Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność logicznego myślenia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z różnymi rodzajami własności intelektualnej oraz sposobami ich ochrony.
C-2Kształtowanie umiejętności właściwego, zgodnego z prawem korzystania z dostępnych źródeł informacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ochrona praw autorskich i pokrewnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pojęcie utworu. Treść prawa autorskiego. Programy komputerowe i ich ochrona, licencje.2
T-W-2Własność przemysłowa. Wynalazek, wzór użytkowy. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy. Znak towarowy i prawo ochronne. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji. Topografia układów scalonych jako przedmiot ochrony.2
T-W-3Informacja patentowa. Źródła informacji patentowej. Bazy danych Urzędu Patentowego. Klasyfikacje znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ochrona baz danych. Umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej.1
T-W-4Zasady legalnego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, w tym dostępnych w internecie. Licencje i ich rodzaje. Domena publiczna. Creative commons.1
T-W-5Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Problem plagiatów i piractwa. Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie.1
T-W-6Zaliczenie przedmiotu.1
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-W-2Praca domowa - przy wykorzystaniu platformy zdalnej.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zadań na platformie zdalnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A03_W01
Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
GP_1A_W08R1A_W08, S1A_W10, T1A_W10InzA_W04C-1T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A03_U01
Student umie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej; potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
GP_1A_U11, GP_1A_U16S1A_U05, T1A_U08InzA_U01C-1T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A03_K01
Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym.
GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K06C-1T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A03_W01
Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
2,0Student nie ma wiedzy na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego.
3,5Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
4,0Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
4,5Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych, potrafi samodzielnie przytoczyć stosowne akty prawne.
5,0Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych, potrafi samodzielenie przytoczyć akty prawne i krytycznie je przeanalizować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A03_U01
Student umie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej; potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
2,0Student nie potrafi rozróżnić poszczególnych rodzajów własności intelektualnej.
3,0Student potrafi rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej.
3,5Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej.
4,0Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, także podać ich przykłady z pomocą nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, samodzielnie podać ich przykłady.
5,0Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, samodzielnie podać ich przykłady, a także dokonać porówniania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A03_K01
Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym.
2,0Student nie ma potrzeby aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postepującym rozwojem technologicznym.
3,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym.
3,5Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat.
4,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat i potrafi ją zaprezentować z pomoca nauczyciela.
4,5Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat i potrafi ją samodzielnie zaprezentować.
5,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat, potrafi ją samodzielnie zaprezentować i krytycznie przeanalizować.

Literatura podstawowa

  1. Załucki M., Prawo własności intelektualnej. Repetytorium., Difin, Warszawa, 2008
  2. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa, 2006, dostępna pod adresem http://www.stim.org.pl

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych., Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83., 1994
  2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej., Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ochrona praw autorskich i pokrewnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pojęcie utworu. Treść prawa autorskiego. Programy komputerowe i ich ochrona, licencje.2
T-W-2Własność przemysłowa. Wynalazek, wzór użytkowy. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy. Znak towarowy i prawo ochronne. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji. Topografia układów scalonych jako przedmiot ochrony.2
T-W-3Informacja patentowa. Źródła informacji patentowej. Bazy danych Urzędu Patentowego. Klasyfikacje znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ochrona baz danych. Umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej.1
T-W-4Zasady legalnego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, w tym dostępnych w internecie. Licencje i ich rodzaje. Domena publiczna. Creative commons.1
T-W-5Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Problem plagiatów i piractwa. Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie.1
T-W-6Zaliczenie przedmiotu.1
8

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.8
A-W-2Praca domowa - przy wykorzystaniu platformy zdalnej.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A03_W01Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z różnymi rodzajami własności intelektualnej oraz sposobami ich ochrony.
Treści programoweT-W-1Ochrona praw autorskich i pokrewnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pojęcie utworu. Treść prawa autorskiego. Programy komputerowe i ich ochrona, licencje.
T-W-5Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Problem plagiatów i piractwa. Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie.
T-W-2Własność przemysłowa. Wynalazek, wzór użytkowy. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy. Znak towarowy i prawo ochronne. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji. Topografia układów scalonych jako przedmiot ochrony.
T-W-3Informacja patentowa. Źródła informacji patentowej. Bazy danych Urzędu Patentowego. Klasyfikacje znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ochrona baz danych. Umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej.
T-W-4Zasady legalnego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, w tym dostępnych w internecie. Licencje i ich rodzaje. Domena publiczna. Creative commons.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego.
3,5Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
4,0Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych.
4,5Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych, potrafi samodzielnie przytoczyć stosowne akty prawne.
5,0Student ma wiedzę na temat przestrzegania prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz regulacji dotyczących praw wyłącznych, potrafi samodzielenie przytoczyć akty prawne i krytycznie je przeanalizować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A03_U01Student umie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej; potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
GP_1A_U16stosuje prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie działalności planistycznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z różnymi rodzajami własności intelektualnej oraz sposobami ich ochrony.
Treści programoweT-W-1Ochrona praw autorskich i pokrewnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pojęcie utworu. Treść prawa autorskiego. Programy komputerowe i ich ochrona, licencje.
T-W-5Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Problem plagiatów i piractwa. Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie.
T-W-2Własność przemysłowa. Wynalazek, wzór użytkowy. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy. Znak towarowy i prawo ochronne. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji. Topografia układów scalonych jako przedmiot ochrony.
T-W-3Informacja patentowa. Źródła informacji patentowej. Bazy danych Urzędu Patentowego. Klasyfikacje znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ochrona baz danych. Umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej.
T-W-4Zasady legalnego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, w tym dostępnych w internecie. Licencje i ich rodzaje. Domena publiczna. Creative commons.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zadań na platformie zdalnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróżnić poszczególnych rodzajów własności intelektualnej.
3,0Student potrafi rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej.
3,5Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej.
4,0Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, także podać ich przykłady z pomocą nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, samodzielnie podać ich przykłady.
5,0Student potrafi samodzielnie rozróżnić poszczególne rodzaje własności intelektualnej, samodzielnie podać ich przykłady, a także dokonać porówniania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A03_K01Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z różnymi rodzajami własności intelektualnej oraz sposobami ich ochrony.
Treści programoweT-W-1Ochrona praw autorskich i pokrewnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Pojęcie utworu. Treść prawa autorskiego. Programy komputerowe i ich ochrona, licencje.
T-W-5Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Problem plagiatów i piractwa. Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie.
T-W-2Własność przemysłowa. Wynalazek, wzór użytkowy. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy. Znak towarowy i prawo ochronne. Wzór przemysłowy i prawo z rejestracji. Oznaczenie geograficzne i prawo z rejestracji. Topografia układów scalonych jako przedmiot ochrony.
T-W-3Informacja patentowa. Źródła informacji patentowej. Bazy danych Urzędu Patentowego. Klasyfikacje znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ochrona baz danych. Umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie ochrony własności przemysłowej.
T-W-4Zasady legalnego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, w tym dostępnych w internecie. Licencje i ich rodzaje. Domena publiczna. Creative commons.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zadań na platformie zdalnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma potrzeby aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postepującym rozwojem technologicznym.
3,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym.
3,5Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat.
4,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat i potrafi ją zaprezentować z pomoca nauczyciela.
4,5Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat i potrafi ją samodzielnie zaprezentować.
5,0Student czuje potrzebę aktualizowania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej wraz z postępującym rozwojem technologicznym, samodzielnie studiuje literaturę na zadany temat, potrafi ją samodzielnie zaprezentować i krytycznie przeanalizować.