Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia informacyjna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>, Elżbieta Skórska <Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 16 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności trafnego wyszukiwania informacji w Internecie wraz z oceną ich wiarygodności
C-2Nabycie umiejętności odpowiedniego przetwarzania informacji źródłowych w celu wykorzystania we własnych dokumentach.
C-3Opanowanie sztuki profesjonalnego opracowania różnych typów dokumentów elektronicznych: tekstowych, graficznych, prezentacyjnych oraz przenośnych (pdf) przy użyciu poszczególnych modułów pakietu Open Office.
C-4Nabycie umiejętności tworzenia własnych stron internetowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń: sieciowe usługi informatyczne w ZUT; netykieta w korespondencji elektronicznej; moduły pakietu OpenOffice i ich zastosowanie. Selekcja informacji wyszukanych w Internecie i ocena ich wiarygodności.2
T-L-2Opracowanie raportu za pomocą modułów Writer i Draw według zadanej instrukcji przy wykorzystaniu elementów graficznych pobranych ze stron internetowych. Formatowanie tekstu: wcięcia, akapity, interlinia, wstawianie elementów graficznych, tworzenie tabel, usuwanie hiperłączy.4
T-L-3Obliczenia, opracowanie arkuszy symulacyjnych i tworzenie wykresów przy użyciu modułu Calc.4
T-L-4Skanowanie fotografii i ich retusz i przetwarzanie za pomocą programu IrfanView.2
T-L-5Opracowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej (Impress), przygotowanie materiałów informacyjnych w formie pdf.2
T-L-6Obróbka materiału filmowego zarejestrowanego za pomocą cyfrowej kamery, aparatu fotograficznego lub smartfonu.2
16

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych w pracowni dydaktycznej.16
A-L-2Praca własna studenta polegająca na wykonaniu ćwiczeń dodatkowych przy wykorzystaniu platformy zdalnej e-edukacja.zut.edu.pl74
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody programowane z użyciem komputera.
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceny wystawione za wybrane dokumenty elektroniczne.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A01_W04
Student ma wiedzę na temat usług informatycznych w Uczelni, potrafi samodzielnie wskazać wiarygodne informacje na zadany temat.
GP_1A_W04R1A_W01, R1A_W03, S1A_W06, T1A_W01C-1, C-2T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A01_U01
Student potrafi opracować dokument elektroniczny przy wykorzystaniu właściwie dobranych źródeł internetowych.
GP_1A_U19, GP_1A_U02R1A_U01, R1A_U03, T1A_U01, T1A_U04, T1A_U16C-1, C-2, C-3, C-4T-L-5, T-L-3, T-L-2M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GP_1A_A01_K01
Student potrafi kreatywnie wykorzystać narzędzia informatyczne.
GP_1A_K10, GP_1A_K02, GP_1A_K01R1A_K01, R1A_K07, S1A_K01, S1A_K06, T1A_K01C-3, C-4T-L-5M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A01_W04
Student ma wiedzę na temat usług informatycznych w Uczelni, potrafi samodzielnie wskazać wiarygodne informacje na zadany temat.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A01_U01
Student potrafi opracować dokument elektroniczny przy wykorzystaniu właściwie dobranych źródeł internetowych.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GP_1A_A01_K01
Student potrafi kreatywnie wykorzystać narzędzia informatyczne.
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Podręcznik użytkownika pakietu OpenOffice, http://openzone.pl/ksiazka/, 2011
  2. Opis pakietu Open Office, http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org, 2012

Literatura dodatkowa

  1. http://openoffice.pl/, http://www.ux.pl/openoffice/ http://pl.openoffice.org/, 2012
  2. Kurs języka html, http://pl.html.net/tutorials/html/, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń: sieciowe usługi informatyczne w ZUT; netykieta w korespondencji elektronicznej; moduły pakietu OpenOffice i ich zastosowanie. Selekcja informacji wyszukanych w Internecie i ocena ich wiarygodności.2
T-L-2Opracowanie raportu za pomocą modułów Writer i Draw według zadanej instrukcji przy wykorzystaniu elementów graficznych pobranych ze stron internetowych. Formatowanie tekstu: wcięcia, akapity, interlinia, wstawianie elementów graficznych, tworzenie tabel, usuwanie hiperłączy.4
T-L-3Obliczenia, opracowanie arkuszy symulacyjnych i tworzenie wykresów przy użyciu modułu Calc.4
T-L-4Skanowanie fotografii i ich retusz i przetwarzanie za pomocą programu IrfanView.2
T-L-5Opracowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej (Impress), przygotowanie materiałów informacyjnych w formie pdf.2
T-L-6Obróbka materiału filmowego zarejestrowanego za pomocą cyfrowej kamery, aparatu fotograficznego lub smartfonu.2
16

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych w pracowni dydaktycznej.16
A-L-2Praca własna studenta polegająca na wykonaniu ćwiczeń dodatkowych przy wykorzystaniu platformy zdalnej e-edukacja.zut.edu.pl74
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A01_W04Student ma wiedzę na temat usług informatycznych w Uczelni, potrafi samodzielnie wskazać wiarygodne informacje na zadany temat.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_W04ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
T1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności trafnego wyszukiwania informacji w Internecie wraz z oceną ich wiarygodności
C-2Nabycie umiejętności odpowiedniego przetwarzania informacji źródłowych w celu wykorzystania we własnych dokumentach.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń: sieciowe usługi informatyczne w ZUT; netykieta w korespondencji elektronicznej; moduły pakietu OpenOffice i ich zastosowanie. Selekcja informacji wyszukanych w Internecie i ocena ich wiarygodności.
Metody nauczaniaM-1Metody programowane z użyciem komputera.
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych.
S-1Ocena formująca: Oceny wystawione za wybrane dokumenty elektroniczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący wiedzy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A01_U01Student potrafi opracować dokument elektroniczny przy wykorzystaniu właściwie dobranych źródeł internetowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
GP_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie GP
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności trafnego wyszukiwania informacji w Internecie wraz z oceną ich wiarygodności
C-2Nabycie umiejętności odpowiedniego przetwarzania informacji źródłowych w celu wykorzystania we własnych dokumentach.
C-3Opanowanie sztuki profesjonalnego opracowania różnych typów dokumentów elektronicznych: tekstowych, graficznych, prezentacyjnych oraz przenośnych (pdf) przy użyciu poszczególnych modułów pakietu Open Office.
C-4Nabycie umiejętności tworzenia własnych stron internetowych.
Treści programoweT-L-5Opracowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej (Impress), przygotowanie materiałów informacyjnych w formie pdf.
T-L-3Obliczenia, opracowanie arkuszy symulacyjnych i tworzenie wykresów przy użyciu modułu Calc.
T-L-2Opracowanie raportu za pomocą modułów Writer i Draw według zadanej instrukcji przy wykorzystaniu elementów graficznych pobranych ze stron internetowych. Formatowanie tekstu: wcięcia, akapity, interlinia, wstawianie elementów graficznych, tworzenie tabel, usuwanie hiperłączy.
Metody nauczaniaM-1Metody programowane z użyciem komputera.
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych.
S-1Ocena formująca: Oceny wystawione za wybrane dokumenty elektroniczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGP_1A_A01_K01Student potrafi kreatywnie wykorzystać narzędzia informatyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGP_1A_K10wykazuje otwartość na nowoczesne technologie, w tym informatyczne, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
GP_1A_K02rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_1A_K01wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
T1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Opanowanie sztuki profesjonalnego opracowania różnych typów dokumentów elektronicznych: tekstowych, graficznych, prezentacyjnych oraz przenośnych (pdf) przy użyciu poszczególnych modułów pakietu Open Office.
C-4Nabycie umiejętności tworzenia własnych stron internetowych.
Treści programoweT-L-5Opracowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej (Impress), przygotowanie materiałów informacyjnych w formie pdf.
Metody nauczaniaM-1Metody programowane z użyciem komputera.
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych.
S-1Ocena formująca: Oceny wystawione za wybrane dokumenty elektroniczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekt kształcenia dotyczący kompetencji.
3,5
4,0
4,5
5,0