Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ekonomia rynkowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia rynkowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 12 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw ekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania poszczególnych rynków.
C-3Nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy mechanizmu rynkowego. Swoboda i interwencjonizm w społecznej gospodarce rynkowej.2
T-W-2Rynek towarów i usług konsumpcyjnych. Produkcja, handel, konsumpcja.2
T-W-3Rynek pracy. Umiejętności rynkowe. Perspektywy zawodowe absolwentów gospodarki przestrzennej. Rynek usług edukacyjnych. Inwestycja w edukację.2
T-W-4Rynek nieruchomości. Zawody związane z rynkiem nieruchomości. Rynek usług finansowych (pieniężno-finansowy). Lokowanie i pożyczanie kapitału.3
T-W-5Rynek energii. Monopol naturalny. Prosumpcja energii elektrycznej.2
T-W-6Zaliczenie przedmiotu.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.12
A-W-2Konsultacje.4
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.28
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.16
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B02a_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
GP_1A_W07R1A_W02, S1A_W02, T1A_W08InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B02a_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
GP_1A_U01R1A_U02, S1A_U01, S1A_U02C-3T-W-1, T-W-5, T-W-3M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B02a_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
GP_1A_K11, GP_1A_K03R1A_K07, R1A_K08, S1A_K07, T1A_K01, T1A_K06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B02a_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B02a_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B02a_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002
  2. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft - Akademia, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Begg D., Fischer., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawaq, 2007
  2. Begg D., Fischer R., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy mechanizmu rynkowego. Swoboda i interwencjonizm w społecznej gospodarce rynkowej.2
T-W-2Rynek towarów i usług konsumpcyjnych. Produkcja, handel, konsumpcja.2
T-W-3Rynek pracy. Umiejętności rynkowe. Perspektywy zawodowe absolwentów gospodarki przestrzennej. Rynek usług edukacyjnych. Inwestycja w edukację.2
T-W-4Rynek nieruchomości. Zawody związane z rynkiem nieruchomości. Rynek usług finansowych (pieniężno-finansowy). Lokowanie i pożyczanie kapitału.3
T-W-5Rynek energii. Monopol naturalny. Prosumpcja energii elektrycznej.2
T-W-6Zaliczenie przedmiotu.1
12

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.12
A-W-2Konsultacje.4
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.28
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.16
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B02a_W01Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W07ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Treści programoweT-W-1Podstawy mechanizmu rynkowego. Swoboda i interwencjonizm w społecznej gospodarce rynkowej.
T-W-2Rynek towarów i usług konsumpcyjnych. Produkcja, handel, konsumpcja.
T-W-5Rynek energii. Monopol naturalny. Prosumpcja energii elektrycznej.
T-W-4Rynek nieruchomości. Zawody związane z rynkiem nieruchomości. Rynek usług finansowych (pieniężno-finansowy). Lokowanie i pożyczanie kapitału.
T-W-3Rynek pracy. Umiejętności rynkowe. Perspektywy zawodowe absolwentów gospodarki przestrzennej. Rynek usług edukacyjnych. Inwestycja w edukację.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B02a_U01Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
S1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji.
Treści programoweT-W-1Podstawy mechanizmu rynkowego. Swoboda i interwencjonizm w społecznej gospodarce rynkowej.
T-W-5Rynek energii. Monopol naturalny. Prosumpcja energii elektrycznej.
T-W-3Rynek pracy. Umiejętności rynkowe. Perspektywy zawodowe absolwentów gospodarki przestrzennej. Rynek usług edukacyjnych. Inwestycja w edukację.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B02a_K01Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K11potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
GP_1A_K03wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-2Zrozumienie zasad funkcjonowania poszczególnych rynków.
C-3Nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji.
Treści programoweT-W-1Podstawy mechanizmu rynkowego. Swoboda i interwencjonizm w społecznej gospodarce rynkowej.
T-W-2Rynek towarów i usług konsumpcyjnych. Produkcja, handel, konsumpcja.
T-W-5Rynek energii. Monopol naturalny. Prosumpcja energii elektrycznej.
T-W-4Rynek nieruchomości. Zawody związane z rynkiem nieruchomości. Rynek usług finansowych (pieniężno-finansowy). Lokowanie i pożyczanie kapitału.
T-W-3Rynek pracy. Umiejętności rynkowe. Perspektywy zawodowe absolwentów gospodarki przestrzennej. Rynek usług edukacyjnych. Inwestycja w edukację.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.