Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Prawoznawstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawoznawstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 6 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Sudent zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o państwie i prawie w zakresie nauczania maturalnego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.
C-2Opanowanie elementarnych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego i administarcyjnego.
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prawem karnym gospodarczym.
C-4Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, klauzulami i podmiotami w obrocie cywilnym.
C-5Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu prawa pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie: istota prawa, normy prawne, przepis prawny, stosunek prawny, zdarzenia prawne i ich podział, stosowanie prawa, wykładnia prawa, źródła prawa, akt prawny, publikowanie aktów normatywnych, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa. Prawo konstytucyjne: konstytucja, trójpodział władzy, Sejm, Senat, Prezydent, NIK, Rada Ministrów, wymiar sprawiedliwości.1
T-W-2Prawo administracyjne: pojęcie administracji, istota i przedmiot prawa administracyjnego, organy administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, akt administracyjny - podział i ważność, postępowanie administracyjne, postępoiwanie egzekucyjne;1
T-W-3Prawo karne: zakres obowiązywania prawa karnego, pojęcie przestępstwa jego rodzaje oraz formy popełnienia, wina, okoliczności uchylające karną bezprawność czynu, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy, przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw, kary i środki karne, środki probacyjne;1
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;1
T-W-5Prawo cywilne cz. rzeczowa: pojęcie i podział rzeczy, prawo własności - nabycie i utrata, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie;1
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach6
A-W-2udział w konsultacjach związanych z realizacją materiałów z wykładów10
A-W-3opracowywanie projektów odpowiedzi na pozew10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją multimedialną.
M-2Praca własna studentów z odpowiedzią na pozew.
M-3Prezentacje i prace studentów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B05_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i karnego.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-1
GP_1A_B05_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-4T-W-5, T-W-6, T-W-4M-2, M-3, M-1S-1
GP_1A_B05_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-4, C-5, C-1, C-2T-W-1, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B05_U01
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł.
GP_1A_U11, GP_1A_U16S1A_U05, T1A_U08InzA_U01C-4, C-5, C-3, C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B05_K01
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
GP_1A_K02R1A_K01, S1A_K01, T1A_K01C-4, C-5, C-3, C-1, C-2T-W-5, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-2, M-3, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B05_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i karnego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu bardzo dobrym.
GP_1A_B05_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu instytucji prawa cywilnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu dostatecznym.
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym.
GP_1A_B05_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu dostatecznym.
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B05_U01
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł.
2,0Student nie potrafi samodzielnie zdobywac wiedzy i rozwijac swoich profesjonalnych umiejetnosci.
3,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł.
3,5Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dostatecznym.
4,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dobrym.
5,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B05_K01
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i nie rozumie potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Kuciński J., Zarys prawa, Lexis Nexis, Warszawa, 2010
  2. Nowak M., Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników., CeDeWu, Warszawa, 2009
  3. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, ESTETEIA, Poznań, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kruczulak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Lexis Nexis, Warszawa, 2008
  2. Czasopismo, Edukacja Prawnicza, CH Beck, 2011
  3. Czasopismo, Monitor Prawniczy, CH Beck, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie: istota prawa, normy prawne, przepis prawny, stosunek prawny, zdarzenia prawne i ich podział, stosowanie prawa, wykładnia prawa, źródła prawa, akt prawny, publikowanie aktów normatywnych, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa. Prawo konstytucyjne: konstytucja, trójpodział władzy, Sejm, Senat, Prezydent, NIK, Rada Ministrów, wymiar sprawiedliwości.1
T-W-2Prawo administracyjne: pojęcie administracji, istota i przedmiot prawa administracyjnego, organy administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, akt administracyjny - podział i ważność, postępowanie administracyjne, postępoiwanie egzekucyjne;1
T-W-3Prawo karne: zakres obowiązywania prawa karnego, pojęcie przestępstwa jego rodzaje oraz formy popełnienia, wina, okoliczności uchylające karną bezprawność czynu, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy, przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw, kary i środki karne, środki probacyjne;1
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;1
T-W-5Prawo cywilne cz. rzeczowa: pojęcie i podział rzeczy, prawo własności - nabycie i utrata, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie;1
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.1
6

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach6
A-W-2udział w konsultacjach związanych z realizacją materiałów z wykładów10
A-W-3opracowywanie projektów odpowiedzi na pozew10
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B05_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i karnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prawem karnym gospodarczym.
C-1Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.
C-2Opanowanie elementarnych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego i administarcyjnego.
Treści programoweT-W-2Prawo administracyjne: pojęcie administracji, istota i przedmiot prawa administracyjnego, organy administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, akt administracyjny - podział i ważność, postępowanie administracyjne, postępoiwanie egzekucyjne;
T-W-3Prawo karne: zakres obowiązywania prawa karnego, pojęcie przestępstwa jego rodzaje oraz formy popełnienia, wina, okoliczności uchylające karną bezprawność czynu, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy, przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw, kary i środki karne, środki probacyjne;
Metody nauczaniaM-2Praca własna studentów z odpowiedzią na pozew.
M-1Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego oraz karnego w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B05_W02Ma podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, klauzulami i podmiotami w obrocie cywilnym.
Treści programoweT-W-5Prawo cywilne cz. rzeczowa: pojęcie i podział rzeczy, prawo własności - nabycie i utrata, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie;
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;
Metody nauczaniaM-2Praca własna studentów z odpowiedzią na pozew.
M-3Prezentacje i prace studentów.
M-1Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu instytucji prawa cywilnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu dostatecznym.
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie instytucji prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B05_W03Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, klauzulami i podmiotami w obrocie cywilnym.
C-5Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu prawa pracy.
C-1Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.
C-2Opanowanie elementarnych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego i administarcyjnego.
Treści programoweT-W-1Ogólne wiadomości o prawie: istota prawa, normy prawne, przepis prawny, stosunek prawny, zdarzenia prawne i ich podział, stosowanie prawa, wykładnia prawa, źródła prawa, akt prawny, publikowanie aktów normatywnych, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa. Prawo konstytucyjne: konstytucja, trójpodział władzy, Sejm, Senat, Prezydent, NIK, Rada Ministrów, wymiar sprawiedliwości.
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu dostatecznym.
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B05_U01Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
GP_1A_U16stosuje prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie działalności planistycznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, klauzulami i podmiotami w obrocie cywilnym.
C-5Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu prawa pracy.
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prawem karnym gospodarczym.
C-1Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.
C-2Opanowanie elementarnych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego i administarcyjnego.
Treści programoweT-W-5Prawo cywilne cz. rzeczowa: pojęcie i podział rzeczy, prawo własności - nabycie i utrata, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie;
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.
T-W-2Prawo administracyjne: pojęcie administracji, istota i przedmiot prawa administracyjnego, organy administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, akt administracyjny - podział i ważność, postępowanie administracyjne, postępoiwanie egzekucyjne;
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;
T-W-3Prawo karne: zakres obowiązywania prawa karnego, pojęcie przestępstwa jego rodzaje oraz formy popełnienia, wina, okoliczności uchylające karną bezprawność czynu, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy, przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw, kary i środki karne, środki probacyjne;
Metody nauczaniaM-2Praca własna studentów z odpowiedzią na pozew.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie zdobywac wiedzy i rozwijac swoich profesjonalnych umiejetnosci.
3,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł.
3,5Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dostatecznym.
4,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu dobrym.
5,0Student potrafi samodzielnie zdobywac wiedze i rozwijac swoje profesjonalne umiejetnosci korzystajac z róznorodnych zródeł w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B05_K01Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, klauzulami i podmiotami w obrocie cywilnym.
C-5Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu prawa pracy.
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prawem karnym gospodarczym.
C-1Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.
C-2Opanowanie elementarnych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego i administarcyjnego.
Treści programoweT-W-5Prawo cywilne cz. rzeczowa: pojęcie i podział rzeczy, prawo własności - nabycie i utrata, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie;
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie: istota prawa, normy prawne, przepis prawny, stosunek prawny, zdarzenia prawne i ich podział, stosowanie prawa, wykładnia prawa, źródła prawa, akt prawny, publikowanie aktów normatywnych, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa. Prawo konstytucyjne: konstytucja, trójpodział władzy, Sejm, Senat, Prezydent, NIK, Rada Ministrów, wymiar sprawiedliwości.
T-W-6Prawo cywilne cz. zobowiązania: istota zobowiązania, treść i rodzaje świadczenia, wielość wierzycieli albo dłużników, umowy - pojęcie, treść i forma, wzorce umowne, niedozwolone klauzule umowne, dodatkowe zastrzeżenia umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, wygaśnięcie zobowiązań, przejście praw i obowiązków, ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo spadkowe: spadek, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, nabycie spadku. Prawo pracy: stosunek pracy, umowa o pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy.
T-W-2Prawo administracyjne: pojęcie administracji, istota i przedmiot prawa administracyjnego, organy administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, akt administracyjny - podział i ważność, postępowanie administracyjne, postępoiwanie egzekucyjne;
T-W-4Prawo cywilne cz. ogólna: klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, osoby fizyczne, osoby prawne, czynność prawna i przesłanki jej ważności, wady oświadczenia woli, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, prokura, pełnomocnictwo, przedawnienie roszczeń;
T-W-3Prawo karne: zakres obowiązywania prawa karnego, pojęcie przestępstwa jego rodzaje oraz formy popełnienia, wina, okoliczności uchylające karną bezprawność czynu, zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy, przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw, kary i środki karne, środki probacyjne;
Metody nauczaniaM-2Praca własna studentów z odpowiedzią na pozew.
M-3Prezentacje i prace studentów.
M-1Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i nie rozumie potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym