Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Historia urbanistyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia urbanistyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 18 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie i w Polsce od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych.
C-2Rozwinięcie umiejętności wykonywania szkiców graficznych przedstawiających plany i widoki ważniejszych struktur i założeń urbanistycznych oraz odczytywania graficznego zapisu przestrzeni miejskiej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu urbanistyki. Literatura przedmiotu. Osadnictwo w epokach prehistorycznych.2
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.2
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce2
T-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.2
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.2
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.2
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.1
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.2
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.1
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusjach dydaktycznych18
A-W-2praca samodzielna studenta: studiowanie wskazanych tekstów, przygotowywanie się do zajęć, przygotowanie referatu lub prezentacji na wyznaczony temat32
A-W-3praca samodzielna studenta: wykonanie szkicownika20
A-W-4praca samodzielna studenta: przygotowanie się do egzaminu20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny i opis z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Metody praktyczne: pokazy - prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-4Metody praktyczne: przygotowanie przez studenta referatu lub prezentacji
M-5Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie szkicownika

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena referatu lub prezentacji przygotowanej na wyznaczony temat
S-2Ocena formująca: Ocena szkicownika wykonanego przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B04_W01
Zna dawne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne.
GP_1A_W09, GP_1A_W12T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W08InzA_W03C-2, C-1T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B04_U01
Rozpoznaje w stopniu podstawowym charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne.
GP_1A_U14T1A_U08InzA_U01C-2, C-1T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-2M-1, M-2, M-4, M-5S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B04_K01
Jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
GP_1A_K08R1A_K04, S1A_K04, T1A_K02, T1A_K07InzA_K01C-2, C-1T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
GP_1A_B04_K02
Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
GP_1A_K09T1A_K02InzA_K01C-1T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-10, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B04_W01
Zna dawne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne.
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, nie potrafi wskazać przykładów. Nie potrafi wymienić podstawowych czynników warunkujących kształtowanie miast.
3,0Student posiada elementarną wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje pojedyncze przykłady. Potrafi wymienić podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje podstawowe przykłady. Potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast. Stosuje niektóre pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,0Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje ważniejsze przykłady. Potrafi wymienić i szerzej scharakteryzować podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast. Ogólnie rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje ważniejsze pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,5Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje liczne przykłady. Potrafi z łatwością wymienić i szerzej scharakteryzować czynniki warunkujące kształtowanie miast. Rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje ważniejsze pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
5,0Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje liczne przykłady. Zestawia, porównuje i ocenia różnego typu układy i zespoły urbanistyczne oraz idee kształtowania miast zaistniałe w historii. Potrafi z łatwością wymienić i szerzej scharakteryzować czynniki warunkujące kształtowanie miast. Rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B04_U01
Rozpoznaje w stopniu podstawowym charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne.
2,0Student nie potrafi rozpoznać podstawowych charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych. Nie potrafi poprawnie wykonać nawet uproszczonych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych ani ich scharakteryzować.
3,0Student rozpoznaje w stopniu podstawowym podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi poprawnie wykonać pojedyncze bardzo uproszczone szkice różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych.
3,5Student rozpoznaje w stopniu podstawowym podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie pojedyncze proste szkice różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz pokrótce je scharakteryzować.
4,0Student dobrze rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę prostych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować i porównywać, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,5Student dobrze rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę starannych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować, porównywać i oceniać, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
5,0Student z łatwością rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę starannych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować, porównywać, oceniać i wyciągać trafne wnioski, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B04_K01
Jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
2,0Student wykazuje elementarną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,0Student wykazuje elementarną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,5Student wykazuje dostateczną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
4,0Student wykazuje stosunkowo dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
4,5Student wykazuje dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
5,0Student wykazuje bardzo dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
GP_1A_B04_K02
Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
2,0Student nie ma świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
3,0Student wykazuje elementarną świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
3,5Student wykazuje średnią świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
4,0Student wykazuje w miarę dużą świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
4,5Student wykazuje wysoką świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
5,0Student ma ugruntowaną świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.

Literatura podstawowa

  1. Wróbel Tadeusz, Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1971
  2. Ostrowski Wacław, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2001
  3. Chmielewski Jan, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2008
  4. Tołwiński Tadeusz, Urbanistyka. t. I-III, PWN, Warszawa, 1952
  5. Benevolo Leonardo, Miasto w dziejach Europy, Krąg, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Giedion Sigfried, Przestrzeń, czas, architektura: narodziny nowej tradycji, PWN, Warszawa, 1968
  2. Czarnecki Witold, Podstawy urbanistyki i architektury. Cz. 1 Urbanistyka, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1981
  3. Koch Wilfried, Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa, 1996
  4. Szymańska Daniela, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa, 2007
  5. Paszkowski Zbigniew, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu urbanistyki. Literatura przedmiotu. Osadnictwo w epokach prehistorycznych.2
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.2
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce2
T-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.2
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.2
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.2
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.1
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.2
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.1
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.2
18

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusjach dydaktycznych18
A-W-2praca samodzielna studenta: studiowanie wskazanych tekstów, przygotowywanie się do zajęć, przygotowanie referatu lub prezentacji na wyznaczony temat32
A-W-3praca samodzielna studenta: wykonanie szkicownika20
A-W-4praca samodzielna studenta: przygotowanie się do egzaminu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B04_W01Zna dawne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W09zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe w kształtowaniu układów urbanistycznych i ruralistycznych, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i polityczne
GP_1A_W12ma wiedzę na temat zasad kształtowania zespołów urbanistycznych, zna oraz identyfikuje uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na kształtowanie postaci miasta i wsi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie umiejętności wykonywania szkiców graficznych przedstawiających plany i widoki ważniejszych struktur i założeń urbanistycznych oraz odczytywania graficznego zapisu przestrzeni miejskiej.
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie i w Polsce od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych.
Treści programoweT-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i opis z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Metody praktyczne: pokazy - prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-4Metody praktyczne: przygotowanie przez studenta referatu lub prezentacji
M-5Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie szkicownika
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena referatu lub prezentacji przygotowanej na wyznaczony temat
S-2Ocena formująca: Ocena szkicownika wykonanego przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, nie potrafi wskazać przykładów. Nie potrafi wymienić podstawowych czynników warunkujących kształtowanie miast.
3,0Student posiada elementarną wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje pojedyncze przykłady. Potrafi wymienić podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje podstawowe przykłady. Potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast. Stosuje niektóre pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,0Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje ważniejsze przykłady. Potrafi wymienić i szerzej scharakteryzować podstawowe czynniki warunkujące kształtowanie miast. Ogólnie rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje ważniejsze pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,5Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje liczne przykłady. Potrafi z łatwością wymienić i szerzej scharakteryzować czynniki warunkujące kształtowanie miast. Rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje ważniejsze pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
5,0Student posiada szerszą wiedzę z zakresu powstawania i rozwoju miast w poszczególnych okresach historycznych, wskazuje liczne przykłady. Zestawia, porównuje i ocenia różnego typu układy i zespoły urbanistyczne oraz idee kształtowania miast zaistniałe w historii. Potrafi z łatwością wymienić i szerzej scharakteryzować czynniki warunkujące kształtowanie miast. Rozumie, definiuje i prawidłowo stosuje pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B04_U01Rozpoznaje w stopniu podstawowym charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U14rozpoznaje w stopniu podstawowym charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie umiejętności wykonywania szkiców graficznych przedstawiających plany i widoki ważniejszych struktur i założeń urbanistycznych oraz odczytywania graficznego zapisu przestrzeni miejskiej.
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie i w Polsce od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych.
Treści programoweT-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i opis z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Metody praktyczne: pokazy - prezentacje multimedialne
M-4Metody praktyczne: przygotowanie przez studenta referatu lub prezentacji
M-5Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie szkicownika
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozpoznać podstawowych charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych. Nie potrafi poprawnie wykonać nawet uproszczonych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych ani ich scharakteryzować.
3,0Student rozpoznaje w stopniu podstawowym podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi poprawnie wykonać pojedyncze bardzo uproszczone szkice różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych.
3,5Student rozpoznaje w stopniu podstawowym podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie pojedyncze proste szkice różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz pokrótce je scharakteryzować.
4,0Student dobrze rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę prostych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować i porównywać, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
4,5Student dobrze rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę starannych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować, porównywać i oceniać, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
5,0Student z łatwością rozpoznaje podstawowe charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne. Potrafi wykonać poprawnie większą liczbę starannych szkiców różnego typu struktur ośrodków miejskich i założeń urbanistycznych oraz szerzej je scharakteryzować. Potrafi je analizować, porównywać, oceniać i wyciągać trafne wnioski, stosując prawidłowo pojęcia i terminy właściwe dla przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B04_K01Jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K08jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Rozwinięcie umiejętności wykonywania szkiców graficznych przedstawiających plany i widoki ważniejszych struktur i założeń urbanistycznych oraz odczytywania graficznego zapisu przestrzeni miejskiej.
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie i w Polsce od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych.
Treści programoweT-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i opis z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Metody praktyczne: pokazy - prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-4Metody praktyczne: przygotowanie przez studenta referatu lub prezentacji
M-5Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie szkicownika
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena referatu lub prezentacji przygotowanej na wyznaczony temat
S-2Ocena formująca: Ocena szkicownika wykonanego przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje elementarną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,0Student wykazuje elementarną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
3,5Student wykazuje dostateczną zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
4,0Student wykazuje stosunkowo dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
4,5Student wykazuje dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
5,0Student wykazuje bardzo dużą zdolność do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B04_K02Ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K09ma świadomość ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu historii powstawania miast w Europie i w Polsce od starożytności do XX w. Zrozumienie procesów rozwoju form i koncepcji urbanistycznych.
Treści programoweT-W-4Urbanistyka okresu renesansu. Plany miast idealnych a realizacje.
T-W-9Urbanistyka w okresie międzywojennym - teoria i praktyka.
T-W-7Urbanistyka w dobie rewolucji przemysłowej.
T-W-5Urbanistyka epoki baroku w Europie.
T-W-6Urbanistyka monarchii europejskich k. XVIII- XIX w.
T-W-3Osady i miasta okresu średniowieczna w Europie zachodniej oraz w Polsce
T-W-8Urbanistyka przełomu XIX i XX w. - nowe idee w projektowaniu miast.
T-W-10Urbanistyka totalitaryzmu. Idee miast socjalistycznych.
T-W-2Urbanistyka antycznej Grecji oraz starożytnych Rzymian.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny i opis z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Metody praktyczne: pokazy - prezentacje multimedialne
M-3Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-4Metody praktyczne: przygotowanie przez studenta referatu lub prezentacji
M-5Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie szkicownika
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena referatu lub prezentacji przygotowanej na wyznaczony temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
3,0Student wykazuje elementarną świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
3,5Student wykazuje średnią świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
4,0Student wykazuje w miarę dużą świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
4,5Student wykazuje wysoką świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.
5,0Student ma ugruntowaną świadomości ciągłości kulturowej przestrzeni i znaczenia tożsamości miejsca.