Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
Nano_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędne do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk i procesów nanotechnologicznych i chemicznych oraz modelowaniu zjawisk i procesów technicznych
Nano_1A_W02ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej, analitycznej, biochemii, fizyki i ich technicznych zastosowań niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych oraz rozumienia roli fizyki w różnych obszarach techniki i nanotechnologii
Nano_1A_W03ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i metrologii niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień w technice i nanotechnologii
Nano_1A_W04ma wiedzę z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów
Nano_1A_W05ma szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami fizyki współczesnej, niezbędnymi do rozumienia podstawowych mechanizmów fizycznych i wykorzystania wiedzy fizycznej w nanotechnologii
Nano_1A_W06ma podstawową wiedzę w zakresie technik komputerowych, w tym metodyki i technik programowania, grafiki komputerowej oraz obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych niezbędnych w nanotechnologii
Nano_1A_W07ma wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie i gospodarką odpadami
Nano_1A_W08ma wiedzę z zakresu technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów, a także ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z nanotechnologią
Nano_1A_W09ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju i zastosowaniach fizyki w wybranych zagadnieniach technicznych i technologicznych
Nano_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia materiałów oraz na temat zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów
Nano_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia, materiały i nanomateriały do projektowania, modelowania, symulacji i wytwarzania przyrządów i urządzeń technicznych oraz rozwiązywania za ich pomocą prostych zagadnień technicznych i badawczych
Nano_1A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą etyki zawodowej w zakresie jakości wykonania i zasad eksploatacji urządzeń technicznych oraz podstaw BHP
Nano_1A_W13ma wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Nano_1A_W14ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
Nano_1A_W15ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa patentowego
Nano_1A_W16zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej