Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
Nano_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Nano_1A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla kierunku nanotechnologii dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
Nano_1A_U05ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Nano_1A_U06posługuje się językiem angielskim (lub innym językiem obcym) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych, artykułów i podręczników z dziedziny nauk ścisłych, a w szczególności z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U07potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacji komputerowych wybranych zagadnień chemicznych, fizycznych i technicznych
Nano_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, interpretować i opracowywać uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Nano_1A_U09potrafi identyfikować problematykę fizyczną i chemiczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań fizykochemicznych (wyniki eksperymentalne, symulacje) do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Nano_1A_U10potrafi dokonać doboru metod analitycznych i aparatury właściwych dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych oraz dokonać krytycznej analizy sposobów ich wykorzystania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Nano_1A_U11potrafi wykorzystać poznane metody eksperymentalne, symulacje komputerowe i modele teoretyczne do analizy i rozwiązywania problemów inżynierskich
Nano_1A_U12potrafi dostrzegać konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wprowadzania konkretnych rozwiązań technicznych oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Nano_1A_U13potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i fizycznych oraz stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Nano_1A_U14potrafi oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów, w szczególności nanomateriałów przy wykorzystaniu odpowiednich technik badawczych
Nano_1A_U15potrafi wstępnie oszacować koszty planowanego zadania inżynierskiego
Nano_1A_U16na podstawie analizy istniejącego procesu potrafi zaproponować jego modernizacje, prowadzące do poprawy wskaźników ekonomicznych oraz środowiskowych
Nano_1A_U17potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfiką, charakterystyczny dla ukończonej specjalności oraz ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i urządzeń