Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>, Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 12 2,00,50zaliczenie
projektyP2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki na poziomie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych pojęć i praw fizyki.
C-2Obserwowanie i interpretowanie wybranych zjawisk fizycznych w życiu codziennym.
C-3Przeliczanie jednostkek wielokrotnych i podwielokrotnych na jednostki podstawowe układu SI oraz pozaukładowych na SI.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Zasady opracowania wyników pomiarów i sporządzania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Podział na zespoły. Przeliczanie jednostek pozaukładowych na jednostki SI. Propozycje tematów projektów.2
T-P-2Zapoznanie się z wybranymi przyrządami fizycznymi (luksomierz, licznik energii elektrycznej, suwmiarka, waga analityczna); wyznaczanie wybranych wielkości fizycznych przy ich wykorzystaniu.4
T-P-3Wykonanie projektów zespołowych polegających na opracowaniu 'pigułek wiedzy' w formie wizualizacji wybranych praw lub zjawisk fizycznych. Prezentacje zespołów dotyczące zagadnień teoretycznych związanych z tematami projektów i dyskusja. Pokazy „wersji demo” projektów dyskusja. Pokazy wersji finalnych projektów.8
T-P-4Zaliczenie ćwiczeń projektowych.1
15
wykłady
T-W-1Fizyka jako podstawa inżynierii. Działy fizyki. Podstawowe pojęcia. Wielkości fizyczne i ich jednostki, układ SI, jednostki podstawowe, pochodne, wielokrotne i podwielokrotne, pozaukładowe i ich zamiana. Wielkości wektorowe i skalarne oraz działania na nich, przykłady. Praca jako iloczyn skalarny siły i przesunięcia. Energia - określenie, zasada zachowania, rodzaje, przemiany, sprawność przemian energii. Rodzaje energii. Moc.2
T-W-2Energia mechaniczna, w tym akustyczna. Praktyczne wykorzystanie energii mechanicznej. Dźwięk i jego opis fizyczny. Krzywa słyszalności ucha ludzkiego. Hałas, pomiar, panele dźwiękochłonne.2
T-W-3Energia cieplna; pojęcie ciepła i temperatury, ciepło właściwe, ciepło przemiany fazowej. Bilans cieplny. Właściwości termiczne wody. Zasady termodynamiki.2
T-W-4Energia elektryczna. Elektryczne właściwości materii, oddziaływanie elektrostatyczne, pole elektryczne; prąd elektryczny i prawa z nim związane; rezystancja. Praca prądu elektrycznego, wartości skuteczne. Pomiary energii elektrycznej, moc urządzeń.2
T-W-5Energia promienista. Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie. Promieniowanie słoneczne, charakterystyka i wykorzystanie. Światło i wielkości fotometryczne. Wybrane przyrządy pomiarowe. Oddziaływanie światła na materię: odbicie, załamanie, absorpcja, transmisja, rozproszenie.2
T-W-6Energia jądrowa, radioizotopy, dozymetria, reaktor i elektrownia jądrowa.1
T-W-7Zaliczenie pisemne wykładów.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach15
A-P-2Opracowanie projektów32
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia12
59
wykłady
A-W-1Udział w wykładach i zaliczeniu.12
A-W-2Samodzielne studiowanie przedmiotu przy wykorzystaniu e-platformy oraz zalecanej literatury.38
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy z użyciem komputera, pokazy, animacje, symulacje zjawisk fizycznych.
M-2Ćwiczenia projektowe w kilkuosobowych zespołach.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aprobata, permenentne sprawdzanie postępu prac projektowych.
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanych projektów, oceny ze sprawdzianów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B08_W01
Student zna najważniejsze pojęcia i prawa fizyki, w szczególności dotyczące energii.
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-1T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B08_U01
Student rozróżnia rodzaje energii; potrafi obserwować i interpretować najważniejsze zjawiska fizyczne w życiu codziennym za pomocą praw fizyki.
GP_1A_U05, GP_1A_U19R1A_U01, R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U09, T1A_U16InzA_U07C-1, C-2T-P-2, T-P-3, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-3, S-1, S-2
GP_1A_B08_U02
Student umie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
GP_1A_U02R1A_U01, R1A_U03, T1A_U01, T1A_U04C-3T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-3
GP_1A_B08_U03
Student potrafi wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
GP_1A_U18R1A_U06, T1A_U16InzA_U02C-1, C-2T-P-2M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B08_K01
Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
GP_1A_K05R1A_K02, S1A_K02, T1A_K03InzA_K02C-2T-P-3M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B08_W01
Student zna najważniejsze pojęcia i prawa fizyki, w szczególności dotyczące energii.
2,0Student nie zna pojęcia energia i związanych z nią praw.
3,0Student zna jeden rodzaj energii i związane z nią prawa.
3,5Student zna dwa rodzaje energii i związane z nią prawa.
4,0Student zna trzy rodzaje energii i związane z nią prawa.
4,5Student zna cztery rodzaje energii i związane z nią prawa.
5,0Student zna wszystkie rodzaje energii i związane z nią prawa, swobodnie odróżnia poszczególne rodzaje energii i je charakteryzuje.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B08_U01
Student rozróżnia rodzaje energii; potrafi obserwować i interpretować najważniejsze zjawiska fizyczne w życiu codziennym za pomocą praw fizyki.
2,0Student nie potrafi odróżnić poszczególnych rodzajów energii ani opisać żadnego zjawiska fizycznego.
3,0Student odróżnia poszczególne rodzaje energii i z trudem opisuje niektóre związane z nimi zjawiska fizyczne.
3,5Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii i z pomocą nauczyciela potrafi opisać niektóre zjawiska fizyczne.
4,0Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii, a także potrafi samodzielnie opisać niektóre zjawiska fizyczne.
4,5Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii, potrafi samodzielnie opisać najważniejsze zjawiska fizyczne z pomocą praw fizyki.
5,0Student umie samodzielnie scharakteryzować poszczególne rodzaje energii, odróżnić je od siebie, a także poprawnie interpretuje najważniejsze zjawiska fizyczne w życiu codziennym za pomocą praw fizyki.
GP_1A_B08_U02
Student umie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
2,0Student nie zna jednostek podstawowych układu SI.
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, z trudem jednak je przelicza.
3,5Student umie samodzielnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a z pomocą nauczyciela potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
4,0Student umie samodzielnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe, czasem popełniając błędy.
4,5Student umie samodzielnie i bezbłędnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
5,0Student umie samodzielnie i bezbłędnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także perfekcyjnie potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
GP_1A_B08_U03
Student potrafi wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów wybranych wielkości fizycznych, nawet z pomocą nzuczyciela.
3,0Student potrafi wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych, samodzielnie potrafi dobrać przyrząd pomiarowy.
4,5Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary większości wielkości fizycznych, samodzielnie potrafi dobrać przyrząd pomiarowy, znając ich zasadę działania.
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary większości wielkości fizycznych, odpowiednio dobierając przyrządy pomiarowe, znając ich zasadę działania, a także potrafi interpretować wyniki pomiarów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B08_K01
Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
2,0Student nie potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
3,0Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu, przyjmując przy tym rolę wiodącą i inspirującą innych.

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki pod red. Elżbiety Skórskiej, Wydawnictwo ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2009, III
  2. Skorko M., Fizyka, PWN, Warszawa, 1973
  3. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Skórska E., Fizyka w zadaniach, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Zasady opracowania wyników pomiarów i sporządzania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Podział na zespoły. Przeliczanie jednostek pozaukładowych na jednostki SI. Propozycje tematów projektów.2
T-P-2Zapoznanie się z wybranymi przyrządami fizycznymi (luksomierz, licznik energii elektrycznej, suwmiarka, waga analityczna); wyznaczanie wybranych wielkości fizycznych przy ich wykorzystaniu.4
T-P-3Wykonanie projektów zespołowych polegających na opracowaniu 'pigułek wiedzy' w formie wizualizacji wybranych praw lub zjawisk fizycznych. Prezentacje zespołów dotyczące zagadnień teoretycznych związanych z tematami projektów i dyskusja. Pokazy „wersji demo” projektów dyskusja. Pokazy wersji finalnych projektów.8
T-P-4Zaliczenie ćwiczeń projektowych.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizyka jako podstawa inżynierii. Działy fizyki. Podstawowe pojęcia. Wielkości fizyczne i ich jednostki, układ SI, jednostki podstawowe, pochodne, wielokrotne i podwielokrotne, pozaukładowe i ich zamiana. Wielkości wektorowe i skalarne oraz działania na nich, przykłady. Praca jako iloczyn skalarny siły i przesunięcia. Energia - określenie, zasada zachowania, rodzaje, przemiany, sprawność przemian energii. Rodzaje energii. Moc.2
T-W-2Energia mechaniczna, w tym akustyczna. Praktyczne wykorzystanie energii mechanicznej. Dźwięk i jego opis fizyczny. Krzywa słyszalności ucha ludzkiego. Hałas, pomiar, panele dźwiękochłonne.2
T-W-3Energia cieplna; pojęcie ciepła i temperatury, ciepło właściwe, ciepło przemiany fazowej. Bilans cieplny. Właściwości termiczne wody. Zasady termodynamiki.2
T-W-4Energia elektryczna. Elektryczne właściwości materii, oddziaływanie elektrostatyczne, pole elektryczne; prąd elektryczny i prawa z nim związane; rezystancja. Praca prądu elektrycznego, wartości skuteczne. Pomiary energii elektrycznej, moc urządzeń.2
T-W-5Energia promienista. Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie. Promieniowanie słoneczne, charakterystyka i wykorzystanie. Światło i wielkości fotometryczne. Wybrane przyrządy pomiarowe. Oddziaływanie światła na materię: odbicie, załamanie, absorpcja, transmisja, rozproszenie.2
T-W-6Energia jądrowa, radioizotopy, dozymetria, reaktor i elektrownia jądrowa.1
T-W-7Zaliczenie pisemne wykładów.1
12

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach15
A-P-2Opracowanie projektów32
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia12
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach i zaliczeniu.12
A-W-2Samodzielne studiowanie przedmiotu przy wykorzystaniu e-platformy oraz zalecanej literatury.38
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B08_W01Student zna najważniejsze pojęcia i prawa fizyki, w szczególności dotyczące energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć i praw fizyki.
Treści programoweT-W-2Energia mechaniczna, w tym akustyczna. Praktyczne wykorzystanie energii mechanicznej. Dźwięk i jego opis fizyczny. Krzywa słyszalności ucha ludzkiego. Hałas, pomiar, panele dźwiękochłonne.
T-W-6Energia jądrowa, radioizotopy, dozymetria, reaktor i elektrownia jądrowa.
T-W-3Energia cieplna; pojęcie ciepła i temperatury, ciepło właściwe, ciepło przemiany fazowej. Bilans cieplny. Właściwości termiczne wody. Zasady termodynamiki.
T-W-5Energia promienista. Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie. Promieniowanie słoneczne, charakterystyka i wykorzystanie. Światło i wielkości fotometryczne. Wybrane przyrządy pomiarowe. Oddziaływanie światła na materię: odbicie, załamanie, absorpcja, transmisja, rozproszenie.
T-W-4Energia elektryczna. Elektryczne właściwości materii, oddziaływanie elektrostatyczne, pole elektryczne; prąd elektryczny i prawa z nim związane; rezystancja. Praca prądu elektrycznego, wartości skuteczne. Pomiary energii elektrycznej, moc urządzeń.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy z użyciem komputera, pokazy, animacje, symulacje zjawisk fizycznych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aprobata, permenentne sprawdzanie postępu prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna pojęcia energia i związanych z nią praw.
3,0Student zna jeden rodzaj energii i związane z nią prawa.
3,5Student zna dwa rodzaje energii i związane z nią prawa.
4,0Student zna trzy rodzaje energii i związane z nią prawa.
4,5Student zna cztery rodzaje energii i związane z nią prawa.
5,0Student zna wszystkie rodzaje energii i związane z nią prawa, swobodnie odróżnia poszczególne rodzaje energii i je charakteryzuje.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B08_U01Student rozróżnia rodzaje energii; potrafi obserwować i interpretować najważniejsze zjawiska fizyczne w życiu codziennym za pomocą praw fizyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć i praw fizyki.
C-2Obserwowanie i interpretowanie wybranych zjawisk fizycznych w życiu codziennym.
Treści programoweT-P-2Zapoznanie się z wybranymi przyrządami fizycznymi (luksomierz, licznik energii elektrycznej, suwmiarka, waga analityczna); wyznaczanie wybranych wielkości fizycznych przy ich wykorzystaniu.
T-P-3Wykonanie projektów zespołowych polegających na opracowaniu 'pigułek wiedzy' w formie wizualizacji wybranych praw lub zjawisk fizycznych. Prezentacje zespołów dotyczące zagadnień teoretycznych związanych z tematami projektów i dyskusja. Pokazy „wersji demo” projektów dyskusja. Pokazy wersji finalnych projektów.
T-W-2Energia mechaniczna, w tym akustyczna. Praktyczne wykorzystanie energii mechanicznej. Dźwięk i jego opis fizyczny. Krzywa słyszalności ucha ludzkiego. Hałas, pomiar, panele dźwiękochłonne.
T-W-6Energia jądrowa, radioizotopy, dozymetria, reaktor i elektrownia jądrowa.
T-W-5Energia promienista. Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie. Promieniowanie słoneczne, charakterystyka i wykorzystanie. Światło i wielkości fotometryczne. Wybrane przyrządy pomiarowe. Oddziaływanie światła na materię: odbicie, załamanie, absorpcja, transmisja, rozproszenie.
T-W-4Energia elektryczna. Elektryczne właściwości materii, oddziaływanie elektrostatyczne, pole elektryczne; prąd elektryczny i prawa z nim związane; rezystancja. Praca prądu elektrycznego, wartości skuteczne. Pomiary energii elektrycznej, moc urządzeń.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy z użyciem komputera, pokazy, animacje, symulacje zjawisk fizycznych.
M-2Ćwiczenia projektowe w kilkuosobowych zespołach.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanych projektów, oceny ze sprawdzianów.
S-1Ocena formująca: Aprobata, permenentne sprawdzanie postępu prac projektowych.
S-2Ocena formująca: Ocena za sprawozdania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi odróżnić poszczególnych rodzajów energii ani opisać żadnego zjawiska fizycznego.
3,0Student odróżnia poszczególne rodzaje energii i z trudem opisuje niektóre związane z nimi zjawiska fizyczne.
3,5Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii i z pomocą nauczyciela potrafi opisać niektóre zjawiska fizyczne.
4,0Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii, a także potrafi samodzielnie opisać niektóre zjawiska fizyczne.
4,5Student samodzielnie odróżnia poszczególne rodzaje energii, potrafi samodzielnie opisać najważniejsze zjawiska fizyczne z pomocą praw fizyki.
5,0Student umie samodzielnie scharakteryzować poszczególne rodzaje energii, odróżnić je od siebie, a także poprawnie interpretuje najważniejsze zjawiska fizyczne w życiu codziennym za pomocą praw fizyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B08_U02Student umie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Przeliczanie jednostkek wielokrotnych i podwielokrotnych na jednostki podstawowe układu SI oraz pozaukładowych na SI.
Treści programoweT-P-1Wprowadzenie do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Zasady opracowania wyników pomiarów i sporządzania sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Podział na zespoły. Przeliczanie jednostek pozaukładowych na jednostki SI. Propozycje tematów projektów.
T-W-1Fizyka jako podstawa inżynierii. Działy fizyki. Podstawowe pojęcia. Wielkości fizyczne i ich jednostki, układ SI, jednostki podstawowe, pochodne, wielokrotne i podwielokrotne, pozaukładowe i ich zamiana. Wielkości wektorowe i skalarne oraz działania na nich, przykłady. Praca jako iloczyn skalarny siły i przesunięcia. Energia - określenie, zasada zachowania, rodzaje, przemiany, sprawność przemian energii. Rodzaje energii. Moc.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy z użyciem komputera, pokazy, animacje, symulacje zjawisk fizycznych.
M-2Ćwiczenia projektowe w kilkuosobowych zespołach.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanych projektów, oceny ze sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna jednostek podstawowych układu SI.
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, z trudem jednak je przelicza.
3,5Student umie samodzielnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a z pomocą nauczyciela potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
4,0Student umie samodzielnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe, czasem popełniając błędy.
4,5Student umie samodzielnie i bezbłędnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
5,0Student umie samodzielnie i bezbłędnie zastosować odpowiednie jednostki układu SI do opisu poszczególnych wielkości fizycznych, a także perfekcyjnie potrafi przeliczać jednostki pozaukładowe na jednostki SI, a jednostki wielokrotne i podwielokrotne na podstawowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B08_U03Student potrafi wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U18potrafi przeprowadzić w laboratorium lub wykonać w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych pojęć i praw fizyki.
C-2Obserwowanie i interpretowanie wybranych zjawisk fizycznych w życiu codziennym.
Treści programoweT-P-2Zapoznanie się z wybranymi przyrządami fizycznymi (luksomierz, licznik energii elektrycznej, suwmiarka, waga analityczna); wyznaczanie wybranych wielkości fizycznych przy ich wykorzystaniu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia projektowe w kilkuosobowych zespołach.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aprobata, permenentne sprawdzanie postępu prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać pomiarów wybranych wielkości fizycznych, nawet z pomocą nzuczyciela.
3,0Student potrafi wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
3,5Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych.
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary wybranych wielkości fizycznych, samodzielnie potrafi dobrać przyrząd pomiarowy.
4,5Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary większości wielkości fizycznych, samodzielnie potrafi dobrać przyrząd pomiarowy, znając ich zasadę działania.
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary większości wielkości fizycznych, odpowiednio dobierając przyrządy pomiarowe, znając ich zasadę działania, a także potrafi interpretować wyniki pomiarów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B08_K01Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K05potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Obserwowanie i interpretowanie wybranych zjawisk fizycznych w życiu codziennym.
Treści programoweT-P-3Wykonanie projektów zespołowych polegających na opracowaniu 'pigułek wiedzy' w formie wizualizacji wybranych praw lub zjawisk fizycznych. Prezentacje zespołów dotyczące zagadnień teoretycznych związanych z tematami projektów i dyskusja. Pokazy „wersji demo” projektów dyskusja. Pokazy wersji finalnych projektów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia projektowe w kilkuosobowych zespołach.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanych projektów, oceny ze sprawdzianów.
S-1Ocena formująca: Aprobata, permenentne sprawdzanie postępu prac projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
3,0Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu.
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi pracować w zespole przy realizacji projektu, przyjmując przy tym rolę wiodącą i inspirującą innych.