Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 8 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 4 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z systemem prawnej i organizacyjnej ochrony pracy w Polsce.
C-2Przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych ze świadomością praw i obowiązków wynikających z podstawowych aktów prawnych i normatywnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-3Przygotowanie do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego dla zróżnicowanych warunków pracy i przebywania.
C-4Kształtowanie świadomości potrzeby humanizacji procesu pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Omówienie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego.2
T-A-2Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod szacowania wartości ryzyka zawodowego z uwzględnieniem identyfikacji najistotniejszych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.2
4
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień ochrony człowieka w miejscu pracy i przebywania z uwzględnieniem ewolucji ochrony pracy w Polsce. Omówienie podstawowych aktów ustawodawczych i wykonawczych z zakresu bhp.2
T-W-2Wybrane normatywy higieniczne m.in. dla: hałasu, prac transportowych, mikroklimatu itd. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. Identyfikacja, analiza i ocena czynników zagrażających na stanowiskach pracy i w środowisku przebywania.2
T-W-3Ekonomiczne i społeczne konsekwencje wypadków pracowniczych z uwzględnieniem statystyki wypadkowej w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. rolnictwo, leśnictwo, produkcja żywności).2
T-W-4Metody zapobiegania wypadkom przy pracy przez likwidację przyczyn zagrożeń wypadkowych – prezentacja podejścia systemowego do badań elementów każdego łańcucha zdarzeń (teorie wypadku TOL).2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach4
A-A-2Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu21
A-A-3Konsultacje5
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach8
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.12
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwersatoryjny.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
M-4Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu zbieżnego z kierunkiem kształcenia (podsumowanie zdobytej wiedzy z zajęć audytoryjnych).
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A02_W01
Student posiada ogólną wiedzę w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia pracowników oraz zna narzędzia metodyczne dla potrzeb analizy i oceny narażeń zawodowych.
GP_1A_W02T1A_W04, T1A_W08, T1A_W09, T1A_W10InzA_W03C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A02_U01
Student potrafi identyfikować zagrożenia charakterystyczne dla danego środowiska pracy i przebywania ludzi oraz ocenić ryzyko zawodowe.
GP_1A_U16T1A_U08InzA_U01C-3, C-4T-A-2, T-A-1M-4, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A02_K01
Student ma świadomość współoddziaływania elementów systemu człowiek – maszyna - środowisko oraz potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
GP_1A_K04R1A_K05, R1A_K06, S1A_K05, T1A_K02InzA_K01C-4T-W-3, T-W-4M-2, M-4, M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A02_W01
Student posiada ogólną wiedzę w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia pracowników oraz zna narzędzia metodyczne dla potrzeb analizy i oceny narażeń zawodowych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce i metod oceny ryzyka zawodowego.
3,5Student ma podstawową wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce i metod oceny ryzyka zawodowego, ma ogólną wiedzę dotyczacą zapisów aktów prawnych określających prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,0Student ma wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy , wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy.
4,5Student ma wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy , wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy, wie jakie są współczesne standardy i trendy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
5,0Student biegle orientuje się w zakresie organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna metody ilościowej i jakościowej oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy, wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy, wie jakie są współczesne standardy i trendy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A02_U01
Student potrafi identyfikować zagrożenia charakterystyczne dla danego środowiska pracy i przebywania ludzi oraz ocenić ryzyko zawodowe.
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student przy wydatnej pomocy nauczyciela dokonuje oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu.
3,5Student samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka zawodowego według metody wskazanej przez nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wybiera metodę i wykonuje ocenę ryzyka zawodowego.
4,5Student samodzielnie wybiera metodę oceny ryzyka zawodowego, potrafi uzasadnić słuszność dokonanego wyboru metody dla danego zawodu, samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka, wyciąga konstruktywne wnioski i wskazuje na możliwości działań korygujacych i naprawczych.
5,0Student samodzielnie wybiera metodę oceny ryzyka zawodowego, potrafi uzasadnić słuszność dokonanego wyboru metody dla danego zawodu, samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka, potrafi wytypować zagrożenia krytyczne oraz wskazać na możliwe działania korygujacyce i naprawcze ograniczające ryzyko, formułuje konstruktywne i trafne wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A02_K01
Student ma świadomość współoddziaływania elementów systemu człowiek – maszyna - środowisko oraz potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych standardów pracy.

Literatura podstawowa

  1. Marcinkowski J., Horst W.M., Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Edukacja i badania., Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
  2. Zawieska W.M., Ocena ryzyka zawodowego – podstawy metodyczne, CIOP, Warszawa, 2004, 3
  3. Małysz F, BHP w zakładzie pracy., Biblioteczka Pracownicza, Warszawa, 2008, Tom 1-2

Literatura dodatkowa

  1. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia., PWN, Warszawa, 2007
  2. www.ciop.pl, polecana strona internetowa
  3. www.pip.gov.pl, polecana strona internetowa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Omówienie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego.2
T-A-2Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod szacowania wartości ryzyka zawodowego z uwzględnieniem identyfikacji najistotniejszych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.2
4

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień ochrony człowieka w miejscu pracy i przebywania z uwzględnieniem ewolucji ochrony pracy w Polsce. Omówienie podstawowych aktów ustawodawczych i wykonawczych z zakresu bhp.2
T-W-2Wybrane normatywy higieniczne m.in. dla: hałasu, prac transportowych, mikroklimatu itd. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. Identyfikacja, analiza i ocena czynników zagrażających na stanowiskach pracy i w środowisku przebywania.2
T-W-3Ekonomiczne i społeczne konsekwencje wypadków pracowniczych z uwzględnieniem statystyki wypadkowej w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. rolnictwo, leśnictwo, produkcja żywności).2
T-W-4Metody zapobiegania wypadkom przy pracy przez likwidację przyczyn zagrożeń wypadkowych – prezentacja podejścia systemowego do badań elementów każdego łańcucha zdarzeń (teorie wypadku TOL).2
8

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach4
A-A-2Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu21
A-A-3Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach8
A-W-2Studiowanie wskazanych pozycji bibliograficznych.12
A-W-3Konsultacje4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć wykładowych.6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A02_W01Student posiada ogólną wiedzę w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia pracowników oraz zna narzędzia metodyczne dla potrzeb analizy i oceny narażeń zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W02ma teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu planisty, w tym przepisów prawnych, zasad i procedur sporządzania dokumentów planistycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego dla zróżnicowanych warunków pracy i przebywania.
C-2Przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych ze świadomością praw i obowiązków wynikających z podstawowych aktów prawnych i normatywnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-1Zapoznanie studentów z systemem prawnej i organizacyjnej ochrony pracy w Polsce.
Treści programoweT-W-2Wybrane normatywy higieniczne m.in. dla: hałasu, prac transportowych, mikroklimatu itd. Ochrona pracy kobiet i młodocianych. Identyfikacja, analiza i ocena czynników zagrażających na stanowiskach pracy i w środowisku przebywania.
T-W-4Metody zapobiegania wypadkom przy pracy przez likwidację przyczyn zagrożeń wypadkowych – prezentacja podejścia systemowego do badań elementów każdego łańcucha zdarzeń (teorie wypadku TOL).
T-W-1Wprowadzenie do zagadnień ochrony człowieka w miejscu pracy i przebywania z uwzględnieniem ewolucji ochrony pracy w Polsce. Omówienie podstawowych aktów ustawodawczych i wykonawczych z zakresu bhp.
T-A-1Omówienie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-4Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu zbieżnego z kierunkiem kształcenia (podsumowanie zdobytej wiedzy z zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student ma podstawową wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce i metod oceny ryzyka zawodowego.
3,5Student ma podstawową wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce i metod oceny ryzyka zawodowego, ma ogólną wiedzę dotyczacą zapisów aktów prawnych określających prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,0Student ma wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy , wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy.
4,5Student ma wiedzę dotyczacą organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy , wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy, wie jakie są współczesne standardy i trendy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
5,0Student biegle orientuje się w zakresie organizacji systemu ochrony pracy w Polsce, zna metody ilościowej i jakościowej oceny ryzyka zawodowego, jest dobrze zorientowany w przepisach prawa pracy, wie jakie instytucje państwowe prowadzą nadzór nad warunkami wykonywania pracy, wskazuje na normatywy higieniczne adekwatne dla danych warunków pracy, wie jakie są współczesne standardy i trendy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A02_U01Student potrafi identyfikować zagrożenia charakterystyczne dla danego środowiska pracy i przebywania ludzi oraz ocenić ryzyko zawodowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U16stosuje prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie działalności planistycznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego dla zróżnicowanych warunków pracy i przebywania.
C-4Kształtowanie świadomości potrzeby humanizacji procesu pracy.
Treści programoweT-A-2Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod szacowania wartości ryzyka zawodowego z uwzględnieniem identyfikacji najistotniejszych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.
T-A-1Omówienie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu zbieżnego z kierunkiem kształcenia (podsumowanie zdobytej wiedzy z zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać informacji przekazywanych na zajęciach w celu wykonania pracy zaliczeniowej.
3,0Student przy wydatnej pomocy nauczyciela dokonuje oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu.
3,5Student samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka zawodowego według metody wskazanej przez nauczyciela.
4,0Student samodzielnie wybiera metodę i wykonuje ocenę ryzyka zawodowego.
4,5Student samodzielnie wybiera metodę oceny ryzyka zawodowego, potrafi uzasadnić słuszność dokonanego wyboru metody dla danego zawodu, samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka, wyciąga konstruktywne wnioski i wskazuje na możliwości działań korygujacych i naprawczych.
5,0Student samodzielnie wybiera metodę oceny ryzyka zawodowego, potrafi uzasadnić słuszność dokonanego wyboru metody dla danego zawodu, samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka, potrafi wytypować zagrożenia krytyczne oraz wskazać na możliwe działania korygujacyce i naprawcze ograniczające ryzyko, formułuje konstruktywne i trafne wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A02_K01Student ma świadomość współoddziaływania elementów systemu człowiek – maszyna - środowisko oraz potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K04ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Kształtowanie świadomości potrzeby humanizacji procesu pracy.
Treści programoweT-W-3Ekonomiczne i społeczne konsekwencje wypadków pracowniczych z uwzględnieniem statystyki wypadkowej w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. rolnictwo, leśnictwo, produkcja żywności).
T-W-4Metody zapobiegania wypadkom przy pracy przez likwidację przyczyn zagrożeń wypadkowych – prezentacja podejścia systemowego do badań elementów każdego łańcucha zdarzeń (teorie wypadku TOL).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny.
M-4Ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Wykład informacyjny.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z zakresu treści wykładowych.
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wybranego zawodu zbieżnego z kierunkiem kształcenia (podsumowanie zdobytej wiedzy z zajęć audytoryjnych).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje brak zainteresowania problematyką przedmiotu, neguje korzyści społeczne i zawodowe jakie są możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu w praktyce podstaw naukowych bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,0Student wykazuje ograniczone zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, jest świadomy korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4,5Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej.
5,0Student jest zainteresowany problematyką przedmiotu, atywnie uczestniczy w zajęciach, wyraża poglądy i wykonuje powierzone prace ze zrozumieniem problematyki bhp, ma świadomość korzyści wynikających z przestrzegania zasad bhp i stosowania w praktyce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gotów zastosować zdobytą wiedzę we własnej praktyce zawodowej, ma świadomość potrzeby dotyczącej podejmowania starań kreowania bezpiecznych standardów pracy.