Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Rysunek techniczny i planistyczny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rysunek techniczny i planistyczny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 2,00,50zaliczenie
projektyP2 18 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu geometrii euklidesowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie wybranych sposobów odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie
C-2poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-3poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych, nabycie podstawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych, w tym z zakresu dokumentacji planistycznej, poszerzenie wyobraźni przestrzennej
C-4wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego i dokumentacji planistycznej, ze względu na zmiany zachodzące w normalizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1rysunek odręczny obiektów2
T-P-2elementy rzutów Monge'a2
T-P-3aksonometria2
T-P-4elementy rzutu cechowanego wraz z powierzchniami topograficznymi4
T-P-5rzutowanie prostokatne - widoki, przekroje4
T-P-6rysunek techniczny planistyczny4
18
wykłady
T-W-1sprzęt kreślarski1
T-W-2elementy odwzorowania obiektów przestrzennych różnymi metodami (rzuty Monge'a, rzuty cechowane, aksonometria, rzuty prostokątne - widoki, przekroje)3
T-W-3podstawowa normalizacja w rysunku technicznym i planistycznym3
T-W-4elementy rysunku budowlanego2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach18
A-P-2konsultacje12
A-P-3przygotowanie do zajęć10
A-P-4samodzielne wykonywanie zadanych prac20
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2przygotowanie do wykładów10
A-W-3samodzielne wykonywanie opracowania na temat wybranych zagadnień związanych z normalizacją w rysunku technicznym i planistycznym26
A-W-4konsultacje15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
M-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena opracowań wykonanych przez studentów
S-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
S-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B09_W01
poznanie wybranych sposobów odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
GP_1A_W11T1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-2, C-1T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B09_U01
poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych, nabycie podstawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych, poszerzenie wyobraźni przestrzennej
GP_1A_U05R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09InzA_U07C-3T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-6, T-P-5, T-P-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B09_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego i dokumentacji planistycznej, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
GP_1A_K03R1A_K07, T1A_K01C-4T-P-6, T-P-5, T-W-3, T-W-4M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B09_W01
poznanie wybranych sposobów odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
2,0
3,0student uczestniczył w wykładach, rozpoznaje zasadnicze elementy normlizacji dotyczącej rysunku technicznego i planistycznego oraz odwzorowywania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B09_U01
poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych, nabycie podstawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych, poszerzenie wyobraźni przestrzennej
2,0
3,0student uczestniczył w zajęciach, a oddane prace rysunkowe cechują się względnie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetycznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B09_K01
świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego i dokumentacji planistycznej, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
2,0
3,0student ma podstawową świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym ogólną świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bartosz Czarnecku, Rysunek techniczny i planistyczny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 2003, 2
  2. Elżbieta Miśniakiewicz, Wojciech Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 2011
  3. Tadeusz Dorzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2010, 24

Literatura dodatkowa

  1. Polski Komitet Normalizacyjny, normy przedmiotowe - między innymi: PN-EN ISO 7519:1999, PN-B-01025:2004, PN-B-01030:2000, PN-ISO 129:1996, PN-B-01029:2000, PN-EN ISO 11091:2001, PN-B-01027:2002, Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1rysunek odręczny obiektów2
T-P-2elementy rzutów Monge'a2
T-P-3aksonometria2
T-P-4elementy rzutu cechowanego wraz z powierzchniami topograficznymi4
T-P-5rzutowanie prostokatne - widoki, przekroje4
T-P-6rysunek techniczny planistyczny4
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1sprzęt kreślarski1
T-W-2elementy odwzorowania obiektów przestrzennych różnymi metodami (rzuty Monge'a, rzuty cechowane, aksonometria, rzuty prostokątne - widoki, przekroje)3
T-W-3podstawowa normalizacja w rysunku technicznym i planistycznym3
T-W-4elementy rysunku budowlanego2
9

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach18
A-P-2konsultacje12
A-P-3przygotowanie do zajęć10
A-P-4samodzielne wykonywanie zadanych prac20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach9
A-W-2przygotowanie do wykładów10
A-W-3samodzielne wykonywanie opracowania na temat wybranych zagadnień związanych z normalizacją w rysunku technicznym i planistycznym26
A-W-4konsultacje15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B09_W01poznanie wybranych sposobów odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie, poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W11zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2poznanie normalizacji dotyczącej wykonywania rysunków technicznych i zakresu ich zastosowania
C-1poznanie wybranych sposobów odwzorowania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie
Treści programoweT-W-3podstawowa normalizacja w rysunku technicznym i planistycznym
T-W-1sprzęt kreślarski
T-W-4elementy rysunku budowlanego
T-W-2elementy odwzorowania obiektów przestrzennych różnymi metodami (rzuty Monge'a, rzuty cechowane, aksonometria, rzuty prostokątne - widoki, przekroje)
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena opracowań wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student uczestniczył w wykładach, rozpoznaje zasadnicze elementy normlizacji dotyczącej rysunku technicznego i planistycznego oraz odwzorowywania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B09_U01poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych, nabycie podstawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych, poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3poznanie zasad wykonywania rysunków technicznych, nabycie podstawowych umiejetności czytania i wykonywania rysunków technicznych, w tym z zakresu dokumentacji planistycznej, poszerzenie wyobraźni przestrzennej
Treści programoweT-P-1rysunek odręczny obiektów
T-P-3aksonometria
T-P-4elementy rzutu cechowanego wraz z powierzchniami topograficznymi
T-P-6rysunek techniczny planistyczny
T-P-5rzutowanie prostokatne - widoki, przekroje
T-P-2elementy rzutów Monge'a
Metody nauczaniaM-2wykonywanie przez studentów rysunków według wskazówek nauczyciela
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena rysunków wykonanych przez studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student uczestniczył w zajęciach, a oddane prace rysunkowe cechują się względnie dużą liczbą błędów merytorycznych i niskim poziomem estetycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B09_K01świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego i dokumentacji planistycznej, a tym samym świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-4wyczulenie na konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy z zakresu rysunku technicznego i dokumentacji planistycznej, ze względu na zmiany zachodzące w normalizacji
Treści programoweT-P-6rysunek techniczny planistyczny
T-P-5rzutowanie prostokatne - widoki, przekroje
T-W-3podstawowa normalizacja w rysunku technicznym i planistycznym
T-W-4elementy rysunku budowlanego
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: obserwacja postawy studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość ciągłych zmian zachodzących w normalizacji dotyczącej rysunku technicznego, a tym samym ogólną świadomość konieczności ciągłej weryfikacji posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0