Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 16 3,00,50zaliczenie
wykładyW3 8 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza dotycząca rysunku technicznego i technologii informacyjnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą progra¬mów CAD
C-2poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych
C-3poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania wizualizacji projektów.
C-4Poznanie i umiejetność zastosowania symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.2
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a2
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.2
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.2
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.2
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym2
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.2
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.2
16
wykłady
T-W-1Symbole stosowane w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.1
T-W-2Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a1
T-W-3Programy CAD jako nowoczesne narzędzie tworzenia rysunków technicznych i planistycznych.1
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.1
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.1
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.1
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych16
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń17
A-L-3Opracowanie projektów27
A-L-4Przygotowanie się do kolokwium30
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach8
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody podające: wykład
M-3prelekcja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Korekty indywidualne i grupowe prac studenckich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany i testy wiedzy niezbędnej do wykonywania projektów (normy)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac i kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B06_W011
zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
GP_1A_W03, GP_1A_W04, GP_1A_W11R1A_W01, R1A_W03, R1A_W05, S1A_W06, T1A_W01, T1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-3, C-4, C-2, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B06_U01
nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych oraz wizualizacji projektów.
GP_1A_U05, GP_1A_U09R1A_U06, S1A_U04, T1A_U02, T1A_U05, T1A_U09InzA_U07C-3, C-4, C-2, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
GP_1A_B06_U07
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U07T1A_U11, T1A_U14, T1A_U15InzA_U06C-3, C-4, C-2, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B06_K02
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K02, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K01, S1A_K06, T1A_K01C-3, C-4, C-2, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B06_W011
zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
2,0Nie zna podstawowych zasad budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; nie ma wiedzy na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
3,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu dobrym
4,5Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu ponad dobrym
5,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B06_U01
nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych oraz wizualizacji projektów.
2,0Nie nabył/nabyła umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; nie potrafi sporządzać rysunków perspektywicznych ani wizualizacji projektów.
3,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu dostatecznym
3,5Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu ponad dostatecznym
4,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu dobrym
4,5Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu ponad dobrym
5,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu bardzo dobrym
GP_1A_B06_U07
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
2,0Nie potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
3,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu ponad dostatecznym
4,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu dobrym
4,5Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B06_K02
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
2,0Nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
3,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu dostatecznym
3,5Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu dobrym
4,5Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu ponad dobrym
5,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, 2006
  2. Normy PN-ISO 128-24, PN-EN ISO 3098-0, PN-EN ISO 5456-1, 2, 3 i in.
  3. AutoCAD Podręcznik użytkownika, https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore#?sort=score, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Opisy programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup, Corel Draw, Corel Paint, Adobe Photoshop.
  2. Romanowski H., Jak fotografować?, Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych, Szczecin, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.2
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a2
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.2
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.2
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.2
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym2
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.2
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.2
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Symbole stosowane w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.1
T-W-2Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a1
T-W-3Programy CAD jako nowoczesne narzędzie tworzenia rysunków technicznych i planistycznych.1
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.1
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.1
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.1
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.2
8

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych16
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń17
A-L-3Opracowanie projektów27
A-L-4Przygotowanie się do kolokwium30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach8
A-W-2czytanie wskazanej literatury22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B06_W011zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu GP
GP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
GP_1A_W11zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania wizualizacji projektów.
C-4Poznanie i umiejetność zastosowania symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu
C-2poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych
C-1nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą progra¬mów CAD
Treści programoweT-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.
T-W-1Symbole stosowane w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.
T-W-3Programy CAD jako nowoczesne narzędzie tworzenia rysunków technicznych i planistycznych.
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.
T-W-2Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody podające: wykład
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Korekty indywidualne i grupowe prac studenckich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany i testy wiedzy niezbędnej do wykonywania projektów (normy)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac i kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych zasad budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; nie ma wiedzy na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych
3,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu dobrym
4,5Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu ponad dobrym
5,0Zna podstawowe zasady budowy rysunku, perspektywy, kompozycji, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; ma wiedzę na temat metod i technik studiów i analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B06_U01nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych oraz wizualizacji projektów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U09uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
T1A_U05ma umiejętność samokształcenia się
T1A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania wizualizacji projektów.
C-4Poznanie i umiejetność zastosowania symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu
C-2poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych
C-1nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą progra¬mów CAD
Treści programoweT-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody podające: wykład
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Korekty indywidualne i grupowe prac studenckich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany i testy wiedzy niezbędnej do wykonywania projektów (normy)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac i kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie nabył/nabyła umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; nie potrafi sporządzać rysunków perspektywicznych ani wizualizacji projektów.
3,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu dostatecznym
3,5Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu ponad dostatecznym
4,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu dobrym
4,5Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu ponad dobrym
5,0Nabył/nabyła umiejętność sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą programów CAD; potrafi sporządzać rysunki perspektywiczne oraz wizualizacje projektów w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B06_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U15potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania wizualizacji projektów.
C-4Poznanie i umiejetność zastosowania symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu
C-2poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych
C-1nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą progra¬mów CAD
Treści programoweT-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody podające: wykład
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Korekty indywidualne i grupowe prac studenckich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany i testy wiedzy niezbędnej do wykonywania projektów (normy)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac i kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
3,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu ponad dostatecznym
4,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu dobrym
4,5Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B06_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania wizualizacji projektów.
C-4Poznanie i umiejetność zastosowania symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu
C-2poznanie zasad i nabycie umiejętności sporządzania rysunków perspektywicznych
C-1nabycie umiejętności sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych za pomocą progra¬mów CAD
Treści programoweT-L-1Praktyczne zastosowanie symboli stosowanych w projektach zagospodarowania terenu. Rysunek inwentaryzacyjny.
T-L-3Wykorzystanie programu AUTOCAD do wykonywania rysunków.
T-L-5Odręczne oraz z wykorzystaniem programów CAD sporządzanie rysunków z zastosowaniem rzutu perspektywicznego. Odróżnianie od rysunku aksonometrycznego.
T-L-6Praktyczne zastosowanie technik graficznych i prezentacyjnych w rysunku planistycznym i poglądowym
T-L-7Wizualizacja projektów przy użyciu programów: AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup i in.
T-L-8Interpretacja graficzna projektów. Zastosowanie programów CorelDraw, Adobe Photoshop i in.
T-L-2Praktyczne zastosowanie metod odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Metoda Monge’a
T-L-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Przenikanie się brył. Cwiczenia z zastosowaniem programów CAD.
T-W-4Geometryczne kształtowanie form przestrzennych z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni.
T-W-7Wizualizacja − zasady kompozycji na płaszczyźnie, tworzenie i modyfikowanie fotografii, kompozycja jednostronicowa, poster, plansze.
T-W-6Techniki graficzne i prezentacyjne stosowane w rysunku planistycznym i poglądowym.
T-W-5Perspektywa vs. aksonometria. Przenikanie się brył.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody podające: wykład
M-3prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Korekty indywidualne i grupowe prac studenckich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany i testy wiedzy niezbędnej do wykonywania projektów (normy)
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie wykonanych prac i kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
3,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu dostatecznym
3,5Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu ponad dostatecznym
4,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu dobrym
4,5Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu ponad dobrym
5,0Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych w stopniu bardzo dobrym