Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Schmidt <Beata.Schmidt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 6 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia ogólna, Technologia Chemiczna, Chemia Nieorganiczna, Chemia Organiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: 1. Procesami technologii chemicznej, stosowanymi w przemyśle, technologiami, urządzeniami i surowcami 2. Sposobami zarządzania i organizacji produkcji 3. Stosowaną w praktyce automatyką i sposobami sterowania procesami 4. Procesami projektowania urządzeń i technologii, i procedurami ich wdrażania 5. Sposobami wykorzystania surowców, energii i odpadów w procesach przemysłowych 6. Zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi stosowanych urządzeń i surowców.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach odbywanej praktyki zawodowej60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Pokaz
M-3Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Ćwiczenia produkcyjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_P01_W01
Student posiada wiedzę o materiałach, technologiach i procesach zachodzących w zakładach przemysłowych
Ch_1A_W13, Ch_1A_W10, Ch_1A_W11X1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-PR-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_P01_U01
Student potrafi ocenić i dokonać wyboru procesu technologicznego lub zmianić/dostosować proces terchnologiczny, potrafi wykonywać typowe czynności związane z prowadzeniem procesu przemyśłowego
Ch_1A_U02, Ch_1A_U05, Ch_1A_U14, Ch_1A_U01, Ch_1A_U15X1A_U01, X1A_U02, X1A_U05InzA_U06, InzA_U07C-1T-PR-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_P01_K01
Student posiada zdolność do wykorzystania wiedzy o procesach przemysłowych i posiadanych umiejętności w trakcie kontaktów ze współpracownkami i społeczeństwem oraz pracy na jego potrzeby
Ch_1A_K05, Ch_1A_K03, Ch_1A_K02X1A_K02, X1A_K03, X1A_K06InzA_K01C-1T-PR-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_P01_W01
Student posiada wiedzę o materiałach, technologiach i procesach zachodzących w zakładach przemysłowych
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy przewidzianej w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawową wiedzę przewidzianą w programie praktyki
3,5Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student umie wykorzystać informacjevzdobyte w czasie odbywania praktyki Student Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_P01_U01
Student potrafi ocenić i dokonać wyboru procesu technologicznego lub zmianić/dostosować proces terchnologiczny, potrafi wykonywać typowe czynności związane z prowadzeniem procesu przemyśłowego
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności przewidzianych w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawowe umiejętności przewidziane w programie praktyki
3,5Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student potrafi określić różnice pomiędzy procesami technologicznymi zachodzącymi Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_P01_K01
Student posiada zdolność do wykorzystania wiedzy o procesach przemysłowych i posiadanych umiejętności w trakcie kontaktów ze współpracownkami i społeczeństwem oraz pracy na jego potrzeby
2,0Student nie posiada podstawowych kompetencji przewidzianych w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawowe kompetencje przewidziane w programie praktyki
3,5Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Materiały informacyjne dostarczone przez firmę, 2011

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach odbywanej praktyki zawodowej60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_P01_W01Student posiada wiedzę o materiałach, technologiach i procesach zachodzących w zakładach przemysłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: 1. Procesami technologii chemicznej, stosowanymi w przemyśle, technologiami, urządzeniami i surowcami 2. Sposobami zarządzania i organizacji produkcji 3. Stosowaną w praktyce automatyką i sposobami sterowania procesami 4. Procesami projektowania urządzeń i technologii, i procedurami ich wdrażania 5. Sposobami wykorzystania surowców, energii i odpadów w procesach przemysłowych 6. Zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi stosowanych urządzeń i surowców.
Treści programoweT-PR-1Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Pokaz
M-3Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy przewidzianej w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawową wiedzę przewidzianą w programie praktyki
3,5Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student umie wykorzystać informacjevzdobyte w czasie odbywania praktyki Student Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student posiadł wiedzę przewidzianą w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_P01_U01Student potrafi ocenić i dokonać wyboru procesu technologicznego lub zmianić/dostosować proces terchnologiczny, potrafi wykonywać typowe czynności związane z prowadzeniem procesu przemyśłowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe, szczególnie z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
Ch_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_1A_U14potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie chemii
Ch_1A_U01potrafi analizować problemy z zakresu chemii, w szczególności problemy o charakterze utylitarnym oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
Ch_1A_U15potrafi ocenić przydatność podstawowej aparatury pomiarowej i rutynowych metod służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować właściwe rozwiązanie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U01potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody
X1A_U02potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe
X1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: 1. Procesami technologii chemicznej, stosowanymi w przemyśle, technologiami, urządzeniami i surowcami 2. Sposobami zarządzania i organizacji produkcji 3. Stosowaną w praktyce automatyką i sposobami sterowania procesami 4. Procesami projektowania urządzeń i technologii, i procedurami ich wdrażania 5. Sposobami wykorzystania surowców, energii i odpadów w procesach przemysłowych 6. Zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi stosowanych urządzeń i surowców.
Treści programoweT-PR-1Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności przewidzianych w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawowe umiejętności przewidziane w programie praktyki
3,5Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student potrafi określić różnice pomiędzy procesami technologicznymi zachodzącymi Student posiadł umiejętności przewidziane w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_P01_K01Student posiada zdolność do wykorzystania wiedzy o procesach przemysłowych i posiadanych umiejętności w trakcie kontaktów ze współpracownkami i społeczeństwem oraz pracy na jego potrzeby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K05rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
Ch_1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_1A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: 1. Procesami technologii chemicznej, stosowanymi w przemyśle, technologiami, urządzeniami i surowcami 2. Sposobami zarządzania i organizacji produkcji 3. Stosowaną w praktyce automatyką i sposobami sterowania procesami 4. Procesami projektowania urządzeń i technologii, i procedurami ich wdrażania 5. Sposobami wykorzystania surowców, energii i odpadów w procesach przemysłowych 6. Zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi stosowanych urządzeń i surowców.
Treści programoweT-PR-1Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zapoznanie się z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Przygotowanie do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych kompetencji przewidzianych w programie praktyki
3,0Student posiadł w wystarczającym stopniu podstawowe kompetencje przewidziane w programie praktyki
3,5Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu nieznacznie wyższym niż wystarczający
4,0Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu dobrym
4,5Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu wyższym niż dobry
5,0Student posiadł kompetencje przewidziane w programie praktyki w stopniu bardzo dobrym