby naturalne Polski i ch miejsca występowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B10_U01
Student posiada umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w działalności rutynowej, logicznego rozumowania, komunikacji i konsultacji ze specjalistami w dziedzinie nauk społecznych, umiejętność samodzielnego uczenia się i zdobywania informacji
2,0Student nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy przy określaniu zagadnień społeczno-ekonomicznych, nie posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
3,0Student słabo wykorzystuje posiadaną wiedzę ekonomiczno-gospodarczą i ma trudności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
3,5Student próbuje logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych, ale ma trudności z ich wyrażeniem wynikające z braku znajomości odpowiedniej terminologii.
4,0Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzy do określania zagadnień społeczno-ekonomicznych i gospodarczych. Posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. Czasami jednak myli niektóre pojęcia stosowane w geografii ekonomicznej.
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać posiadaną wiedzy do określania zagadnień społeczno-ekonomicznych i gospodarczych. Posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
5,0Student posiada wysoką umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w dziedzinie społeczno-ekonomicznej. Logicznie rozumuje wszelkie aspekty gospodarcze i umiejętnie używa fachowej terminologii.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B10_K01
Student wykazuje umiejętność pracy grupowej oraz sprawność i skuteczność podejmowanych działań; rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur; posiada poczucie odpowiedzialności za stan zasobów Ziemi
2,0Student nie wykazuje potrzeba ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, nie potrafi pracowac w grupie lub nie wykazuje chęci do wspólnej pracy.
3,0Wykazuje niską swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i odpowiedniego nimi gospodarowania. Słabo pracuje w grupie.
3,5Wykazuje niską swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i odpowiedniego nimi gospodarowania, ale stara się dobrze współpracować w grupie.
4,0Sudent wykazuje potrzebę ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, potrafi pracowac w grupie. Jest świadomy odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi, ale nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur.
4,5Sudent wykazuje potrzebę ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, potrafi pracowac w grupie. Jest świadomy odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi.
5,0Student jest kreatywny, postępuje zgodnie z zasadami zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur. Bardzo dobrze pracuje w grupie. Wykazuje dużą swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i jesy świadomy odpowiedniego nimi gospodarowania.

Literatura podstawowa

  1. Domański Ryszard, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa, 2004, dowolne wydanie
  2. Dobosiewicz Z., Olszewski T., Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa, 1994
  3. Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Wrona J., Rak J., Podstawy geografii ekonomicznej, PWN, Warszawa, 2001
  2. Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka społeczno-gospodarcza określonego regionu na podstawie danych udostępnionych przez GUS.2
T-A-2Zbadanie koncentracji przestrzennej danego zjawiska metodą Lorentza.1
T-A-3Zastosowanie trójkąta Ossana do analizy danych udostępnionych przez GUS.1
T-A-4Wyznaczanie zasięgów oddziaływania miast.2
T-A-5Analiza struktur demograficznych określonego regionu2
T-A-6Ocena ogólnej atrakcyjności turystycznej gmin i uwarunkowań rozwoju turystyki, wyznaczanie regionów z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki metodą graficzną.1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział.2
T-W-2Demografia: liczba ludności, rozmieszczenie ludności, przyrost naturalny, ruch wędrówkowy, struktura demograficzna wg płci i wieku, aktywność zawodowa, struktura ekonomiczna.2
T-W-3Osadnictwo: system osadnictwa miejskiego, pojęcie miasta i jego rozwój, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, funkcje miast, korzyści aglomeracji, system osadnictwa wiejskiego, definicja wsi oraz jej formy.2
T-W-4Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego: surowce i energetyka, użytkowanie ziemi. Przemysł i górnictwo: ogólne problemy rozwoju przemysłu, przegląd wybranych gałęzi.2
T-W-5Gospodarka oprata na wiedzy. Technopolie, czynniki lokalizacji, dyfuzja innowacji. Organizacja przestrzenna gospodarki. Infrastruktura: definicje i rodzaje infrastruktury.2
T-W-6Usługi. Turystyka: walory krajoznawcze i wypoczynkowe, baza noclegowa a wielkość ruchu turystycznego. Handel.2
T-W-7Globalizacja i organizacje międzynarodowe. Globalne zmiany klimatu, skutki ekonomiczne, klęski żywiołowe.2
T-W-8Rozwój zrównoważony. Ład przestrzenny. Regiony ekonomiczne i regionalizacja.2
T-W-9Wzrost i rozwój gospodarczy: typy, czynniki, wskaźniki. Wybrane problemy gospodarcze Polski.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie projektu charakteryzującego wybrany region pod względem społeczno-gospodarczym15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2studiowanie literatury - przygotowanie się do zajęć i do egzaminu12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B10_W01Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia ekonomicze i gospodarcze dotyczące przestrzeni gospodarczej Polski oraz zna podstawowe zasoby przyrodnicze Polski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W07ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Znajomość procesów charakteryzujących system społeczno-gospodarczy kształtujący strukturę funkcjonalno-przestrzenną kraju
C-1Zaznajomienie studenta z zagadnieniami spełeczno-ekonomicznymi i gospodarczymi wpływającymi na gospodarkę przestrzenią Polski
Treści programoweT-W-2Demografia: liczba ludności, rozmieszczenie ludności, przyrost naturalny, ruch wędrówkowy, struktura demograficzna wg płci i wieku, aktywność zawodowa, struktura ekonomiczna.
T-W-7Globalizacja i organizacje międzynarodowe. Globalne zmiany klimatu, skutki ekonomiczne, klęski żywiołowe.
T-W-4Podstawowe zasoby środowiska przyrodniczego: surowce i energetyka, użytkowanie ziemi. Przemysł i górnictwo: ogólne problemy rozwoju przemysłu, przegląd wybranych gałęzi.
T-W-1Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział.
T-W-3Osadnictwo: system osadnictwa miejskiego, pojęcie miasta i jego rozwój, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, funkcje miast, korzyści aglomeracji, system osadnictwa wiejskiego, definicja wsi oraz jej formy.
T-W-6Usługi. Turystyka: walory krajoznawcze i wypoczynkowe, baza noclegowa a wielkość ruchu turystycznego. Handel.
T-W-5Gospodarka oprata na wiedzy. Technopolie, czynniki lokalizacji, dyfuzja innowacji. Organizacja przestrzenna gospodarki. Infrastruktura: definicje i rodzaje infrastruktury.
T-W-8Rozwój zrównoważony. Ład przestrzenny. Regiony ekonomiczne i regionalizacja.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia przedmiotowe
M-4metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykazać wpływu zagadnień społeczno-ekonomicznych na gospodarowanie przestrzenią. Nie zna lub tylko w niewielkim stopniu wymienia zasoby naturalne Polski.
3,0Student potrafi wymienić podstawowe zagadnienia ekonomoczno-gospodarcze Polski ale ma trudności z powiązaniem ich z zagospodarowaniem przestrzeni. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski, ale nie zna rejonów ich występowania.
3,5Student potrafi wymienić podstawowe zagadnienia ekonomoczno-gospodarcze Polski, które mają wpływ na sposób zagospodarowania przestrzennego. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski, ale nie zna rejonów ich występowania.
4,0Student potrafi wykazać wpływ podstawowych zagdnień ekonomiczno-gospodarczych na kierunek zagospodarownia przestrzeni przyrodniczej. Zna podstawowe zasoby naturalne Polski i potrafi wskazać główne rejony ich występowania.
4,5Student potrafi wykazać wpływ większości zagdnień ekonomiczno-gospodarczych na kierunek zagospodarownia przestrzeni przyrodniczej. Zna zasoby naturalne Polski i potrafi wskazać główne rejony ich występowania.
5,0Student potrafi wykazać wpływ wszystkich najważniejszych zagadnień społecznych, demograficznych, osadniczych, gospodarczych na kształtowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej kraju. na wyrywki potrafi wymieniać zasoby naturalne Polski i ch miejsca występowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B10_U01Student posiada umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w działalności rutynowej, logicznego rozumowania, komunikacji i konsultacji ze specjalistami w dziedzinie nauk społecznych, umiejętność samodzielnego uczenia się i zdobywania informacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Znajomość procesów charakteryzujących system społeczno-gospodarczy kształtujący strukturę funkcjonalno-przestrzenną kraju
C-1Zaznajomienie studenta z zagadnieniami spełeczno-ekonomicznymi i gospodarczymi wpływającymi na gospodarkę przestrzenią Polski
Treści programoweT-W-9Wzrost i rozwój gospodarczy: typy, czynniki, wskaźniki. Wybrane problemy gospodarcze Polski.
T-A-1Charakterystyka społeczno-gospodarcza określonego regionu na podstawie danych udostępnionych przez GUS.
T-A-2Zbadanie koncentracji przestrzennej danego zjawiska metodą Lorentza.
T-A-3Zastosowanie trójkąta Ossana do analizy danych udostępnionych przez GUS.
T-A-6Ocena ogólnej atrakcyjności turystycznej gmin i uwarunkowań rozwoju turystyki, wyznaczanie regionów z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki metodą graficzną.
T-A-4Wyznaczanie zasięgów oddziaływania miast.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia przedmiotowe
M-4metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny cząstkowe za wykonane zadania na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy przy określaniu zagadnień społeczno-ekonomicznych, nie posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
3,0Student słabo wykorzystuje posiadaną wiedzę ekonomiczno-gospodarczą i ma trudności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
3,5Student próbuje logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych, ale ma trudności z ich wyrażeniem wynikające z braku znajomości odpowiedniej terminologii.
4,0Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzy do określania zagadnień społeczno-ekonomicznych i gospodarczych. Posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. Czasami jednak myli niektóre pojęcia stosowane w geografii ekonomicznej.
4,5Student potrafi dobrze wykorzystać posiadaną wiedzy do określania zagadnień społeczno-ekonomicznych i gospodarczych. Posiada umiejętności logicznego łączenia faktów i formowania wniosków dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych.
5,0Student posiada wysoką umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w dziedzinie społeczno-ekonomicznej. Logicznie rozumuje wszelkie aspekty gospodarcze i umiejętnie używa fachowej terminologii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B10_K01Student wykazuje umiejętność pracy grupowej oraz sprawność i skuteczność podejmowanych działań; rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur; posiada poczucie odpowiedzialności za stan zasobów Ziemi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Znajomość procesów charakteryzujących system społeczno-gospodarczy kształtujący strukturę funkcjonalno-przestrzenną kraju
C-1Zaznajomienie studenta z zagadnieniami spełeczno-ekonomicznymi i gospodarczymi wpływającymi na gospodarkę przestrzenią Polski
Treści programoweT-W-7Globalizacja i organizacje międzynarodowe. Globalne zmiany klimatu, skutki ekonomiczne, klęski żywiołowe.
T-W-1Przedmiot badań geografii ekonomicznej oraz jej podział.
T-W-9Wzrost i rozwój gospodarczy: typy, czynniki, wskaźniki. Wybrane problemy gospodarcze Polski.
T-W-8Rozwój zrównoważony. Ład przestrzenny. Regiony ekonomiczne i regionalizacja.
T-A-1Charakterystyka społeczno-gospodarcza określonego regionu na podstawie danych udostępnionych przez GUS.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny cząstkowe za wykonane zadania na ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje potrzeba ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, nie potrafi pracowac w grupie lub nie wykazuje chęci do wspólnej pracy.
3,0Wykazuje niską swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i odpowiedniego nimi gospodarowania. Słabo pracuje w grupie.
3,5Wykazuje niską swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i odpowiedniego nimi gospodarowania, ale stara się dobrze współpracować w grupie.
4,0Sudent wykazuje potrzebę ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, potrafi pracowac w grupie. Jest świadomy odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi, ale nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur.
4,5Sudent wykazuje potrzebę ciągłego doskomalenia i przyswajania wiedzy, potrafi pracowac w grupie. Jest świadomy odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi.
5,0Student jest kreatywny, postępuje zgodnie z zasadami zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur. Bardzo dobrze pracuje w grupie. Wykazuje dużą swiadomość wyczerpywalności niektórych zasobów naturalnych i jesy świadomy odpowiedniego nimi gospodarowania.