Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)
specjalność: Chemia bioorganiczna

Sylabus przedmiotu Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznym
Specjalność Chemia bioorganiczna
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Wróblewska <Agnieszka.Wroblewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem zielonej chemii i jej zasadami
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami syntez zgodnymi z zasadami zielonej chemii
C-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju1
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii2
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej2
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)2
T-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów2
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)2
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników1
T-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych2
T-W-9Kolokwium1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3praca własna w oparciu o literaturę dotyczącą zielonej chemii16
A-W-4przygotowanie referatu na wskazany temat10
A-W-5przygotowanie do kolokwium16
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności w dyskusji na wykładzie
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanego referatu na wskazany temat
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-15_W01
zna cele i zasady zielonej chemii
Ch_1A_W11, Ch_1A_W13X1A_W01InzA_W02, InzA_W05C-1, C-3T-W-9, T-W-2, T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-3
Ch_1A_D02-15_W02
zna procesy technologiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym prowadzone zgodnie z zasadami zielonej chemii
Ch_1A_W10, Ch_1A_W13InzA_W01, InzA_W05C-3, C-2, C-1T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-8M-2, M-4, M-1, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-15_U01
potrafi wykorzystać parametry ilościowe do oceny procesu produkcji farmaceutyków
Ch_1A_U13InzA_U05C-1, C-3T-W-2, T-W-9M-2, M-4, M-1S-3
Ch_1A_D02-15_U02
potrafi zaproponować proekologiczne rozwiązanie problemu badawczego związanego z syntezą leków
Ch_1A_U05, Ch_1A_U11X1A_U05InzA_U03C-3, C-2T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-9M-2, M-4, M-3S-2, S-3, S-1
Ch_1A_D02-15_U03
potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat z zakresu zielonej chemii w przemyśle farmaceutycznym
Ch_1A_U08, Ch_1A_U05X1A_U05, X1A_U08C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-6M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_1A_D02-15_K01
student ma świadomość wpływu przemysłu organicznego na środowisko
Ch_1A_K04X1A_K04, X1A_K06InzA_K01C-3T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-4M-1, M-2, M-4, M-3S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-15_W01
zna cele i zasady zielonej chemii
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe zasady zielonej chemii
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-15_W02
zna procesy technologiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym prowadzone zgodnie z zasadami zielonej chemii
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi opisać technologię produkcji leku omawianą na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-15_U01
potrafi wykorzystać parametry ilościowe do oceny procesu produkcji farmaceutyków
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi porównać dwa alternatywne procesy produkcji farmacetyków na podstawie przynajmniej jednego parametru
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-15_U02
potrafi zaproponować proekologiczne rozwiązanie problemu badawczego związanego z syntezą leków
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać przynajmniej jeden czynnik procesu technologicznego wpływający negatywnie na środowisko i zaproponować alternatywne rozwiązanie
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_1A_D02-15_U03
potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat z zakresu zielonej chemii w przemyśle farmaceutycznym
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat z wykorzystaniem co najmniej trzech pozycji literaturowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_1A_D02-15_K01
student ma świadomość wpływu przemysłu organicznego na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać co najmniej jeden aspekt środowiskowy związany z produkcją wybranego farmaceutyku
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bogdan Burczyk, Zielona chemia. Zarys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
  2. red. Peter J. Dunn, Andrew S. Wells, Michael T. Williams, Green Chemistry in the Pharmaceutical Industry, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2010
  3. red.T. Paryjczak, Lewicki A., Zaborski M., Zielona chemia, Polska Akademia Nauk, Łódź, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Bieżące publikacje naukowe oraz opracowania i artykuły przeglądowe
  2. Gawroński J., Gawrońska K., Kacprzak K., Kwit M., Współczesna synteza organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju1
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii2
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej2
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)2
T-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów2
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)2
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników1
T-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych2
T-W-9Kolokwium1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w konsultacjach3
A-W-3praca własna w oparciu o literaturę dotyczącą zielonej chemii16
A-W-4przygotowanie referatu na wskazany temat10
A-W-5przygotowanie do kolokwium16
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_W01zna cele i zasady zielonej chemii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W11zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_W01ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem zielonej chemii i jej zasadami
C-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
Treści programoweT-W-9Kolokwium
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowanego referatu na wskazany temat
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe zasady zielonej chemii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_W02zna procesy technologiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym prowadzone zgodnie z zasadami zielonej chemii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_W10ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Ch_1A_W13zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami syntez zgodnymi z zasadami zielonej chemii
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem zielonej chemii i jej zasadami
Treści programoweT-W-9Kolokwium
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników
T-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)
T-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-4samodzielna praca studenta
M-1wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi opisać technologię produkcji leku omawianą na wykładzie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_U01potrafi wykorzystać parametry ilościowe do oceny procesu produkcji farmaceutyków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U13potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w laboratorium i przemyśle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem zielonej chemii i jej zasadami
C-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
Treści programoweT-W-2Cele i zasady zielonej chemii
T-W-9Kolokwium
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-4samodzielna praca studenta
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi porównać dwa alternatywne procesy produkcji farmacetyków na podstawie przynajmniej jednego parametru
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_U02potrafi zaproponować proekologiczne rozwiązanie problemu badawczego związanego z syntezą leków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Ch_1A_U11podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie chemii potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami syntez zgodnymi z zasadami zielonej chemii
Treści programoweT-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników
T-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej
T-W-9Kolokwium
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-4samodzielna praca studenta
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowanego referatu na wskazany temat
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego
S-1Ocena formująca: ocena aktywności w dyskusji na wykładzie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać przynajmniej jeden czynnik procesu technologicznego wpływający negatywnie na środowisko i zaproponować alternatywne rozwiązanie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_U03potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat z zakresu zielonej chemii w przemyśle farmaceutycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_U08potrafi w oparciu o różne źródła, wykorzystując podstawoweujęcia teoretyczne, przygotować typowe prace pisemne w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych
Ch_1A_U05potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie chemii oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanego z ich fukcjonowaniem i zaproponować sposoby jego rozwiązania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_U05potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązania
X1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem zielonej chemii i jej zasadami
C-2Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami syntez zgodnymi z zasadami zielonej chemii
C-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
Treści programoweT-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii
T-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)
Metody nauczaniaM-4samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowanego referatu na wskazany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi przygotować pracę pisemną na wskazany temat z wykorzystaniem co najmniej trzech pozycji literaturowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_1A_D02-15_K01student ma świadomość wpływu przemysłu organicznego na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_1A_K04mając świadomość wpływu swoich działań na środowisko prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X1A_K06rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości studenta na temat konieczności stosowania technologii przyjaznych środowisku
Treści programoweT-W-5Eliminacja z przemysłu organicznego niebezpiecznych reagentów
T-W-2Cele i zasady zielonej chemii
T-W-3Wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie organicznej
T-W-9Kolokwium
T-W-8Zastosowanie nowych mediów reakcyjnych
T-W-7Reakcje przebiegające bez udziału rozpuszczalników
T-W-1Istota zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju
T-W-6Syntezy organiczne z udziałem alternatywnych rodzajów energii (elektrochemia, fotochemia, reakcje wspomagane promieniowaniem mikrofalowym, sonochemia)
T-W-4Nowoczesne metody syntez z wykorzystaniem bezpiecznych reagentów i nowych katalizatorów (przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym)
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-4samodzielna praca studenta
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie testu mieszanego
S-2Ocena formująca: ocena przygotowanego referatu na wskazany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3,0
3,0potrafi wskazać co najmniej jeden aspekt środowiskowy związany z produkcją wybranego farmaceutyku
3,5
4,0
4,5
5,0