Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Chemia środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Grażyna Jurgiel-Małecka <Grazyna.Jurgiel-Malecka@zut.edu.pl>, Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 12 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii, fizyki i biologii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych związków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnościi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji uzyskanych wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wzory sumaryczne i strukturalne oraz reakcje otrzymywania tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli.2
T-L-2Analiza jakościowa - identyfikacja kationów wybranych metali ciężkich, anionów i soli prostych4
T-L-3Analiza ilościowa - analiza miareczkowa3
T-L-4Wybrane oznaczenie parametrów fizykochemicznych i chemicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i analizy miareczkowej4
T-L-5Badanie właściwości roztworów buforowych2
15
wykłady
T-W-1Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - charakterystyka okresów, grup oraz bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Podstawowe pierwiastki skorupy ziemskiej, oceanów, atmosfery i biosfery.1
T-W-2Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne.Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Reakcje chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, jonowe, rodnikowe, polimeryzacji.1
T-W-3Tlen i jego rola na Ziemi, związki nieorganiczne zawierające tlen (tlenki, wodorotlenki, kwasy). Tlen czasteczkowy w atmosferze (ditlen, ozon), fotodysocjacja, fotoliza. Reakcje utleniania i redukcji. Ozon stratosferyczny i warstwa ozonowa. Związki halogenowęglowe. Ozon troposferyczny.1
T-W-4Woda - właściwości wody, wiązanie wodorowe, gęstość. Termiczne uwarstwienie i mieszanie wód jeziornych. Roztwory - mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów. Sposoby wyrażania stężeń - stęzenie procentowe i molowe. Zjawiska zachodzące w roztworach - rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, hydratacja.1
T-W-5Równowaga chemiczna. Równowagi jonowe w roztworach wodnych - dysocjacja, stała i stopień dysocjacji. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Hydroliza. Iloczyn rozpuszczalności. Charakterystyka parametrów fizykochemicznych i chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych.1
T-W-6Węgiel - cykl obiegu węgla. Roztwory buforowe i zasadowość wód powierzchniowych. Fotosynteza i powstawanie związków węgla. Podstawowe pierwiastki występujace w organizmach żywych. Węglowodany, lipidy, białka.2
T-W-7Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i aromatyczne. Budowa i podstawowe własności. Paliwa kopalne - ropa naftowa, gaz ziemny. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane. Ślad węglowy. Niebezpieczne związki organiczne - dioksyny, pestycydy, polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne2
T-W-8Azot - przemiany chemiczne w cyklu obiegu w środowisku. Tlenki azotu w atmosferze. Nawozy azotowe. Związki azotu w wodzie. Siarka - przemiany chemiczne w cyklu obiegu siarki. Ditlenek siarki - kwaśne opady atmosferyczne. Zapobieganie emisji ditlenku siarki.1
T-W-9Fosfor - cykl obiegu fosforu w środowisku. Eutrofizacja. Żelazo - cykl obiegu żelaza w srodowisku uwzgledniający zmiany stopnia utleniania. Korozja. Wapń i magnez w srodowisku. Twardość wody.1
T-W-10Sód i potas - podobieństwa i różnice. Płyny w organizamch. Pierwiastki śladowe w środowisku. Ołów, rtęć, cynk i kadm - naturalne cykle obiegowych w środowisku i ich zakłócenia.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń30
A-L-3Konsultacje i opracowanie wyników przeprowadzonych badań i przygotowanie sprawozdań15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego28
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
M-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B07_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia chemii środowiska oraz tłumaczyć wpływ wybranych czynników antropogenicznych na naturalne przemiany chemiczny podstawowych pierwiastków występujących w środowisku
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-1T-W-9, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-10, T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B07_U01
Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie wykonać wybrane pomiary chemiczne
GP_1A_U18R1A_U06, T1A_U16InzA_U02C-2, C-3T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-L-3M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B07_K01
Student ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzących w środowsiku oraz jest zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie.
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-1, C-2T-L-4, T-W-9, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-10, T-W-1M-1, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B07_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia chemii środowiska oraz tłumaczyć wpływ wybranych czynników antropogenicznych na naturalne przemiany chemiczny podstawowych pierwiastków występujących w środowisku
2,0
3,0Student słabo potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia chemii środowiska oraz tłumaczyć wpływ wybranych czynników antropogenicznych na naturalne przemiany chemiczne podstawowych pierwiastków występujących w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B07_U01
Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie wykonać wybrane pomiary chemiczne
2,0
3,0Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie wykonać wybrane pomiary chemiczne z pewnymi niedociągnięciami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B07_K01
Student ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzących w środowsiku oraz jest zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie.
2,0
3,0Student w nie wielkim stopniu ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzących w środowsiku oraz jest słabo zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. O'Neill, Chemia środowiska, PWN, Warszawa, 1997, 1
  2. Jones L., Atkins P.W., Chemia ogólna. T. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2011, 1
  3. Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickells T.D., Liss P.S., Wprowadzenie do chemii środowiska, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, PWN, Warszawa, 2007, 3

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wzory sumaryczne i strukturalne oraz reakcje otrzymywania tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli.2
T-L-2Analiza jakościowa - identyfikacja kationów wybranych metali ciężkich, anionów i soli prostych4
T-L-3Analiza ilościowa - analiza miareczkowa3
T-L-4Wybrane oznaczenie parametrów fizykochemicznych i chemicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i analizy miareczkowej4
T-L-5Badanie właściwości roztworów buforowych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - charakterystyka okresów, grup oraz bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Podstawowe pierwiastki skorupy ziemskiej, oceanów, atmosfery i biosfery.1
T-W-2Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne.Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Reakcje chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, jonowe, rodnikowe, polimeryzacji.1
T-W-3Tlen i jego rola na Ziemi, związki nieorganiczne zawierające tlen (tlenki, wodorotlenki, kwasy). Tlen czasteczkowy w atmosferze (ditlen, ozon), fotodysocjacja, fotoliza. Reakcje utleniania i redukcji. Ozon stratosferyczny i warstwa ozonowa. Związki halogenowęglowe. Ozon troposferyczny.1
T-W-4Woda - właściwości wody, wiązanie wodorowe, gęstość. Termiczne uwarstwienie i mieszanie wód jeziornych. Roztwory - mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów. Sposoby wyrażania stężeń - stęzenie procentowe i molowe. Zjawiska zachodzące w roztworach - rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, hydratacja.1
T-W-5Równowaga chemiczna. Równowagi jonowe w roztworach wodnych - dysocjacja, stała i stopień dysocjacji. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Hydroliza. Iloczyn rozpuszczalności. Charakterystyka parametrów fizykochemicznych i chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych.1
T-W-6Węgiel - cykl obiegu węgla. Roztwory buforowe i zasadowość wód powierzchniowych. Fotosynteza i powstawanie związków węgla. Podstawowe pierwiastki występujace w organizmach żywych. Węglowodany, lipidy, białka.2
T-W-7Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i aromatyczne. Budowa i podstawowe własności. Paliwa kopalne - ropa naftowa, gaz ziemny. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane. Ślad węglowy. Niebezpieczne związki organiczne - dioksyny, pestycydy, polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne2
T-W-8Azot - przemiany chemiczne w cyklu obiegu w środowisku. Tlenki azotu w atmosferze. Nawozy azotowe. Związki azotu w wodzie. Siarka - przemiany chemiczne w cyklu obiegu siarki. Ditlenek siarki - kwaśne opady atmosferyczne. Zapobieganie emisji ditlenku siarki.1
T-W-9Fosfor - cykl obiegu fosforu w środowisku. Eutrofizacja. Żelazo - cykl obiegu żelaza w srodowisku uwzgledniający zmiany stopnia utleniania. Korozja. Wapń i magnez w srodowisku. Twardość wody.1
T-W-10Sód i potas - podobieństwa i różnice. Płyny w organizamch. Pierwiastki śladowe w środowisku. Ołów, rtęć, cynk i kadm - naturalne cykle obiegowych w środowisku i ich zakłócenia.1
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach15
A-L-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń30
A-L-3Konsultacje i opracowanie wyników przeprowadzonych badań i przygotowanie sprawozdań15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykładowego28
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B07_W01Student potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia chemii środowiska oraz tłumaczyć wpływ wybranych czynników antropogenicznych na naturalne przemiany chemiczny podstawowych pierwiastków występujących w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych związków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
Treści programoweT-W-9Fosfor - cykl obiegu fosforu w środowisku. Eutrofizacja. Żelazo - cykl obiegu żelaza w srodowisku uwzgledniający zmiany stopnia utleniania. Korozja. Wapń i magnez w srodowisku. Twardość wody.
T-W-2Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne.Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Reakcje chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, jonowe, rodnikowe, polimeryzacji.
T-W-4Woda - właściwości wody, wiązanie wodorowe, gęstość. Termiczne uwarstwienie i mieszanie wód jeziornych. Roztwory - mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów. Sposoby wyrażania stężeń - stęzenie procentowe i molowe. Zjawiska zachodzące w roztworach - rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, hydratacja.
T-W-8Azot - przemiany chemiczne w cyklu obiegu w środowisku. Tlenki azotu w atmosferze. Nawozy azotowe. Związki azotu w wodzie. Siarka - przemiany chemiczne w cyklu obiegu siarki. Ditlenek siarki - kwaśne opady atmosferyczne. Zapobieganie emisji ditlenku siarki.
T-W-7Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i aromatyczne. Budowa i podstawowe własności. Paliwa kopalne - ropa naftowa, gaz ziemny. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane. Ślad węglowy. Niebezpieczne związki organiczne - dioksyny, pestycydy, polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
T-W-6Węgiel - cykl obiegu węgla. Roztwory buforowe i zasadowość wód powierzchniowych. Fotosynteza i powstawanie związków węgla. Podstawowe pierwiastki występujace w organizmach żywych. Węglowodany, lipidy, białka.
T-W-3Tlen i jego rola na Ziemi, związki nieorganiczne zawierające tlen (tlenki, wodorotlenki, kwasy). Tlen czasteczkowy w atmosferze (ditlen, ozon), fotodysocjacja, fotoliza. Reakcje utleniania i redukcji. Ozon stratosferyczny i warstwa ozonowa. Związki halogenowęglowe. Ozon troposferyczny.
T-W-5Równowaga chemiczna. Równowagi jonowe w roztworach wodnych - dysocjacja, stała i stopień dysocjacji. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworu – pH. Hydroliza. Iloczyn rozpuszczalności. Charakterystyka parametrów fizykochemicznych i chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych.
T-W-10Sód i potas - podobieństwa i różnice. Płyny w organizamch. Pierwiastki śladowe w środowisku. Ołów, rtęć, cynk i kadm - naturalne cykle obiegowych w środowisku i ich zakłócenia.
T-W-1Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - charakterystyka okresów, grup oraz bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Podstawowe pierwiastki skorupy ziemskiej, oceanów, atmosfery i biosfery.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student słabo potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia chemii środowiska oraz tłumaczyć wpływ wybranych czynników antropogenicznych na naturalne przemiany chemiczne podstawowych pierwiastków występujących w środowisku
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B07_U01Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie wykonać wybrane pomiary chemiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U18potrafi przeprowadzić w laboratorium lub wykonać w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
C-3Opanowanie przez studentów podstaw obliczeń stechiometrycznych. Opanowanie przez studentów umiejętnościi wykonywania podstawowych analiz chemicznych i zasad pracy w laboratorium chemicznym oraz umiejętności interpretacji uzyskanych wyników.
Treści programoweT-L-1Wzory sumaryczne i strukturalne oraz reakcje otrzymywania tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli.
T-L-4Wybrane oznaczenie parametrów fizykochemicznych i chemicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i analizy miareczkowej
T-L-2Analiza jakościowa - identyfikacja kationów wybranych metali ciężkich, anionów i soli prostych
T-L-5Badanie właściwości roztworów buforowych
T-L-3Analiza ilościowa - analiza miareczkowa
Metody nauczaniaM-2Samodzielne wykonywanie przez studentów obliczeń stechiometrycznych oraz zapisywanie przebiegu reakcji w postaci równań chemicznych.
M-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowe zasady pracy w laboratorium chemicznym i umie wykonać wybrane pomiary chemiczne z pewnymi niedociągnięciami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B07_K01Student ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzących w środowsiku oraz jest zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczących własności chemicznych związków nieorganicznych i organicznych. Uzyskanie umiejętności interpretacji zachodzących zjawisk chemicznych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
Treści programoweT-L-4Wybrane oznaczenie parametrów fizykochemicznych i chemicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i analizy miareczkowej
T-W-9Fosfor - cykl obiegu fosforu w środowisku. Eutrofizacja. Żelazo - cykl obiegu żelaza w srodowisku uwzgledniający zmiany stopnia utleniania. Korozja. Wapń i magnez w srodowisku. Twardość wody.
T-W-2Skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne.Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Reakcje chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych – reakcje syntezy, analizy, wymiany, jonowe, rodnikowe, polimeryzacji.
T-W-4Woda - właściwości wody, wiązanie wodorowe, gęstość. Termiczne uwarstwienie i mieszanie wód jeziornych. Roztwory - mieszaniny heterogeniczne, mieszaniny homgeniczne. Podział roztworów. Sposoby wyrażania stężeń - stęzenie procentowe i molowe. Zjawiska zachodzące w roztworach - rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, hydratacja.
T-W-8Azot - przemiany chemiczne w cyklu obiegu w środowisku. Tlenki azotu w atmosferze. Nawozy azotowe. Związki azotu w wodzie. Siarka - przemiany chemiczne w cyklu obiegu siarki. Ditlenek siarki - kwaśne opady atmosferyczne. Zapobieganie emisji ditlenku siarki.
T-W-7Węglowodory – alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) i aromatyczne. Budowa i podstawowe własności. Paliwa kopalne - ropa naftowa, gaz ziemny. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane. Ślad węglowy. Niebezpieczne związki organiczne - dioksyny, pestycydy, polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
T-W-6Węgiel - cykl obiegu węgla. Roztwory buforowe i zasadowość wód powierzchniowych. Fotosynteza i powstawanie związków węgla. Podstawowe pierwiastki występujace w organizmach żywych. Węglowodany, lipidy, białka.
T-W-3Tlen i jego rola na Ziemi, związki nieorganiczne zawierające tlen (tlenki, wodorotlenki, kwasy). Tlen czasteczkowy w atmosferze (ditlen, ozon), fotodysocjacja, fotoliza. Reakcje utleniania i redukcji. Ozon stratosferyczny i warstwa ozonowa. Związki halogenowęglowe. Ozon troposferyczny.
T-W-10Sód i potas - podobieństwa i różnice. Płyny w organizamch. Pierwiastki śladowe w środowisku. Ołów, rtęć, cynk i kadm - naturalne cykle obiegowych w środowisku i ich zakłócenia.
T-W-1Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych - charakterystyka okresów, grup oraz bloków układu okresowego. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Podstawowe pierwiastki skorupy ziemskiej, oceanów, atmosfery i biosfery.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-3Samodzielne wykonywanie przez studentów analiz chemicznych z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz obliczeń dotyczących tych analiz.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w nie wielkim stopniu ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzących w środowsiku oraz jest słabo zorientowany na ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0