Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Matematyka i statystyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka i statystyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Jurij Chigariev <Jurij.Chigariev@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 12 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z matematyki w zakresie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego.
C-2Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.
C-3Zrozumienie podstawowych pojęć statystyki opisowej.
C-4Nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych do analizy danych oraz interpretowania wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy.2
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych.2
T-A-3Działania na wektorach, iloczyn wektorowy i skalarny.2
T-A-4Zaliczenie ćwiczeń z matematyki.1
T-A-5Obliczanie miar skupienia i dyspersji w poszczególnych rozkładach zmiennej losowej. Wyznaczanie estymatorów punktowych i przedziałów ufności.3
T-A-6Obliczanie współczynnika korelacji i wyznaczanie prostej regresji.2
T-A-7Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja; interpretacja wyników.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń ze statystyki.1
15
wykłady
T-W-1Macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych. Działania na wektorach.2
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji matematycznych i ich wykresy.3
T-W-3Zaliczenie wykładów z matematyki.1
T-W-4Zmienna losowa i jej rozkład. Statystyka opisowa. Populacja i próba, pobieranie próby. Test statystyczny. Testy nieparametryczne.3
T-W-5Analiza korelacji i regresji.2
T-W-6Zaliczenie wykładów ze statystyki1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w zajęciach.15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.28
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Konsultacje z nauczycielem.2
60
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach.12
A-W-2Praca własna studenta - studiowanie treści wykładów.28
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny wymagający rozwiązania zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B01_W01
Student powinien definiować pojęcia z zakresu matematyki i statystyki oraz rozwiązywać zadania matematyczne i formułować hipotezy statystyczne.
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-2T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B01_U01
Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczno-statystyczną do rozwiązywania praktycznych problemów.
GP_1A_U04, GP_1A_U08R1A_U05, S1A_U08, T1A_U10, T1A_U13InzA_U03C-1, C-2, C-3, C-4T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-6M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_B01_K01
Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematyczno- statystycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej.
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-1T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B01_W01
Student powinien definiować pojęcia z zakresu matematyki i statystyki oraz rozwiązywać zadania matematyczne i formułować hipotezy statystyczne.
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie matematyki i statystyki.
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
3,5Student w stopniu dostatecznym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
4,0Student w stopniu dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
4,5Student w stopniu dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki oraz był aktywny na zajęciach.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki oraz był aktywny na zajęciach.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B01_U01
Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczno-statystyczną do rozwiązywania praktycznych problemów.
2,0Student nie umie stosować nabytej wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemów.
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
3,5Student w stopniu dostatecznym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
4,0Student w stopniu dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
4,5Student w stopniu dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów oraz był aktywny na zajęciach
5,0Student w stopniu bardzo dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów oraz był aktywny na zajęciach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_B01_K01
Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematyczno- statystycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej.
2,0Student nie ma aktywnej postawy w procesie samokształcenia i nie przestrzega zasad etyki.
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
3,5Student w stopniu dostatecznym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
4,0Student w stopniu dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
4,5Student w stopniu dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Grzegorczyk J., Matematyka, cz. I-II, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa, 1999
  2. Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Majkowska M., Matematyka nie tylko dla leśnikow, Wyd. SGGW, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy.2
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych.2
T-A-3Działania na wektorach, iloczyn wektorowy i skalarny.2
T-A-4Zaliczenie ćwiczeń z matematyki.1
T-A-5Obliczanie miar skupienia i dyspersji w poszczególnych rozkładach zmiennej losowej. Wyznaczanie estymatorów punktowych i przedziałów ufności.3
T-A-6Obliczanie współczynnika korelacji i wyznaczanie prostej regresji.2
T-A-7Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja; interpretacja wyników.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń ze statystyki.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych. Działania na wektorach.2
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji matematycznych i ich wykresy.3
T-W-3Zaliczenie wykładów z matematyki.1
T-W-4Zmienna losowa i jej rozkład. Statystyka opisowa. Populacja i próba, pobieranie próby. Test statystyczny. Testy nieparametryczne.3
T-W-5Analiza korelacji i regresji.2
T-W-6Zaliczenie wykładów ze statystyki1
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w zajęciach.15
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.28
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Konsultacje z nauczycielem.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach.12
A-W-2Praca własna studenta - studiowanie treści wykładów.28
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B01_W01Student powinien definiować pojęcia z zakresu matematyki i statystyki oraz rozwiązywać zadania matematyczne i formułować hipotezy statystyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.
Treści programoweT-W-5Analiza korelacji i regresji.
T-W-4Zmienna losowa i jej rozkład. Statystyka opisowa. Populacja i próba, pobieranie próby. Test statystyczny. Testy nieparametryczne.
T-W-1Macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych. Działania na wektorach.
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji matematycznych i ich wykresy.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny wymagający rozwiązania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie matematyki i statystyki.
3,0Student w stopniu zadowalającym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
3,5Student w stopniu dostatecznym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
4,0Student w stopniu dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki.
4,5Student w stopniu dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki oraz był aktywny na zajęciach.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zdobył wiedzę w zakresie matematyki i statystyki oraz był aktywny na zajęciach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B01_U01Student umie zastosować nabytą wiedzę matematyczno-statystyczną do rozwiązywania praktycznych problemów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
GP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
T1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego.
C-2Przedstawianie graficzne najważniejszych funkcji matematycznych.
C-3Zrozumienie podstawowych pojęć statystyki opisowej.
C-4Nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych do analizy danych oraz interpretowania wyników.
Treści programoweT-A-3Działania na wektorach, iloczyn wektorowy i skalarny.
T-A-1Działania na macierzach, obliczanie wyznaczników macierzy.
T-A-2Rozwiązywanie układów równań liniowych.
T-A-5Obliczanie miar skupienia i dyspersji w poszczególnych rozkładach zmiennej losowej. Wyznaczanie estymatorów punktowych i przedziałów ufności.
T-A-6Obliczanie współczynnika korelacji i wyznaczanie prostej regresji.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny wymagający rozwiązania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować nabytej wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemów.
3,0Student w stopniu zadowalającym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
3,5Student w stopniu dostatecznym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
4,0Student w stopniu dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów.
4,5Student w stopniu dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów oraz był aktywny na zajęciach
5,0Student w stopniu bardzo dobrym umie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania praktycznych problemów oraz był aktywny na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_B01_K01Student ma aktywną postawę w procesie samokształcenia w zakresie wiedzy matematyczno- statystycznej, przydatnej w wykonywanej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego.
Treści programoweT-W-4Zmienna losowa i jej rozkład. Statystyka opisowa. Populacja i próba, pobieranie próby. Test statystyczny. Testy nieparametryczne.
T-W-2Najważniejsze rodzaje funkcji matematycznych i ich wykresy.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny wymagający rozwiązania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma aktywnej postawy w procesie samokształcenia i nie przestrzega zasad etyki.
3,0Student w stopniu zadowalającym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
3,5Student w stopniu dostatecznym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
4,0Student w stopniu dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki.
4,5Student w stopniu dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym wykazuje aktywną postawę w procesie samokształcenia i przestrzega zasad etyki oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.